پیوست:فهرست بسامدی شاهنامهٔ فردوسی/از رتبهٔ ۱۰۰۱ تا ۲۰۰۰

از ویکی‌واژه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رتبه واژه بسامد درصد
۱۰۰۱ باک ۶۷ ۰٫۰۱۳۹٪
۱۰۰۲ بپای ۶۷ ۰٫۰۱۳۹٪
۱۰۰۳ بپیش ۶۷ ۰٫۰۱۳۹٪
۱۰۰۴ برآید ۶۷ ۰٫۰۱۳۹٪
۱۰۰۵ بره ۶۷ ۰٫۰۱۳۹٪
۱۰۰۶ بمرد ۶۷ ۰٫۰۱۳۹٪
۱۰۰۷ پسند ۶۷ ۰٫۰۱۳۹٪
۱۰۰۸ پهلوی ۶۷ ۰٫۰۱۳۹٪
۱۰۰۹ پولاد ۶۷ ۰٫۰۱۳۹٪
۱۰۱۰ پیروزگر ۶۷ ۰٫۰۱۳۹٪
۱۰۱۱ جاوید ۶۷ ۰٫۰۱۳۹٪
۱۰۱۲ جنگجوی ۶۷ ۰٫۰۱۳۹٪
۱۰۱۳ چهارم ۶۷ ۰٫۰۱۳۹٪
۱۰۱۴ چهره ۶۷ ۰٫۰۱۳۹٪
۱۰۱۵ خواستی ۶۷ ۰٫۰۱۳۹٪
۱۰۱۶ زریر ۶۷ ۰٫۰۱۳۹٪
۱۰۱۷ نگین ۶۷ ۰٫۰۱۳۹٪
۱۰۱۸ خروشیدن ۶۶ ۰٫۰۱۳۷٪
۱۰۱۹ خلعت ۶۶ ۰٫۰۱۳۷٪
۱۰۲۰ زشت ۶۶ ۰٫۰۱۳۷٪
۱۰۲۱ شاهوار ۶۶ ۰٫۰۱۳۷٪
۱۰۲۲ گوینده ۶۶ ۰٫۰۱۳۷٪
۱۰۲۳ مجوی ۶۶ ۰٫۰۱۳۷٪
۱۰۲۴ نفرین ۶۶ ۰٫۰۱۳۷٪
۱۰۲۵ بدرد ۶۵ ۰٫۰۱۳۵٪
۱۰۲۶ پیکان ۶۵ ۰٫۰۱۳۵٪
۱۰۲۷ چپ ۶۵ ۰٫۰۱۳۵٪
۱۰۲۸ چشمه ۶۵ ۰٫۰۱۳۵٪
۱۰۲۹ چنو ۶۵ ۰٫۰۱۳۵٪
۱۰۳۰ خواستار ۶۵ ۰٫۰۱۳۵٪
۱۰۳۱ دارا ۶۵ ۰٫۰۱۳۵٪
۱۰۳۲ دهم ۶۵ ۰٫۰۱۳۵٪
۱۰۳۳ سایه ۶۵ ۰٫۰۱۳۵٪
۱۰۳۴ فرهی ۶۵ ۰٫۰۱۳۵٪
۱۰۳۵ هور ۶۵ ۰٫۰۱۳۵٪
۱۰۳۶ آگنده ۶۴ ۰٫۰۱۳۳٪
۱۰۳۷ ببند ۶۴ ۰٫۰۱۳۳٪
۱۰۳۸ برزین ۶۴ ۰٫۰۱۳۳٪
۱۰۳۹ برهنه ۶۴ ۰٫۰۱۳۳٪
۱۰۴۰ پرخاشجوی ۶۴ ۰٫۰۱۳۳٪
۱۰۴۱ تابنده ۶۴ ۰٫۰۱۳۳٪
۱۰۴۲ دیر ۶۴ ۰٫۰۱۳۳٪
۱۰۴۳ ست ۶۴ ۰٫۰۱۳۳٪
۱۰۴۴ سودمند ۶۴ ۰٫۰۱۳۳٪
۱۰۴۵ شکار ۶۴ ۰٫۰۱۳۳٪
۱۰۴۶ فردا ۶۴ ۰٫۰۱۳۳٪
۱۰۴۷ نبینی ۶۴ ۰٫۰۱۳۳٪
۱۰۴۸ کاستی ۶۴ ۰٫۰۱۳۳٪
۱۰۴۹ کوشش ۶۴ ۰٫۰۱۳۳٪
۱۰۵۰ آزاده ۶۳ ۰٫۰۱۳۱٪
۱۰۵۱ آهنگ ۶۳ ۰٫۰۱۳۱٪
۱۰۵۲ پارسا ۶۳ ۰٫۰۱۳۱٪
۱۰۵۳ تور ۶۳ ۰٫۰۱۳۱٪
۱۰۵۴ خواهم ۶۳ ۰٫۰۱۳۱٪
۱۰۵۵ دهش ۶۳ ۰٫۰۱۳۱٪
۱۰۵۶ رویین ۶۳ ۰٫۰۱۳۱٪
۱۰۵۷ ریخت ۶۳ ۰٫۰۱۳۱٪
۱۰۵۸ زابلستان ۶۳ ۰٫۰۱۳۱٪
۱۰۵۹ سرکشان ۶۳ ۰٫۰۱۳۱٪
۱۰۶۰ قلب ۶۳ ۰٫۰۱۳۱٪
۱۰۶۱ مدار ۶۳ ۰٫۰۱۳۱٪
۱۰۶۲ نامبردار ۶۳ ۰٫۰۱۳۱٪
۱۰۶۳ یکسره ۶۳ ۰٫۰۱۳۱٪
۱۰۶۴ آرم ۶۲ ۰٫۰۱۲۹٪
۱۰۶۵ اندرش ۶۲ ۰٫۰۱۲۹٪
۱۰۶۶ ببد ۶۲ ۰٫۰۱۲۹٪
۱۰۶۷ برانگیخت ۶۲ ۰٫۰۱۲۹٪
۱۰۶۸ برگشاد ۶۲ ۰٫۰۱۲۹٪
۱۰۶۹ بگرفت ۶۲ ۰٫۰۱۲۹٪
۱۰۷۰ پشوتن ۶۲ ۰٫۰۱۲۹٪
۱۰۷۱ پیروزه ۶۲ ۰٫۰۱۲۹٪
۱۰۷۲ تاخت ۶۲ ۰٫۰۱۲۹٪
۱۰۷۳ تازی ۶۲ ۰٫۰۱۲۹٪
۱۰۷۴ تازیان ۶۲ ۰٫۰۱۲۹٪
۱۰۷۵ داوری ۶۲ ۰٫۰۱۲۹٪
۱۰۷۶ رهام ۶۲ ۰٫۰۱۲۹٪
۱۰۷۷ سور ۶۲ ۰٫۰۱۲۹٪
۱۰۷۸ شایسته ۶۲ ۰٫۰۱۲۹٪
۱۰۷۹ شیرین ۶۲ ۰٫۰۱۲۹٪
۱۰۸۰ فروزنده ۶۲ ۰٫۰۱۲۹٪
۱۰۸۱ گوپال ۶۲ ۰٫۰۱۲۹٪
۱۰۸۲ مهمان ۶۲ ۰٫۰۱۲۹٪
۱۰۸۳ نمود ۶۲ ۰٫۰۱۲۹٪
۱۰۸۴ نیارد ۶۲ ۰٫۰۱۲۹٪
۱۰۸۵ نیل ۶۲ ۰٫۰۱۲۹٪
۱۰۸۶ همین ۶۲ ۰٫۰۱۲۹٪
۱۰۸۷ آهو ۶۱ ۰٫۰۱۲۷٪
۱۰۸۸ برید ۶۱ ۰٫۰۱۲۷٪
۱۰۸۹ بهی ۶۱ ۰٫۰۱۲۷٪
۱۰۹۰ جزین ۶۱ ۰٫۰۱۲۷٪
۱۰۹۱ دوست ۶۱ ۰٫۰۱۲۷٪
۱۰۹۲ رامش ۶۱ ۰٫۰۱۲۷٪
۱۰۹۳ زواره ۶۱ ۰٫۰۱۲۷٪
۱۰۹۴ سودابه ۶۱ ۰٫۰۱۲۷٪
۱۰۹۵ گردی ۶۱ ۰٫۰۱۲۷٪
۱۰۹۶ گزید ۶۱ ۰٫۰۱۲۷٪
۱۰۹۷ گیر ۶۱ ۰٫۰۱۲۷٪
۱۰۹۸ مانده ۶۱ ۰٫۰۱۲۷٪
۱۰۹۹ مرغزار ۶۱ ۰٫۰۱۲۷٪
۱۱۰۰ منش ۶۱ ۰٫۰۱۲۷٪
۱۱۰۱ کیی ۶۱ ۰٫۰۱۲۷٪
۱۱۰۲ آگه ۶۰ ۰٫۰۱۲۵٪
۱۱۰۳ آوردگاه ۶۰ ۰٫۰۱۲۵٪
۱۱۰۴ آوری ۶۰ ۰٫۰۱۲۵٪
۱۱۰۵ اردوان ۶۰ ۰٫۰۱۲۵٪
۱۱۰۶ بگرد ۶۰ ۰٫۰۱۲۵٪
۱۱۰۷ بیدادگر ۶۰ ۰٫۰۱۲۵٪
۱۱۰۸ داور ۶۰ ۰٫۰۱۲۵٪
۱۱۰۹ رفتی ۶۰ ۰٫۰۱۲۵٪
۱۱۱۰ شه ۶۰ ۰٫۰۱۲۵٪
۱۱۱۱ شهریاران ۶۰ ۰٫۰۱۲۵٪
۱۱۱۲ فزونی ۶۰ ۰٫۰۱۲۵٪
۱۱۱۳ نر ۶۰ ۰٫۰۱۲۵٪
۱۱۱۴ کوتاه ۶۰ ۰٫۰۱۲۵٪
۱۱۱۵ اشکانیان ۵۹ ۰٫۰۱۲۳٪
۱۱۱۶ بایران ۵۹ ۰٫۰۱۲۳٪
۱۱۱۷ بجست ۵۹ ۰٫۰۱۲۳٪
۱۱۱۸ بیگانه ۵۹ ۰٫۰۱۲۳٪
۱۱۱۹ بینم ۵۹ ۰٫۰۱۲۳٪
۱۱۲۰ پیشه ۵۹ ۰٫۰۱۲۳٪
۱۱۲۱ تراست ۵۹ ۰٫۰۱۲۳٪
۱۱۲۲ خفته ۵۹ ۰٫۰۱۲۳٪
۱۱۲۳ داغ ۵۹ ۰٫۰۱۲۳٪
۱۱۲۴ سری ۵۹ ۰٫۰۱۲۳٪
۱۱۲۵ نداند ۵۹ ۰٫۰۱۲۳٪
۱۱۲۶ همداستان ۵۹ ۰٫۰۱۲۳٪
۱۱۲۷ کنار ۵۹ ۰٫۰۱۲۳٪
۱۱۲۸ یابی ۵۹ ۰٫۰۱۲۳٪
۱۱۲۹ آزادگان ۵۸ ۰٫۰۱۲۱٪
۱۱۳۰ آمدم ۵۸ ۰٫۰۱۲۱٪
۱۱۳۱ آیدش ۵۸ ۰٫۰۱۲۱٪
۱۱۳۲ پسندیده ۵۸ ۰٫۰۱۲۱٪
۱۱۳۳ پناه ۵۸ ۰٫۰۱۲۱٪
۱۱۳۴ توانگر ۵۸ ۰٫۰۱۲۱٪
۱۱۳۵ درفشی ۵۸ ۰٫۰۱۲۱٪
۱۱۳۶ زدن ۵۸ ۰٫۰۱۲۱٪
۱۱۳۷ ساله ۵۸ ۰٫۰۱۲۱٪
۱۱۳۸ سوگند ۵۸ ۰٫۰۱۲۱٪
۱۱۳۹ شهریاری ۵۸ ۰٫۰۱۲۱٪
۱۱۴۰ نای ۵۸ ۰٫۰۱۲۱٪
۱۱۴۱ کاندر ۵۸ ۰٫۰۱۲۱٪
۱۱۴۲ کف ۵۸ ۰٫۰۱۲۱٪
۱۱۴۳ تاجور ۵۷ ۰٫۰۱۱۹٪
۱۱۴۴ چنانچون ۵۷ ۰٫۰۱۱۹٪
۱۱۴۵ خرامید ۵۷ ۰٫۰۱۱۹٪
۱۱۴۶ خسروی ۵۷ ۰٫۰۱۱۹٪
۱۱۴۷ خندان ۵۷ ۰٫۰۱۱۹٪
۱۱۴۸ دیدم ۵۷ ۰٫۰۱۱۹٪
۱۱۴۹ دیدی ۵۷ ۰٫۰۱۱۹٪
۱۱۵۰ رامشگران ۵۷ ۰٫۰۱۱۹٪
۱۱۵۱ زدند ۵۷ ۰٫۰۱۱۹٪
۱۱۵۲ شناس ۵۷ ۰٫۰۱۱۹٪
۱۱۵۳ گزیده ۵۷ ۰٫۰۱۱۹٪
۱۱۵۴ ندیدم ۵۷ ۰٫۰۱۱۹٪
۱۱۵۵ نیابی ۵۷ ۰٫۰۱۱۹٪
۱۱۵۶ کجاست ۵۷ ۰٫۰۱۱۹٪
۱۱۵۷ آمدست ۵۶ ۰٫۰۱۱۶٪
۱۱۵۸ آورده ۵۶ ۰٫۰۱۱۶٪
۱۱۵۹ افگنده ۵۶ ۰٫۰۱۱۶٪
۱۱۶۰ ایزدی ۵۶ ۰٫۰۱۱۶٪
۱۱۶۱ ببیند ۵۶ ۰٫۰۱۱۶٪
۱۱۶۲ بدره ۵۶ ۰٫۰۱۱۶٪
۱۱۶۳ برده ۵۶ ۰٫۰۱۱۶٪
۱۱۶۴ بیشی ۵۶ ۰٫۰۱۱۶٪
۱۱۶۵ تاختن ۵۶ ۰٫۰۱۱۶٪
۱۱۶۶ جیحون ۵۶ ۰٫۰۱۱۶٪
۱۱۶۷ دیدند ۵۶ ۰٫۰۱۱۶٪
۱۱۶۸ زند ۵۶ ۰٫۰۱۱۶٪
۱۱۶۹ ساخته ۵۶ ۰٫۰۱۱۶٪
۱۱۷۰ سختی ۵۶ ۰٫۰۱۱۶٪
۱۱۷۱ شبگیر ۵۶ ۰٫۰۱۱۶٪
۱۱۷۲ شویم ۵۶ ۰٫۰۱۱۶٪
۱۱۷۳ گریزان ۵۶ ۰٫۰۱۱۶٪
۱۱۷۴ مشت ۵۶ ۰٫۰۱۱۶٪
۱۱۷۵ نشاند ۵۶ ۰٫۰۱۱۶٪
۱۱۷۶ نغز ۵۶ ۰٫۰۱۱۶٪
۱۱۷۷ آنجا ۵۵ ۰٫۰۱۱۴٪
۱۱۷۸ بازار ۵۵ ۰٫۰۱۱۴٪
۱۱۷۹ بایست ۵۵ ۰٫۰۱۱۴٪
۱۱۸۰ برخاستند ۵۵ ۰٫۰۱۱۴٪
۱۱۸۱ بیک ۵۵ ۰٫۰۱۱۴٪
۱۱۸۲ خفتان ۵۵ ۰٫۰۱۱۴٪
۱۱۸۳ دخت ۵۵ ۰٫۰۱۱۴٪
۱۱۸۴ دهی ۵۵ ۰٫۰۱۱۴٪
۱۱۸۵ رمه ۵۵ ۰٫۰۱۱۴٪
۱۱۸۶ روانش ۵۵ ۰٫۰۱۱۴٪
۱۱۸۷ سست ۵۵ ۰٫۰۱۱۴٪
۱۱۸۸ شنگل ۵۵ ۰٫۰۱۱۴٪
۱۱۸۹ شکست ۵۵ ۰٫۰۱۱۴٪
۱۱۹۰ شیروی ۵۵ ۰٫۰۱۱۴٪
۱۱۹۱ عهد ۵۵ ۰٫۰۱۱۴٪
۱۱۹۲ منزل ۵۵ ۰٫۰۱۱۴٪
۱۱۹۳ آشکارا ۵۴ ۰٫۰۱۱۲٪
۱۱۹۴ آوران ۵۴ ۰٫۰۱۱۲٪
۱۱۹۵ بازی ۵۴ ۰٫۰۱۱۲٪
۱۱۹۶ ببوسید ۵۴ ۰٫۰۱۱۲٪
۱۱۹۷ بخش ۵۴ ۰٫۰۱۱۲٪
۱۱۹۸ بریان ۵۴ ۰٫۰۱۱۲٪
۱۱۹۹ بنوشت ۵۴ ۰٫۰۱۱۲٪
۱۲۰۰ پارس ۵۴ ۰٫۰۱۱۲٪
۱۲۰۱ چراغ ۵۴ ۰٫۰۱۱۲٪
۱۲۰۲ رواست ۵۴ ۰٫۰۱۱۲٪
۱۲۰۳ شبستان ۵۴ ۰٫۰۱۱۲٪
۱۲۰۴ ناز ۵۴ ۰٫۰۱۱۲٪
۱۲۰۵ نامجوی ۵۴ ۰٫۰۱۱۲٪
۱۲۰۶ ندارم ۵۴ ۰٫۰۱۱۲٪
۱۲۰۷ هرمز ۵۴ ۰٫۰۱۱۲٪
۱۲۰۸ وگوی ۵۴ ۰٫۰۱۱۲٪
۱۲۰۹ بپیچد ۵۳ ۰٫۰۱۱٪
۱۲۱۰ بخواهد ۵۳ ۰٫۰۱۱٪
۱۲۱۱ بدکنش ۵۳ ۰٫۰۱۱٪
۱۲۱۲ پویان ۵۳ ۰٫۰۱۱٪
۱۲۱۳ تابوت ۵۳ ۰٫۰۱۱٪
۱۲۱۴ تبیره ۵۳ ۰٫۰۱۱٪
۱۲۱۵ زنان ۵۳ ۰٫۰۱۱٪
۱۲۱۶ شنیدم ۵۳ ۰٫۰۱۱٪
۱۲۱۷ طوق ۵۳ ۰٫۰۱۱٪
۱۲۱۸ میمنه ۵۳ ۰٫۰۱۱٪
۱۲۱۹ هرکسی ۵۳ ۰٫۰۱۱٪
۱۲۲۰ کیانی ۵۳ ۰٫۰۱۱٪
۱۲۲۱ یاره ۵۳ ۰٫۰۱۱٪
۱۲۲۲ بدن ۵۲ ۰٫۰۱۰۸٪
۱۲۲۳ برداشتند ۵۲ ۰٫۰۱۰۸٪
۱۲۲۴ بردمید ۵۲ ۰٫۰۱۰۸٪
۱۲۲۵ بفرمان ۵۲ ۰٫۰۱۰۸٪
۱۲۲۶ بلخ ۵۲ ۰٫۰۱۰۸٪
۱۲۲۷ تنها ۵۲ ۰٫۰۱۰۸٪
۱۲۲۸ جمشید ۵۲ ۰٫۰۱۰۸٪
۱۲۲۹ جویی ۵۲ ۰٫۰۱۰۸٪
۱۲۳۰ چادر ۵۲ ۰٫۰۱۰۸٪
۱۲۳۱ خبر ۵۲ ۰٫۰۱۰۸٪
۱۲۳۲ خنک ۵۲ ۰٫۰۱۰۸٪
۱۲۳۳ دادار ۵۲ ۰٫۰۱۰۸٪
۱۲۳۴ دارند ۵۲ ۰٫۰۱۰۸٪
۱۲۳۵ ریختن ۵۲ ۰٫۰۱۰۸٪
۱۲۳۶ زندگانی ۵۲ ۰٫۰۱۰۸٪
۱۲۳۷ فره ۵۲ ۰٫۰۱۰۸٪
۱۲۳۸ نبودش ۵۲ ۰٫۰۱۰۸٪
۱۲۳۹ آذر ۵۱ ۰٫۰۱۰۶٪
۱۲۴۰ برگشته ۵۱ ۰٫۰۱۰۶٪
۱۲۴۱ دروغ ۵۱ ۰٫۰۱۰۶٪
۱۲۴۲ رفتند ۵۱ ۰٫۰۱۰۶٪
۱۲۴۳ زاری ۵۱ ۰٫۰۱۰۶٪
۱۲۴۴ زی ۵۱ ۰٫۰۱۰۶٪
۱۲۴۵ سرآمد ۵۱ ۰٫۰۱۰۶٪
۱۲۴۶ شو ۵۱ ۰٫۰۱۰۶٪
۱۲۴۷ صندوق ۵۱ ۰٫۰۱۰۶٪
۱۲۴۸ فریادرس ۵۱ ۰٫۰۱۰۶٪
۱۲۴۹ نجوید ۵۱ ۰٫۰۱۰۶٪
۱۲۵۰ ندانست ۵۱ ۰٫۰۱۰۶٪
۱۲۵۱ ندیدند ۵۱ ۰٫۰۱۰۶٪
۱۲۵۲ نگار ۵۱ ۰٫۰۱۰۶٪
۱۲۵۳ نگون ۵۱ ۰٫۰۱۰۶٪
۱۲۵۴ ویژه ۵۱ ۰٫۰۱۰۶٪
۱۲۵۵ کلید ۵۱ ۰٫۰۱۰۶٪
۱۲۵۶ کیوان ۵۱ ۰٫۰۱۰۶٪
۱۲۵۷ ایزد ۵۰ ۰٫۰۱۰۴٪
۱۲۵۸ بخورد ۵۰ ۰٫۰۱۰۴٪
۱۲۵۹ بگوید ۵۰ ۰٫۰۱۰۴٪
۱۲۶۰ پشیمان ۵۰ ۰٫۰۱۰۴٪
۱۲۶۱ درفشان ۵۰ ۰٫۰۱۰۴٪
۱۲۶۲ سبز ۵۰ ۰٫۰۱۰۴٪
۱۲۶۳ سهی ۵۰ ۰٫۰۱۰۴٪
۱۲۶۴ مژگان ۵۰ ۰٫۰۱۰۴٪
۱۲۶۵ نگیرد ۵۰ ۰٫۰۱۰۴٪
۱۲۶۶ هران ۵۰ ۰٫۰۱۰۴٪
۱۲۶۷ کافور ۵۰ ۰٫۰۱۰۴٪
۱۲۶۸ کاو ۵۰ ۰٫۰۱۰۴٪
۱۲۶۹ کنده ۵۰ ۰٫۰۱۰۴٪
۱۲۷۰ یادگیر ۵۰ ۰٫۰۱۰۴٪
۱۲۷۱ اورمزد ۴۹ ۰٫۰۱۰۲٪
۱۲۷۲ برافگند ۴۹ ۰٫۰۱۰۲٪
۱۲۷۳ پرستش ۴۹ ۰٫۰۱۰۲٪
۱۲۷۴ پهلوانان ۴۹ ۰٫۰۱۰۲٪
۱۲۷۵ تنگی ۴۹ ۰٫۰۱۰۲٪
۱۲۷۶ تویی ۴۹ ۰٫۰۱۰۲٪
۱۲۷۷ خروشید ۴۹ ۰٫۰۱۰۲٪
۱۲۷۸ دارای ۴۹ ۰٫۰۱۰۲٪
۱۲۷۹ درشت ۴۹ ۰٫۰۱۰۲٪
۱۲۸۰ دگرگونه ۴۹ ۰٫۰۱۰۲٪
۱۲۸۱ رفته ۴۹ ۰٫۰۱۰۲٪
۱۲۸۲ سیصد ۴۹ ۰٫۰۱۰۲٪
۱۲۸۳ شوند ۴۹ ۰٫۰۱۰۲٪
۱۲۸۴ مهره ۴۹ ۰٫۰۱۰۲٪
۱۲۸۵ نیروی ۴۹ ۰٫۰۱۰۲٪
۱۲۸۶ بچه ۴۸ ۰٫۰۱٪
۱۲۸۷ بردش ۴۸ ۰٫۰۱٪
۱۲۸۸ بستد ۴۸ ۰٫۰۱٪
۱۲۸۹ بگسترد ۴۸ ۰٫۰۱٪
۱۲۹۰ بوق ۴۸ ۰٫۰۱٪
۱۲۹۱ پروردگار ۴۸ ۰٫۰۱٪
۱۲۹۲ پری ۴۸ ۰٫۰۱٪
۱۲۹۳ جادو ۴۸ ۰٫۰۱٪
۱۲۹۴ جوینده ۴۸ ۰٫۰۱٪
۱۲۹۵ چهار ۴۸ ۰٫۰۱٪
۱۲۹۶ دخمه ۴۸ ۰٫۰۱٪
۱۲۹۷ زیبای ۴۸ ۰٫۰۱٪
۱۲۹۸ زینهار ۴۸ ۰٫۰۱٪
۱۲۹۹ شان ۴۸ ۰٫۰۱٪
۱۳۰۰ شدم ۴۸ ۰٫۰۱٪
۱۳۰۱ ماست ۴۸ ۰٫۰۱٪
۱۳۰۲ ماهی ۴۸ ۰٫۰۱٪
۱۳۰۳ نبیره ۴۸ ۰٫۰۱٪
۱۳۰۴ نثار ۴۸ ۰٫۰۱٪
۱۳۰۵ نیکو ۴۸ ۰٫۰۱٪
۱۳۰۶ یافتی ۴۸ ۰٫۰۱٪
۱۳۰۷ ببارید ۴۷ ۰٫۰۰۹۸٪
۱۳۰۸ برداشت ۴۷ ۰٫۰۰۹۸٪
۱۳۰۹ بگشت ۴۷ ۰٫۰۰۹۸٪
۱۳۱۰ بکین ۴۷ ۰٫۰۰۹۸٪
۱۳۱۱ بینداخت ۴۷ ۰٫۰۰۹۸٪
۱۳۱۲ پرستار ۴۷ ۰٫۰۰۹۸٪
۱۳۱۳ پوشیده ۴۷ ۰٫۰۰۹۸٪
۱۳۱۴ تار ۴۷ ۰٫۰۰۹۸٪
۱۳۱۵ تاو ۴۷ ۰٫۰۰۹۸٪
۱۳۱۶ خراد ۴۷ ۰٫۰۰۹۸٪
۱۳۱۷ دارید ۴۷ ۰٫۰۰۹۸٪
۱۳۱۸ ذوالاکتاف ۴۷ ۰٫۰۰۹۸٪
۱۳۱۹ رخشنده ۴۷ ۰٫۰۰۹۸٪
۱۳۲۰ زیشان ۴۷ ۰٫۰۰۹۸٪
۱۳۲۱ فلک ۴۷ ۰٫۰۰۹۸٪
۱۳۲۲ گشتی ۴۷ ۰٫۰۰۹۸٪
۱۳۲۳ گله ۴۷ ۰٫۰۰۹۸٪
۱۳۲۴ ماهوی ۴۷ ۰٫۰۰۹۸٪
۱۳۲۵ نخچیرگاه ۴۷ ۰٫۰۰۹۸٪
۱۳۲۶ هندوستان ۴۷ ۰٫۰۰۹۸٪
۱۳۲۷ یمن ۴۷ ۰٫۰۰۹۸٪
۱۳۲۸ آورند ۴۶ ۰٫۰۰۹۶٪
۱۳۲۹ بالین ۴۶ ۰٫۰۰۹۶٪
۱۳۳۰ ببین ۴۶ ۰٫۰۰۹۶٪
۱۳۳۱ بخواب ۴۶ ۰٫۰۰۹۶٪
۱۳۳۲ بها ۴۶ ۰٫۰۰۹۶٪
۱۳۳۳ پرستندگان ۴۶ ۰٫۰۰۹۶٪
۱۳۳۴ چنگال ۴۶ ۰٫۰۰۹۶٪
۱۳۳۵ خرامان ۴۶ ۰٫۰۰۹۶٪
۱۳۳۶ خویشان ۴۶ ۰٫۰۰۹۶٪
۱۳۳۷ دوده ۴۶ ۰٫۰۰۹۶٪
۱۳۳۸ راد ۴۶ ۰٫۰۰۹۶٪
۱۳۳۹ رزمگه ۴۶ ۰٫۰۰۹۶٪
۱۳۴۰ سزید ۴۶ ۰٫۰۰۹۶٪
۱۳۴۱ شغاد ۴۶ ۰٫۰۰۹۶٪
۱۳۴۲ شیرویه ۴۶ ۰٫۰۰۹۶٪
۱۳۴۳ عنبر ۴۶ ۰٫۰۰۹۶٪
۱۳۴۴ فروغ ۴۶ ۰٫۰۰۹۶٪
۱۳۴۵ گرگسار ۴۶ ۰٫۰۰۹۶٪
۱۳۴۶ گویم ۴۶ ۰٫۰۰۹۶٪
۱۳۴۷ مدارید ۴۶ ۰٫۰۰۹۶٪
۱۳۴۸ مشو ۴۶ ۰٫۰۰۹۶٪
۱۳۴۹ مهربان ۴۶ ۰٫۰۰۹۶٪
۱۳۵۰ موبدی ۴۶ ۰٫۰۰۹۶٪
۱۳۵۱ نهد ۴۶ ۰٫۰۰۹۶٪
۱۳۵۲ نهیب ۴۶ ۰٫۰۰۹۶٪
۱۳۵۳ هژبر ۴۶ ۰٫۰۰۹۶٪
۱۳۵۴ کفن ۴۶ ۰٫۰۰۹۶٪
۱۳۵۵ آرایش ۴۵ ۰٫۰۰۹۴٪
۱۳۵۶ آنگهی ۴۵ ۰٫۰۰۹۴٪
۱۳۵۷ اندوه ۴۵ ۰٫۰۰۹۴٪
۱۳۵۸ باران ۴۵ ۰٫۰۰۹۴٪
۱۳۵۹ بخون ۴۵ ۰٫۰۰۹۴٪
۱۳۶۰ بدیدند ۴۵ ۰٫۰۰۹۴٪
۱۳۶۱ برگذشت ۴۵ ۰٫۰۰۹۴٪
۱۳۶۲ بیاراستی ۴۵ ۰٫۰۰۹۴٪
۱۳۶۳ بیفگند ۴۵ ۰٫۰۰۹۴٪
۱۳۶۴ تاختند ۴۵ ۰٫۰۰۹۴٪
۱۳۶۵ درختی ۴۵ ۰٫۰۰۹۴٪
۱۳۶۶ ریختند ۴۵ ۰٫۰۰۹۴٪
۱۳۶۷ ستم ۴۵ ۰٫۰۰۹۴٪
۱۳۶۸ فرستم ۴۵ ۰٫۰۰۹۴٪
۱۳۶۹ نامش ۴۵ ۰٫۰۰۹۴٪
۱۳۷۰ همال ۴۵ ۰٫۰۰۹۴٪
۱۳۷۱ وگرنه ۴۵ ۰٫۰۰۹۴٪
۱۳۷۲ کارآگهان ۴۵ ۰٫۰۰۹۴٪
۱۳۷۳ کامد ۴۵ ۰٫۰۰۹۴٪
۱۳۷۴ آراستند ۴۴ ۰٫۰۰۹۲٪
۱۳۷۵ آشتی ۴۴ ۰٫۰۰۹۲٪
۱۳۷۶ باستان ۴۴ ۰٫۰۰۹۲٪
۱۳۷۷ بپرداختند ۴۴ ۰٫۰۰۹۲٪
۱۳۷۸ بدانش ۴۴ ۰٫۰۰۹۲٪
۱۳۷۹ برآرد ۴۴ ۰٫۰۰۹۲٪
۱۳۸۰ بهتر ۴۴ ۰٫۰۰۹۲٪
۱۳۸۱ بودم ۴۴ ۰٫۰۰۹۲٪
۱۳۸۲ بیارای ۴۴ ۰٫۰۰۹۲٪
۱۳۸۳ جاماسپ ۴۴ ۰٫۰۰۹۲٪
۱۳۸۴ دندان ۴۴ ۰٫۰۰۹۲٪
۱۳۸۵ رستخیز ۴۴ ۰٫۰۰۹۲٪
۱۳۸۶ شور ۴۴ ۰٫۰۰۹۲٪
۱۳۸۷ فرشیدورد ۴۴ ۰٫۰۰۹۲٪
۱۳۸۸ گوان ۴۴ ۰٫۰۰۹۲٪
۱۳۸۹ مهراب ۴۴ ۰٫۰۰۹۲٪
۱۳۹۰ نداری ۴۴ ۰٫۰۰۹۲٪
۱۳۹۱ کدامست ۴۴ ۰٫۰۰۹۲٪
۱۳۹۲ اندرز ۴۳ ۰٫۰۰۸۹٪
۱۳۹۳ ایدون ۴۳ ۰٫۰۰۸۹٪
۱۳۹۴ ایرج ۴۳ ۰٫۰۰۸۹٪
۱۳۹۵ بارگی ۴۳ ۰٫۰۰۸۹٪
۱۳۹۶ بت ۴۳ ۰٫۰۰۸۹٪
۱۳۹۷ بچنگ ۴۳ ۰٫۰۰۸۹٪
۱۳۹۸ پیغام ۴۳ ۰٫۰۰۸۹٪
۱۳۹۹ توان ۴۳ ۰٫۰۰۸۹٪
۱۴۰۰ رخشان ۴۳ ۰٫۰۰۸۹٪
۱۴۰۱ رسیدند ۴۳ ۰٫۰۰۸۹٪
۱۴۰۲ ساو ۴۳ ۰٫۰۰۸۹٪
۱۴۰۳ شبان ۴۳ ۰٫۰۰۸۹٪
۱۴۰۴ شنود ۴۳ ۰٫۰۰۸۹٪
۱۴۰۵ گفتا ۴۳ ۰٫۰۰۸۹٪
۱۴۰۶ گنهکار ۴۳ ۰٫۰۰۸۹٪
۱۴۰۷ مزدک ۴۳ ۰٫۰۰۸۹٪
۱۴۰۸ میل ۴۳ ۰٫۰۰۸۹٪
۱۴۰۹ نزدیکی ۴۳ ۰٫۰۰۸۹٪
۱۴۱۰ نژند ۴۳ ۰٫۰۰۸۹٪
۱۴۱۱ نمانم ۴۳ ۰٫۰۰۸۹٪
۱۴۱۲ هشیار ۴۳ ۰٫۰۰۸۹٪
۱۴۱۳ کرنای ۴۳ ۰٫۰۰۸۹٪
۱۴۱۴ کنداوران ۴۳ ۰٫۰۰۸۹٪
۱۴۱۵ کوهسار ۴۳ ۰٫۰۰۸۹٪
۱۴۱۶ انگه ۴۲ ۰٫۰۰۸۷٪
۱۴۱۷ بخاک ۴۲ ۰٫۰۰۸۷٪
۱۴۱۸ بشنوی ۴۲ ۰٫۰۰۸۷٪
۱۴۱۹ بگیتی ۴۲ ۰٫۰۰۸۷٪
۱۴۲۰ تاب ۴۲ ۰٫۰۰۸۷٪
۱۴۲۱ جشن ۴۲ ۰٫۰۰۸۷٪
۱۴۲۲ خسروانی ۴۲ ۰٫۰۰۸۷٪
۱۴۲۳ دد ۴۲ ۰٫۰۰۸۷٪
۱۴۲۴ درای ۴۲ ۰٫۰۰۸۷٪
۱۴۲۵ درمان ۴۲ ۰٫۰۰۸۷٪
۱۴۲۶ دشمنان ۴۲ ۰٫۰۰۸۷٪
۱۴۲۷ دلیری ۴۲ ۰٫۰۰۸۷٪
۱۴۲۸ زیردستان ۴۲ ۰٫۰۰۸۷٪
۱۴۲۹ سراینده ۴۲ ۰٫۰۰۸۷٪
۱۴۳۰ شادمانی ۴۲ ۰٫۰۰۸۷٪
۱۴۳۱ شطرنج ۴۲ ۰٫۰۰۸۷٪
۱۴۳۲ فرامرز ۴۲ ۰٫۰۰۸۷٪
۱۴۳۳ گردنده ۴۲ ۰٫۰۰۸۷٪
۱۴۳۴ گشاد ۴۲ ۰٫۰۰۸۷٪
۱۴۳۵ مرده ۴۲ ۰٫۰۰۸۷٪
۱۴۳۶ مهبود ۴۲ ۰٫۰۰۸۷٪
۱۴۳۷ نیرو ۴۲ ۰٫۰۰۸۷٪
۱۴۳۸ همانگه ۴۲ ۰٫۰۰۸۷٪
۱۴۳۹ کردش ۴۲ ۰٫۰۰۸۷٪
۱۴۴۰ کیش ۴۲ ۰٫۰۰۸۷٪
۱۴۴۱ آبنوس ۴۱ ۰٫۰۰۸۵٪
۱۴۴۲ اسبان ۴۱ ۰٫۰۰۸۵٪
۱۴۴۳ افسون ۴۱ ۰٫۰۰۸۵٪
۱۴۴۴ بلندی ۴۱ ۰٫۰۰۸۵٪
۱۴۴۵ پرهنر ۴۱ ۰٫۰۰۸۵٪
۱۴۴۶ پهلوانی ۴۱ ۰٫۰۰۸۵٪
۱۴۴۷ چشمش ۴۱ ۰٫۰۰۸۵٪
۱۴۴۸ رنجه ۴۱ ۰٫۰۰۸۵٪
۱۴۴۹ سپس ۴۱ ۰٫۰۰۸۵٪
۱۴۵۰ سرم ۴۱ ۰٫۰۰۸۵٪
۱۴۵۱ فردوسی ۴۱ ۰٫۰۰۸۵٪
۱۴۵۲ گرزه ۴۱ ۰٫۰۰۸۵٪
۱۴۵۳ لاله ۴۱ ۰٫۰۰۸۵٪
۱۴۵۴ مادرش ۴۱ ۰٫۰۰۸۵٪
۱۴۵۵ مردمی ۴۱ ۰٫۰۰۸۵٪
۱۴۵۶ نبرده ۴۱ ۰٫۰۰۸۵٪
۱۴۵۷ نجست ۴۱ ۰٫۰۰۸۵٪
۱۴۵۸ کرم ۴۱ ۰٫۰۰۸۵٪
۱۴۵۹ کشواد ۴۱ ۰٫۰۰۸۵٪
۱۴۶۰ کفش ۴۱ ۰٫۰۰۸۵٪
۱۴۶۱ آزرم ۴۰ ۰٫۰۰۸۳٪
۱۴۶۲ آلت ۴۰ ۰٫۰۰۸۳٪
۱۴۶۳ بازو ۴۰ ۰٫۰۰۸۳٪
۱۴۶۴ برزم ۴۰ ۰٫۰۰۸۳٪
۱۴۶۵ بگویش ۴۰ ۰٫۰۰۸۳٪
۱۴۶۶ پگاه ۴۰ ۰٫۰۰۸۳٪
۱۴۶۷ پیشگاه ۴۰ ۰٫۰۰۸۳٪
۱۴۶۸ خجسته ۴۰ ۰٫۰۰۸۳٪
۱۴۶۹ ژرف ۴۰ ۰٫۰۰۸۳٪
۱۴۷۰ گراز ۴۰ ۰٫۰۰۸۳٪
۱۴۷۱ گریز ۴۰ ۰٫۰۰۸۳٪
۱۴۷۲ لختی ۴۰ ۰٫۰۰۸۳٪
۱۴۷۳ لعل ۴۰ ۰٫۰۰۸۳٪
۱۴۷۴ میش ۴۰ ۰٫۰۰۸۳٪
۱۴۷۵ نبینم ۴۰ ۰٫۰۰۸۳٪
۱۴۷۶ نهانی ۴۰ ۰٫۰۰۸۳٪
۱۴۷۷ بازوی ۳۹ ۰٫۰۰۸۱٪
۱۴۷۸ باشم ۳۹ ۰٫۰۰۸۱٪
۱۴۷۹ برند ۳۹ ۰٫۰۰۸۱٪
۱۴۸۰ بکوشید ۳۹ ۰٫۰۰۸۱٪
۱۴۸۱ بیکار ۳۹ ۰٫۰۰۸۱٪
۱۴۸۲ پادشاست ۳۹ ۰٫۰۰۸۱٪
۱۴۸۳ پزشک ۳۹ ۰٫۰۰۸۱٪
۱۴۸۴ حریر ۳۹ ۰٫۰۰۸۱٪
۱۴۸۵ دادی ۳۹ ۰٫۰۰۸۱٪
۱۴۸۶ رام ۳۹ ۰٫۰۰۸۱٪
۱۴۸۷ رخساره ۳۹ ۰٫۰۰۸۱٪
۱۴۸۸ رومیان ۳۹ ۰٫۰۰۸۱٪
۱۴۸۹ زاده ۳۹ ۰٫۰۰۸۱٪
۱۴۹۰ زه ۳۹ ۰٫۰۰۸۱٪
۱۴۹۱ سپاهش ۳۹ ۰٫۰۰۸۱٪
۱۴۹۲ فال ۳۹ ۰٫۰۰۸۱٪
۱۴۹۳ فریب ۳۹ ۰٫۰۰۸۱٪
۱۴۹۴ گوشوار ۳۹ ۰٫۰۰۸۱٪
۱۴۹۵ گون ۳۹ ۰٫۰۰۸۱٪
۱۴۹۶ گیا ۳۹ ۰٫۰۰۸۱٪
۱۴۹۷ مراست ۳۹ ۰٫۰۰۸۱٪
۱۴۹۸ ناپاک ۳۹ ۰٫۰۰۸۱٪
۱۴۹۹ نکردی ۳۹ ۰٫۰۰۸۱٪
۱۵۰۰ هیونی ۳۹ ۰٫۰۰۸۱٪
۱۵۰۱ کاویانی ۳۹ ۰٫۰۰۸۱٪
۱۵۰۲ کشان ۳۹ ۰٫۰۰۸۱٪
۱۵۰۳ کشد ۳۹ ۰٫۰۰۸۱٪
۱۵۰۴ کهان ۳۹ ۰٫۰۰۸۱٪
۱۵۰۵ آبروی ۳۸ ۰٫۰۰۷۹٪
۱۵۰۶ اندرست ۳۸ ۰٫۰۰۷۹٪
۱۵۰۷ اویست ۳۸ ۰٫۰۰۷۹٪
۱۵۰۸ بادی ۳۸ ۰٫۰۰۷۹٪
۱۵۰۹ برج ۳۸ ۰٫۰۰۷۹٪
۱۵۱۰ بوس ۳۸ ۰٫۰۰۷۹٪
۱۵۱۱ توانا ۳۸ ۰٫۰۰۷۹٪
۱۵۱۲ چگونه ۳۸ ۰٫۰۰۷۹٪
۱۵۱۳ خشنود ۳۸ ۰٫۰۰۷۹٪
۱۵۱۴ دستش ۳۸ ۰٫۰۰۷۹٪
۱۵۱۵ زرینه ۳۸ ۰٫۰۰۷۹٪
۱۵۱۶ سازد ۳۸ ۰٫۰۰۷۹٪
۱۵۱۷ شکن ۳۸ ۰٫۰۰۷۹٪
۱۵۱۸ گرای ۳۸ ۰٫۰۰۷۹٪
۱۵۱۹ مرو ۳۸ ۰٫۰۰۷۹٪
۱۵۲۰ نبید ۳۸ ۰٫۰۰۷۹٪
۱۵۲۱ نگهدار ۳۸ ۰٫۰۰۷۹٪
۱۵۲۲ کنیزک ۳۸ ۰٫۰۰۷۹٪
۱۵۲۳ یکیست ۳۸ ۰٫۰۰۷۹٪
۱۵۲۴ آفریدون ۳۷ ۰٫۰۰۷۷٪
۱۵۲۵ باشید ۳۷ ۰٫۰۰۷۷٪
۱۵۲۶ بامداد ۳۷ ۰٫۰۰۷۷٪
۱۵۲۷ بایدت ۳۷ ۰٫۰۰۷۷٪
۱۵۲۸ بخفت ۳۷ ۰٫۰۰۷۷٪
۱۵۲۹ بخوان ۳۷ ۰٫۰۰۷۷٪
۱۵۳۰ بدرگاه ۳۷ ۰٫۰۰۷۷٪
۱۵۳۱ برابر ۳۷ ۰٫۰۰۷۷٪
۱۵۳۲ برگرفتند ۳۷ ۰٫۰۰۷۷٪
۱۵۳۳ بندگان ۳۷ ۰٫۰۰۷۷٪
۱۵۳۴ بید ۳۷ ۰٫۰۰۷۷٪
۱۵۳۵ پرورد ۳۷ ۰٫۰۰۷۷٪
۱۵۳۶ پشنگ ۳۷ ۰٫۰۰۷۷٪
۱۵۳۷ خواری ۳۷ ۰٫۰۰۷۷٪
۱۵۳۸ خوردنی ۳۷ ۰٫۰۰۷۷٪
۱۵۳۹ زروان ۳۷ ۰٫۰۰۷۷٪
۱۵۴۰ زنی ۳۷ ۰٫۰۰۷۷٪
۱۵۴۱ سالیان ۳۷ ۰٫۰۰۷۷٪
۱۵۴۲ سلم ۳۷ ۰٫۰۰۷۷٪
۱۵۴۳ سیمرغ ۳۷ ۰٫۰۰۷۷٪
۱۵۴۴ شدش ۳۷ ۰٫۰۰۷۷٪
۱۵۴۵ فرسنگ ۳۷ ۰٫۰۰۷۷٪
۱۵۴۶ قیدافه ۳۷ ۰٫۰۰۷۷٪
۱۵۴۷ گمانی ۳۷ ۰٫۰۰۷۷٪
۱۵۴۸ میانش ۳۷ ۰٫۰۰۷۷٪
۱۵۴۹ میسره ۳۷ ۰٫۰۰۷۷٪
۱۵۵۰ میغ ۳۷ ۰٫۰۰۷۷٪
۱۵۵۱ نماینده ۳۷ ۰٫۰۰۷۷٪
۱۵۵۲ آر ۳۶ ۰٫۰۰۷۵٪
۱۵۵۳ آری ۳۶ ۰٫۰۰۷۵٪
۱۵۵۴ آمدن ۳۶ ۰٫۰۰۷۵٪
۱۵۵۵ آموزگار ۳۶ ۰٫۰۰۷۵٪
۱۵۵۶ آور ۳۶ ۰٫۰۰۷۵٪
۱۵۵۷ بابک ۳۶ ۰٫۰۰۷۵٪
۱۵۵۸ بازگشت ۳۶ ۰٫۰۰۷۵٪
۱۵۵۹ بدرید ۳۶ ۰٫۰۰۷۵٪
۱۵۶۰ بدم ۳۶ ۰٫۰۰۷۵٪
۱۵۶۱ بردی ۳۶ ۰٫۰۰۷۵٪
۱۵۶۲ برنهادند ۳۶ ۰٫۰۰۷۵٪
۱۵۶۳ بلا ۳۶ ۰٫۰۰۷۵٪
۱۵۶۴ تنم ۳۶ ۰٫۰۰۷۵٪
۱۵۶۵ خارا ۳۶ ۰٫۰۰۷۵٪
۱۵۶۶ خوانی ۳۶ ۰٫۰۰۷۵٪
۱۵۶۷ خورده ۳۶ ۰٫۰۰۷۵٪
۱۵۶۸ درش ۳۶ ۰٫۰۰۷۵٪
۱۵۶۹ راغ ۳۶ ۰٫۰۰۷۵٪
۱۵۷۰ سرزنش ۳۶ ۰٫۰۰۷۵٪
۱۵۷۱ طیسفون ۳۶ ۰٫۰۰۷۵٪
۱۵۷۲ فزود ۳۶ ۰٫۰۰۷۵٪
۱۵۷۳ فور ۳۶ ۰٫۰۰۷۵٪
۱۵۷۴ گرازان ۳۶ ۰٫۰۰۷۵٪
۱۵۷۵ گره ۳۶ ۰٫۰۰۷۵٪
۱۵۷۶ نظاره ۳۶ ۰٫۰۰۷۵٪
۱۵۷۷ نوشت ۳۶ ۰٫۰۰۷۵٪
۱۵۷۸ نیام ۳۶ ۰٫۰۰۷۵٪
۱۵۷۹ یکدگر ۳۶ ۰٫۰۰۷۵٪
۱۵۸۰ آرند ۳۵ ۰٫۰۰۷۳٪
۱۵۸۱ بداند ۳۵ ۰٫۰۰۷۳٪
۱۵۸۲ بنام ۳۵ ۰٫۰۰۷۳٪
۱۵۸۳ بنزد ۳۵ ۰٫۰۰۷۳٪
۱۵۸۴ بنشاندند ۳۵ ۰٫۰۰۷۳٪
۱۵۸۵ بهانه ۳۵ ۰٫۰۰۷۳٪
۱۵۸۶ بکشتند ۳۵ ۰٫۰۰۷۳٪
۱۵۸۷ پیری ۳۵ ۰٫۰۰۷۳٪
۱۵۸۸ تاراج ۳۵ ۰٫۰۰۷۳٪
۱۵۸۹ تبه ۳۵ ۰٫۰۰۷۳٪
۱۵۹۰ تند ۳۵ ۰٫۰۰۷۳٪
۱۵۹۱ تواند ۳۵ ۰٫۰۰۷۳٪
۱۵۹۲ جانش ۳۵ ۰٫۰۰۷۳٪
۱۵۹۳ جوشان ۳۵ ۰٫۰۰۷۳٪
۱۵۹۴ خاور ۳۵ ۰٫۰۰۷۳٪
۱۵۹۵ خدنگ ۳۵ ۰٫۰۰۷۳٪
۱۵۹۶ دانست ۳۵ ۰٫۰۰۷۳٪
۱۵۹۷ دون ۳۵ ۰٫۰۰۷۳٪
۱۵۹۸ زیب ۳۵ ۰٫۰۰۷۳٪
۱۵۹۹ سستی ۳۵ ۰٫۰۰۷۳٪
۱۶۰۰ شصت ۳۵ ۰٫۰۰۷۳٪
۱۶۰۱ شوید ۳۵ ۰٫۰۰۷۳٪
۱۶۰۲ شکسته ۳۵ ۰٫۰۰۷۳٪
۱۶۰۳ گرانمایگان ۳۵ ۰٫۰۰۷۳٪
۱۶۰۴ گشسب ۳۵ ۰٫۰۰۷۳٪
۱۶۰۵ گلاب ۳۵ ۰٫۰۰۷۳٪
۱۶۰۶ گنبد ۳۵ ۰٫۰۰۷۳٪
۱۶۰۷ ناگزیر ۳۵ ۰٫۰۰۷۳٪
۱۶۰۸ نباشی ۳۵ ۰٫۰۰۷۳٪
۱۶۰۹ ندیدی ۳۵ ۰٫۰۰۷۳٪
۱۶۱۰ نوشته ۳۵ ۰٫۰۰۷۳٪
۱۶۱۱ های ۳۵ ۰٫۰۰۷۳٪
۱۶۱۲ هیون ۳۵ ۰٫۰۰۷۳٪
۱۶۱۳ آفریننده ۳۴ ۰٫۰۰۷۱٪
۱۶۱۴ بازگردد ۳۴ ۰٫۰۰۷۱٪
۱۶۱۵ برخواند ۳۴ ۰٫۰۰۷۱٪
۱۶۱۶ بگیرد ۳۴ ۰٫۰۰۷۱٪
۱۶۱۷ بمالید ۳۴ ۰٫۰۰۷۱٪
۱۶۱۸ بهرامشاه ۳۴ ۰٫۰۰۷۱٪
۱۶۱۹ بیابی ۳۴ ۰٫۰۰۷۱٪
۱۶۲۰ بیاراسته ۳۴ ۰٫۰۰۷۱٪
۱۶۲۱ پارسی ۳۴ ۰٫۰۰۷۱٪
۱۶۲۲ چارپای ۳۴ ۰٫۰۰۷۱٪
۱۶۲۳ چنینست ۳۴ ۰٫۰۰۷۱٪
۱۶۲۴ چهارده ۳۴ ۰٫۰۰۷۱٪
۱۶۲۵ چوب ۳۴ ۰٫۰۰۷۱٪
۱۶۲۶ خار ۳۴ ۰٫۰۰۷۱٪
۱۶۲۷ دادن ۳۴ ۰٫۰۰۷۱٪
۱۶۲۸ دشوار ۳۴ ۰٫۰۰۷۱٪
۱۶۲۹ دوش ۳۴ ۰٫۰۰۷۱٪
۱۶۳۰ رهی ۳۴ ۰٫۰۰۷۱٪
۱۶۳۱ زیردست ۳۴ ۰٫۰۰۷۱٪
۱۶۳۲ ساوه ۳۴ ۰٫۰۰۷۱٪
۱۶۳۳ سخنگوی ۳۴ ۰٫۰۰۷۱٪
۱۶۳۴ سرشک ۳۴ ۰٫۰۰۷۱٪
۱۶۳۵ سزاست ۳۴ ۰٫۰۰۷۱٪
۱۶۳۶ شمر ۳۴ ۰٫۰۰۷۱٪
۱۶۳۷ شمرد ۳۴ ۰٫۰۰۷۱٪
۱۶۳۸ شهری ۳۴ ۰٫۰۰۷۱٪
۱۶۳۹ گسترید ۳۴ ۰٫۰۰۷۱٪
۱۶۴۰ مگرد ۳۴ ۰٫۰۰۷۱٪
۱۶۴۱ نامی ۳۴ ۰٫۰۰۷۱٪
۱۶۴۲ ندانی ۳۴ ۰٫۰۰۷۱٪
۱۶۴۳ نهم ۳۴ ۰٫۰۰۷۱٪
۱۶۴۴ نیکویی ۳۴ ۰٫۰۰۷۱٪
۱۶۴۵ هنرمند ۳۴ ۰٫۰۰۷۱٪
۱۶۴۶ هنرها ۳۴ ۰٫۰۰۷۱٪
۱۶۴۷ کسان ۳۴ ۰٫۰۰۷۱٪
۱۶۴۸ کشورش ۳۴ ۰٫۰۰۷۱٪
۱۶۴۹ آیی ۳۳ ۰٫۰۰۶۹٪
۱۶۵۰ بجنبید ۳۳ ۰٫۰۰۶۹٪
۱۶۵۱ برادرش ۳۳ ۰٫۰۰۶۹٪
۱۶۵۲ بشمشیر ۳۳ ۰٫۰۰۶۹٪
۱۶۵۳ بیابد ۳۳ ۰٫۰۰۶۹٪
۱۶۵۴ بیشتر ۳۳ ۰٫۰۰۶۹٪
۱۶۵۵ بینادل ۳۳ ۰٫۰۰۶۹٪
۱۶۵۶ پرخاش ۳۳ ۰٫۰۰۶۹٪
۱۶۵۷ تریاک ۳۳ ۰٫۰۰۶۹٪
۱۶۵۸ رهایی ۳۳ ۰٫۰۰۶۹٪
۱۶۵۹ ساختن ۳۳ ۰٫۰۰۶۹٪
۱۶۶۰ ستام ۳۳ ۰٫۰۰۶۹٪
۱۶۶۱ شیده ۳۳ ۰٫۰۰۶۹٪
۱۶۶۲ گشن ۳۳ ۰٫۰۰۶۹٪
۱۶۶۳ لرزان ۳۳ ۰٫۰۰۶۹٪
۱۶۶۴ ناگهان ۳۳ ۰٫۰۰۶۹٪
۱۶۶۵ نخواند ۳۳ ۰٫۰۰۶۹٪
۱۶۶۶ ندیدست ۳۳ ۰٫۰۰۶۹٪
۱۶۶۷ هشیوار ۳۳ ۰٫۰۰۶۹٪
۱۶۶۸ همچنین ۳۳ ۰٫۰۰۶۹٪
۱۶۶۹ هیشوی ۳۳ ۰٫۰۰۶۹٪
۱۶۷۰ وزانجا ۳۳ ۰٫۰۰۶۹٪
۱۶۷۱ ویسه ۳۳ ۰٫۰۰۶۹٪
۱۶۷۲ کهتری ۳۳ ۰٫۰۰۶۹٪
۱۶۷۳ یابم ۳۳ ۰٫۰۰۶۹٪
۱۶۷۴ یوز ۳۳ ۰٫۰۰۶۹٪
۱۶۷۵ اسیر ۳۲ ۰٫۰۰۶۷٪
۱۶۷۶ افروز ۳۲ ۰٫۰۰۶۷٪
۱۶۷۷ بافته ۳۲ ۰٫۰۰۶۷٪
۱۶۷۸ بجایی ۳۲ ۰٫۰۰۶۷٪
۱۶۷۹ بخشایش ۳۲ ۰٫۰۰۶۷٪
۱۶۸۰ بخواه ۳۲ ۰٫۰۰۶۷٪
۱۶۸۱ بدر ۳۲ ۰٫۰۰۶۷٪
۱۶۸۲ برف ۳۲ ۰٫۰۰۶۷٪
۱۶۸۳ بشنو ۳۲ ۰٫۰۰۶۷٪
۱۶۸۴ بشنود ۳۲ ۰٫۰۰۶۷٪
۱۶۸۵ بمن ۳۲ ۰٫۰۰۶۷٪
۱۶۸۶ بیخ ۳۲ ۰٫۰۰۶۷٪
۱۶۸۷ بیداردل ۳۲ ۰٫۰۰۶۷٪
۱۶۸۸ پرند ۳۲ ۰٫۰۰۶۷٪
۱۶۸۹ پیوسته ۳۲ ۰٫۰۰۶۷٪
۱۶۹۰ جویبار ۳۲ ۰٫۰۰۶۷٪
۱۶۹۱ رد ۳۲ ۰٫۰۰۶۷٪
۱۶۹۲ روشنایی ۳۲ ۰٫۰۰۶۷٪
۱۶۹۳ سپارم ۳۲ ۰٫۰۰۶۷٪
۱۶۹۴ سپیده ۳۲ ۰٫۰۰۶۷٪
۱۶۹۵ سوفزای ۳۲ ۰٫۰۰۶۷٪
۱۶۹۶ شمع ۳۲ ۰٫۰۰۶۷٪
۱۶۹۷ قنوج ۳۲ ۰٫۰۰۶۷٪
۱۶۹۸ گازر ۳۲ ۰٫۰۰۶۷٪
۱۶۹۹ گویا ۳۲ ۰٫۰۰۶۷٪
۱۷۰۰ مبر ۳۲ ۰٫۰۰۶۷٪
۱۷۰۱ مران ۳۲ ۰٫۰۰۶۷٪
۱۷۰۲ منشور ۳۲ ۰٫۰۰۶۷٪
۱۷۰۳ نشیند ۳۲ ۰٫۰۰۶۷٪
۱۷۰۴ کنان ۳۲ ۰٫۰۰۶۷٪
۱۷۰۵ آرای ۳۱ ۰٫۰۰۶۴٪
۱۷۰۶ افزون ۳۱ ۰٫۰۰۶۴٪
۱۷۰۷ انبوه ۳۱ ۰٫۰۰۶۴٪
۱۷۰۸ اهرمن ۳۱ ۰٫۰۰۶۴٪
۱۷۰۹ اینک ۳۱ ۰٫۰۰۶۴٪
۱۷۱۰ باده ۳۱ ۰٫۰۰۶۴٪
۱۷۱۱ بازارگان ۳۱ ۰٫۰۰۶۴٪
۱۷۱۲ ببودند ۳۱ ۰٫۰۰۶۴٪
۱۷۱۳ بجستند ۳۱ ۰٫۰۰۶۴٪
۱۷۱۴ برای ۳۱ ۰٫۰۰۶۴٪
۱۷۱۵ بسوخت ۳۱ ۰٫۰۰۶۴٪
۱۷۱۶ بشمرد ۳۱ ۰٫۰۰۶۴٪
۱۷۱۷ بیاد ۳۱ ۰٫۰۰۶۴٪
۱۷۱۸ بیاری ۳۱ ۰٫۰۰۶۴٪
۱۷۱۹ پاسبان ۳۱ ۰٫۰۰۶۴٪
۱۷۲۰ پرنیان ۳۱ ۰٫۰۰۶۴٪
۱۷۲۱ پهن ۳۱ ۰٫۰۰۶۴٪
۱۷۲۲ توانی ۳۱ ۰٫۰۰۶۴٪
۱۷۲۳ تیزی ۳۱ ۰٫۰۰۶۴٪
۱۷۲۴ جهانگیر ۳۱ ۰٫۰۰۶۴٪
۱۷۲۵ خام ۳۱ ۰٫۰۰۶۴٪
۱۷۲۶ خشت ۳۱ ۰٫۰۰۶۴٪
۱۷۲۷ خوشنواز ۳۱ ۰٫۰۰۶۴٪
۱۷۲۸ داستانها ۳۱ ۰٫۰۰۶۴٪
۱۷۲۹ دری ۳۱ ۰٫۰۰۶۴٪
۱۷۳۰ دفتر ۳۱ ۰٫۰۰۶۴٪
۱۷۳۱ دهید ۳۱ ۰٫۰۰۶۴٪
۱۷۳۲ دیدگان ۳۱ ۰٫۰۰۶۴٪
۱۷۳۳ دیگری ۳۱ ۰٫۰۰۶۴٪
۱۷۳۴ روا ۳۱ ۰٫۰۰۶۴٪
۱۷۳۵ زابل ۳۱ ۰٫۰۰۶۴٪
۱۷۳۶ ژوپین ۳۱ ۰٫۰۰۶۴٪
۱۷۳۷ شتر ۳۱ ۰٫۰۰۶۴٪
۱۷۳۸ صدهزار ۳۱ ۰٫۰۰۶۴٪
۱۷۳۹ فرستد ۳۱ ۰٫۰۰۶۴٪
۱۷۴۰ قیر ۳۱ ۰٫۰۰۶۴٪
۱۷۴۱ گرفتار ۳۱ ۰٫۰۰۶۴٪
۱۷۴۲ گروگان ۳۱ ۰٫۰۰۶۴٪
۱۷۴۳ گیهان ۳۱ ۰٫۰۰۶۴٪
۱۷۴۴ مار ۳۱ ۰٫۰۰۶۴٪
۱۷۴۵ مغزش ۳۱ ۰٫۰۰۶۴٪
۱۷۴۶ مگوی ۳۱ ۰٫۰۰۶۴٪
۱۷۴۷ نیارست ۳۱ ۰٫۰۰۶۴٪
۱۷۴۸ وران ۳۱ ۰٫۰۰۶۴٪
۱۷۴۹ کزیشان ۳۱ ۰٫۰۰۶۴٪
۱۷۵۰ یافتم ۳۱ ۰٫۰۰۶۴٪
۱۷۵۱ یافتن ۳۱ ۰٫۰۰۶۴٪
۱۷۵۲ آهنگران ۳۰ ۰٫۰۰۶۲٪
۱۷۵۳ بارد ۳۰ ۰٫۰۰۶۲٪
۱۷۵۴ بتان ۳۰ ۰٫۰۰۶۲٪
۱۷۵۵ بخشنده ۳۰ ۰٫۰۰۶۲٪
۱۷۵۶ بخواهم ۳۰ ۰٫۰۰۶۲٪
۱۷۵۷ بدیدار ۳۰ ۰٫۰۰۶۲٪
۱۷۵۸ برآن ۳۰ ۰٫۰۰۶۲٪
۱۷۵۹ برگستوان ۳۰ ۰٫۰۰۶۲٪
۱۷۶۰ برکشیدند ۳۰ ۰٫۰۰۶۲٪
۱۷۶۱ بریده ۳۰ ۰٫۰۰۶۲٪
۱۷۶۲ بشاه ۳۰ ۰٫۰۰۶۲٪
۱۷۶۳ بگذری ۳۰ ۰٫۰۰۶۲٪
۱۷۶۴ بگشای ۳۰ ۰٫۰۰۶۲٪
۱۷۶۵ بلاش ۳۰ ۰٫۰۰۶۲٪
۱۷۶۶ بندگی ۳۰ ۰٫۰۰۶۲٪
۱۷۶۷ بنواختش ۳۰ ۰٫۰۰۶۲٪
۱۷۶۸ پاداش ۳۰ ۰٫۰۰۶۲٪
۱۷۶۹ پایه ۳۰ ۰٫۰۰۶۲٪
۱۷۷۰ پرهیز ۳۰ ۰٫۰۰۶۲٪
۱۷۷۱ پهلو ۳۰ ۰٫۰۰۶۲٪
۱۷۷۲ جادوی ۳۰ ۰٫۰۰۶۲٪
۱۷۷۳ جفا ۳۰ ۰٫۰۰۶۲٪
۱۷۷۴ خریدار ۳۰ ۰٫۰۰۶۲٪
۱۷۷۵ خیزد ۳۰ ۰٫۰۰۶۲٪
۱۷۷۶ دستگیر ۳۰ ۰٫۰۰۶۲٪
۱۷۷۷ دیدش ۳۰ ۰٫۰۰۶۲٪
۱۷۷۸ دیوار ۳۰ ۰٫۰۰۶۲٪
۱۷۷۹ رده ۳۰ ۰٫۰۰۶۲٪
۱۷۸۰ غو ۳۰ ۰٫۰۰۶۲٪
۱۷۸۱ فراخ ۳۰ ۰٫۰۰۶۲٪
۱۷۸۲ مور ۳۰ ۰٫۰۰۶۲٪
۱۷۸۳ میرین ۳۰ ۰٫۰۰۶۲٪
۱۷۸۴ نم ۳۰ ۰٫۰۰۶۲٪
۱۷۸۵ نهفته ۳۰ ۰٫۰۰۶۲٪
۱۷۸۶ هستی ۳۰ ۰٫۰۰۶۲٪
۱۷۸۷ هفتاد ۳۰ ۰٫۰۰۶۲٪
۱۷۸۸ هوشنگ ۳۰ ۰٫۰۰۶۲٪
۱۷۸۹ وفا ۳۰ ۰٫۰۰۶۲٪
۱۷۹۰ کاید ۳۰ ۰٫۰۰۶۲٪
۱۷۹۱ کژ ۳۰ ۰٫۰۰۶۲٪
۱۷۹۲ کشیدن ۳۰ ۰٫۰۰۶۲٪
۱۷۹۳ کهتران ۳۰ ۰٫۰۰۶۲٪
۱۷۹۴ کهرم ۳۰ ۰٫۰۰۶۲٪
۱۷۹۵ یارد ۳۰ ۰٫۰۰۶۲٪
۱۷۹۶ آزرده ۲۹ ۰٫۰۰۶٪
۱۷۹۷ آسوده ۲۹ ۰٫۰۰۶٪
۱۷۹۸ ارز ۲۹ ۰٫۰۰۶٪
۱۷۹۹ افسری ۲۹ ۰٫۰۰۶٪
۱۸۰۰ اندرآمد ۲۹ ۰٫۰۰۶٪
۱۸۰۱ بترسید ۲۹ ۰٫۰۰۶٪
۱۸۰۲ بتو ۲۹ ۰٫۰۰۶٪
۱۸۰۳ بتوران ۲۹ ۰٫۰۰۶٪
۱۸۰۴ بجوید ۲۹ ۰٫۰۰۶٪
۱۸۰۵ بدانید ۲۹ ۰٫۰۰۶٪
۱۸۰۶ بدل ۲۹ ۰٫۰۰۶٪
۱۸۰۷ برآرم ۲۹ ۰٫۰۰۶٪
۱۸۰۸ برفروخت ۲۹ ۰٫۰۰۶٪
۱۸۰۹ بگردد ۲۹ ۰٫۰۰۶٪
۱۸۱۰ بنیاد ۲۹ ۰٫۰۰۶٪
۱۸۱۱ خشکی ۲۹ ۰٫۰۰۶٪
۱۸۱۲ داریم ۲۹ ۰٫۰۰۶٪
۱۸۱۳ دامن ۲۹ ۰٫۰۰۶٪
۱۸۱۴ رشک ۲۹ ۰٫۰۰۶٪
۱۸۱۵ زده ۲۹ ۰٫۰۰۶٪
۱۸۱۶ زربفت ۲۹ ۰٫۰۰۶٪
۱۸۱۷ سرآید ۲۹ ۰٫۰۰۶٪
۱۸۱۸ سیمین ۲۹ ۰٫۰۰۶٪
۱۸۱۹ عقاب ۲۹ ۰٫۰۰۶٪
۱۸۲۰ فرهاد ۲۹ ۰٫۰۰۶٪
۱۸۲۱ فگنده ۲۹ ۰٫۰۰۶٪
۱۸۲۲ گشتم ۲۹ ۰٫۰۰۶٪
۱۸۲۳ لهاک ۲۹ ۰٫۰۰۶٪
۱۸۲۴ مستمند ۲۹ ۰٫۰۰۶٪
۱۸۲۵ نتوان ۲۹ ۰٫۰۰۶٪
۱۸۲۶ ندارند ۲۹ ۰٫۰۰۶٪
۱۸۲۷ نشمرد ۲۹ ۰٫۰۰۶٪
۱۸۲۸ نعل ۲۹ ۰٫۰۰۶٪
۱۸۲۹ نیاکان ۲۹ ۰٫۰۰۶٪
۱۸۳۰ نیکوی ۲۹ ۰٫۰۰۶٪
۱۸۳۱ هراس ۲۹ ۰٫۰۰۶٪
۱۸۳۲ همش ۲۹ ۰٫۰۰۶٪
۱۸۳۳ همگروه ۲۹ ۰٫۰۰۶٪
۱۸۳۴ هندوان ۲۹ ۰٫۰۰۶٪
۱۸۳۵ وفات ۲۹ ۰٫۰۰۶٪
۱۸۳۶ کارکرد ۲۹ ۰٫۰۰۶٪
۱۸۳۷ کشیده ۲۹ ۰٫۰۰۶٪
۱۸۳۸ افسرش ۲۸ ۰٫۰۰۵۸٪
۱۸۳۹ امشب ۲۸ ۰٫۰۰۵۸٪
۱۸۴۰ ایمنی ۲۸ ۰٫۰۰۵۸٪
۱۸۴۱ بازگشتن ۲۸ ۰٫۰۰۵۸٪
۱۸۴۲ بان ۲۸ ۰٫۰۰۵۸٪
۱۸۴۳ ببرید ۲۸ ۰٫۰۰۵۸٪
۱۸۴۴ بپیران ۲۸ ۰٫۰۰۵۸٪
۱۸۴۵ برم ۲۸ ۰٫۰۰۵۸٪
۱۸۴۶ بزیر ۲۸ ۰٫۰۰۵۸٪
۱۸۴۷ بیجان ۲۸ ۰٫۰۰۵۸٪
۱۸۴۸ پاس ۲۸ ۰٫۰۰۵۸٪
۱۸۴۹ پرستان ۲۸ ۰٫۰۰۵۸٪
۱۸۵۰ پرورده ۲۸ ۰٫۰۰۵۸٪
۱۸۵۱ تلخ ۲۸ ۰٫۰۰۵۸٪
۱۸۵۲ تیرگی ۲۸ ۰٫۰۰۵۸٪
۱۸۵۳ چرب ۲۸ ۰٫۰۰۵۸٪
۱۸۵۴ چیره ۲۸ ۰٫۰۰۵۸٪
۱۸۵۵ حصار ۲۸ ۰٫۰۰۵۸٪
۱۸۵۶ خواهش ۲۸ ۰٫۰۰۵۸٪
۱۸۵۷ درجهان ۲۸ ۰٫۰۰۵۸٪
۱۸۵۸ دهیم ۲۸ ۰٫۰۰۵۸٪
۱۸۵۹ راستان ۲۸ ۰٫۰۰۵۸٪
۱۸۶۰ ران ۲۸ ۰٫۰۰۵۸٪
۱۸۶۱ رسیده ۲۸ ۰٫۰۰۵۸٪
۱۸۶۲ زعفران ۲۸ ۰٫۰۰۵۸٪
۱۸۶۳ زنهار ۲۸ ۰٫۰۰۵۸٪
۱۸۶۴ سازم ۲۸ ۰٫۰۰۵۸٪
۱۸۶۵ سیستان ۲۸ ۰٫۰۰۵۸٪
۱۸۶۶ سینه ۲۸ ۰٫۰۰۵۸٪
۱۸۶۷ شاها ۲۸ ۰٫۰۰۵۸٪
۱۸۶۸ گذار ۲۸ ۰٫۰۰۵۸٪
۱۸۶۹ مهد ۲۸ ۰٫۰۰۵۸٪
۱۸۷۰ موج ۲۸ ۰٫۰۰۵۸٪
۱۸۷۱ میزبان ۲۸ ۰٫۰۰۵۸٪
۱۸۷۲ نشستن ۲۸ ۰٫۰۰۵۸٪
۱۸۷۳ نگوید ۲۸ ۰٫۰۰۵۸٪
۱۸۷۴ نوشتند ۲۸ ۰٫۰۰۵۸٪
۱۸۷۵ نویسنده ۲۸ ۰٫۰۰۵۸٪
۱۸۷۶ نکوهش ۲۸ ۰٫۰۰۵۸٪
۱۸۷۷ نیکویها ۲۸ ۰٫۰۰۵۸٪
۱۸۷۸ همواره ۲۸ ۰٫۰۰۵۸٪
۱۸۷۹ کابلستان ۲۸ ۰٫۰۰۵۸٪
۱۸۸۰ یله ۲۸ ۰٫۰۰۵۸٪
۱۸۸۱ آهنین ۲۷ ۰٫۰۰۵۶٪
۱۸۸۲ آیم ۲۷ ۰٫۰۰۵۶٪
۱۸۸۳ اژدهای ۲۷ ۰٫۰۰۵۶٪
۱۸۸۴ اشتر ۲۷ ۰٫۰۰۵۶٪
۱۸۸۵ انباز ۲۷ ۰٫۰۰۵۶٪
۱۸۸۶ انوشه ۲۷ ۰٫۰۰۵۶٪
۱۸۸۷ اینست ۲۷ ۰٫۰۰۵۶٪
۱۸۸۸ باختر ۲۷ ۰٫۰۰۵۶٪
۱۸۸۹ باشند ۲۷ ۰٫۰۰۵۶٪
۱۸۹۰ ببینم ۲۷ ۰٫۰۰۵۶٪
۱۸۹۱ بخشم ۲۷ ۰٫۰۰۵۶٪
۱۸۹۲ بدش ۲۷ ۰٫۰۰۵۶٪
۱۸۹۳ برومند ۲۷ ۰٫۰۰۵۶٪
۱۸۹۴ بگریست ۲۷ ۰٫۰۰۵۶٪
۱۸۹۵ بگو ۲۷ ۰٫۰۰۵۶٪
۱۸۹۶ بلشکر ۲۷ ۰٫۰۰۵۶٪
۱۸۹۷ بما ۲۷ ۰٫۰۰۵۶٪
۱۸۹۸ پرخاشخر ۲۷ ۰٫۰۰۵۶٪
۱۸۹۹ پردخته ۲۷ ۰٫۰۰۵۶٪
۱۹۰۰ پندها ۲۷ ۰٫۰۰۵۶٪
۱۹۰۱ پولادوند ۲۷ ۰٫۰۰۵۶٪
۱۹۰۲ پیامی ۲۷ ۰٫۰۰۵۶٪
۱۹۰۳ پیروزبخت ۲۷ ۰٫۰۰۵۶٪
۱۹۰۴ ترس ۲۷ ۰٫۰۰۵۶٪
۱۹۰۵ جم ۲۷ ۰٫۰۰۵۶٪
۱۹۰۶ داشتن ۲۷ ۰٫۰۰۵۶٪
۱۹۰۷ دایه ۲۷ ۰٫۰۰۵۶٪
۱۹۰۸ درین ۲۷ ۰٫۰۰۵۶٪
۱۹۰۹ دلارای ۲۷ ۰٫۰۰۵۶٪
۱۹۱۰ ساختی ۲۷ ۰٫۰۰۵۶٪
۱۹۱۱ سازیم ۲۷ ۰٫۰۰۵۶٪
۱۹۱۲ سپردم ۲۷ ۰٫۰۰۵۶٪
۱۹۱۳ شاید ۲۷ ۰٫۰۰۵۶٪
۱۹۱۴ شش ۲۷ ۰٫۰۰۵۶٪
۱۹۱۵ شمشیرزن ۲۷ ۰٫۰۰۵۶٪
۱۹۱۶ شنیدند ۲۷ ۰٫۰۰۵۶٪
۱۹۱۷ شید ۲۷ ۰٫۰۰۵۶٪
۱۹۱۸ فروماند ۲۷ ۰٫۰۰۵۶٪
۱۹۱۹ فریاد ۲۷ ۰٫۰۰۵۶٪
۱۹۲۰ گشادند ۲۷ ۰٫۰۰۵۶٪
۱۹۲۱ لشگر ۲۷ ۰٫۰۰۵۶٪
۱۹۲۲ مرزبان ۲۷ ۰٫۰۰۵۶٪
۱۹۲۳ نگونسار ۲۷ ۰٫۰۰۵۶٪
۱۹۲۴ نماید ۲۷ ۰٫۰۰۵۶٪
۱۹۲۵ نهید ۲۷ ۰٫۰۰۵۶٪
۱۹۲۶ نیرنگ ۲۷ ۰٫۰۰۵۶٪
۱۹۲۷ هراسان ۲۷ ۰٫۰۰۵۶٪
۱۹۲۸ همیدون ۲۷ ۰٫۰۰۵۶٪
۱۹۲۹ کاروان ۲۷ ۰٫۰۰۵۶٪
۱۹۳۰ کاکنون ۲۷ ۰٫۰۰۵۶٪
۱۹۳۱ کشتگان ۲۷ ۰٫۰۰۵۶٪
۱۹۳۲ کوته ۲۷ ۰٫۰۰۵۶٪
۱۹۳۳ یاران ۲۷ ۰٫۰۰۵۶٪
۱۹۳۴ آنکه ۲۶ ۰٫۰۰۵۴٪
۱۹۳۵ استوار ۲۶ ۰٫۰۰۵۴٪
۱۹۳۶ انگشتری ۲۶ ۰٫۰۰۵۴٪
۱۹۳۷ اکوان ۲۶ ۰٫۰۰۵۴٪
۱۹۳۸ ببود ۲۶ ۰٫۰۰۵۴٪
۱۹۳۹ بخواست ۲۶ ۰٫۰۰۵۴٪
۱۹۴۰ برفشاند ۲۶ ۰٫۰۰۵۴٪
۱۹۴۱ بگذاشتی ۲۶ ۰٫۰۰۵۴٪
۱۹۴۲ بماندند ۲۶ ۰٫۰۰۵۴٪
۱۹۴۳ بهاران ۲۶ ۰٫۰۰۵۴٪
۱۹۴۴ پذیر ۲۶ ۰٫۰۰۵۴٪
۱۹۴۵ پشیمانی ۲۶ ۰٫۰۰۵۴٪
۱۹۴۶ پود ۲۶ ۰٫۰۰۵۴٪
۱۹۴۷ پوشش ۲۶ ۰٫۰۰۵۴٪
۱۹۴۸ پیشین ۲۶ ۰٫۰۰۵۴٪
۱۹۴۹ تخوار ۲۶ ۰٫۰۰۵۴٪
۱۹۵۰ تنی ۲۶ ۰٫۰۰۵۴٪
۱۹۵۱ توایم ۲۶ ۰٫۰۰۵۴٪
۱۹۵۲ جویان ۲۶ ۰٫۰۰۵۴٪
۱۹۵۳ چندانک ۲۶ ۰٫۰۰۵۴٪
۱۹۵۴ چهرزاد ۲۶ ۰٫۰۰۵۴٪
۱۹۵۵ چوبشنید ۲۶ ۰٫۰۰۵۴٪
۱۹۵۶ خر ۲۶ ۰٫۰۰۵۴٪
۱۹۵۷ خروس ۲۶ ۰٫۰۰۵۴٪
۱۹۵۸ داشتم ۲۶ ۰٫۰۰۵۴٪
۱۹۵۹ داشتند ۲۶ ۰٫۰۰۵۴٪
۱۹۶۰ درآمد ۲۶ ۰٫۰۰۵۴٪
۱۹۶۱ دویست ۲۶ ۰٫۰۰۵۴٪
۱۹۶۲ زاغ ۲۶ ۰٫۰۰۵۴٪
۱۹۶۳ زبر ۲۶ ۰٫۰۰۵۴٪
۱۹۶۴ زبرجد ۲۶ ۰٫۰۰۵۴٪
۱۹۶۵ زنگ ۲۶ ۰٫۰۰۵۴٪
۱۹۶۶ شیردل ۲۶ ۰٫۰۰۵۴٪
۱۹۶۷ غارت ۲۶ ۰٫۰۰۵۴٪
۱۹۶۸ فغفور ۲۶ ۰٫۰۰۵۴٪
۱۹۶۹ گستردنی ۲۶ ۰٫۰۰۵۴٪
۱۹۷۰ گسترده ۲۶ ۰٫۰۰۵۴٪
۱۹۷۱ گفتش ۲۶ ۰٫۰۰۵۴٪
۱۹۷۲ گنجها ۲۶ ۰٫۰۰۵۴٪
۱۹۷۳ گنجی ۲۶ ۰٫۰۰۵۴٪
۱۹۷۴ گنه ۲۶ ۰٫۰۰۵۴٪
۱۹۷۵ گوا ۲۶ ۰٫۰۰۵۴٪
۱۹۷۶ گوشه ۲۶ ۰٫۰۰۵۴٪
۱۹۷۷ مام ۲۶ ۰٫۰۰۵۴٪
۱۹۷۸ همچون ۲۶ ۰٫۰۰۵۴٪
۱۹۷۹ همو ۲۶ ۰٫۰۰۵۴٪
۱۹۸۰ کبود ۲۶ ۰٫۰۰۵۴٪
۱۹۸۱ کتایون ۲۶ ۰٫۰۰۵۴٪
۱۹۸۲ کمتر ۲۶ ۰٫۰۰۵۴٪
۱۹۸۳ آتشی ۲۵ ۰٫۰۰۵۲٪
۱۹۸۴ آهرمنست ۲۵ ۰٫۰۰۵۲٪
۱۹۸۵ آوردگه ۲۵ ۰٫۰۰۵۲٪
۱۹۸۶ آویختن ۲۵ ۰٫۰۰۵۲٪
۱۹۸۷ آی ۲۵ ۰٫۰۰۵۲٪
۱۹۸۸ باشیم ۲۵ ۰٫۰۰۵۲٪
۱۹۸۹ بباد ۲۵ ۰٫۰۰۵۲٪
۱۹۹۰ بخردی ۲۵ ۰٫۰۰۵۲٪
۱۹۹۱ بخم ۲۵ ۰٫۰۰۵۲٪
۱۹۹۲ برتخت ۲۵ ۰٫۰۰۵۲٪
۱۹۹۳ بکش ۲۵ ۰٫۰۰۵۲٪
۱۹۹۴ بکند ۲۵ ۰٫۰۰۵۲٪
۱۹۹۵ بیارم ۲۵ ۰٫۰۰۵۲٪
۱۹۹۶ پرسش ۲۵ ۰٫۰۰۵۲٪
۱۹۹۷ پیشرو ۲۵ ۰٫۰۰۵۲٪
۱۹۹۸ چوگان ۲۵ ۰٫۰۰۵۲٪
۱۹۹۹ خسروان ۲۵ ۰٫۰۰۵۲٪
۲۰۰۰ خوشاب ۲۵ ۰٫۰۰۵۲٪