پیوست:فهرست واژه‌ها با پسوند ستان

از ویکی‌واژه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

استان.[اِ] …(پسوند زمان یا مکان است.

این پسوند گاهی اشاره به مکان اقامت دائمی و موطن و مملکت و ناحیه میکند

مانند: انگلستان، غرجستان.

و گاه اشاره به مکان موقت

مانند: بیمارستان، کودکستان و دبیرستان و هنرستان و شبستان.

گاه اشاره به مکانی می‌کند که چیزی در آن فراوان باشد

مانند: گلستان، موستان. استان

بصورت مزید مؤخر ازمنه (ظرف زمان) در تابستان و زمستان دیده میشود.

اینک کلمات مرکبی با استان (ستان) بصورت مزید مؤخر بترتیب حروف الفبا در ذیل می‌اید:


آجارستان (در قفقاز). آرناودستان. آلوستان.

== ا == اسکستان اولین روستا تات زبان بخش شاهرودخلخال اردستان. ارمنستان. ازبکستان. ازگیلستان. اسپیددارستان. افغانستان. انارستان. انجیرستان (انجیلستان). انگلستان. ایراهستان.

ب[ویرایش]

باب شورستان. باغستان (به اصطلاح مردم قزوین). بجستان. بستان (مخفف بوستان). بغستان (بیستون). بلغارستان. بلوچستان. بوستان. بهارستان (اسم خانهٔ سپهسالار قزوینی که امروز مجلس شورای ملی است). بهستان (بیستون). بیدستان. بیمارستان.


بنویس[ویرایش]

پاکستان.

ت[ویرایش]

تابستان. تاجیکستان. تاکستان. تخارستان. ترکستان. ترکمنستان. تنگستان. توتستان. توسستان. تیفستان (در زرگنده). تیمارستان.


ج[ویرایش]

جادوستان. (شاهنامه. رجوع به فهرست ولف شود). جوردستان.


چ[ویرایش]

چمستان. چیرستان. چینستان. چین‌استان.


ح[ویرایش]

حبشستان.


خ[ویرایش]

خارستان. خجستان. (تاریخ سیستان). خرماستان. خلجستان. خلخستان. (شاهنامه). خُمستان. خندستان (مجلس و معرکهٔ مسخرگی، فسوس و سخره، لب و دهان معشوق). (برهان). خوالستان خودستان (شاخ تازه که از تاک انگور سر زند). (برهان). خوردستان (شاخ تازه را گویند و آن که از تاک انگور سر زند و آنرا بسبب ترش‌مزگی خورند و شاخهای تازهٔ درختان دیگر و نهال گل و ریاحین را نیز گفته‌اند). (برهان). خوزستان.


د[ویرایش]

دادستان. داغستان. دالستان. دبستان. دبیرستان. دروازهٔ کوهستان. دستستان. دشتستان. دورقستان. دهستان. دیلمستان. دوستان

ر[ویرایش]

رام شهرستان. رزستان. ریگستان.

ز[ویرایش]

زابلستان. زمستان.


س[ویرایش]

سارستان. سجستان. سکستان. سیستان. شامستان. شبستان. شهرستان (شهرستانهٔ مرز).


ورامین[ویرایش]

صربستان.

ط[ویرایش]

طبرستان. طخارستان. طمستان.

ع[ویرایش]

عربستان.

غ[ویرایش]

غرجستان. غرشستان. (تاریخ سیستان).


ف[ویرایش]

فرنگستان. فرهنگستان. فغستان. فیلستان (نام قریه‌ای به ورامین)


ق[ویرایش]

قبرستان. قزاقستان. قلمستان. قهستان.


ک[ویرایش]

کابلستان. (معجم‌البلدان). کاجستان. کارستان. کافرستان. کردستان. کلاع‌استان. کودکستان. کوهستان. کهستان. کهورستان.

گ[ویرایش]

گرجستان. گلستان. گورستان.

ل[ویرایش]

لارستان. لرستان. لوالستان. (تاریخ سیستان). لهستان (پلنی).

م[ویرایش]

مجارستان (هنگری). مغلستان. موردستان. موستان. مهلستان.

کلماتی که اول آن ن داشته باشد

و[ویرایش]

والستان. (تاریخ سیستان). وزیرستان.

ه[ویرایش]

هندستان. هندوستان. هنرستان. هوجستان واجار (بازار خوزستان. سوق‌الاهواز).

منبع[ویرایش]

لغتنامه دهخدا (در http://www.linguism.org/estaan.htm)