ویکی‌واژه:فرم

از ویکی‌واژه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ابتدا نوع واژه ای را که میخواهید به ویکی‌واژه بیافزایید را انتخاب کنید و سپس با نوشتن آن در کادر مورد نظر و فشار دادن دکمه ی ایجاد مقاله به صفحه ی ویرایشی بروید که متناسب با نوع واژه ی شما است.

اسم فارسی


صفت فارسیاسم و صفت فارسیقید فارسیفعل فارسیپیشوند فارسیپسوند فارسیپیش‌نهاده فارسی


</script> </HEAD> <BODY dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: right"> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">

وازه  <INPUT id="Word" type="text" name="word">

زبان  <SELECT id="Lang" onblur="return Select1_onblur()" name="Lang"> <OPTION value="فا" selected>فارسی</OPTION> <OPTION value="ان">انگلیسی</OPTION> <OPTION value="فر">فرانسوی</OPTION> <OPTION value="عر">عربی</OPTION> <OPTION value="آلما">آلمانی</OPTION> <OPTION value="ایتا">ایتالیایی</OPTION> <OPTION value="هل">هلندی</OPTION> </SELECT>

نوع   <SELECT id="POS" name="POS" onblur="return Select1_onblur()"> <OPTION selected value="اسم">اسم</OPTION> <OPTION value="صفت">صفت</OPTION> <OPTION value="فعل">فعل</OPTION> <OPTION value="قید">قید</OPTION> <OPTION value="ضمیر">ضمیر</OPTION> <OPTION value="پیشوند">پیشوند</OPTION> <OPTION value="پسوند">پسوند</OPTION> <OPTION value="پیش نهاده">پیش نهاده</OPTION> <OPTION value="پس نهاده">پس نهاده</OPTION> <OPTION value="حرف تعریف">حرف تعریف</OPTION> <OPTION value="حرف ندا">حرف ندا</OPTION> </SELECT>

تلفظ <INPUT id="TxAccent" type="text" name="accent"> شیوه تلفظ <SELECT id="Select2" name="AccentStandard"> <OPTION value="" selected>IPA</OPTION> <OPTION value="">UNIPERS</OPTION> </SELECT>

معنی به فارسی

 <TEXTAREA id="Textarea1" name="Defenition" rows="4" cols="43"> </TEXTAREA>

ترجمه ها

1-  زبان <SELECT id="Select3" name="TL1"> <OPTION value="" selected>انگلیسی</OPTION> </SELECT>     ترجمه <INPUT id="Text4" type="text" name="T1">

2-  زبان <SELECT id="Select4" name="TL2"> <OPTION value="" selected>انگلیسی</OPTION> </SELECT>     ترجمه <INPUT id="Text5" type="text" name="T2">

3-  زبان <SELECT id="Select5" name="TL3"> <OPTION value="" selected>انگلیسی</OPTION> </SELECT>     ترجمه <INPUT id="Text6" type="text" name="T3">

4-  زبان <SELECT id="Select6" name="TL4"> <OPTION value="" selected>انگلیسی</OPTION> </SELECT>     ترجمه <INPUT id="Text7" type="text" name="T4">

5-  زبان <SELECT id="Select7" name="TL5"> <OPTION value="" selected>انگلیسی</OPTION> </SELECT>     ترجمه <INPUT id="Text8" type="text" name="T5">

6-  زبان <SELECT id="Select8" name="TL6"> <OPTION value="" selected>انگلیسی</OPTION> </SELECT>     ترجمه <INPUT id="Text9" type="text" name="T6">

7-  زبان <SELECT id="Select9" name="TL7"> <OPTION value="" selected>انگلیسی</OPTION> </SELECT>     ترجمه <INPUT id="Text10" type="text" name="T7">

8-  زبان <SELECT id="Select10" name="TL8"> <OPTION value="" selected>انگلیسی</OPTION> </SELECT>     ترجمه <INPUT id="Text11" type="text" name="T8">

9-  زبان <SELECT id="Select11" name="TL9"> <OPTION value="" selected>انگلیسی</OPTION> </SELECT>     ترجمه <INPUT id="Text12" type="text" name="T9">

10-زبان <SELECT id="Select12" name="TL10"> <OPTION value="" selected>انگلیسی</OPTION> </SELECT>     ترجمه <INPUT id="Text13" type="text" name="T10">

<INPUT id="Button1" type="button" value="ساختن کد ها" name="CodeMaker" onclick="return Button1_onclick()">

<TEXTAREA id="WikiCode" name="WikiCode" rows="9" cols="49"> </TEXTAREA>

 

 

 

</BODY> -->