پیوست:واژه‌نامه پارسی سره

از ویکی‌واژه
پرش به ناوبری پرش به جستجو


واژه نامه پارسی سره

بازگشت واژه‌های لاتین


روشنگری آوایش برابر پارسی بن مایه واژه بیگانه آب زندگی (تازی) آب حیات نیاکان (تازی) آباء پدران (تازی) آباء پدران برین (تازی) آباء علوی نورتاب (فرانسوی) آباژور هم وند (فرانسوی) آبونه به روزآمده (انگلیسی) آپ تو دیت به روزآوردن (انگلیسی) آپ تو دیت کردن آینده (تازی) آتی آینده (تازی) آتیه یادبود ها (تازی) آثار یادگارها (تازی) آثار نشانه ها (تازی) آثار آجر تازی شده آگور است آگور (تازی) آجر آژیانه (تازی) آجر درآینده (تازی) آجل پس آینده (تازی) آجل دیرس (تازی) آجل دست‌افزار (ترکی) آچار تک ها (تازی) آحاد یکان (تازی) آحاد یک ها (تازی) آحاد پایان (تازی) آخر انجام (تازی) آخر واپسین (تازی) آخر پسین (تازی) آخر سرانجام (تازی) آخر الامر پایان روزگار (تازی) آخر زمان رستاخیز (تازی) آخرت روز بازپسین (تازی) آخرت پسین (تازی) آخری دیگر (تازی) آخری واپسین (تازی) آخرین پایانی (تازی) آخرین پسینیان (تازی) آخرین دگران (تازی) آخرین پسین (تازی) آخرین فرهنگ ها (تازی) آداب روش ها (تازی) آداب آیین ها (تازی) آداب آذرآبادگان (تازی) آذربایجان راه ها (تازی) آراء رای ها (تازی) آراء اندیشه ها (تازی) آراء هنرمند (اروپایی) آرتیست هنرپیشه (اروپایی) آرتیست هنرور (اروپایی) آرتیست بایگانی (اروپایی) آرشیو نشان(ه) (تازی) آرم آزمایش ها (تازی) آزمایشات سفرگذار (اروپایی) آژانس مسافرتی تکخال (اروپایی) آس بالابر (اروپایی) آسانسور آسانرو (اروپایی) آسانسور کنارهامون (تازی) آفاق کران تا کران (تازی) آفاق کرانه ها (تازی) آفاق آگفت (تازی) آفت آسیب (تازی) آفت گزند (تازی) آفت همه مرز ایران پر از دشمن است به هر دوده ای ماتم و شیون است (فردوسی) دوده (تازی) آل تبار (تازی) آل خاندان (تازی) آل رنج ها (تازی) آلام دردها (تازی) آلام ابزار (تازی) آلت افزار (تازی) آلت کشت افزار (تازی) آلت قتاله آرمان ها (تازی) آمال آرزوها (تازی) آمال امیدها (تازی) آمال ایدون باد (تازی) آمین چنین باد (تازی) آمین دم (تازی) آن هنگام (تازی) آن سرکار (تازی) آن جناب آن را تباه کردم (تازی) آن را باطل کردم همان دم (تازی) آنا بیکدم (تازی) آنا دردم (تازی) آنا فراسنجی (اروپایی) آنالوژی آناکاوی (اروپایی) آنالیز پاد نهاد (اروپایی) آنتی تز پاد نهشت (اروپایی) آنتی تز برابرنهاد (اروپایی) آنتی تز آنگونه (تازی) آنطور آنگونه (تازی) آنقدر آنگاه (تازی) آنوقت پیش پرده (اروپایی) آنونس هوشبهر (اروپایی) آی کیو نشانی ها (تازی) آیات نشانه ها (تازی) آیات نشان ها (تازی) آیات نشانه (تازی) آیت نشانی (تازی) آیت نشان (تازی) آیت یادگار (تازی) آیه چمراس (تازی) آیه نشانی (تازی) آیه (فیزیک) آیینه کاو (تازی) آیینه محدب (فیزیک) آیینه کوژ (تازی) آیینه مقعر همایه (تازی) ائتلاف سرپیچی کردن (تازی) اباء کردن سرپیچدن از (تازی) اباء کردن نپذیرفتن (تازی) اباء کردن یاوه ها (تازی) اباطیل نخست (تازی) ابتدا آغازین (تازی) ابتدایی ساده ترین (تازی) ابتدایی ترین نخستین (تازی) ابتدایی ترین نوآوری (تازی) ابتکار نوآوردگی (تازی) ابتکار آلودگی (تازی) ابتلا دچار شدن (تازی) ابتلا گرفتاری (تازی) ابتلا دچاری (تازی) ابتلاء دچار شدن (تازی) ابتلاء دامن گیری (تازی) ابتلاء جاوید (تازی) ابد همیشگی (تازی) ابد همیشه (تازی) ابد هرگز (تازی) ابداً همیشه (تازی) ابدا هیچگاه (تازی) ابدا هرگز (تازی) ابدا از سر گرفتن (تازی) ابداء آغازیدن (تازی) ابداء نوآوری (تازی) ابداع نوآفرینی (تازی) ابداع آفریدن (تازی) ابداع نوآفریدن (تازی) ابداع کردن همیشگی (تازی) ابدی جاوید (تازی) ابدی همیشگی (تازی) ابدیت جاودانگی (تازی) ابدیت نشان دادن (تازی) ابراز آشکارکردن (تازی) ابراز نمایش (تازی) ابراز پافشاری (تازی) ابرام پافشاری کردن (تازی) ابرام استوار کردن (تازی) ابرام ناچیز کردن (تازی) ابطال رساندن (تازی) ابلاغ رسانیدن (تازی) ابلاغ ابلق تازی شده ابلک است ابلک (تازی) ابلق سیاه سفید (تازی) ابلق دورنگ (تازی) ابلق سبک سر (تازی) ابله اهریمن (تازی) ابلیس کخ ژنده (تازی) ابلیس پور سینا (تازی) ابن سینا ساختمان ها (تازی) ابنیه خانه ها (تازی) ابنیه پیچیدگی (تازی) ابهام سربستگی (تازی) ابهام شکوه (تازی) ابهت (پزشکی) همه گیری (اروپایی) اپیدمی موکشی (اروپایی) اپیلاسیون شهروندان (تازی) اتباع همبستگی (تازی) اتحاد یکپارچگی (تازی) اتحاد هماهنگی (تازی) اتحاد یگانگی (تازی) اتحاد در گرفتن (تازی) اتخاذ فرا گرفتن (تازی) اتخاذ پیوستگی (تازی) اتصال پیوندیدن (تازی) اتصال پیوستن (تازی) اتصال پیامد (تازی) اتفاق رخ داد (تازی) اتفاق پیشامد (تازی) اتفاق رویداد (تازی) اتفاق پیش آمد (تازی) اتفاق روی دادن (تازی) اتفاق افتادن رخ دادن (تازی) اتفاق افتادن یگانگی باورها (تازی) اتفاق آرا یگانگی دیدگاهها (تازی) اتفاق آرا یکباره (تازی) اتفاقا رویدادها (تازی) اتفاقات گذرانه (تازی) اتفاقی ناگهانی (تازی) اتفاقی خودبخود(ی) (تازی) اتفاقی گذری (تازی) اتفاقی پیش آمدی (تازی) اتفاقی پشت دادن بر (تازی) اتکاء تباه کردن (تازی) اتلاف نیست کردن (تازی) اتلاف نابودی (تازی) اتلاف نابود کردن (تازی) اتلاف کردن به پایان رساندن (تازی) اتمام فرجام (تازی) اتمام پایان (تازی) اتمام انجام (تازی) اتمام به سرانجام رساندن (تازی) اتمام سرانجام (تازی) اتمام سپریدن (تازی) اتمام سپریدن (تازی) اتمام کردن انجام رسانیدن (تازی) اتمام کردن سپری کردن (تازی) اتمام کردن پایانگر (تازی) اتمامگر Chafteh چفته (تازی) اتهام آرمانشهر (اروپایی) اتوپیا خودبخود (اروپایی) اتوماتیک خودکار (اروپایی) اتوماتیک خودرو (اروپایی) اتومبیل (واژه نامه احمد کسروی) کاچال (تازی) اثاث به هیچ روی اثبات پذیر نیست: به هیچ روی اُستانش پذیر نیست Ostâneš اُستانش (تازی) اثبات فرنودن (تازی) اثبات کردن Hanâyeš هنایش (تازی) اثر Nowzand نوزند (تازی) اثر نوشته (تازی) اثر نشانه (تازی) اثر کار‌آیی داشتن (تازی) اثر داشتن Hanâeidan هناییدن (تازی) اثر کردن Hanâeidan هناییدن (تازی) اثر گذاشتن ناشایست (تازی) اثم هنگام (تازی) اثناء دوازدهه (تازی) اثنی عشر پاسخ (تازی) اجابت برآوری (تازی) اجابت پاسخ دادن (تازی) اجابت برآوردن (تازی) اجابت کردن پاسخ دادن (تازی) اجابت کردن پذیرفتن (تازی) اجابت کردن کرایه (تازی) اجاره پروانه (تازی) اجازه هشتن (تازی) اجازه دادن باردادن (تازی) اجازه دادن پروانه دادن (تازی) اجازه دادن گذاشتن (تازی) اجازه دادن بیگانگان (تازی) اجانب زور (تازی) اجبار واداری (تازی) اجبار واداشتن (تازی) اجبار بایستگی (تازی) اجبار ناخواسته (تازی) اجباری به زور (تازی) اجباری انجمن (تازی) اجتماع گرد آمدن (تازی) اجتماع همبودی (تازی) اجتماعی همبودین (تازی) اجتماعی دوری (تازی) اجتناب پرهیز (تازی) اجتناب گریز (تازی) اجتناب پرهیز کردن (تازی) اجتناب پیشگیری ناپذیر (تازی) اجتناب ناپذیر دوری ناپذیر (تازی) اجتناب ناپذیر پرهیزناپذیر (تازی) اجتناب ناپذیر ناگزیر (تازی) اجتناب ناپذیر گزیرستنی (تازی) اجتناب ناپذیر کوشش (تازی) اجتهاد استادی (تازی) اجتهاد زورگویی کردن (تازی) اجحاف نیاکان (تازی) اجداد انجام (تازی) اجرا کارگزاری (تازی) اجرا به انجام رساندن (تازی) اجرا کردن کار بستن (تازی) اجراء انجام دادن (تازی) اجراء انجامنامه (تازی) اجرائیه انجامی (تازی) اجرایی دستمزد (تازی) اجرت مزد (تازی) اجرت پاره ها (تازی) اجزاء اندام ها (تازی) اجزاء پیکرها (تازی) اجساد نشست (تازی) اجلاس سازگاری کردن (تازی) اجماع هم‌رایی (تازی) اجماع فشرده کردن (تازی) اجمال کوتاهی (تازی) اجمال کوتاه (تازی) اجمال(ی) گزیده (تازی) اجمال(ی) به کوتاهی (تازی) اجمالا کالاها (تازی) اجناس بیگانه (تازی) اجنبی مزدور (تازی) اجیر دست نشانده (تازی) اجیر مزد بگیر (تازی) اجیر گرد برآمدن (تازی) احاطه فراگرفتن (تازی) احاطه گرداندن (تازی) احاطه کردن پرهیز (تازی) احتذار پرهیز کزدن (تازی) احتذار پرهیز کردن (تازی) احتذار کردن دوری کردن (تازی) احتذار کردن پرهیز کردن (تازی) احتراز آتش سوزی (تازی) احتراق آتش گرفتن (تازی) احتراق Senâyeš سنایش (تازی) احترام پاس (تازی) احترام ارج (تازی) احترام بزرگداری (تازی) احترام بزرگداشت (تازی) احترام شکوهیدن (تازی) احترام آزرمیدن (تازی) احترام پاسداشتن (تازی) احترام گذاشتن ارج نهادن (تازی) احترام گذاشتن سناییدن (تازی) احترام گذاشتن Bâ-Senâyeš با‌سنایش (تازی) احتراماً با بزرگداشت (تازی) احتراما ارجنمدانه (تازی) احتراما بشمار آوردن (تازی) احتساب شمردن (تازی) احتساب مرگ (تازی) احتضار به احتمال قوی :به گرایند ِ فزین گرایند (تازی) احتمال گمان (تازی) احتمال گمانه (تازی) احتمال شایمندی (تازی) احتمال در گویش بومی تهرانی، شیرازی، اسپهانی و... گاسیدن (تازی) احتمال دادن شاید (تازی) احتمالا شاید (تازی) احتمالا چه بسا (تازی) احتمالا گمانم (تازی) احتمالا در گویش بومی اسپهانی گاس که (تازی) احتمالا در گویش بومی تهرانی، شیرازی گاسم (تازی) احتمالا در گویش بومی تهرانی، شیرازی گاسم (تازی) احتمالآ نیاز (تازی) احتیاج نیازمندی (تازی) احتیاج پروا (تازی) احتیاط دوراندیشیدن (تازی) احتیاط دوراندیشی (تازی) احتیاط یکتا (تازی) احد یگانه (تازی) احد ساخت (تازی) احداث پدید آوردن (تازی) احداث هیچکسی (تازی) احدی به دست آوردن (تازی) احراز کردن دارا شدن (تازی) احراز کردن شور (تازی) احساس دریافت (تازی) احساس شور (تازی) احساس برداشت (تازی) احساس سوهیدن (تازی) احساس کردن سوهشیک گشتن (تازی) احساساتی شدن نکویی (تازی) احسان نکوکاری (تازی) احسان نیکی کردن (تازی) احسان کردن نیکو داشتن (تازی) احسان کردن خوشترین (تازی) احسن نیکوترین (تازی) احسن بهترین (تازی) احسن نیکوترین آفرینندگان (تازی) احسن الخالقین آفرین (تازی) احسنت ستوران (تازی) احشام چارپایان (تازی) احشام فراخوان (تازی) احضار خواندن (تازی) احضار فراخواندن (تازی) احضار کردن خواستن (تازی) احضار کردن خواندن (تازی) احضار کردن فرا خواستن (تازی) احضار کردن خواست برگ (تازی) احضاریه پیداخواست (تازی) احضاریه سزاوارتر (تازی) احق دادرسی (تازی) احقاق دادگری (تازی) احقاق فرمان ها (تازی) احکام دستورها (تازی) احکام سرخ (تازی) احمر نادان (تازی) احمق کودن (تازی) احمق بیخرد (تازی) احمق ساده مرد (تازی) احمق سرگذشت (تازی) احوال چگونگی (تازی) احوال (شیمی) کاهش (تازی) احیا زندگان (تازی) احیاء زنده داری (تازی) احیاء زنده کردن (تازی) احیاء زنده کردن (تازی) احیاء کردن گاهگاه (تازی) احیانا اگر (تازی) احیانا شاید (تازی) احیانا ً زورگیری (تازی) اخاذی تلکه (تازی) اخاذی تازه ها (تازی) اخبار تازه ها (تازی) اخبار رویدادها (تازی) اخبار نوگو (تازی) اخباری پایان (تازی) اختتام نوآوری (تازی) اختراع نخست سازی (تازی) اختراع برساخته (تازی) اختراع کوتاه(ی) (تازی) اختصار چکیده (تازی) اختصار کوتاه (تازی) اختصار کوتاه کردن (تازی) اختصار کوتاهی (تازی) اختصار واگذار کردن (تازی) اختصاص دادن ویژه کردن (تازی) اختصاص دادن خودویژه (تازی) اختصاصی ناپدیدگی (تازی) اختفاء نهفتن (تازی) اختفاء پنهان شدن (تازی) اختفاء درهمی (تازی) اختلاط آمیزش (تازی) اختلاط همآمیزی (تازی) اختلاط ناسازگاری (تازی) اختلاف ناجور بودن (تازی) اختلاف دوگانگی (تازی) اختلاف ناهمسانی (تازی) اختلاف ناسازی (تازی) اختلاف دگرمانی (تازی) اختلاف نایکسانی (تازی) اختلاف ناهمتایی (تازی) اختلاف نابسامانی (تازی) اختلال آشفتگی (تازی) اختلال پراکندگی (تازی) اختلال ناهماهنگی (تازی) اختلال پریشانی (تازی) اختلال شوریدگی (تازی) اختلال خفگی (تازی) اختناق تنگنا (تازی) اختناق توانایی (تازی) اختیار

(پهلوی)	 	کامیک	(تازی)	اختیاری

گرفتن (تازی) اخذ دریافت (تازی) اخذ فراستاندن (تازی) اخذ کنارگزاری (تازی) اخراج بیرون کردن (تازی) اخراج بیرون فرستادن (تازی) اخراج برونکرد (تازی) اخراج آن جهانی (تازی) اخروی هشدار (تازی) اخطار آگاهانیدن (تازی) اخطار هشیاری (تازی) اخطار هشدار دادن (تازی) اخطار دادن آگاهانیدن (تازی) اخطار دادن یادبرگ (تازی) اخطاریه نهفتن (تازی) اخفاء پنهان کردن (تازی) اخفاء نهان کردن (تازی) اخفاء یکرنگی (تازی) اخلاص پاکدلی (تازی) اخلاص چهار آمیغ (تازی) اخلاط اربعه جانشینان (تازی) اخلاف پس آیندگان (تازی) اخلاف پسینیان (تازی) اخلاف خو (تازی) اخلاق منش (تازی) اخلاق خوی ها (تازی) اخلاق منش ها (تازی) اخلاق فراخویی (تازی) اخلاق (دانش) منش شناسی (تازی) اخلاق دستبری (تازی) اخلال بهم زدن (تازی) اخلال برادری (تازی) اخوت برادر (تازی) اخوی واپسین (تازی) اخیر تازه (تازی) اخیر پسین (تازی) اخیر فرجامین (تازی) اخیر پایانی (تازی) اخیر واپسینه (تازی) اخیر به تازگی (تازی) اخیرا نوساز (تازی) اخیرالتأسیس نوبنیاد (تازی) اخیرالتأسیس به جای آوردن (تازی) ادا کردن گزاردن (تازی) ادا کردن سازمان (تازی) اداره ستاد (تازی) اداره سرپرستی (تازی) اداره ستاد (تازی) اداره کل سرپرستی (تازی) اداره کل فراسازمان (تازی) اداره کل فرهنگ (تازی) ادب پی بردن (تازی) ادراک دریافت (تازی) ادراک از کارواژه داویدن گرفته شده که در واژه داوطلب نبز هست داوش (تازی) ادعا از کارواژه داویدن گرفته شده که در واژه داوطلب نبز هست داو (تازی) ادعا کارواژه داویدن در واژه داوطلب نبز هست داویدن (تازی) ادعا کردن یکپارچه کردن (تازی) ادغام یکی کردن (تازی) ادغام دوره ها (تازی) ادوار بانگ نماز (تازی) اذان خستو شدن (تازی) اذعان داشتن آزار (تازی) اذیت آزردن (تازی) اذیت کردن پژولیده کردن (تازی) اذیت کردن نمایاندن (تازی) ارائه پیشکش (تازی) ارائه پیش آوری (تازی) ارائه پدیدار کردن (تازی) ارائه پیش نهادن (تازی) ارائه دادن پیشنهاد کردن (تازی) ارائه طریق کردن رو کرد (تازی) ارائه کرد پشتکار (تازی) اراده آهنگ (تازی) اراده خواست (تازی) اراده یازش (تازی) اراده زمین ها (تازی) اراضی ارمنیان (تازی) ارامنه سالار (تازی) ارباب چله (تازی) اربعین پیوند (تازی) ارتباط پیوستگی (تازی) ارتباط واپسگرایی (تازی) ارتجاع لرزه (تازی) ارتعاش لرزش (تازی) ارتعاش لرزیدن (تازی) ارتعاش نوسان (تازی) ارتعاش بلندی (تازی) ارتفاع بلندا (تازی) ارتفاع بالا بردن (تازی) ارتقاء وامانده (تازی) ارث نیامانده (تازی) ارث واهشته (تازی) ارث مرده ریگ (تازی) ارث وامانده (تازی) ارثیه نیامانده (تازی) ارثیه واهشته (تازی) ارثیه مرده ریگ (تازی) ارثیه بازفرستادن (تازی) ارجاع فرستادن (تازی) ارجاع خواروبار (تازی) ارزاق فرستادن (تازی) ارسال فرستادن (تازی) ارسال کردن راهنمایی (تازی) ارشاد بزرگتر (تازی) ارشد فرازین (تازی) ارشد ارجمند (تازی) ارشد برتر (تازی) ارشد سرآمد (تازی) ارشد ترساندن (تازی) ارعاب آسانگیری (تازی) ارفاق سو (تازی) ارفاق سودار (تازی) ارفاقی پایه ها (تازی) ارکان همنوازی (اروپایی) ارکستر تخت فرمانروایی (تازی) اریکه از ... برآمده است (تازی) از ... ناشی شده است از ... بر می آید (تازی) از ... ناشی می شود از آغاز (تازی) از اوایل از این رو (تازی) از این جهت از این روش (تازی) از این طریق از این راه (تازی) از این طریق از این دست (تازی) از این قبیل از این رو (تازی) از این نظر از آن میان (تازی) از آن جمله همانند (تازی) از آن جمله پس از آن روز (تازی) از آن روز به بعد از آغاز پیدایش (تازی) از بدو پیدایش از میان بردن (تازی) از بین بردن از سوی (تازی) از جانب از دسته - از آنگونه (تازی) از جمله از دسته کارهای نیکو (تازی) از جمله کارهای نیکو از دید (تازی) از حیث از ته دل (تازی) از صمیم قلب از سوی دیگر (تازی) از طرف دیگر از راه (تازی) از طریق همچون (تازی) از قبیل مانند (تازی) از قبیل بمانند (تازی) از قبیل همانند (تازی) از قبیل از دیرباز (تازی) از قدیم برای (تازی) از لحاظ انبوهی (تازی) ازدحام زناشویی (تازی) ازدواج پیوند زناشویی (تازی) ازدواج همسرگیری (تازی) ازدواج شکستن (تازی) اسائه استادان (تازی) اساتید بنیاد (تازی) اساس شالوده (تازی) اساس پایه (تازی) اساس زیرساخت (تازی) اساس بنیادنامه (تازی) اساسنامه بنیادین (تازی) اساسی توشه (تازی) اسباب سفر پیشین (تازی) اسبق افشانه (انگلیسی) اسپری تکسالاری (تازی) استبداد خوکامگی (تازی) استبداد پذیرفتن (تازی) استجابت پذیرش (تازی) استجابت برداشت (تازی) استحصال آگاهی (تازی) استحضار پیدایش (تازی) استحضار شایستگی (تازی) استحقاق سزاواری (تازی) استحقاق سنگربندی ها (تازی) استحکامات خودشویی (تازی) استحمام کارگماری (تازی) استخدام بکارگیری (تازی) استخدام کاردهی (تازی) استخدام برون‌آوری (تازی) استخراج خواهش کردن (تازی) استدعا کردن درخواست کردن (تازی) استدعا کردن Farnâyeš فرنایش (تازی) استدلال شوند‌آوری (تازی) استدلال فرنود زنی (تازی) استدلال فرنودآوری (تازی) استدلال راهبرد (اروپایی) استراتژی راهبردی (اروپایی) استراتژیک آرمیدن (تازی) استراحت آسودن (تازی) استراحت آسودن (تازی) استراحت کردن آرمیدن (تازی) استراحت کردن شنود (تازی) استراق سمع فال گوش ایستادن (تازی) استراق سمع بازگرداندن (تازی) استرداد واپسداد (تازی) استرداد پس گیری (تازی) استرداد بازپس گیری (تازی) استرداد بو کردن (تازی) استشمام بوییدن (تازی) استشمام گواهی (تازی) استشهاد راهنمایی خواهی (تازی) استصواب توانایی (تازی) استعداد توانایی (تازی) استعداد درونداشت (تازی) استعداد کناره گیری (تازی) استعفا کاربرد (تازی) استعمال بکارگیری (تازی) استعمال آمرزش خواهی (تازی) استغفار آمرزش (تازی) استغفار کاربرد (تازی) استفاده بکارگیری (تازی) استفاده کاربری (تازی) استفاده به کارگیری (تازی) استفاده از هراش (تازی) استفراغ هراشیدن (تازی) استفراغ کردن پایداری (تازی) استقامت پایمردی (تازی) استقامت ایستادگی (تازی) استقامت پیشباز (تازی) استقبال پیشواز (تازی) استقبال برپایی (تازی) استقرار جایگیری (تازی) استقرار خودسالاری (تازی) استقلال گوش دادن (تازی) استماع ادامه (تازی) استمرار پیوستگی (تازی) استمرار گواهمندی (تازی) استناد گواه (تازی) استناد برداشت (تازی) استنباط اندریافت (تازی) استنباط برداشت کردن (تازی) استنباط برداشت (تازی) استنباط اندریافتن (تازی) استنباط کردن بدست آوردن (تازی) استنتاج بوییدن (تازی) استنشاق سرباززنی (تازی) استنکاف خودداری (تازی) استنکاف ریشخند (تازی) استهزاء فرسایش (تازی) استهلاک فرسایش (تازی) استهلاک فرسودگی (تازی) استهلاک کرایه ای (تازی) استیجاری بازخواست (تازی) استیضاح چیرگی (تازی) استیلاء رازها (تازی) اسرار ریخت و پاش (تازی) اسراف بد دستی (تازی) اسراف هدر دادن (تازی) اسراف افسانه (تازی) اسطوره داستان (تازی) اسطوره استوره (تازی) اسطوره ناکارآمد (تازی) اسقاطی بارانداز (ایتالیایی) اسکله پیشینیان (تازی) اسلاف گذشتگان (تازی) اسلاف جنگ افزار (تازی) اسلحه نام (تازی) اسم شکم روش (تازی) اسهال دستگیر (تازی) اسیر برده (تازی) اسیر گسترش (تازی) اشاعه Narspân نرسپان (تازی) اشتباه نادرستی (تازی) اشتباه لغزش (تازی) اشتباه کوتاهی (تازی) اشتباه ندانسته (تازی) اشتباها ً انبازش (تازی) اشتراک افروزش (تازی) اشتعال کارگماری (تازی) اشتغال برگیری (تازی) اشتقاق شور (تازی) اشتیاق آرزومندی (تازی) اشتیاق آشوبگران (تازی) اشرار بزرگواران (تازی) اشراف بلند پایگان (تازی) اَشراف فرونگریستن (تازی) ِِاِشراف بزرگان (تازی) اَشراف دیده وری (تازی) ِِاِشراف بزرگواران (تازی) اشراف سروده ها (تازی) اشعار فروزه (تازی) اشعه پرتو (تازی) اشعه خرده (تازی) اشکال چالش (تازی) اشکال دشواری (تازی) اشکال دیسه ها (تازی) اشکال ریخت ها (تازی) اشکال تبارمندی (تازی) اصالت نیک نژادی (تازی) اصالت یاران (تازی) اصحاب پاپیچی (تازی) اصرار پافشاری (تازی) اصرار سایش (تازی) اصطکاک مالش (تازی) اصطکاک زبان‌زد (تازی) اصطلاح گنج واژه (تازی) اصطلاح (ضرب المثل) همواژه (تازی) اصطلاح (کلام) اسپاهان (تازی) اصفهان اسپهان (تازی) اصفهان بن (تازی) اصل ریشه (تازی) اصل مهاد و کهاد (تازی) اصل و فرع بازسازی (تازی) اصلاح بازنویسی (تازی) اصلاحیه هسته ای (تازی) اصلی بنیادین (تازی) اصلی ریشه ای ترین (تازی) اصلی ترین بنیادی (تازی) اصولی بنیادین (تازی) اصولی ریشه ای (تازی) اصولی ریشه دار (تازی) اصیل نژاده (تازی) اصیل گوهری (تازی) اصیل تبارمند (تازی) اصیل افزودن (تازی) اضافه کردن افزودنی (تازی) اضافی دیگر (تازی) اضافی پریشانی (تازی) اضطراب آسیمه سری (تازی) اضطراب سرآسیمگی (تازی) اضطراب نیازین (تازی) اضطراری نابودی (تازی) اضمحلال پیروی (تازی) اطاعت فرمانبرداری (تازی) اطاعت به روی چشم (تازی) اطاعت می شود اتاق (تازی) اطاق گوشه‎ها (تازی) اطراف پیرامون (تازی) اطراف کناره ها (تازی) اطراف نزدیکان (تازی) اطرافیان پیرامونیان (تازی) اطرافیان خویشان (تازی) اطرافیان اتریش (تازی) اطریش کودکان (تازی) اطفال آگاهبود (تازی) اطلاع آگاهی (تازی) اطلاع آگهی پس از این (تازی) اطلاع ثانوی درونداد (تازی) اطلاعات داده ها (تازی) اطلاعات آگهی (تازی) اطلاعیه آسودگی (تازی) اطمینان استواری (تازی) اطمینان رامش (تازی) اطمینان خاطر بازگو کردن (تازی) اظهار کردن بازگویی دیدگاه (تازی) اظهار نظر آگهی دادن (تازی) اظهارداشتن آگاه کردن (تازی) اظهارداشتن یاری (تازی) اعانه کمک (تازی) اعانه (سیاسی) استوارنامه (تازی) اعتبارنامه میانه روی (تازی) اعتدال میانه روی (تازی) اعتدال ترازینه (تازی) اعتدال ترازینه بهاری (تازی) اعتدال بهاری پذیرش (تازی) اعتراف پذیرا (تازی) اعتراف دست از کارکشی (تازی) اعتصاب کام پرهیزی (تازی) اعتصاب غذا کار پرهیزی (تازی) اعتصاب کاری باورها (تازی) اعتقادات باور (تازی) اعتماد پشتگرمی (تازی) اعتماد خود باوری (تازی) اعتماد به نفس همباوری (تازی) اعتماد متقابل پروا (تازی) اعتنا روی آوری (تازی) اعتنا پرداختن (تازی) اعتنا شگفت انگیز (تازی) اعجاب انگیز شگفت انگیز (تازی) اعجاب آور جان ستاندن (تازی) اعدام سر به نیست کردن (تازی) اعدام کردن تازیان (تازی) اعراب رویگردانی (تازی) اعراض گسیل (تازی) اعزام فرستادن (تازی) اعزام بدن اندام ها (تازی) اعضا هموندان (تازی) اعضا پیشکش (تازی) اعطا داده (تازی) اعطا بخشش (تازی) اعطا ارزانی داشتن (تازی) اعطا کردن آگاه کردن (تازی) اعلام کردن آگاهاندن (تازی) اعلام کردن آگهی دادن (تازی) اعلام نمودن نوشته ای که به بانگ و جار خوانند جارنامه (تازی) اعلامیه نوشته ای که به بانگ و جار خوانند بانگنامه (تازی) اعلامیه آگهی (تازی) اعلان انجام (تازی) اعمال انجام خواسته (تازی) اعمال نظر جشن ها (تازی) اعیاد آشفتگی (تازی) اغتشاش بیشتر (تازی) اغلب چشم پوشی (تازی) اغماز گشایش (تازی) افتتاح سربلندی (تازی) افتخار بالندگی (تازی) افتخار ناییدن (تازی) افتخار بالیدن (تازی) افتخار کردن رسوایی (تازی) افتضاح کسان (تازی) افراد همگان (تازی) افراد کسانی (تازی) افرادی کسانیکه (تازی) افرادیکه زیاده روی (تازی) افراط دریغا (تازی) افسوس کران (تازی) افق دوردست (تازی) افق فراس (تازی) افق کرانه (تازی) افق ستان :به پشت خواباندن ستانی (تازی) افقی ماندن (تازی) اقامت ماندگاری (تازی) اقامت برپاداشتن (تازی) اقامه بجا آوردن (تازی) اقامه بخت (تازی) اقبال رویکرد همگانی (تازی) اقبال عمومی برگرفتن از (تازی) اقتباس برگرفته از (تازی) اقتباس از همگام شدن (تازی) اقتدا به کسی پیوستن (تازی) اقتدا دست زدن (تازی) اقدام دست زدن (تازی) اقدام نمودن کارها (تازی) اقدامات سرتاسر جهان (تازی) اقصی نقاط جهان سرتاسر جهان (تازی) اقصی نقاط دنیا دورترین جاهای کشور (تازی) اقصی نقاط کشور سرتاسر کشور (تازی) اقصی نقاط کشور دست کم (تازی) اقلا نمونه ها (تازی) اقلام نمونه هایی از (تازی) اقلامی از کمتری (تازی) اقلیت کمترین (تازی) اقلیت دروغ ها (تازی) اکاذیب یافتن (تازی) اکتشاف یافته (تازی) اکتشاف نویابی (تازی) اکتشاف بسنده (تازی) اکتفا بسنده کردن (تازی) اکتفا کردن بسنده (تازی) اکتفاء بسنده کردن (تازی) اکتفاء کردن بیشتر (تازی) اکثر بیشتر (تازی) اکثر قریب اتفاق بیشتر (تازی) اکثراً بیشتر (تازی) اکثرا بیشتری (تازی) اکثریت بیشترین (تازی) اکثریت کردها (تازی) اکراد ارج نهادن (تازی) اکرام (شیمی) اکسایش (تازی) اکسیداسیون اکنون (تازی) الان اینگاه (تازی) الان ایدر (تازی) الان همینگاه (تازی) الان هم اکنون (تازی) الان اگرچه (تازی) البته چرا که نه (تازی) البته پوشاک (تازی) البسه لابه (تازی) التماس خواهش (تازی) التماس لابیدن (تازی) التماس کردن لابه کردن (تازی) التماس کردن پیوست (تازی) الحاق هم اکنون (تازی) الساعه بی درنگ (تازی) الساعه تا (تازی) الی ولی (تازی) اما پیشوا (تازی) امام پیشنماز (تازی) امام جماعت زنهار (تازی) امان پناه (تازی) امان گرویی (تازی) امانی بازایستادن (تازی) امتتاع کردن خودداری کردن (تازی) امتتاع کردن آزمون (تازی) امتحان آزمایش (تازی) امتحان (پهلوی) ویزایش (تازی) امتحان کردن آزمودن (تازی) امتحان کردن آزمایش کردن (تازی) امتحان کردن راستا (تازی) امتداد خودداری (تازی) امتناع پرهیز (تازی) امتناع خودداری کردن (تازی) امتناع کردن سپاسگذاری (تازی) امتنان برجستگی (تازی) امتیاز برتری (تازی) امتیاز برتری ها (تازی) امتیازات همانند (تازی) امثال یاری رسانی (تازی) امداد یاری رسان (تازی) امدادگر فرمایش (تازی) امر گذران زندگی (تازی) امرار معاش فرمایشتان چیست؟ (تازی) امرتان چیست؟ فرمان نامه (تازی) امریه دستنوشت (تازی) امضا شدنی (تازی) امکان پذیر شایسته است (تازی) امکان دارد شاید (تازی) امکان دارد جادارد (تازی) امکان دارد دستمایه (تازی) امکانات ابزارها (تازی) امکانات آساینده ها (تازی) امکانات افزارها (تازی) امکانات افزارگان (تازی) امکانات ابزارگان (تازی) امکانات توانایی ها (تازی) امکانات نمک (تازی) املاح دارایی ها (تازی) اموال راستین (تازی) امین گرودار (تازی) امین گسترده شدن (تازی) انبساط گستردن (تازی) انبساط پیغمبران (تازی) انبیاء پیامبران (تازی) انبیاء گزینش (تازی) انتخاب گزینه (تازی) انتخاب گزیدمان (تازی) انتخابات افشاندن (تازی) انتشار پراکنش (تازی) انتشار چاپ (تازی) انتشار گماشتن (تازی) انتصاب به کارگماری (تازی) انتصاب گمایش (تازی) انتصاب چشمداشت (تازی) انتظار چشم‌داشتن (تازی) انتظار چشم داشتن (تازی) انتظار داشتن پیش بینی می شود (تازی) انتظار می رود نکوهش (تازی) انتقاد سره کردن (تازی) انتقاد خرده گیری (تازی) انتقاد کردن خرده گرفتن (تازی) انتقاد کردن جابجایی (تازی) انتقال تلافی (تازی) انتقام ریمنی (تازی) انتقام تاوان گیری (تازی) انتقام کینخواهی (تازی) انتقام پایان (تازی) انتها یخ زدن (تازی) انجماد بستانکی (تازی) انجماد روش ها (تازی) انحاء لغزش (تازی) انحراف کجروی (تازی) انحراف کج اندیشی (تازی) انحراف فکر کژی ها (تازی) انحرافات ویژه سازی (تازی) انحصار خمیدگی (تازی) انحنا نیرو (اروپایی) انرژی گوشه گیری (تازی) انزوا آدم‌واره (تازی) انسان مصنوعی هماهنگی (تازی) انسجام به امید خدا (تازی) انشاء الله امیدوارم (تازی) انشاءالله به‌دُرستی (تازی) انصافا به‌دادمندی (تازی) انصافا کناره گیری کردن (تازی) انصراف دادن سامان گرفتن (تازی) انضباط سامان پذیری (تازی) انضباط همراه (تازی) انضمام برابری (تازی) انطباق سامان (تازی) انظباط نرمش (تازی) انعطاف بستن (تازی) انعقاد لختگی خون (تازی) انعقاد خون پیمان بستن (تازی) انعقاد قرارداد بازتاب (تازی) انعکاس بازخورد (تازی) انعکاس پژواک (تازی) انعکاس بازتابیدن (تازی) انعکاس یافتن در اصفهان اینگونه می گویند پکیدن (تازی) انفجار در اصفهان اینگونه می گویند Pokeš پکش (تازی) انفجار Tarakeš ترکش (تازی) انفجار ترکیدن (تازی) انفجار تنهایی (تازی) انفرادی جدایی (تازی) انفصال جنبش (تازی) انقلاب دگرگونی (تازی) انقلاب دگردیسی (تازی) انقلاب پراشیدن (تازی) انکسار انگشت نشانه (تازی) انگشت سبابه رودها (تازی) انهار نابودی (تازی) انهدام ویران کردن (تازی) انهدام گونه ها (تازی) انواع اخت (تازی) انیس همدم (تازی) انیس پویانمایی (انگلیسی) انیمیشن مردمان (تازی) اهالی شهروندان (تازی) اهالی شهر خارسازی (تازی) اهانت پشتکار (تازی) اهتمام کوشش (تازی) اهتمام پیشکش کردن (تازی) اهدا کردن اهرام سه گانه (تازی) اهرام ثلاثه آرام (تازی) اهلی رام (تازی) اهلی برجسته ترین (تازی) اهم مهندی (تازی) اهمیت ارزش (تازی) اهمیت میانه ها (تازی) اواسط سراغاز (تازی) اوایل ناکس (تازی) اوباش چگونگی ها (تازی) اوضاع نخست (تازی) اول یکم (تازی) اول نخست (تازی) اولا نخست آنکه (تازی) اولا آنکه فرزندان (تازی) اولاد نخستینگی (تازی) اولویت برتری (تازی) اولویت نخستین (تازی) اولین نخستین (تازی) اولیه رفت و آمد (تازی) ایاب و ذهاب استان (تازی) ایالت روزها (تازی) ایام روزگار جوانی (تازی) ایام شباب برپایی (تازی) ایجاد گشایش (تازی) ایجاد ساختن (تازی) ایجاد کارآفرینی (تازی) ایجاد اشتغال برپا شده (تازی) ایجاد شده پدید آوردن (تازی) ایجاد کردن آرمانمندی (اروپایی) اید ئولوزی رای (تازی) ایده اندیشه (تازی) ایده آرمان (تازی) ایده آرمانی (فرانسوی) ایده آل آرمان گرا (فرانسوی) ایده آلیست آرمان گرایی (فرانسوی) ایده آلیسم ناکارایی (تازی) ایراد خرده (تازی) ایراد کمبود داشتن (تازی) ایراد داشتن ناکارایی داشتن (تازی) ایراد داشتن سخنرانی کردن (تازی) ایراد کردن خرده گیر (تازی) ایرادگیر ایرانی تبار (تازی) ایرانی الاصل ایرانی گری (تازی) ایرانیت یزدان پیروزگر (تازی) ایزد منان انجام (تازی) ایفا نمار (تازی) ایما و اشاره باور (تازی) ایمان گرایش (تازی) ایمان باورداشت (تازی) ایمان رایانامه (اروپایی) ایمیل اینگونه (تازی) این طور این گونه دیگری است (تازی) این نوع دیگری است (رایانه) تارکده (اروپایی) اینترنت نمایه (اروپایی) ایندکس با ریشه (تازی) با اصل و نسب با نژاد (تازی) با اصل و نسب تبارمند (تازی) با اصل و نسب با سپاس (تازی) با تشکر پرهیزگار (تازی) با تقوی با همه (تازی) با تمام با همه پاکی وی ... (تازی) با تمام پاکی وی... یارا (تازی) با جرات دوستانه (تازی) با حسن نیت دشمنانه (تازی) با سوء نیت با باورهای گوناگون (تازی) با عقاید مختلف با توانایی (تازی) با قابلیت دیرین (تازی) با قدمت دیرینه (تازی) با قدمت شایسته (تازی) با لیاقت شایستگی (تازی) با لیاقتی همریش (مغولی) باجناق پدیدار (تازی) بارز آشکار (تازی) بارز آفرین (تازی) بارک الله نادرست (تازی) باطل تباه (تازی) باطل درونی (تازی) باطنی مایه (تازی) باعث مایه پند دیگران (تازی) باعث عبرت دیگران مانده (تازی) باقیمانده پوپک (تازی) باکره (بانوان) دوشیزه (تازی) باکره به ناچار (تازی) بالاجبار سرانجام (تازی) بالاخره به ویژه (تازی) بالاخص وارون (تازی) بالعکس واژگونه (تازی) بالعکس نهفته (تازی) بالقوه خفته (تازی) بالقوه ایوان (اروپایی) بالکن بامیان‌جی (تازی) باواسطه بامیان‌جی (تازی) باواسطه هنگامه (تازی) بحبحه جستار (تازی) بحث گفتمان (تازی) بحث و تبادل نظر نگا:هماورد و آوردگاه گفتاورد (تازی) بحث و مجادله دریا (تازی) بحر دریای مازندران (تازی) بحر خزر چالش (تازی) بحران چشم تنگ (تازی) بخیل بد نهاد (تازی) بد جنس نوآوری (تازی) بدعت تن (تازی) بدن آغاز (تازی) بدو بی گمان (تازی) بدون شک بی درنگ (تازی) بدون فوت وقت همتا (تازی) بدیل بدین روش (تازی) بدین طریق بدین گونه (تازی) بدین وسیله روشن (تازی) بدیهی (کشاورزی) دانه (تازی) بذر (کشاورزی) تخم (تازی) بذر (کشاورزی) دانه افشانی (تازی) بذر افشانی (کشاورزی) تخم پاشیدن (تازی) بذر پاشیدن شوخ (تازی) بذله گو بر پایه (تازی) بر اساس بر دوش (تازی) بر عهده بر اساس (تازی) بر مبنای درخشان (تازی) براق درخشنده (تازی) براق برای نمونه (تازی) برای مثال به فراخور (تازی) برحسب گاهی (تازی) برخی مواقع وارونه (تازی) برعکس واژگون (تازی) برعکس کهربا (تازی) برق روشنایی (تازی) برق استوار (تازی) برقرار پایدار (تازی) برقرار برپا (تازی) برقرار آبگیر (تازی) برکه تالاب (تازی) برکه (دساتیری) فرنود (تازی) برهان تازی شده Parwahân پَروَهان (تازی) بُرهان نخش (تازی) برهان فرنود (تازی) برهان سرما (تازی) برودت سرمایشی (تازی) برودتی نمایش (تازی) بروز نشان دادن (تازی) بروز آب دهن (تازی) بزاق گسترش (تازی) بسط گستردن (تازی) بسط دادن گسترانیدن (تازی) بسط دادن بسط مطلب : باز کردن باز کردن (تازی) بسط دادن به نام خدا (تازی) بسمه تعالی به آسانی (تازی) بسهولت نوید (تازی) بشارت مژده دادن (تازی) بشارت دادن خندان (تازی) بشاش خوشرو (تازی) بشاش خنده رو (تازی) بشاش آدمی (تازی) بشر دیداری (تازی) بصری بینشمند (تازی) بصیر بینا (تازی) بصیر بینش (تازی) بصیرت بینشمندی (تازی) بصیرت تن آسایی (تازی) بطالت بیکاری (تازی) بطالت تن پروری (تازی) بطالت نهان (تازی) بطن درون (تازی) بطن dimension فرامون (تازی) بعد dimension سویگان (تازی) بعد پس (تازی) بعد هفته بعد:هفته آینده آینده (تازی) بعد هفته بعد:هفته دیگر دیگر (تازی) بعد پس از (تازی) بعد از پس از نیمروز (تازی) بعد از ظهر در آینده (تازی) بعدها گاهی (تازی) بعضا برخی (تازی) بعضی هر از چند گاهی (تازی) بعضی اوقات گاهی (تازی) بعضی مواقع گاهی (تازی) بعضی وقتها دور (تازی) بعید پایستگی (تازی) بقا پایداری (تازی) بقا دیگر (تازی) بقیه دست نخوردگی (تازی) بکارت دوشیزگی (تازی) بکارت دست نخورده (تازی) بکر گزند (تازی) بلا بی برنامه (تازی) بلاتکلیف بی برنامگی (تازی) بلاتکلیفی شیوایی (تازی) بلاغت بی درنگ (تازی) بلافاصله فرودادن (تازی) بلعیدن اوباریدن (تازی) بلعیدن فرو بردن (تازی) بلعیدن بالامنش (تازی) بلند طبع فرازمند (تازی) بلند مرتبه بالش (تازی) بلوغ بنیادنهادن (تازی) بنا نهادن بنیان نهادن (تازی) بنا نهادن همراه (تازی) به اتفاق به پاس (تازی) به احترام به گمان بسیار (تازی) به احتمال زیاد به آگاهی می رساند (تازی) به استحضار می‎رساند به همراه (تازی) به اضافه همراه با (تازی) به اضافه به پیوست (تازی) به انضمام به همراه (تازی) به انضمام همراه با (تازی) به انضمام بدین گونه (تازی) به این ترتیب بدین سان (تازی) به این ترتیب کم کم (تازی) به تدریج گام به گام (تازی) به تدریج اندک اندک (تازی) به تدریج به آهستگی (تازی) به تدریج دهنادین (تازی) به ترتیب به شماره (تازی) به تعداد به گستردگی (تازی) به تفصیل چسان (تازی) به چه صورت به چه سان (تازی) به چه صورت به سزا (تازی) به حق برای (تازی) به خاطر به ویژه (تازی) به خصوص به باور (تازی) به زعم با شتاب (تازی) به سرعت بی گمان (تازی) به طور حتم بی گمان (تازی) به طور قطع به گمان من (تازی) به ظن من به گفته ای (تازی) به عبارتی به همراه (تازی) به علاوه همراه با (تازی) به علاوه افزون بر آن (تازی) به علاوه فزون (تازی) به علاوه (+) برای نمونه (تازی) به عنوان مثال به نادرست پنداشت که.. (تازی) به غلط پنداشت که ... جدا از اینکه (تازی) به غیر از اینکه به گفته (تازی) به قول به گفته کسی (تازی) به قول معروف به گفته آشنا (تازی) به قول معروف بارها (تازی) به کرات از دید (تازی) به لحاظ به مانند (تازی) به مثابه برای زمانی برابر (تازی) به مدت با گذشت زمان (تازی) به مرور زمان برای (تازی) به منظور همراستا (تازی) به موازات به گونه (تازی) به نحو به گونه ای (تازی) به نحوی جسته گریخته (تازی) به ندرت به هر روی (تازی) به هر حال به هر روی (تازی) به هر صورت از این رو (تازی) به همین خاطر از این روی (تازی) به همین دلیل به هیچ روی (تازی) به هیچ عنوان به راستی (تازی) به واقع پدید آوردن (تازی) به وجود آوردن پدیدآورنده (تازی) به وجود آورنده بدست (تازی) به وسیله به روشنی (تازی) به وضوح فراوان (تازی) به وفور بسیار (تازی) به وفور رخ دادن (تازی) به وقوع پیوستن گیجی (تازی) بهت درآمد (تازی) بودجه برفباد (مغولی) بوران بها بازار (تازی) بورس (ورزش) مشتزنی (اروپایی) بوکس گزارشنامه (اروپایی) بولتن بی پروا (تازی) بی احتیاط سنگدل (تازی) بی احساس بی پایه (تازی) بی اساس آناتاوی (تازی) بی استعدادی بی ریشه (تازی) بی اصل بی ریشه (تازی) بی اصل و نسب بی ارزش (تازی) بی اعتبار ناباور (تازی) بی اعتقاد ناباوری (تازی) بی اعتقادی رویگردان (تازی) بی اعتنا رویگردانی (تازی) بی اعتنایی بی پایان (تازی) بی انتها نا به سامانی (تازی) بی انضباطی بی همتا (تازی) بی بدیل تهیدست (تازی) بی بضاعت بی درنگ (تازی) بی تامل نابخرد (تازی) بی تدبیر نابخردی (تازی) بی تدبیری درهم (تازی) بی ترتیب نابسامان (تازی) بی ترتیب بی گمان (تازی) بی تردید بی آلایش (تازی) بی تکلف بی پیرایه (تازی) بی تکلف بی پروا (تازی) بی توجه بزدل (تازی) بی جرات بی پاسخ (تازی) بی جواب سست (تازی) بی حال بی اندازه (تازی) بی حد و حصر بیکران (تازی) بی حد و حصر بی پایان (تازی) بی حدوحصر کرخت (تازی) بی حس بیشمار (تازی) بی حساب بی اندازه (تازی) بی حساب پریشان (تازی) بی حواس بی هوش (تازی) بی حواس بی تابی (تازی) بی حوصلگی بی تاب (تازی) بی حوصله بی تاب (تازی) بی حوصله سرزده (تازی) بی خبر ناآگاه (تازی) بی خبر ناآگاهی (تازی) بی خبری سنگدل (تازی) بی رحم سنگدل (تازی) بی رحم بی مانند (تازی) بی رقیب سست (تازی) بی رمق بی جان (تازی) بی روح بیهوده (تازی) بی سبب بدپسندی (تازی) بی سلیقگی کژپسندی (تازی) بی سلیقگی بدپسند (تازی) بی سلیقه کژپسند (تازی) بی سلیقه ناهمانند (تازی) بی شباهت ناهمسان (تازی) بی شباهت نادان (تازی) بی شعور بی خرد (تازی) بی شعور بی گمان (تازی) بی شک ناشکیبا (تازی) بی صبر بی تاب (تازی) بی صبر ناشکیبایی (تازی) بی صبری بی تابی (تازی) بی صبری بی سویه (تازی) بی طرف بی سویگی (تازی) بی طرفی بیدادگری (تازی) بی عدالتی بیداد (تازی) بی عدالتی بی شور (تازی) بی علاقه بیهوده (تازی) بی فایده بی تاب (تازی) بی قرار نا آرام (تازی) بی قرار سراسیمه (تازی) بی قرار پریشان (تازی) بی قرار بی تابی (تازی) بی قراری بی چون و چرا (تازی) بی قید و شرط ناشایستگی (تازی) بی کفایتی ناشایستگی (تازی) بی لیاقتی بی پروا (تازی) بی محابا نا به سامانی (تازی) بی نظمی بی همتا (تازی) بی نظیر بی مانند (تازی) بی نظیر گفتار (تازی) بیان برشمردن (تازی) بیان کردن بازگو کردن (تازی) بیان کردن پیش پرداخت (تازی) بیعانه تراز (تازی) بیلان میان (تازی) بین جهانی (تازی) بین المللی میان کشوری (تازی) بین المللی فرامرزی (تازی) بین المللی میانرودان (تازی) بین النهرین بیکران (تازی) بینهایت بی‌میان‌جی (تازی) بی‌واسطه بی‌میان‌جی (تازی) بی‌واسطه زندگینامه (فرانسوی) بیوگرافی سرگذشت نامه (فرانسوی) بیوگرافی بند (فرانسوی) پاراگراف دیوارک (انگلیسی) پارتیشن خودروگاه (انگلیسی) پارکینگ تیمچه (فرانسوی) پاساژ گذرنامه (اروپایی) پاسپورت زخمبندی (اروپایی) پانسمان زیرنویس (تازی) پاورقی پرشمار (تازی) پر تعداد کمانک (اروپایی) پرانتز پرتاب (تازی) پرتحمل پرشمار (تازی) پرتعداد پربار (تازی) پرثمر پرگفتار (تازی) پرحرف شکیبا (تازی) پرحوصله دیرین (تازی) پرقدمت دیرینه (تازی) پرقدمت توان فرسا (تازی) پرمشقت شاهزاده (اروپایی) پرنس شاهدخت (اروپایی) پرنسس نورافکن (اروپایی) پروژکتور برنامه (اروپایی) پروژه پیرنگ (فرانسوی) پروژه فرآیند (اروپایی) پروسه دادپزشکی (تازی) پزشکی قانونی گذرواژه (اروپایی) پس ورد نامه رسان (اروپایی - ترکی) پستچی چاپار (اروپایی - ترکی) پستچی (فیزیک و شیمی) قطبیده (انگلیسی) پلاریزه شهربانی (اروپایی) پلیس مکنده (انگلیسی) پمپ تلمبه (انگلیسی) پمپ پنجم دبستان (تازی) پنجم ابتدایی پیش نیاز (تازی) پیش شرط دیدمان (اروپایی) تئوری تاکنون (تازی) تا حالا تا اندازه ای (تازی) تا حدودی تا اندازه ای (تازی) تا حدی (ریاضی) پردازه (تازی) تابع پیرو (تازی) تابع شهروندی ایران (تازی) تابعیت ایران دلخراش (تازی) تاثرآور Hanâyeš هنایش (تازی) تاثیر کارایی (تازی) تاثیر کارایی (تازی) تاثیر Hanâeidan هناییدن (تازی) تاثیر کردن کارساز (تازی) تاثیر گذار Hanâyâ هنایا (تازی) تاثیر گذار بازرگان (تازی) تاجر دیرکرد (تازی) تاخیر جهانرها (تازی) تارک دنیا کهن نگاری (تازی) تاریخ (رشته) هنگامه (تازی) تاریخ (مورخه) زادروز (تازی) تاریخ تولد هنگامه برونده(ی) (تازی) تاریخ صدور افسوس (تازی) تاسف دریغ (تازی) تاسف اندوه بار (تازی) تاسف بار دریغ خوردن (تازی) تاسف خوردن افسوس خوردن (تازی) تاسف خوردن راه اندازی (تازی) تاسیس بنیان گذاری (تازی) تاسیس پایه گزاری کردن (تازی) تاسیس کردن بنیان گذاری کردن (تازی) تاسیس کردن پافشاری (تازی) تاکید پافشاری کرد (تازی) تاکید کرد دردناک (تازی) تالم اندوه (تازی) تالم نوشته شده (تازی) تالیف شده درنگ (تازی) تامل اندیشه (تازی) تامل برآورده کردن (تازی) تامین کردن برآوردن (تازی) تامین کردن پذیرش (تازی) تایید پذیرشنامه (تازی) تاییدیه دیرکرد (تازی) تأخیر دریغ (تازی) تأسف افسوس (تازی) تأسف اندوه خوردن (تازی) تأسف خوردن دریغ خوردن (تازی) تأسف خوردن سگالش (تازی) تبادل آراء گفتگو (تازی) تبادل نظر گفتمان (تازی) تبادل نظر ساخت و پاخت (تازی) تبانی سازش (تازی) تبانی چیرگی (تازی) تبحر زبردستی (تازی) تبحر دگرگونی (تازی) تبدیل تبریزی تبار (تازی) تبریزی الاصل شادباش (تازی) تبریک خجسته (تازی) تبریک فرخنده (تازی) تبریک لبخند (تازی) تبسم زیربند (تازی) تبصره نیم بند (تازی) تبصره پیامدها (تازی) تبعات شهروند ایران (تازی) تبعه ایران پیروی (تازی) تبعیت فرمانبری (تازی) تبعیت پیروی کردن (تازی) تبعیت کردن فرمان بردن (تازی) تبعیت کردن بیرون کردن (تازی) تبعید پیام رسانی (تازی) تبلیغ آگهی (تازی) تبلیغ آگهی دادن (تازی) تبلیغ کردن مانده (تازی) تتمه بازرگانان (تازی) تجار سوداگران (تازی) تجار بازرگانی (تازی) تجارت بازرگانی (تازی) تجاری همگنی (تازی) تجانس دست درازی (تازی) تجاوز تازش (تازی) تجاوز نومنشی (تازی) تجدد ازسرگیری (تازی) تجدید دوباره (تازی) تجدید بازنگری (تازی) تجدید نظر بازخوانی (تازی) تجدیدی (درس) آزمودن (تازی) تجربه کردن موشکافی (تازی) تجزیه بند بند کردن (تازی) تجزیه جدایی خواه (تازی) تجزیه طلب موشکافی (تازی) تجزیه و تحلیل واکاوی (تازی) تجزیه‌ و تحلیل گردهمایی (تازی) تجمع گردآمدگان (تازی) تجمع کنندگان ساز و برگ (تازی) تجهیزات واژه به واژه (تازی) تحت اللفظی زیر نام (تازی) تحت عنوان زیر فشار (تازی) تحت فشار زیر درفش (تازی) تحت لوای زیرین (تازی) تحتانی واپسگرایی (تازی) تحجر جنبش (تازی) تحرک نگارش (تازی) تحریر نوشتن (تازی) تحریر نگاشتن (تازی) تحریر کردن نوشتن (تازی) تحریر کردن دستبری (تازی) تحریف دگرگون کردن (تازی) تحریف برانگیختن (تازی) تحریک انگیزش (تازی) تحریک برانگیزاننده (تازی) تحریک کننده جلوگیری (تازی) تحریم بازداشتن (تازی) تحریم نکوداشت (تازی) تحسین آفرین گفتن (تازی) تحسین ستودن (تازی) تحسین ستایش کردن (تازی) تحسین آفرین انگیز (تازی) تحسین برانگیز نکوداشتن (تازی) تحسین کردن بنیک داشتن (تازی) تحسین کردن بست (تازی) تحصن بست نشستن (تازی) تحصن کردن بستگاه (تازی) تحصنگاه اندوختن (تازی) تحصیل یاد گیری (تازی) تحصیل به دست آوردن (تازی) تحصیل فرهیخته (تازی) تحصیل کرده دانش اندوخته (تازی) تحصیل کرده آموزشی (تازی) تحصیلی یادگیری (تازی) تحصیلی خوارداشت (تازی) تحقیر کوچک شماری (تازی) تحقیر خوارسازی (تازی) تحقیر پژوهش (تازی) تحقیق جستجو (تازی) تحقیق پژوهشی (تازی) تحقیقاتی کاوش (تازی) تحلیل کندوکاو (تازی) تحلیل ریشه یابی (تازی) تحلیل واکاوی (تازی) تحلیل کوچک شدن (تازی) تحلیل رفتن بردباری (تازی) تحمل تاب (تازی) تحمل تاب آوردن (تازی) تحمل کردن برتافتن (تازی) تحمل کردن برنمی تابد (تازی) تحمل نمی کند دگردیسی (تازی) تحول دگرگونی (تازی) تحول دگرگونی ها (تازی) تحولات بهره برداری (تازی) تحویل دادن (تازی) تحویل دادن ویرانی (تازی) تخریب گرایش (تازی) تخصص ویژگی (تازی) تخصص کاردان بودن (تازی) تخصص داشتن سررشته داشتن (تازی) تخصص داشتن کنارگزاری (تازی) تخصیص بخش کردن (تازی) تخصیص هرزوارش (تازی) تخطئه لغزش (تازی) تخطی سرپیچی (تازی) تخطی کاهش (تازی) تخفیف سرپیچی (تازی) تخلف تهی سازی (تازی) تخلیه تهی کردن (تازی) تخلیه مایه زنی (تازی) تخمیر برآورد (تازی) تخمین برآورد کردن (تازی) تخمین زدن پندار (تازی) تخیل پنداشت (تازی) تخیل آماده سازی (تازی) تدارک فراهم سازی (تازی) تدارک بیاد آوردن (تازی) تداعی یاد آوری (تازی) تداعی ادامه (تازی) تداوم ماندگاری (تازی) تداوم پی گرفتن (تازی) تداوم بخشیدن ادامه دادن (تازی) تداوم بخشیدن پی گرفتن (تازی) تداوم دادن ادامه دادن (تازی) تداوم دادن چاره اندیشی (تازی) تدبر راهکار (تازی) تدبیر چاره اندیشی (تازی) تدبیر کم کم (تازی) تدریجا فراهم کردن (تازی) تدوین گردآوری (تازی) تدوین یادآوری (تازی) تذکر گوشزد (تازی) تذکر ایوان (اروپایی) تراس (شهری) شدامد (اروپایی) ترافیک چگالی (تازی) تراکم خاک (تازی) تربت فرهیختن (تازی) تربیت پرورش (تازی) تربیت پرورش دادن (تازی) تربیت کردن فرهیختن (تازی) تربیت کردن سامان (تازی) ترتیب چیدمان (تازی) ترتیب پی آیی (تازی) ترتیب ترجمان تازی شده ترزبان است ترزبان (تازی) ترجمان ترجمه تازی شده ترگویه است ترگویه (تازی) ترجمه برگردان (تازی) ترجمه نورند (تازی) ترجمه ترگو ییده کردن (تازی) ترجمه کردن ترگویه کردن (تازی) ترجمه کردن ترگوییدن (تازی) ترجمه کردن بهشماری (تازی) ترجیح مهر ورزی (تازی) ترحم دلسوزی (تازی) ترحم آمدوشد (تازی) تردد رفت وآمد (تازی) تردد رو و آی (تازی) تردد دودلی (تازی) تردید پنگاشتن (تازی) ترسیم کردن تراوش (تازی) ترشح برانگیختن (تازی) ترغیب انگیزش (تازی) ترغیب برانگیختن (تازی) ترغیب کردن وا داشتن (تازی) ترغیب کردن پیشرفت (تازی) ترقی هم کرد (تازی) ترکیب هم آمیزی (تازی) ترکیب بازسازی (تازی) ترمیم پایانه (اروپایی) ترمینال دهشت افکن (اروپایی) تروریست دهشت افکنی (اروپایی) تروریسم گسترش (تازی) ترویج خودسازی (تازی) تزکیه پاکسازی (تازی) تزکیه نیرنگ (تازی) تزویر فریب (تازی) تزویر آذین (تازی) تزیین فرآویز کردن (تازی) تزیین رواداری (تازی) تسامح کوتاهی (تازی) تسامح آسان گیری (تازی) تساهل ساده گیرانه (تازی) تساهل برابری (تازی) تساوی دستگرد (تازی) تسبیح آزمایش (اروپایی) تست شکست (تازی) تسخیر هموارسازی (تازی) تسطیح آرامش (تازی) تسکین زنجیرواری (تازی) تسلسل چیره شدن (تازی) تسلط چیرگی (تازی) تسلط چیره دستی (تازی) تسلط دلداری دادن (تازی) تسلی دادن دلداری (تازی) تسلیت جنگ افزاری (تازی) تسلیحاتی گردن نهادن (تازی) تسلیم آساینده ها (تازی) تسهیلات شناسایی (تازی) تشخیص (پزشکی) کالبدشناسی (تازی) تشریح Negixtan (Negiz-) نگیختن (تازی) تشریح کردن زندیدن (تازی) تشریح کردن آمدن (تازی) تشریف آیین ها (تازی) تشریفات پرتو افکنی (تازی) تشعشع فروزه (تازی) تشعشع پرتو افشانی (تازی) تشعشع پرتوها (تازی) تشعشعات سپاسگزاری (تازی) تشکر سپاسمندی (تازی) تشکر سپاس (تازی) تشکر ساختن (تازی) تشکیل باز کردن (تازی) تشکیل دادن گشایش (تازی) تشکیل دادن سازوبرگ (تازی) تشکیلات ناآرامی (تازی) تشنج لرزش (تازی) تشنج تنش (تازی) تشنج نگرانی (تازی) تشویش دلگرمی (تازی) تشویق آفرین گفتن (تازی) تشویق برخورد (تازی) تصادف پیشامد (تازی) تصادف برخورد دو خودرو به همدیگر برخورد (تازی) تصادف پیشامدی (تازی) تصادفا برخورد (تازی) تصادم فرایازی (تازی) تصاعد درست کردن (تازی) تصحیح درست کردن (تازی) تصحیح کردن در باره نسک ونوشته ویراستن (تازی) تصحیح کردن (رانندگی) گواهینامه (تازی) تصدیق براست داشتن (تازی) تصدیق کردن راست شمردن (تازی) تصدیق کردن پالایش (تازی) تصفیه آهنگ کردن (تازی) تصمیم آهنگ داشتن (تازی) تصمیم برآن شدن (تازی) تصمیم گرفتن انگاشت (تازی) تصور انگاره (تازی) تصور انگار (تازی) تصور پنداشتن (تازی) تصور کردن انگاشتن (تازی) تصور کردن پنداشتن (تازی) تصور کردن گمان کردن (تازی) تصور کردن هوشیدن (تازی) تصور کردن برنهادن (تازی) تصویب نگاره (تازی) تصویر رویارویی (تازی) تضاد در برابر (تازی) تضاد (سیاسی) راهپیمایی (تازی) تضاهرات نمود ها (تازی) تضاهرات پشتیبانی (تازی) تضمین پشتیبان (تازی) تضمینی دگر فریبی (تازی) تظاهر پدیداری (تازی) تظاهر وانمودن (تازی) تظاهر خود نمایی (تازی) تظاهر آشکار شدن (تازی) تظاهر ترازمندی (تازی) تعادل والایی (تازی) تعالی شگفتی (تازی) تعجب شگفتی آور (تازی) تعجب ‎آور شگفت انگیز (تازی) تعجب‎آور شتاب کردن (تازی) تعجیل شتافتن (تازی) تعجیل کردن شمار (تازی) تعداد شمارگان (تازی) تعداد شمار اندکی (تازی) تعداد محدودی شماری (تازی) تعدادی چندی (تازی) تعدادی درازدستی (تازی) تعرض میزان نامه (تازی) تعرفه شناساندن (تازی) تعریف ستایش (تازی) تعریف بازگفتن (تازی) تعریف کردن بازگوکردن (تازی) تعریف کردن خشک اندیشی (تازی) تعصب ستیهندگی (تازی) تعصب بسته (تازی) تعطیل بیکار (تازی) تعطیل پی جویی (تازی) تعقیب پیگرد (تازی) تعقیب پی گیری (تازی) تعقیب دنبال کردن (تازی) تعقیب وابستگی (تازی) تعلق خاطر دلبستگی (تازی) تعلق خاطر آموزش (تازی) تعلیم آموزاک (تازی) تعلیمات آموزه ها (تازی) تعلیمات بازسازی (تازی) تعمیر پایبندی (تازی) تعهد پذیرش (تازی) تعهد پیمان نامه (تازی) تعهدنامه جابجایی (تازی) تعویض جایگزینی (تازی) تعویض گزینش (تازی) تعیین گماردن (تازی) تعیین کردن گماشتن (تازی) تعیین کردن خوراک (تازی) تغذیه دگرگونی (تازی) تغییر دگردیسی (تازی) تغییر دگرگون شدن (تازی) تغییر کردن دگرگونی (تازی) تغییرات دگرگونی ها (تازی) تغییرات هم اندیشی (تازی) تفاهم ناهمگونی (تازی) تفاوت نایکسانی (تازی) تفاوت ناهمسانی (تازی) تفاوت ناسانی (تازی) تفاوت بازجویی (تازی) تفتیش پیکاوی (تازی) تفحص جستجو (تازی) تفحص گردش (تازی) تفرج گردشگاه (تازی) تفرجگاه دوگانگی (تازی) تفرقه دودستگی (تازی) تفرقه پراکندگی (تازی) تفرقه لشتن (تازی) تفریح کاهش (تازی) تفریق اندیشه (تازی) تفکر پنداشت (تازی) تفکر اندیشیدن (تازی) تفکر کردن جداسازی (تازی) تفکیک چی پسوند ترکی است تفنگدار (تازی) تفنگچی سپردن (تازی) تفویض واگذاری (تازی) تفویض برهمکنش (تازی) تقابل درخواست (تازی) تقاضا (دادگاه) فرجام خواهی (تازی) تقاضای تجدید نظر برشگاه (تازی) تقاطع چهار راه (تازی) تقاطع پذیرفتن (تازی) تقبل کردن پذیرا شدن (تازی) تقبل کردن اشویی (تازی) تقدس پیشینگی (تازی) تقدم سرنوشت (تازی) تقدیر سرنوشت (تازی) تقدیر زمانه سپاسنامه (تازی) تقدیرنامه پیشکش (تازی) تقدیم پیش کش کردن (تازی) تقدیم کردن نزدیکی (تازی) تقرب کم وبیش (تازی) تقریبا نزدیک به (تازی) تقریبا کمابیش (تازی) تقریبا نزدیک 50 تا (تازی) تقریبا 50 عدد کمابیش (تازی) تقریبی بخش (تازی) تقسیم بخش کردن (تازی) تقسیم کردن دغلی (تازی) تقلب نیرنگ (تازی) تقلب دنباله روی (تازی) تقلید پیروی (تازی) تقلید کاهش (تازی) تقلیل کاستن (تازی) تقلیل دادن پرهیزگاری (تازی) تقوی پرهیز (تازی) تقوی سالنامه (تازی) تقویم گاهشمار (تازی) تقویم پابستگی (تازی) تقید (از برابرنهاده های فرهنگستان) فرگشت (تازی) تکامل بزرگی‌نمایی (تازی) تکبر خود بزرگ بینی (تازی) تکبر دروغ شمردن (تازی) تکذیب کردن بزرگداشت (تازی) تکریم آلایش (تازی) تکلف آلایش (تازی) تکلّف سخن‌گویی (تازی) تکلم کار (تازی) تکلیف به پایان رساندن (تازی) تکمیل فن آوری (اروپایی) تکنولوژی شگرد (اروپایی) تکنیک پشت دادن (تازی) تکیه هدر دادن (تازی) تلف کردن آمیزه ای (تازی) تلفیقی سربسته (تازی) تلویحا برخورد (تازی) تماس هماد (تازی) تمام همه (تازی) تمام همه کارها (تازی) تمام امور پایان یافته (تازی) تمام شده همگی (تازی) تمامی همگی (تازی) تمامی یکپارچگی کشوری (تازی) تمامیت ارضی (زیست شناسی) دگردیسی (تازی) تمایز گرایش (تازی) تمایل دلبستگی (تازی) تمایل گرایش ها (تازی) تمایلات پیکر (تازی) تمثال تندیس (تازی) تمثال نکوداشت (تازی) تمجید نکوداشتن (تازی) تمجید کردن شهریگری (تازی) تمدن پیشینه (تازی) تمدن فرهنگ (تازی) تمدن شهرگانی (تازی) تمدن شهرآیینی (تازی) تمدن سرکشی (تازی) تمرد سرپیچی (تازی) تمرد نافرمانی (تازی) تمرد ورز (تازی) تمرین آمادگی (تازی) تمرین پیگیری (تازی) تمرین ورزیدن (تازی) تمرین سوسمار (تازی) تمساح دست‌آویز (تازی) تمسک چاپلوسی (تازی) تملق خواهش (تازی) تمنا خواهش می کنم (تازی) تمنا می کنم توانگری (تازی) تمول پاک (تازی) تمیز گوشمالی (تازی) تنبیه پایین‌آمدن (تازی) تنزل فروکاستن (تازی) تنزل دادن هماهنگی (تازی) تنظیم بیزاری (تازی) تنفر کینه (تازی) تنفر دم وبازدم (تازی) تنفس ترسانیدن (تازی) تهدید ترساندن (تازی) تهدید انگ (تازی) تهمت بدنامی (تازی) تهمت فراهم کردن (تازی) تهیه کردن بسامد (تازی) تواتر بسامد (تازی) تواتر همریگی (تازی) توارث فروتنی (تازی) تواضع پسند (تازی) توافق دستشویی (فرانسوی) توالت همراه (تازی) توأم بازگشت (تازی) توبه نکوهش (تازی) توبیخ سرزنش (تازی) توبیخ پروا (تازی) توجه روی آوری (تازی) توجه پرداختن (تازی) توجه دریافت (تازی) توجه نگاه (تازی) توجه آگاهی (تازی) توجه پرداختن به (تازی) توجه کردن نگرش ها (تازی) توجهات یکتاپرستی (تازی) توحید یگانگی (تازی) توحید آماسیدن (تازی) تورم کردن گردشگر (اروپایی) توریست گردشگری (اروپایی) توریسم پخش (تازی) توزیع بدست (تازی) توسط گسترش (تازی) توسعه افزایش (تازی) توسعه پیشرفت (تازی) توسعه پیشنهاد (تازی) توصیه سفارش (تازی) توصیه رهنمود (تازی) توصیه روشنگری (تازی) توضیح روشنگری (تازی) توضیح روشنگرنامه (تازی) توضیح المسائل Negixtan (Negiz-) نگیختن (تازی) توضیح دادن Zandidan زندیدن (تازی) توضیح دادن بازنمودن (تازی) توضیح دادن روشنگری کردن (تازی) توضیح دادن نیرنگ (تازی) توطئه بهروزی (تازی) توفیق پیروزی (تازی) توفیق چشمداشت (تازی) توقع چشم‌داشت (تازی) توقع درنگ (تازی) توقف ایست (تازی) توقف دستگیری (تازی) توقیف بازداشت (تازی) توقیف به امید خدا (تازی) توکل به خدا زایش (تازی) تولد زادروزت خجسته باد (تازی) تولدت مبارک فرآوری (تازی) تولید ساخته (تازی) تولید فراورده (تازی) تولید فراوری (تازی) تولید زاستن (تازی) تولید کردن دالان (اروپایی) تونل دالانه (اروپایی) تونل دشنام (تازی) توهین ناسزا (تازی) توهین شمارگان (فرانسوی) تیراژ شمارگان (فرانسوی) تیراژ با دوام (تازی) ثابت استوار (تازی) ثابت پابرجا (تازی) ثابت سخت (تازی) ثابت سوم (تازی) ثالثا دوم (تازی) ثانیا دم (تازی) ثانیه استواری (تازی) ثبات نگارش (تازی) ثبت زاد نگاری (تازی) ثبت احوال نام نویسی (تازی) ثبت نام نام نویسی کردم (تازی) ثبت نام کردم شناخته شده (تازی) ثبتی دارایی (تازی) ثروت سنگین (تازی) ثقیل اهرام ثلاثه:هرمهای سه گانه سه گانه (تازی) ثلاثه سودآور (تازی) ثمر بخش سودمند (تازی) ثمر بخش دستاورد (تازی) ثمره سود (تازی) ثمره پی آمد (تازی) ثمره پسامد (تازی) ثمره فرجام (تازی) ثمره راه دسترسی (تازی) جاده مواصلاتی (فیزیک) گرانش (تازی) جاذبه کشش (تازی) جاذبه ربایش (تازی) جاذبه روان (تازی) جاری سخن چین (تازی) جاسوس برساز (تازی) جاعل برسازها (تازی) جاعلین دلنشین (تازی) جالب دلچسب (تازی) جالب دلکش (تازی) جالب نگریستنی (تازی) جالب توجه فراگیر (تازی) جامع چبیره (تازی) جامعه همبود (تازی) جامعه همبودگاه (تازی) جامعه گوشه (تازی) جانبه گونه (تازی) جانبه پهلویی (تازی) جانبی تبهکار (تازی) جانی نادان (تازی) جاهل ناآگاه (تازی) جاهل روا (تازی) جایز پسندیده (تازی) جایز شایسته (تازی) جایز پاداش (تازی) جایزه ستمکار (تازی) جبار ستمگر (تازی) جبار بازپرداخت (تازی) جبران برگرداندن (تازی) جبران بن کنونین: توز توختن (تازی) جبران کردن تنه (تازی) جثه نیا (تازی) جد پوسته (تازی) جدار کشمکش (تازی) جدال نگا:هماورد و آوردگاه گفتاورد (تازی) جدل نو (تازی) جدید نوین (تازی) جدید نوباوه (تازی) جدید به تازگی (تازی) جدیدا تازه چاپ (تازی) جدیدالانتشار تازه ساز (تازی) جدیدالتاسیس نوساز (تازی) جدیدالتاسیس تازه ترین (تازی) جدیدترین گیرا (تازی) جذاب گیرایش (تازی) جذابیت گیرایی (تازی) جذابیت کشش (تازی) جذب گیرش (تازی) جذب ربایش (تازی) جذب پذیرش دانشجو (تازی) جذب دانشجو گیرایی (تازی) جذبه یارستن (تازی) جرات داشتن این واژه بسیار کهن است و پورسینا هم آن را در دانشنامه علایی بکار برده کاردپزشک (تازی) جراح کاردپزشکی (تازی) جراحی روزنامه ها (تازی) جراید یارا (تازی) جرأت گرانکش (تازی) جرثقیل زخم (تازی) جرح بزه (تازی) جرم بزهکاری (تازی) جرم روایی (تازی) جریان تاوان (تازی) جریمه بند (تازی) جزء مو به مو (تازی) جزء به جزء بند به بند (تازی) جزء به جزء بادافره (تازی) جزا سزا (تازی) جزا کیفری (تازی) جزایی Âbxost آبخوست (تازی) جزیره جزیه تازی شده گزیت است گزیت (تازی) جزیه پاره ای از آن (تازی) جزیی از آن پیکر (تازی) جسد مردار (تازی) جسد بی باک (تازی) جسور دلیر (تازی) جسور بسته (تازی) جعبه برساخت (تازی) جعل روسازی (تازی) جعل دروغین (تازی) جعلی ساختگی (تازی) جعلی برساخته (تازی) جعلی گیتاشناسی (تازی) جغرافیا ( خودرو) خرک (تازی) جک دژخیم (تازی) جلاد فر و شکوه (تازی) جلال و جبروت گرفتن (تازی) جلب واکش (تازی) جلب واکشیدن (تازی) جلب کردن پوشینه (تازی) جلد پوست (تازی) جلد پوشش (تازی) جلد نشست ها (تازی) جلسات نشست (تازی) جلسه دیدار (تازی) جلسه نشست کارمندان (تازی) جلسه کارمندان نشستن (تازی) جلوس کردن توده (تازی) جماعت انبوه (تازی) جماعت گروه (تازی) جماعت زیبایی (تازی) جمال الفنج (تازی) جمع چندگانه (تازی) جمع روی هم (تازی) جمع (ریاضی) فلنج (تازی) جمع (ریاضی) رایشگری (تازی) جمع گردآوری (تازی) جمع آوری الفنجیدن (تازی) جمع کردن انباشتن (تازی) جمع کردن فلنجیدن (تازی) جمع کردن انباشته کردن (تازی) جمع کردن رویهمرفته (تازی) جمعاً آدینه (تازی) جمعه گروهی (تازی) جمعی شمار (تازی) جمعیت آمار (تازی) جمعیت رسته (تازی) جمله گزاره (تازی) جمله پری (تازی) جن تبهکاری (تازی) جنایت تبهکار (تازی) جنایتکار کنار (تازی) جنب سو (تازی) جنب سویه (تازی) جنبه کالا (تازی) جنس گینه (تازی) جنس sex ژاد (تازی) جنس (زیست شناسی) ژادمند (تازی) جنسی ژادین (تازی) جنسی نرولاسی (تازی) جنسیت نیمروز (تازی) جنوب دیوانگی (تازی) جنون روی (تازی) جهت نادانی (تازی) جهل دوزخ (تازی) جهنم وردک (تازی) جهیزیه پیرامون (تازی) جو پاسخ (تازی) جواب پاسخگو (تازی) جوابگو همسایگی (تازی) جوار پروانه (تازی) جواز همبودها (تازی) جوامع همبودهای مردمان (تازی) جوامع بشری گوهر (تازی) جواهر جفا (تازی) جور ستم (تازی) جور دوات (تازی) جوهر نمودار (انگلیسی) چارت (رایانه) گپ (انگلیسی) چت چرا رنجه فرمودید؟ (تازی) چرا زحمت کشیدید؟ چراغ دستی (تازی) چراغ قوه چشم‌واره (تازی) چشم مصنوعی چگونه (تازی) چطور چسان (تازی) چطور چه جوری (تازی) چه طوری چگونه (تازی) چه طوری دارای (تازی) حائز درخور (تازی) حائز اهمیت شایسته (تازی) حائز اهمیت دارای ... (تازی) حائز ... رخداد (تازی) حادثه پیشامد (تازی) حادثه رویداد (تازی) حادثه پدیده (تازی) حادثه زبردست (تازی) حاذق چیره دست (تازی) حاذق ساخته (تازی) حاصل دستاورد (تازی) حاصل سازه (تازی) حاصل دستاور (تازی) حاصل برآمده از (تازی) حاصل از بارور (تازی) حاصلخیز پربار (تازی) حاصلخیز آماده (تازی) حاضر آماده (تازی) حاضر کنون (تازی) حال اکنون (تازی) حال اینگاه (تازی) حال اکنون که (تازی) حال که اکنون (تازی) حالا اینگاه (تازی) حالا کنونه (تازی) حالت فتن (تازی) حالت بارآور (تازی) حامل آبستن (تازی) حامله باردار (تازی) حامله پشتیبان (تازی) حامی پیروان (تازی) حامیان دربرگیرنده (تازی) حاوی زندان (تازی) حبس دانگیها (تازی) حبوبات بی گمان (تازی) حتماً هر آینه (تازی) حتماً رخ دادنی (تازی) حتمی سد درسد (تازی) حتمی تا جایی که (تازی) حتی پوشش (تازی) حجاب گنجایش (تازی) حجم Gonjâ گنجا (تازی) حجیم گُنجا (تازی) حجیم کران (تازی) حد مرز (تازی) حد اندازه (تازی) حد کمینه (تازی) حداقل دست کم (تازی) حداقل بیشینه (تازی) حداکثر گمان (تازی) حدس گمانه (تازی) حدس در گویش بومی تهرانی، شیرازی، اسپهانی و... گاس (تازی) حدس گمان کردن (تازی) حدس زدن گمانه زنی (تازی) حدس زدن میگاسم (تازی) حدس می زنم نزدیک (تازی) حدود نزدیک به (تازی) حدودِ پیرامون (تازی) حدود نزدیک 50 فرسخ (تازی) حدود 50 فرسخ مرزی ندارد از ... (تازی) حدی ندارد از ... پرواییدن (تازی) حذر داشتن زدایش (تازی) حذف زدودن (تازی) حذف کردن فروش ویژه (تازی) حراج گرما (تازی) حرارت گرمایشی (تازی) حرارتی نگهبانی (تازی) حراست پاسبانی (تازی) حراست پاسداشت (تازی) حراست پر چونه (تازی) حراف پر گفتار (تازی) حراف ناروا (تازی) حرام ناشایست (تازی) حرام جنگ (تازی) حرب آز (تازی) حرص آزوند بودن (تازی) حرص زدن (الفبا) واج (تازی) حرف سخن (تازی) حرف (الفبا) بندواژه (تازی) حرف افزون‌واژه (تازی) حرف اضافه سخن نادرست (تازی) حرف بی ربط پیوندواژه (تازی) حرف ربط سخن گفتن (تازی) حرف زدن پیشه (تازی) حرفه شگرد (تازی) حرفه چیره دست (تازی) حرفه ای جنبش (تازی) حرکت بجنب (تازی) حرکت کن پرده سرا (تازی) حرم سرا آبرو (تازی) حرمت ارزش (تازی) حرمت ارج (تازی) حرمت ابریشم (تازی) حریر پرنیان (تازی) حریر آزمند (تازی) حریص آزوند (تازی) حریص هماورد (تازی) حریف هم آورد (تازی) حریف اندوه (تازی) حزن اندوهبار (تازی) حزن انگیز (دانش) رایشگری (تازی) حساب (دانش) شمارشگری (تازی) حساب ترسیدن (تازی) حساب بردن سنجیده (تازی) حساب شده همارنیدن (تازی) حساب کردن شمارداری (تازی) حسابداری دوراندیش (تازی) حسابگر رشک (تازی) حسادت دلنازک (تازی) حساس زودرنج (تازی) حساس دلنازک (تازی) حساس زودرنج (تازی) حساس (دستگاه) زودکنش (تازی) حساس به دستور (تازی) حسب الامر به فرمایش (تازی) حسب الامر افسوس (تازی) حسرت پرواسنده (تازی) حسگر نیکو (تازی) حسنه نیک (تازی) حسنه Raškvand رشکوند (تازی) حسود چشم تنگ (تازی) حسود دیوار (تازی) حصار پرچین (تازی) حصار مرزبندی (تازی) حصار بوریا (تازی) حصیر پیشگاه (تازی) حضور بودن (تازی) حضور گرد هم آمدن (تازی) حضور به هم رساندن نگهداری (تازی) حفاظت کندن (تازی) حفر کردن فروکندن (تازی) حفر کردن سوراخ (تازی) حفره چاله (تازی) حفره گودال (تازی) حفره مغاک (تازی) حفره (نوشته) از بر کردن (تازی) حفظ کردن هده (تازی) حق پژوهانه (تازی) حق التحقیق آموزانه (تازی) حق التدریس نگارشانه (تازی) حق الثبت دستمزد (تازی) حق الزحمه خموشانه (تازی) حق السکوت کارانه (تازی) حق ماموریت خواری (تازی) حقارت ترفند (تازی) حقه فریب (تازی) حقه (پول دریافتی) کارانه (تازی) حقوق (پول دریافتی) دستمزد (تازی) حقوق مزدبگیر (تازی) حقوق بگیر کوچک (تازی) حقیر پست (تازی) حقیر فرومایه (تازی) حقیر کوچک (تازی) حقیر کوچک شدن (تازی) حقیر شدن درستی (تازی) حقیقت راستی (تازی) حقیقت راستینه (تازی) حقیقت راستینگی (تازی) حقیقت آمیغ پژوهی (تازی) حقیقت طلبی راستی خواهی (تازی) حقیقت طلبی داستان (تازی) حکایت سرگذشت (تازی) حکایت دستور (تازی) حکم فرمان (تازی) حکم دستورنامه (تازی) حکم فرمایش (تازی) حکم فرداد (تازی) حکم فرزانگان (تازی) حکما داوری (تازی) حکمیت فرمانروایی (تازی) حکومت فرزانه (تازی) حکیم چاره (تازی) حل چاره اندیشی (تازی) حل کردن چاره اندیشیدن (تازی) حل کردن روا (تازی) حلال گلو (تازی) حلق چنبره (تازی) حلقه خشک نای (تازی) حلقوم گرد (تازی) حلقوی پهلوانی (تازی) حماسی سبک مغزی (تازی) حماقت بارکش (تازی) حمال باربر (تازی) حمال ترابر (تازی) حمال گرمابه (تازی) حمام پشتیبانی (تازی) حمایت همیاری (تازی) حمایت ترابردن (تازی) حمل ترابردن (تازی) حمل کردن ترابری (تازی) حمل و نقل آفند (تازی) حمله تاخت (تازی) حمله تک (تازی) حمله آفند (تازی) حمله تازش (تازی) حمله تازیدن (تازی) حمله کردن تاختن (تازی) حمله کردن خشکنای (تازی) حنجره چاکنای (تازی) حنجره گرداگرد (تازی) حوالی پیرامون (تازی) حوالی نزدیکیها (تازی) حوالی دور وبر (تازی) حوالی دامنه (تازی) حوزه پهنه (تازی) حوزه بخش (تازی) حوزه زمینه (تازی) حوزه هیربدستان (تازی) حوزه علمیه دور و بر (تازی) حول و حوش آزرم (تازی) حیا شرم (تازی) حیا زندگی (تازی) حیات میان سرا (تازی) حیاط آبرو (تازی) حیثیت شگفتی (تازی) حیرت شگفت انگیز (تازی) حیرت انگیز شگفت آور (تازی) حیرت آور شگفت زده (تازی) حیرت زده گستره (تازی) حیطه افسوس (تازی) حیف تباه شد (تازی) حیف شد افسوس که (تازی) حیف که شیله (تازی) حیله ترفند (تازی) حیله فریب (تازی) حیله فریبکار (تازی) حیله گر فریبا (تازی) حیله گر جاندار (تازی) حیوان جانور (تازی) حیوان دشمنیار (تازی) خائن پایانی (تازی) خاتم پایان (تازی) خاتمه پیشکار (تازی) خادم بیرون (تازی) خارج بیرون از کشور (تازی) خارج از کشور گویش در فارس در شدن (تازی) خارج شدن بیگانه (تازی) خارجی فرنگی (تازی) خارجی بیرونی (تازی) خارجی شگفت انگیز (تازی) خارق العاده فراپندار (تازی) خارق العاده انباره (تازی) خازن ویژه (تازی) خاص ویژگی (تازی) خاصیت یادآوری (تازی) خاطر نشان یادآوری کرد (تازی) خاطر نشان کرد دلباخته (تازی) خاطرخواه یادبود (تازی) خاطره Sare سره (تازی) خالص ناب (تازی) خالص زدوده (تازی) خالص بی آلایش (تازی) خالصانه سارا (تازی) خالصی سارایی (تازی) خالصی آفریننده (تازی) خالق آفریدگار (تازی) خالق تهی (تازی) خالی ونگ (تازی) خالی خانگاه (تازی) خانقاه بانو (ترکی مغولی) خانم ناپاکی (تازی) خباثت پلیدی (تازی) خباثت تازه (تازی) خبر گزارشگر (تازی) خبرنگار کارشناس (تازی) خبره زبردست (تازی) خبره ناپاک (تازی) خبیث پلید (تازی) خبیث شرمساری (تازی) خجالت شرمندگی (تازی) خجالت سرافکندگی (تازی) خجالت شرم (تازی) خجالت شرم آور (تازی) خجالت آور شرمنده شدن (تازی) خجالت کشیدن شرم داشتن (تازی) خجالت کشیدن کمرو (تازی) خجالتی آزرمگین (تازی) خجالتی شرمسار (تازی) خجول خدا بیامرزدش (تازی) خدا رحمتش کند خدانگهدار (تازی) خداحافظ روز خوش/شب خوش (تازی) خداحافظ بدرود (تازی) خداحافظ خدای یکتا (تازی) خدای واحد خراش (تازی) خدشه پیشگاه (تازی) خدمت نیرورسانی (تازی) خدمت پیشکاری (تازی) خدمت کردن پیشکار (تازی) خدمتکار ویران (تازی) خراب نابسامان (تازی) خراب آسیب دیدن (تازی) خراب شدن گزند دیدن (تازی) خراب شدن ویرانه (تازی) خرابه ویرانی (تازی) خرابی باژ (تازی) خراج هزینه (تازی) خرج برونرفت (تازی) خروج برونروی (تازی) خروج گنجینه (تازی) خزانه زیان (تازی) خسارت زیانکاری (تازی) خسارت ماه گرفتگی (تازی) خسوف Kenes کنس (تازی) خسیس تند خو (تازی) خشن درشتی (تازی) خشونت درشتخویی (تازی) خشونت تندخویی (تازی) خشونت فروتنی (تازی) خشیت خو (تازی) خصلت سرشت (تازی) خصلت دشمنگونه (تازی) خصمانه ویژه (تازی) خصوص به ویژه (تازی) خصوصا ویژگی (تازی) خصوصیت دشمنی (تازی) خصومت ویژگی (تازی) خصیصه ویژگی (تازی) خصیصه فروتنی (تازی) خضوع افتادگی (تازی) خضوع (هندسه) سمیره (تازی) خط راه آهن (تازی) خط آهن جداگر (تازی) خط فاصله راه و روش (تازی) خط مشی خوشنویس (تازی) خطاط خوشنویسی (تازی) خطاطی سیج (تازی) خطر هراس انگیز (تازی) خطرناک دست نویس (تازی) خطی سخنران (تازی) خطیب کوته‌مایگی (تازی) خفت خپه (تازی) خفه کوچک (تازی) خفیف تهیگی (تازی) خلا ونگی (تازی) خلا رها (تازی) خلاص چکیده (تازی) خلاصه گزیده (تازی) خلاصه بدین سان (تازی) خلاصه اینکه رهایی (تازی) خلاصی رستن (تازی) خلاصی یافتن تبهکار (تازی) خلافکار نوآفرینی (تازی) خلاقیت نوآوری (تازی) خلاقیت آفرینش گری (تازی) خلاقیت برکنار کردن (تازی) خلع کردن پیمان شکنی (تازی) خلف وعده آفرینش (تازی) خلق مردم (تازی) خلق نو آوری (تازی) خلق آفرینش (تازی) خلقت تنهایی (تازی) خلوت نابی (تازی) خلوص سارا (تازی) خلوص سرگی (تازی) خلوص Kandâb کنداب (تازی) خلیج آبگیر (تازی) خلیج کنداب پارس (تازی) خلیج فارس کنداب پارس (تازی) خلیج فارس جانشین (تازی) خلیفه پنج یک (تازی) خمس Amrad امرد (تازی) خنثی امرد (تازی) خنثی بی کنش کردن (تازی) خنثی کردن دشنه (تازی) خنجر خواست درونی (تازی) خواست باطنی ویژگان (تازی) خواص خودرو روباز (اروپایی) خودرو کروکی خودگردان (تازی) خودمختار دلشاد (تازی) خوشحال شاد (تازی) خوشحال شادمان (تازی) خوشحال شادکام (تازی) خوشحال سرخوش (تازی) خوشحال خرسند (تازی) خوشحال ترس (تازی) خوف ترسیدن (تازی) خوف برداشتن ترسناک (تازی) خوفناک آمخته شدن (تازی) خوی گرفتن جامه دوز (تازی) خیاط دوزنده (تازی) خیاط گمان (تازی) خیال پنداشتن (تازی) خیال کردن گمان کردن (تازی) خیال کردن دشمنیاری (تازی) خیانت خوش آمد (تازی) خیرمقدم دانشنامه (تازی) دائرة المعارف همیشه (تازی) دائم میخواره (تازی) دائم الخمر همیشگی (تازی) دائمی تو (تازی) داخل درون (تازی) داخل اندرون (تازی) داخل درون کشور (تازی) داخل کشور درونی (تازی) داخلی داوخواه (تازی) داوطلب درخواستگر (تازی) داوطلب Parhun پَرهون (تازی) دایره چنبره (تازی) دایره گردی (تازی) دایره دانشنامه (تازی) دایره المعارف همیشگی (تازی) دایم خرس کوچک (تازی) دب اصغر خرس بزرگ (تازی) دب اکبر درباره (تازی) در ارتباط با هر چه زودتر (تازی) در اسرع وقت پیش دیده همگان (تازی) در انظار عمومی در این باره (تازی) در این ارتباط در این باره (تازی) در این خصوص در این راستا (تازی) در این مورد در پایان (تازی) در آخر درباره (تازی) در باب در این باره (تازی) در باب زنده باشید (تازی) در پاسخ به خسته نباشید به جای "سلامت باشید" پاینده باشید (تازی) در پاسخ به خسته نباشید به جای "سلامت باشید" در کنار (تازی) در جمع رو به پیشرفت (تازی) در حال توسعه هم اکنون (تازی) در حال حاضر رو به پیشرفت (تازی) در حال رشد در همان هنگام (تازی) در حالیکه زمانیکه (تازی) در حالیکه به راستی (تازی) در حقیقت در هنگام (تازی) در حین در پیشگاه (تازی) در خدمت درباره (تازی) در خصوص درباره (تازی) در رابطه با در بالای (تازی) در رأس چنانچه (تازی) در صورتی که همچنین (تازی) در ضمن وانگهی (تازی) در ضمن افزون برین (تازی) در ضمن در راستای (تازی) در طول درهنگام (تازی) در طول در درازنای (تازی) در طول در برابر (تازی) در عوض در همان سان (تازی) در عین حال وگرنه (تازی) در غیر این صورت پیشتر ها (تازی) در قدیم رویهمرفته (تازی) در کل رویهمرفته (تازی) در مجموع در تنگنا (تازی) در محذور در برابر (تازی) در مقابل فراروی (تازی) در مقابل در سنجش با (تازی) در مقایسه با برآیند اینکه (تازی) در نتیجه بنابر این (تازی) در نتیجه درنگر آوردن (تازی) در نظر آوردن درنگریستن (تازی) در نظر آوردن به دیده داشتن (تازی) در نظر داشتن درنگر آوردن (تازی) در نظر داشتن درنگر آوردن (تازی) در نظر گرفتن درنگریستن (تازی) در نظر گرفتن در پایان (تازی) در نهایت به هر روی (تازی) در هر حال در هر گونه (تازی) در هر صورت به راستی (تازی) در واقع برای شما (تازی) در وجه شما زینه‌ها (تازی) درجات پایگان (تازی) درجات Zineh زینه (تازی) درجه پایه (تازی) درجه دسته (تازی) درجه جایگاه (تازی) درجه میزان (تازی) درجه درباره (تازی) دررابطه آموزه (تازی) درس آموزه نخست (تازی) درس اول گیرایی (تازی) درک یادگیری (تازی) درک پی بردن (تازی) درک کردن دریافتن (تازی) درک کردن درباره (تازی) درمورد در پایان (تازی) دست آخر دستگرد (تازی) دستجرد گروهی (تازی) دسته جمعی دستور نشست (تازی) دستور جلسه دستور کشتن (تازی) دستور قتل دستورکار (تازی) دستورالعمل شیوه نامه (تازی) دستورالعمل نیایش (تازی) دعا نیایش می کنم (تازی) دعا می کنم فراخواندن (تازی) دعوت کردن فراخوانه (تازی) دعوتنامه کتک کاری کرد (تازی) دعوی کرد کارواژه داویدن در واژه داوطلب نبز هست داویدن (تازی) دعوی کردن پدافند (تازی) دفاع پدافندیدن (تازی) دفاع کردن دفتر یادبود (تازی) دفتر خاطرات دفتر یادمان‌ها (تازی) دفتر خاطرات رانش (تازی) دفع راندن (تازی) دفع بار (تازی) دفعه در تاجیکی هنوز کاربرد دارد گوراندن (تازی) دفن در تاجیکی هنوز کاربرد دارد گوراندن (تازی) دفن کردن خاکسپاری (تازی) دفن کردن خاکسپاری (تازی) دفن و کفن تیزنگری (تازی) دقت ریزبینی (تازی) دقت باریک بینی (تازی) دقت موشکافی (تازی) دقت ریزبین (تازی) دقیق باریک بین (تازی) دقیق تیزنگر (تازی) دقیق مو به مو (تازی) دقیق خانه آرایی (اروپایی) دکوراسیون منزل انگیزه ها (تازی) دلایل Âvand آوند (تازی) دلیل انگیزه (تازی) دلیل نخشه (تازی) دلیل فرنود (تازی) دلیل فرنود (تازی) دلیل مردمسالار (اروپایی) دمکرات مردمسالار (اروپایی) دموکرات مردسالارانه (اروپایی) دموکراتیک مردمسالاری (اروپایی) دموکراسی گیتی (تازی) دنیا جهان (تازی) دنیا گرد (تازی) دور دور تباه (تازی) دور باطل چرخه (تازی) دوره گرداگرد (تازی) دوروبر دوم اینکه (تازی) دوماً سامان (تازی) دیار نمودار (اروپایی) دیاگرام خودکامه (اروپایی) دیکتاتور بدهی (تازی) دین خون بها (تازی) دیه نهاد (تازی) ذات سرشت (تازی) ذات خدادادی (تازی) ذاتی اندوخته (تازی) ذخیره انباردن (تازی) ذخیره کردن خرده (تازی) ذره ریزه (تازی) ذره ریزبین (تازی) ذره بین تیزهوشی (تازی) ذکاوت یادآوری (تازی) ذکر یادکردن (تازی) ذکر کردن مردها (تازی) ذکور خواری (تازی) ذلت سرشکستگی (تازی) ذلت گداختن (تازی) ذوب شدن آب شدن (تازی) ذوب شدن پایین (تازی) ذیل زیر (تازی) ذیل سودبر (تازی) ذینفع سرنوشتار ها (تازی) رئوس مطالب سرپرست (تازی) رئیس سرپرست خانواده (تازی) رئیس خانواده میانجی (تازی) رابط وابسته (تازی) رابط بستگی (تازی) رابطه وابستگی (تازی) رابطه پیوند (تازی) رابطه درباره (تازی) راجع به آسان (تازی) راحت آسوده (تازی) راحت (ریاضی) ریشگی (اروپایی) رادیکال پرتو زا (اروپایی) رادیو اکتیو پرتودرمانی (اروپایی) رادیوتراپی ساعت:تَسو سر ساعت (تازی) راس ساعت استوار (تازی) راسخ خوشنود (تازی) راضی خرسند (تازی) راضی دلخوش (تازی) راضی (فیزیک) بازده (فرانسوی) راندمان بهره وری (فرانسوی) راندمان راهکار (تازی) راه حل راه چاره (تازی) راه حل راهکار (تازی) راه حل گوینده (تازی) راوی تازی شده ( فرهنگ پهلوی) رای (تازی) رأی پیوستگی (تازی) ربط پیوند (تازی) ربط چهارک (تازی) ربع رده (تازی) رتبه دهناد (تازی) رتبه رسته (تازی) رتبه بازگشت (تازی) رجعت دلسوزی (تازی) رحم زهدان (تازی) رِحم رده (تازی) ردیف روزی (تازی) رزق سازگان (اروپایی) رژیم ماتیکان ها (تازی) رسالات ماتیکان (تازی) رساله دبیره (تازی) رسم الخط پنگاشتن (تازی) رسم کردن پیمانی (تازی) رسمی سازمانی (تازی) رسمی ناخودمانی (تازی) رسمی ته نشینی (تازی) رسوب ته نشست (تازی) رسوب رخنه کردن (تازی) رسوخ کردن فرستاده (تازی) رسول رشته‌ دادوری (تازی) رشته‌ی حقوق گُوالِش (تازی) رُشد بالیدن (تازی) رشد کردن خوشنودی (تازی) رضایت نم (تازی) رطوبت نم دارد (تازی) رطوبت دارد پیش روگیری (تازی) رعایت نگهداشتنِ (تازی) رعایت من قانون (فرسار) را پاس می دارم پاس داشتن (تازی) رعایت کردن ترس (تازی) رعب ترس و هراس (تازی) رعب و وحشت تندر (تازی) رعد آذرخش (تازی) رعد و برق لزره (تازی) رعشه Dehvand دهوند (تازی) رعیت دوستی (تازی) رفاقت آسایش (تازی) رفاه همه پرسی (اروپایی) رفراندم زدودن (تازی) رفع کردن دوستان (تازی) رفقا برجسته (تازی) رفیع بلند (تازی) رفیع والا (تازی) رفیع دوست (تازی) رفیق همدل (تازی) رفیق همراه (تازی) رفیق دوستان (تازی) رفیقان چشم وهمچشمی (تازی) رقابت پیکار ورزشی (تازی) رقابت ورزشی پایکوبی (تازی) رقص فَرخه (تازی) رقص هماورد (تازی) رقیب همرزم (تازی) رقیب پایه (تازی) رکن ستون (تازی) رکن پیوند ها (تازی) روابط رواگ (تازی) رواج روش (تازی) روال داستان (تازی) روایت گفتار (تازی) روایت جان (تازی) روح روان (تازی) روح مینوی (تازی) روحانی کاتوزی (تازی) روحانی روزخوش (تازی) روز بخیر زادروز (تازی) روز تولد روزانه (تازی) روزمره همه روزه (تازی) روزمره دید (تازی) رویت دیدن (تازی) رویت ورزیدن (تازی) ریاضت (پورسینا دانشنامه ی علایی) رایشگری (تازی) ریاضی رایشگری (تازی) ریاضی رایش (تازی) ریاضی رایگری (تازی) ریاضی رایشگری (تازی) ریاضیات Râyešmand رایشمند (تازی) ریاضیدان رایشگر (تازی) ریاضیدان سرپرست (تازی) رییس فرنشین (تازی) رییس کارفرما (تازی) رییس فرپاسبان (تازی) رییس پلیس کشاورز (تازی) زارع پارسا (تازی) زاهد گوشه (تازی) زاویه چشمگیر (تازی) زاید الوصف آشغال (تازی) زباله زبان بیگانه (تازی) زبان خارجی زبان گفتاری (تازی) زبان محاوره ایی (ستاره شناسی ) کیوان (تازی) زحل دردسر (تازی) زحمت رنجش (تازی) زحمت سختی (تازی) زحمت کشاورزی (تازی) زراعت هشت یک (تازی) زکات سرماخوردگی (تازی) زکام زمین لرزه (تازی) زلزله بومهن (تازی) زلزله زمان خود پارسی است زمان (تازی) زمان زنگان (تازی) زنجان زندیان (تازی) زندیه (ستاره شناسی ) ناهید (تازی) زهره فروپاشی (تازی) زوال جفت (تازی) زوج همسر (تازی) زوجه بسیار (تازی) زیاد سرشار (تازی) زیاد فراوان (تازی) زیاد گسترده (تازی) زیاد وشناد (تازی) زیاد آرایش (تازی) زیور پرسش (تازی) سئوال پرسیدن (تازی) سئوال کردن دریوزه گر (تازی) سائل پیشین (تازی) سابق پیشترها (تازی) سابقاً پیشینه (تازی) سابقه پیشینه دار (تازی) سابقه دار گلوله (تازی) ساچمه پیشگاه (تازی) ساحت آستانه (تازی) ساحت جادوگر (تازی) ساحر افسونگره (تازی) ساحر کناره (تازی) ساحل کنار (تازی) ساحل کرانه (تازی) ساحل کرانی (تازی) ساحلی ساده نگر (تازی) ساده لوح ساده اندیش (تازی) ساده لوح دزد (تازی) سارق راهزن (تازی) سارق برافشاندن (تازی) ساطع کردن افشاندن (تازی) ساطع کردن

در پهلوی تسوک بوده و به چم یک بیست و چهارم می باشد	 	تسو 	(تازی)	ساعت

پیشدست (تازی) ساعد سرنگون (تازی) ساقط واژگون (تازی) ساقط خاموش (تازی) ساکت امسال (تازی) سال جاری سبزیانه (فرانسوی) سالاد تندرست (تازی) سالم تالار (اروپایی) سالن (رایانه) تارنما (انگلیسی) سایت تارنما (اروپایی) سایت اینترنتی دیگر (تازی) سایر دیگران (تازی) سایرین سبزی ها (تازی) سبزیجات پیشی (تازی) سبقت پیشی گرفت (تازی) سبقت گرفت سیاق تازی شده سایاگ است سایاگ (تازی) سبک سایاگ هنری (تازی) سبک هنری ددمنشانه (تازی) سبوعانه جانماز (تازی) سجاده سپیده دم (تازی) سحر جادو (تازی) سحر پگاه (تازی) سحر رادمند (تازی) سخاوتمند راد (تازی) سخی دست و دل باز (تازی) سخی فراخ دست (تازی) سخی سبک (تازی) سخیف آب بند (تازی) سد بند امیرکبیر (تازی) سد امیرکبیر راز (تازی) سر پیش (تازی) سراق مرزها (تازی) سرحدات دزدی (تازی) سرقت دستبرد (تازی) سرقت به هنگام (تازی) سروقت تند (تازی) سریع پرشتاب (تازی) سریع چابک (تازی) سریع چالاک (تازی) سریع فرز (تازی) سریع تندرو (تازی) سریع السیر تیزرو (تازی) سریع السیر تندتر (تازی) سریعتر رویه (تازی) سطح بهروزی (تازی) سعادت خوشبختی (تازی) سعادت پشتکار (تازی) سعی تلاش (تازی) سعی کوشش (تازی) سعی کوشیدن (تازی) سعی کردن خونریز (تازی) سفاک نورد (تازی) سفر سپید (تازی) سفید سرنگونی (تازی) سقوط بی دین گرایی (اروپایی) سکولاریسم جنگ افزار (تازی) سلاح پادشاهان (تازی) سلاطین نیک روز(در دوره ساسانی بیشتر به کار می رفته است) درود (تازی) سلام بهزیستی (تازی) سلامتی تندرستی (تازی) سلامتی رشته (تازی) سلسله زنجیره (تازی) سلسله سلسله اشکانی : دوددمان اشکانی دودمان (تازی) سلسله رشته کوه ها (تازی) سلسله جبال پادشاه (تازی) سلطان چیرگی (تازی) سلطه یاخته (تازی) سلول زهر (تازی) سم نماد (اروپایی) سمبل نمادین (اروپایی) سمبلیک نماد (اروپایی) سمبول شنیدن (تازی) سمع گوش (تازی) سمع گوش افزار (تازی) سمعک شنیداری (تازی) سمعی دیداری شنیداری (تازی) سمعی بصری زهرآگین (تازی) سمی زهری (تازی) سمی همکاوی (تازی) سمینار هم اندیشی (فرانسوی) سمینار آیین (تازی) سنت امروزه نیز به سیمای دفتر و دستک به کار می رود دستک (تازی) سند سال (تازی) سنه سه در چهار (تازی) سه ضربدر چهار دانگذار (تازی) سهام گذار آسان (تازی) سهل آسان یاب (تازی) سهل الوصول بهره (تازی) سهم بخش (تازی) سهم دانگ (تازی) سهم ندانسته (تازی) سهوا ً آسانی (تازی) سهولت بدرفتاری (تازی) سوء رفتار بدنامی (تازی) سوء شهرت بدگمانی (تازی) سوء ظن بد اندیشی (تازی) سوء نیت بدسگالی (تازی) سوء نیت کج اندیشی (تازی) سوء نیت سراچه (اروپایی) سوئیت پیشینه ها (تازی) سوابق پیشینه (تازی) سوابق کناره های دریای مازندران (تازی) سواحل دریای خزر پرسش (تازی) سوال یارانه (اروپایی) سوبسید یارانه (اروپایی) سوبسید ره آورد (ترکی) سوغات راهبردی (تازی) سوق الجیشی گردشگر (تازی) سیاح (ستاره شناسی ) هَرباسپ (تازی) سیاره سیاق تازی شده سایاگ است سایاگ (تازی) سیاق سیرگان (تازی) سیرجان سامانه (اروپایی) سیستم آبشویه (فرانسوی) سیفون تنداب (تازی) سیل شناسه (تازی) شاخص نمودار (تازی) شاخص چامه سرا (تازی) شاعر سراینده (تازی) شاعر پیشه ور (تازی) شاغل کاردار (تازی) شاغل دادخواه (تازی) شاکی در بر گیرنده (تازی) شامل دارای (تازی) شامل بزرگی (تازی) شان بخت (فرانسوی) شانس گواه (تازی) شاهد گواه (تازی) شاهد گواه (تازی) شاهد گفتنی است (تازی) شایان ذکر است رواگه‌ (تازی) شایعه دهانزد (تازی) شایعه سخن پراکنی (تازی) شایعه شب خوش (تازی) شب بخیر شام شاد (تازی) شب به خیر همانندی (تازی) شباهت مانستگی (تازی) شباهت همانندگی (تازی) شباهت همانند (تازی) شبیه مانند (تازی) شبیه همدیس (تازی) شبیه همسان (تازی) شبیه مانیدن (تازی) شبیه بودن دلیر (تازی) شجاع شیردل (تازی) شجاع دلیری (تازی) شجاعت دلاوری (تازی) شجاعت تبارنامه (تازی) شجره نامه منش (تازی) شخصیت سختی (تازی) شدت سخت (تازی) شدید سهمگین (تازی) شدید به سختی (تازی) شدیدا سخت (تازی) شدیدا بدی (تازی) شر می (تازی) شراب پلیدکاری (تازی) شرارت پلیدی (تازی) شرارت دوشاب (تازی) شربت نوشابه (تازی) شربت زند (تازی) شرح ریز (تازی) شرح سرگذشت (تازی) شرح حال Negixtan (Negiz-) نگیختن (تازی) شرح دادن زندیدن (تازی) شرح دادن رویدادنگاری (تازی) شرح وقایع رویدادنامه (تازی) شرح وقایع قول تو خط توست، مَرخِرَد را سامه کن (ناصر خسرو) سامه (تازی) شرط بایسته (تازی) شرط بار یافتن (تازی) شرفیاب شدن خاور (تازی) شرق خاور (تازی) شرق باهَمان (تازی) شرکت باهَمان بازرگانی (تازی) شرکت تجاری باهمانِ همیاری (تازی) شرکت تعاونی بد نهاد (تازی) شرور آغاز (تازی) شروع آغاز کردن (تازی) شروع کردن آغازیدن (تازی) شروع کردن سرخرگ (تازی) شریان آیین (تازی) شریعت انباز (تازی) شریک انبازیدن (تازی) شریک بودن دست داشتن (تازی) شریک بودن اروندرود (تازی) شط العرب چترنگ (تازی) شطرنج شترنگ (تازی) شطرنج آیین های دینی (تازی) شعائر مذهبی چشم بندی (تازی) شعبده بازی چامه (تازی) شعر سروده (تازی) شعر اخگر (تازی) شعله فروزینه (تازی) شعله افروختن (تازی) شعله ور کردن خرد (تازی) شعور پیشه (تازی) شغل کار (تازی) شغل بهبود (تازی) شفا درمان (تازی) شفا ماه شکافی (تازی) شق القمر گمان بردن (تازی) شک داشتن پرگمان (تازی) شکاک گلایه (تازی) شکایت دادخواست (تازی) شکایت سپاس (تازی) شکر سپاسگذاری (تازی) شکرگذاری ریخت (تازی) شکل آرایه (تازی) شکل نگاره (تازی) شکل خوش ریخت (تازی) شکیل زیبا (تازی) شکیل اپاختر (تازی) شمال فتن (تازی) شمایل خورشیدی (تازی) شمسی گواهی (تازی) شهادت جانسپارانه (تازی) شهادت طلبانه جانبازانه (تازی) شهادت طلبانه سوگند نامه (تازی) شهادت نامه آوازه (تازی) شهرت ورن (تازی) شهوت فرایزن (تازی) شورای عالی شور (تازی) شوق شادی (تازی) شوق شکوه (تازی) شوکت اهریمن (تازی) شیطان کیمیا (اروپایی شده) شیمی کیمیایی (اروپایی شده) شیمیایی گسترش (تازی) شیوع گسترش (تازی) شیوع کارشناس (تازی) صاحبنظر کاردان (تازی) صاحبنظر فرستاده (تازی) صادر نوشته (تازی) صادر فرستادن (تازی) صادر راستگو (تازی) صادق رو راست (تازی) صادق راستین (تازی) صادقانه آذرخش (تازی) صاعقه هموار (تازی) صاف هموار (تازی) صاف و هموار درستکار (تازی) صالح شایسته (تازی) صالح بامداد (تازی) صبح پگاه (تازی) صبح بامداد نیک (تازی) صبح بخیر بام شاد (تازی) صبح به خیر ناشتا (تازی) صبحانه چاشت (تازی) صبحانه شکیبایی (تازی) صبر بردباری (تازی) صبر درنگ (تازی) صبر بردبار (تازی) صبور شکیبا (تازی) صبور گفتگو (تازی) صحبت گفتمان (تازی) صحبت درستی (تازی) صحت بیابان (تازی) صحرا دشت و دمن (تازی) صحرا پیشگاه (تازی) صحنه درست (تازی) صحیح صدا هم واژه‌ای پارسی‌ست که "سدا" درست‌نویسی ِ آن است سدا (تازی) صدا راستی (تازی) صداقت راستگویی (تازی) صداقت گوشماهی (تازی) صدف آسیب (تازی) صدمه گزند (تازی) صدمه آسیب دیده (تازی) صدمه دیده روشنی (تازی) صراحت گردانش (تازی) صرف به کارگیری (تازی) صرف به‌نابی (تازی) صرفاً تنها (تازی) صرفاً چشم پوشی کردن (تازی) صرفنظر کردن دل فروبستن (تازی) صرفنظر کردن روشن (تازی) صریح بی درمان (تازی) صعب العلاج سخت درمان (تازی) صعب العلاج درمان ناپذیر (تازی) صعب العلاج اوجگیری (تازی) صعود بالا رفتن (تازی) صعود افزاینده (تازی) صعودی فزاینده (تازی) صعودی رسته (تازی) صف (دساتیری) فروزه (تازی) صفت دیمه (تازی) صفحه برگه (تازی) صفحه صفویان (تازی) صفویه روادید (تازی) صلاحدید نیکخواهی (تازی) صلاحدید شایستگی (تازی) صلاحیت آشتی (تازی) صلح سازش (تازی) صلح درود فرستادن (تازی) صلوات نماز (تازی) صلوة چلیپا (تازی) صلیب خودمانی (تازی) صمیمی همدلی (تازی) صمیمیت یکدلی (تازی) صمیمیت گنجه (تازی) صندوق (برهان قاطع) Fayâr فیار (تازی) صنعت چهره (تازی) صورت رخسار (تازی) صورت نشست نامه (تازی) صورتجلسه ماهیگیر (تازی) صیاد شکارچی (تازی) صیاد نگهداری (تازی) صیانت از میان رفته (تازی) ضایع شده پسمان ها (تازی) ضایعات ستبر (تازی) ضخیم کلفت (تازی) ضخیم ناسازگار (تازی) ضد و نقیض گندزدایی (تازی) ضدعفونی کردن زبانزد (تازی) ضرب المثل لت و کوب (تازی) ضرب و شتم تپش (تازی) ضربان کوبش (تازی) ضربت کوبه (تازی) ضربت کوبه (تازی) ضربه تکانه (تازی) ضربه زیان (تازی) ضرر بایستگی (تازی) ضرورت بایسته (تازی) ضروری نیازین است (تازی) ضروری است سستی (تازی) ضعف ناتوانی (تازی) ضعف ناتوان (تازی) ضعیف راستا (تازی) ضلع راسته (تازی) ضلع پیوست ها (تازی) ضمائم پیوست به اینکه (تازی) ضمن اینکه افزون بر آنکه (تازی) ضمن آنکه افزون بر درست شمردن (تازی) ضمن تایید در پیوست (تازی) ضمنا افزون‌برین (تازی) ضمنا هم‌چنین (تازی) ضمنا در ادامه باید گفت (تازی) ضمنا باید گفت نهان ناخودآگاه (تازی) ضمیر ناخودآگاه پیوست (تازی) ضمیمه بزم (تازی) ضیافت توان (تازی) طاقت تاب (تازی) طاقت توان‌فرسا (تازی) طاقت‌فرسا بخت (تازی) طالع تیره (تازی) طایفه ویس (تازی) طایفه پزشکی (تازی) طب آشپزخانه (تازی) طباخ خانه آشپزی (تازی) طباخی خوالیگری (تازی) طباخی پختن (تازی) طبخ سرشت (تازی) طبع منش (تازی) طبع چاپ (تازی) طبع واسرشتگی (تازی) طبع برگشتگی واسرشتن (تازی) طبع برگشتن بر پایه (تازی) طبق آشکوب (تازی) طبقه دسته بندی (تازی) طبقه بندی پزشکی (تازی) طبی پزشک (تازی) طبیب سرشت (تازی) طبیعت زیستگاه (تازی) طبیعت nature کیاناد (تازی) طبیعت nature نیاد (تازی) طبیعت سرشت آدمی (تازی) طبیعت انسان سرشتین (تازی) طبیعی natural نیادی (تازی) طبیعی به چم نرمال بهنجار (تازی) طبیعی تراز (تازی) طراز شادابی (تازی) طراوت پیرنگ (تازی) طرح رانده شده (تازی) طرد شده رانده (تازی) طرد شده شیوه (تازی) طرز روش (تازی) طرز شیوه (تازی) طرز بینش (تازی) طرز تفکر سو (تازی) طرف پیرو (تازی) طرفدار هوادار (تازی) طرفدار هواخواه (تازی) طرفدار پیروان (تازی) طرفداران هواداران (تازی) طرفداران هر دو سو (تازی) طرفین راه (تازی) طریق روش (تازی) طریق شیوه (تازی) طریقه مزه (تازی) طعم خروش (تازی) طغیان کودک (تازی) طفل زر (تازی) طلا زرگر (تازی) طلافروش جدایی (تازی) طلاق زرین (تازی) طلایی خواست (تازی) طلب خواستن (تازی) طلب کردن یوزیدن (تازی) طلب کردن بستانکار (تازی) طلبکار بردمیدن (تازی) طلوع برآمدن آفتاب (تازی) طلوع آفتاب بردمیدن آفتاب (تازی) طلوع آفتاب آرامش (تازی) طمأنینه آز (تازی) طمع آزمند (تازی) طمعکار آزین (تازی) طمعکار ریسمان (تازی) طناب کمند (تازی) طناب تهران (تازی) طهران (نام شهر) توس (تازی) طوس درازا (تازی) طول درازنا (تازی) طول دراز (تازی) طولانی دراز (تازی) طویل پیمودن (تازی) طی کردن درنوردیدن (تازی) طی کردن پوییدن (تازی) طی کردن پیمودن (تازی) طی کردن (فیزیک) بیناب (تازی) طیف دامنه گسترده ای از (تازی) طیف وسیعی از گسترده بزرگی از (تازی) طیف وسیعی از پرندگان (تازی) طیور ماکیان (تازی) طیور ستمگر (تازی) ظالم بیدادگر (تازی) ظالم جفاکار (تازی) ظالم ستمگرانه (تازی) ظالمانه نما (تازی) ظاهر وانمود کردن (تازی) ظاهر سازی کردن پدیدار شدن (تازی) ظاهر شدن آنسان که پیداست (تازی) ظاهراً چنین پیداست (تازی) ظاهراً همانا (تازی) ظاهراً گویا (تازی) ظاهراً خوشایندی (تازی) ظرافت آوند (تازی) ظرف گنجایش (تازی) ظرفیت گنجانه (تازی) ظرفیت مویین (تازی) ظریف نرم (تازی) ظریف زیبا (تازی) ظریف پیروزی (تازی) ظفر بیداد (تازی) ظلم جفا (تازی) ظلم ستم (تازی) ظلم تاریکی (تازی) ظلمات گمراهی (تازی) ظلمات گمان (تازی) ظن نیمروز (تازی) ظهر پیدایش (تازی) ظهور رهگذر (تازی) عابر خودپرداز (تازی) عابر بانک محل عبور عابر پیاده : پیاده گذر پیاده (تازی) عابر پیاده درمانده (تازی) عاجز فروماندن (تازی) عاجز شدن درماندن (تازی) عاجز شدن خو (تازی) عادت منش (تازی) عادت خو گرفتن (تازی) عادت کردن دادگر (تازی) عادل دادگستر (تازی) عادل دادگرانه (تازی) عادلانه بهنجار (تازی) عادی ننگ داشتن (تازی) عار داشتن رخداد (تازی) عارضه ناهنجاری (تازی) عارضه رهسپار (تازی) عازم راهی (تازی) عازم روانه شدن (تازی) عازم شدن رهسپار شدن (تازی) عازم شدن دلداده (تازی) عاشق دلشده (تازی) عاشق پاکباز (تازی) عاشق بیدل (تازی) عاشق دلباخته (تازی) عاشق سرانجام (تازی) عاقبت پیامد (تازی) عاقبت نیک فرجام (تازی) عاقبت بخیر نیک فرجام (تازی) عاقبت به خیر خردمند (تازی) عاقل زیرک (تازی) عاقل دانشمند (تازی) عالم جهان (تازی) عالم گیتی (تازی) عالم جهانگیر (تازی) عالمگیر بلند پایه (تازی) عالی بلند پایه (تازی) عالی رتبه والا جایگاه (تازی) عالی رتبه بزرگوار (تازی) عالیجناب انگیزه (تازی) عامل کننده (تازی) عامل تودگانه (تازی) عامیانه بالاپوش (تازی) عبا پرستش (تازی) عبادت گزاره (تازی) عبارت بر این پایه اند (تازی) عبارتند از بیهوده (تازی) عبث گزاف (تازی) عبث پند (تازی) عبرت پندآموزی (تازی) عبرت پند آموز (تازی) عبرت آموز گذشتن (تازی) عبور کردن آمد و شد (تازی) عبور و مرور ترشرو (تازی) عبوس شگفت (تازی) عجب شگفتا (تازی) عجبا درماندگی (تازی) عجز ناتوانی (تازی) عجز شتاب (تازی) عجله شتاب کردن (تازی) عجله کردن بی شکیب (تازی) عجول شتابزده (تازی) عجولانه شگفت (تازی) عجیب شگفت آور (تازی) عجیب آغشته (تازی) عجین دادگری (تازی) عدالت دادگرانه (تازی) عدالت دشمنی (تازی) عداوت شماره (تازی) عدد داد (تازی) عدل دادگری (تازی) عدل داد (تازی) عدل نیستی (تازی) عدم نبود (تازی) عدم حضور ناکامی (تازی) عدم موفقیت شماری (تازی) عده ای پرشمار (تازی) عدیده بهانه (تازی) عذر دست آویز (تازی) عذر پوزش خواستن (تازی) عذر خواستن پوزش (تازی) عذرخواهی برکناری (تازی) عذل پهنه (تازی) عرصه پهنا (تازی) عرض جلوه نمایی (تازی) عرض اندام دادخواست (تازی) عرض حال گفتن (تازی) عرض کردن جربزه (تازی) عرضه نمایش (تازی) عرضه داد و خواست (تازی) عرضه و تقاضا شیوه درست نوشتن عروس، اروس می باشد اروس (تازی) عروس شیوه درست نوشتن عروس، اروس می باشد بیوگان (تازی) عروس اروسی کردن (تازی) عروسی کردن بیوگانی کردن (تازی) عروسی کردن پهن (تازی) عریض سوگ (تازی) عزا سوگواری (تازی) عزاداری برکناری (تازی) عزل برکنار کردن (تازی) عزل کردن گرامی (تازی) عزیز گرانمایه (تازی) عزیز مهربان (تازی) عزیز رهسپار شدن (تازی) عزیمت کردن انگبین (تازی) عسل Afšore افشره (تازی) عصاره خشمگین (تازی) عصبانی برآشفته (تازی) عصبانی برآشفتن (تازی) عصبانی شدن خشم (تازی) عصبانیت برآشفتگی (تازی) عصبانیت امروزه در استان کرمان، فارس و یزد اینگونه می گویند پسین (تازی) عصر روزگار (تازی) عصر ایوار (تازی) عصر زمانه فن آوری (تازی) عصر فن آوری سرکشی (تازی) عصیان اندام (تازی) عضو هموند (تازی) عضو هموندی (تازی) عضویت (ستاره شناسی ) تیر (تازی) عطارد بازگشت (تازی) عطف مهربانی (تازی) عطوفت سترگ (تازی) عظیم بزرگ (تازی) عظیم کلان (تازی) عظیم کلان پیکر (تازی) عظیم الجثه آمرزش (تازی) عفو بخشایش (تازی) عفو شهباز (تازی) عقاب آگفت (تازی) عقاب باورها (تازی) عقاید پشت (تازی) عقب واپس ماندگی (تازی) عقب ماندگی واپس مانده (تازی) عقب مانده واپس نشینی (تازی) عقب نشینی پیمان (تازی) عقد پیوند زناشویی (تازی) عقد شاهنگ (تازی) عقربه خرد (تازی) عقل خردمندی (تازی) عقلانیت باور (تازی) عقیده دیدگاه (تازی) عقیده هم خوانواده photo Fartur فَرتور (تازی) عکس واکنش (تازی) عکس العمل نشانه ها (تازی) علائم نشانه های راهنمایی و رانندگی (تازی) علائم راهنمایی و رانندگی درمان (تازی) علاج چاره (تازی) علاج دلبسته (تازی) علاقمند دوستدار (تازی) علاقمند دلبستگی (تازی) علاقمندی دلبستگی (تازی) علاقه دلبستگی داشتن (تازی) علاقه داشتن دوستدار (تازی) علاقه مند دل بستن (تازی) علاقه مند شدن نشانه (تازی) علامت افزون بر آن (تازی) علاوه بر افزون بر (تازی) علاوه بر افزون بر این (تازی) علاوه بر این شوند (تازی) علت دانش (تازی) علم دانش نوآوری (تازی) علم بدیع دانش رایشگری (تازی) علم ریاضیات دانشوارانه (تازی) علمی آشکار (تازی) علنی آشکار شد (تازی) علنی شد پرداخت شده پیش پرداخت (تازی) علی الحساب دریافت شده پیش دریافت (تازی) علی الحساب پیش ستان (تازی) علی الحساب به ویژه (تازی) علی الخصوص به هر روی (تازی) علی ای حال با اینکه (تازی) علی رغم با آنکه (تازی) علیرغم بر او شورید (تازی) علیه او شورید دستار (تازی) عمامه دانسته (تازی) عمداً آگاهانه (تازی) عمداً بزرگ (تازی) عمده زندگی (تازی) عمر آبادانی (تازی) عمران گودی (تازی) عمق ژرفا (تازی) عمق کنش (تازی) عمل کار (تازی) عمل کردار (تازی) عمل کارکرد (تازی) عملکرد کارگر (تازی) عمله ستونی (تازی) عمودی همگانی (تازی) عمومی گود (تازی) عمیق ژرف (تازی) عمیق آگاهی (تازی) عنایت تارتنک (تازی) عنکبوت سرنویس (تازی) عنوان پاژنام (تازی) عنوان فرنام (تازی) عنوان فرنام (تازی) عنوان پیمان (تازی) عهد پیمان نامه (تازی) عهدنامه پیامدها (تازی) عواقب مردم فریب (تازی) عوام فریب مردم فریبانه (تازی) عوام فریبانه درآمدها (تازی) عواید پس فرستادن (تازی) عودت دادن پس دادن (تازی) عودت دادن جابجا کردن (تازی) عوض کردن همسر (تازی) عیال هویدا (تازی) عیان آشکار (تازی) عیان بدی (تازی) عیب آک (تازی) عیب کمبود (تازی) عیب آکمند (تازی) عیب دار جشن (تازی) عید روزبه (تازی) عید روزبه (تازی) عید جشن نوروز (تازی) عید نوروز خوشگذرانی (تازی) عیش و نوش چشم افزار (تازی) عینک چشمی (تازی) عینک چپاول (تازی) غارت تاراج (تازی) غارت ناآگاه از آنکه (تازی) غافل از آنکه بیشتر مردم (تازی) غالب مردم بیشتر (تازی) غالبا خوراکی (تازی) غذا خوراک (تازی) غذا تاوان (تازی) غرامت باختر (تازی) غرب باختر (تازی) غرب ناشناختگی (تازی) غربت چشم داشت (تازی) غرض بداندیشی (تازی) غرض ورزی شامگاه (تازی) غروب ناآشنا (تازی) غریب دور (تازی) غریب ناشناخته (تازی) غریب ناآشنایی (تازی) غریبی شست و شو (تازی) غسل غم (تازی) غصه خشم (تازی) غضب آمرزش (تازی) غفران آمرزش (تازی) غفران بخشایش (تازی) غفران بخشایشگر (تازی) غفور آمرزگار (تازی) غفور بخشاینده (تازی) غفور جو و گندم (تازی) غلات روکش (تازی) غلاف برده (تازی) غلام چیرگی (تازی) غلبه چیره شدن (تازی) غلبه کردن نادرست (تازی) غلط غلتیدن (تازی) غلطیدن چگال (تازی) غلیظ پرمایگی (تازی) غنا پرمایه (تازی) غنی توانگر (تازی) غنی بدگویی (تازی) غیبت پیشگو (تازی) غیبگو دیگر (تازی) غیر انجام ناپذیر (تازی) غیر قابل اجرا برگشت ناپذیر (تازی) غیر قابل ارجاع نرمش ناپذیر (تازی) غیر قابل انعطاف باورنکردنی (تازی) غیر قابل باور نابخشودنی (تازی) غیر قابل بخشش ناگفتنی (تازی) غیر قابل بیان برنتافتنی (تازی) غیر قابل تحمل درنیافتنی (تازی) غیر قابل درک دست نیافتنی (تازی) غیر قابل دسترس نابخشودنی (تازی) غیر قابل عفو درنیافتنی (تازی) غیر قابل فهم بخش ناپذیر (تازی) غیر قابل قسمت مهار گسیخته (تازی) غیر قابل کنترل سنجش ناپذیر (تازی) غیر قابل مقایسه نابهنجار (تازی) غیر معمول ناشدنی (تازی) غیر ممکن نشدنی (تازی) غیر ممکن ناهنجار (تازی) غیرعادی بی کنش (تازی) غیرفعال ازکار انداختن (تازی) غیرفعال کردن بینوا (تازی) غیرمرفه نشدنی (تازی) غیرممکن ناشدنی (تازی) غیرممکن خشم (تازی) غیظ پیروز شدن (تازی) فائق آمدن پیروزمند (تازی) فاتح روسپی (تازی) فاحشه پارسی (تازی) فارسی آسوده (تازی) فارغ آسوده دل (تازی) فارغ البال دانش آموخته (تازی) فارغ التحصیل تباه (تازی) فاسد بازه (تازی) فاصله دور شدن (تازی) فاصله گرفتن فرجاد (تازی) فاضل پساب (تازی) فاضلاب کننده (تازی) فاعل کنشگر (تازی) فاعل بی (تازی) فاقد بی ارزش (تازی) فاقد اعتبار برگ خرید (اروپایی) فاکتور خرید دورنگار (اروپایی) فاکس بستگان (تازی) فامیل خویشاوندان (تازی) فامیل دودمان (تازی) فامیل خانوادگی (اروپایی) فامیلی زودگذر (تازی) فانی هوده (تازی) فایده سود (تازی) فایده پیروزی (تازی) فتح آشوب (تازی) فتنه فتودن (تازی) فتوا دادن ناسزاگویی (تازی) فحاشی دشنام (تازی) فحش ناسزا (تازی) فحش گریز (تازی) فرار گریز از (تازی) فرار از آسایش (تازی) فراغت فرمان ها (تازی) فرامین خودپرداخت (اروپایی) فرانشیز انگاره (تازی) فرض پنداشتن (تازی) فرض کردن انگاره (تازی) فرضیه دسته (تازی) فرقه گروه (تازی) فرقه بسامد (اروپایی) فرکانس گونه (اروپایی) فرم سانیز (اروپایی) فرمول ساختاره (اروپایی) فرمول ریختار (اروپایی) فرمول تباهی (تازی) فساد فصل سال موسم (تازی) فصل فصل سال ورشیم (تازی) فصل فصل کتاب فرگرد (تازی) فصل هم خوانواده space اِسپاش (تازی) فضا کیهان (تازی) فضا فراسو (تازی) فضا فرامون (تازی) فضا کیهان نورد (تازی) فضانورد سرشت (تازی) فطرت پویا (تازی) فعال پرکار (تازی) فعال پرکنش (تازی) فعال تکاپو (تازی) فعالیت کوشش (تازی) فعالیت (دستور زبان) کارواژه (تازی) فعل کنش (تازی) فعل هم اینک (تازی) فعلاً کنونی (تازی) فعلی نبود (تازی) فقدان نداری (تازی) فقر تهیدستی (تازی) فقر تنها (تازی) فقط دین شناسی (تازی) فقه تهیدست (تازی) فقیر تنگدست (تازی) فقیر دین شناس (تازی) فقیه اندیشه (تازی) فکر اندیشیدن (تازی) فکر کردن دورنگار (اروپایی) فکس دمابان (اروپایی) فلاسک بنابراین (تازی) فلذا پس (تازی) فلذا پیکان (اروپایی) فلش درگذشت (تازی) فوت شد بی درنگ (تازی) فورا بالا (تازی) فوق یادشده (تازی) فوق یادشده (تازی) فوق الذکر بی اندازه (تازی) فوق العاده فرابرنامه (تازی) فوق برنامه فراستاد (تازی) فوق تخصص بالایی (تازی) فوقانی در دم (تازی) فی الفور برای نمونه (تازی) فی المثل به راستی (تازی) فی الواقع به خودی خود (تازی) فی نفسه برگه (اروپایی) فیش پالایه (اروپایی) فیلتر شدنی (تازی) قابل انجام پیش بینی کردنی (تازی) قابل پیش بینی درنگ کردنی (تازی) قابل تامل چشمگیر (تازی) قابل توجه در خور نگرش (تازی) قابل توجه دست یافتنی (تازی) قابل دسترس گفتنی است (تازی) قابل ذکر است سزاوارتان نیست (تازی) قابل شما را ندارد پذیرفتنی (تازی) قابل قبول بخش پذیر (تازی) قابل قسمت مهارشدنی (تازی) قابل کنترل خواندنی (تازی) قابل مطالعه خواندنی نیست (تازی) قابل مطالعه نیست مهارشدنی (تازی) قابل مهار ماما (تازی) قابله توانایی (تازی) قابلیت بخش پذیری (تازی) قابلیت قسمت آدمکش (تازی) قاتل آدم کش (تازی) قاتل قاجاریان - قاجار (تازی) قاجاریه توانا (تازی) قادر توانمند (تازی) قادر نیرومند (تازی) قادر خُشکاد (تازی) قاره کم‌چه (ترکی) قاشق دادرس (تازی) قاضی داور (تازی) قاضی استر (تازی) قاطر هنجار (تازی) قاعده کاروان (تازی) قافله خشنود (تازی) قانع ( حقوقی ) فرسار (تازی) قانون ( حقوقی ) دادیک (تازی) قانون ( ریاضی) فردید (تازی) قانون پنهان (تازی) قایم پیوندنامه (تازی) قباله تیره ها (تازی) قبایل گور (تازی) قبر آرامگاه (تازی) قبر مزار (تازی) قبر گورستان (تازی) قبرستان رسید (تازی) قبض برگه فروش (تازی) قبض رسید (تازی) قبض رسید انبار (تازی) قبض انبار پیش (تازی) قبل پیش از (تازی) قبل از پ.ز : پیش از زایش (تازی) قبل از میلاد پیش از این قبلا پیشتر (تازی) قبلا پیشین (تازی) قبلی پذیرفته شده (تازی) قبول پذیرفتن (تازی) قبول کردن زشت (تازی) قبیح کشتن (تازی) قتل کشتار (تازی) قتل عام خشک سالی (تازی) قحط سالی خشکسالی (تازی) قحطی کمیابی (تازی) قحطی نایابی (تازی) قحطی سر برافراشتن (تازی) قد علم کردن سبو (تازی) قدح اندازه (تازی) قدر گونه (تازی) قدر ارج (تازی) قدر نیرو (تازی) قدرت توان (تازی) قدرت توانایی (تازی) قدرت توان نهفته (تازی) قدرت بالقوه فزون خواه (تازی) قدرت طلب جاه پرست (تازی) قدرت طلب نیرومند (تازی) قدرتمند سپاسداری (تازی) قدردانی ارزشناس (تازی) قدرشناس اندکی (تازی) قدری کمی (تازی) قدری اندکی سخن را باز کنید (تازی) قدری مطلب را بسط دهید گام دوم (تازی) قدم دوم پیشینیان (تازی) قدما دیرینگی (تازی) قدمت دیرینگی (تازی) قدمت پیشینه (تازی) قدمت دیرینه (تازی) قدمت کهنگی (تازی) قدمت پیشترها (تازی) قدیم الایام کهن (تازی) قدیمی کهنه (تازی) قدیمی پارینه (تازی) قدیمی دیرین (تازی) قدیمی دیرینه (تازی) قدیمی کهنه (تازی) قدیمی خواندن (تازی) قرائت پیمان (تازی) قرار دیدار (تازی) قرار نهادن (تازی) قرار دادن پیمان نامه (تازی) قرارداد پیمان (تازی) قرارداد پیمان نامه (تازی) قرارداد پیمان بستن (تازی) قرارداد بستن گذاشتن (تازی) قراردادن نزدیکی (تازی) قربت وام (تازی) قرض بدهی (تازی) قرض وام بی بهره (تازی) قرض الحسنه سده (تازی) قرن Tarf ترف (ترکی) قره قروت سده ها (تازی) قرون میانسده ای (تازی) قرون وسطایی سده های میانی (تازی) قرون وسطی نزدیک (تازی) قریب زود هنگام (تازی) قریب الوقوع بازپرداخت (تازی) قسط گاهانه (تازی) قسطی ماهانه (تازی) قسطی سوگند (تازی) قسم سرنوشت (تازی) قسمت بخت (تازی) قسمت بخش (تازی) قسمت سرنوشت (تازی) قسمت بخش دوم (تازی) قسمت دوم سنگدل (تازی) قسی القلب آهنگ (تازی) قصد انگیزه (تازی) قصد آهنگ (تازی) قصد برآنند (تازی) قصد دارند آهنگ آن کردن (تازی) قصد کردن یازش (تازی) قصد کردن یازیدن (تازی) قصد کردن یازنده (تازی) قصد کننده کاخ (تازی) قصر کوشک (تازی) قصر داستان (تازی) قصه کوتاهی (تازی) قصور چکامه (تازی) قصیده سرنوشت (تازی) قضا و قدر دادگستری (تازی) قضائیه دادگستری (تازی) قضائیه دادگران (تازی) قضات داوران (تازی) قضات داوری (تازی) قضاوت داوری کردن (تازی) قضاوت کردن داورزیدن (تازی) قضاوت کردن ( فلسفی ) گزاره (تازی) قضیه بریدن درختان (تازی) قطع درختان بریدن (تازی) قطع کردن بی گمان (تازی) قطعا تکه (تازی) قطعه بخش (تازی) قطعه سد در سد (تازی) قطعی گنجه (تازی) قفسه دولاب (تازی) قفسه چیلان (تازی) قفل چیلانگر (تازی) قفل ساز چنگک (تازی) قلاب دژها (تازی) قلاع دل (تازی) قلب دل‌واره (تازی) قلب مصنوعی از ته دل (تازی) قلبأ قلعه تازی کلات شده است کلات (تازی) قلعه خامه (تازی) قلم گستره (تازی) قلمرو Chekâd چکاد (تازی) قله ماهواره (تازی) قمر مصنوعی کاریز (تازی) قنات کهریز (تازی) قنات بسندگی (تازی) قناعت بسنده کردن (تازی) قناعت کردن قند تازی شده کند است کند (تازی) قند کاریزها (تازی) قنوات پرخاش (تازی) قهر خشم (تازی) قهر خشونت آمیز (تازی) قهر آمیز پرخاشگرانه (تازی) قهر آمیز پایداری (تازی) قوام نیروهای (تازی) قوای نیرو (تازی) قوت گوژ (تازی) قوز کمان (تازی) قوس پیمان (تازی) قول فرمایش (تازی) قول گفته (تازی) قول پیمان بستن (تازی) قول دادن سوگند خوردن (تازی) قول دادن تیره (تازی) قوم توان (تازی) قوه نیرو (تازی) قوه نیروی دادگستری (تازی) قوه قضائیه نیرومند (تازی) قوی زورمند (تازی) قوی هم سجی (تازی) قیاس فرا سنجی (تازی) قیاس ریخت (تازی) قیافه چهره (تازی) قیافه رخسار (تازی) قیافه ریخت (تازی) قیافه چهره (تازی) قیافه خیزش (تازی) قیام شورش (تازی) قیام رستاخیز (تازی) قیامت روز بازپسین (تازی) قیامت سرپرست (تازی) قیم بها (تازی) قیمت ارزش (تازی) قیمت بها (تازی) قیمت نرخ (تازی) قیمت سرپرستی (تازی) قیومیت بختک (تازی) کابوس گنجه (فرانسوی) کابینت کنشیار (تازی) کاتالیزور نویسنده (تازی) کاتب ارمغان (تازی) کادو پیشکش (اروپایی) کادو دروغین (تازی) کاذب کار دشواری است (تازی) کار مشکلی است کارخانه ها (تازی) کارخانجات سوداگر (تازی) کاسب پیشه ور (تازی) کاسب بازیابنده (تازی) کاشف یابنده (تازی) کاشف بی خدا (تازی) کافر خدا نشناس (تازی) کافر بسنده (تازی) کافی بس (تازی) کافی بس است (تازی) کافی است رایانه (اروپایی) کامپیوتر سراسر (تازی) کاملا آبراه (تازی) کانال نامزد (اروپایی) کاندیدا تنبل (تازی) کاهل سست (تازی) کاهل جگر (تازی) کبد جگرواره (تازی) کبد مصنوعی بزرگ (تازی) کبیر روگرفت (تازی) کپی ماتیکان (تازی) کتاب نسک (تازی) کتاب نوشتار (تازی) کتاب نویسندگی (تازی) کتابت نوشتن (تازی) کتابت نسکخانه (تازی) کتابخانه نبشته (تازی) کتیبه آلودگی (تازی) کثافت فراوانی (تازی) کثرت بزرگ (تازی) کثیر گسترده (تازی) کثیر پرشمارگان (تازی) کثیر الانتشار با چاپ گسترده (تازی) کثیرالانتشار ناپاک (تازی) کثیف آلوده (تازی) کثیف دلگیری (تازی) کدورت دروغگو (تازی) کذاب دروغ (تازی) کذب بزرگواری (تازی) کرامت گوی (تازی) کره گویال (تازی) کره گویالی (تازی) کروی درآمد (تازی) کسب دانش اندوزی (تازی) کسب علم سوداگری (تازی) کسب و کار بخش (تازی) کسر برداشتها (تازی) کسر کاستن (تازی) کسرکردن خورشید گرفتگی (تازی) کسوف کشف جدید : نویافته یافته (تازی) کشف پی برد (تازی) کشف نویابی (تازی) کشف کشورهای گرداگرد خلیج فارس (تازی) کشورهای حوزه خلیج فارس ساخته فارسی گویان از کفشِ پارسی به شیوه تازی کفشگر (تازی) کفاش کفشگری (تازی) کفاشی ساخته فارسی گویان از کفشِ پارسی به شیوه تازی کفشگری (تازی) کفاشی بسنده (تازی) کفایت بسندگی (تازی) کفایت بسنده کردن (تازی) کفایت کردن بی خدایی (تازی) کفر خدا نشناسی (تازی) کفر خاکسپاری (تازی) کفن و دفن همه (تازی) کل همه دوستان (تازی) کل دوستان رویهمرفته (تازی) کلاً سراسر (تازی) کلا همگی (تازی) کلا دانشپایه (اروپایی) کلاس سخن (تازی) کلام گفتار (تازی) کلام سخن خدا (تازی) کلام خدا واژه ها (تازی) کلمات واژه (تازی) کلمه گذرواژه (تازی) کلمه عبور فراگیر (تازی) کلی نماهنگ (اروپایی) کلیپ همگی (تازی) کلیت تلیک (تازی) کلیک همگی (تازی) کلیه همه (تازی) کلیه کم مانند (تازی) کم نظیر چند و چون (تازی) کم و کیف همچون پیش (تازی) کما فی السابق همچنان (تازی) کماکان کهتری (تازی) کمال شایستگی ها (تازی) کمالات چندی (تازی) کمیت گروه (اروپایی) کمیته زیر و رو (تازی) کن فیکون زیر و زبر (تازی) کن فیکون مهار (اروپایی) کنترل شمارنده (اروپایی) کنتور همایش (اروپایی) کنگره پیری (تازی) کهولت کالابرگ (اروپایی) کوپن زیرکی - هوشیاری (تازی) کیاست چونی (تازی) کیفیت چگونگی (تازی) کیفیت نگارخانه (اروپایی) گالری هرازگاهی (تازی) گاهی اوقات دستور زبان (اروپایی) گرامر زبان چهره پردازی (اروپایی) گریم چهره پرداز (اروپایی) گریمور گزارش ها گزارشات باژگاه (فرانسوی) گمرک باجه (فرانسوی) گیشه بی بندوبار (تازی) لاابالی دست کم (تازی) لااقل خواه ناخواه (تازی) لاجرم دربایست (تازی) لازم بایا (تازی) لازم بایسته (تازی) لازم نیازین (تازی) لازم می بایست (تازی) لازم است نیاز است (تازی) لازم است بایسته انجام (تازی) لازم الاجرا دربایستن (تازی) لازم بودن نیاز نیست (تازی) لازم نیست بساوایی (تازی) لامسه بی پایان (تازی) لایتناهی شایسته (تازی) لایق سزاوار (تازی) لایق شایسته (تازی) لایق ناگشودنی (تازی) لاینحل جدانشدنی (تازی) لاینفک پیوسته (تازی) لاینقطع جامه (تازی) لباس پوشاک (تازی) لباس تن پوش (تازی) لباس رخت (تازی) لباس جامه پوشیدن (تازی) لباس پوشیدن یکدنده-ستیزه جو (تازی) لجباز یکدندگی (تازی) لجبازی لژن (تازی) لجن دیدگاه (تازی) لحاظ درنگر آوردن (تازی) لحاظ کردن درنگریستن (تازی) لحاظ کردن بنگرید (تازی) لحاظ کنید روانداز (تازی) لحاف روانداز (تازی) لحاف دم (تازی) لحظه دم به دم (تازی) لحظه به لحظه خوشمزه (تازی) لذیذ مهربانی (تازی) لطف خواهشمندم (تازی) لطفا خواهشمند است (تازی) لطفا نرم (تازی) لطیف نفرین (تازی) لعنت فرنه (تازی) لعنت نفرین کردن (تازی) لعنت کردن نفریدن (تازی) لعنت کردن تا (تازی) لغایت واژه (تازی) لغت واژه نامه (تازی) لغتنامه واژه بازی (تازی) لفاظی فرنام (تازی) لقب گیرگفتار (تازی) لکنت کلام بساویدن (تازی) لمس کردن گویش (تازی) لهجه ابزارها (تازی) لوازم ابزار (تازی) لوازم افزار (تازی) لوازم نوشت افزار (تازی) لوازم التحریر شایستگی (تازی) لیاقت فهرست (تازی) لیست (رایانه) دنبالک (انگلیسی) لینک بازخواست (تازی) مؤاخذه کارساز (تازی) مؤثر گردآورنده (تازی) مؤلف فراتر از (تازی) ما فوق آبجو (تازی) ماء شعیر وامانده (تازی) ماترک دستاورد (تازی) ماحصل برگرفته (تازی) ماخوذه تا هنگامیکه (تازی) مادام همیشگی (تازی) مادام العمر تا هنگامی که (تازی) مادامی که بند (تازی) ماده (قانون) کانی (تازی) ماده معدنی زیر (تازی) مادون فرو (تازی) مادون گیتایی (تازی) مادی مشت و مال (فرانسوی) ماساژ به نام ویاری ایزد (تازی) ماشاءالله خودرو (اروپایی) ماشین گذشته (تازی) ماضی پارینه (تازی) ماضی ازآنش (تازی) مالکیت باج (تازی) مالیات پاژ (تازی) مالیات کارگزار (تازی) مامور کارگزار (تازی) مامور شهربان (تازی) مامور پلیس گیر - راهبند (تازی) مانع راهبند (تازی) مانع راهبند چیست؟ (تازی) مانع درراه چیست؟ گیر کار چیست؟ (تازی) مانع کار چیست؟ چیره دست (تازی) ماهر سرشت (تازی) ماهیت چیستی (تازی) ماهیت سرشت کار (تازی) ماهیت کار فرا (تازی) ماورا فراسپهر (تازی) ماوراء الطبیعه فرارود (تازی) ماوراء النهر فرای (تازی) ماورای نیازمندیها (تازی) مایحتاج نیازها (تازی) مایحتاج آبگون (تازی) مایع دلسرد (تازی) مایوس گفتگوها (تازی) مباحث نگا:هماورد و آوردگاه گفتاورد (تازی) مباحثه گفت و شنود (تازی) مباحثه هم‌گهولی (تازی) مبادله گهولش (تازی) مبادله دادوستد (تازی) مبادله فرخنده (تازی) مبارک خجسته (تازی) مبارک همایون (تازی) مبارک خجسته باد (تازی) مبارک باد تازه کار (تازی) مبتدی نوآور (تازی) مبتکر نوآورانه (تازی) مبتکرانه دچار (تازی) مبتلا دچار بیماری (تازی) مبتلا به مریضی بر پایه (تازی) مبتنی بر جُستار (تازی) مبحث آغاز (تازی) مبدا خاستگاه (تازی) مبدأ به چم notice پرداختن (تازی) مبذول کردن بخشیدن (تازی) مبذول کردن پوشیده (تازی) مبهم پیچیده (تازی) مبهم سربسته (تازی) مبهم گیج (تازی) مبهوت بازگوکننده (تازی) مبین دل آزرده (تازی) متاثر جدایی (تازی) متارکه بدبختانه (تازی) متاسفانه دریغا (تازی) متاسفانه شوربختانه (تازی) متاسفانه نگونبختانه (تازی) متاسفانه سوگمندانه (تازی) متاسفانه دریغ‌مند (تازی) متأسف دریغ‌مند (تازی) متأسف شوربختانه (تازی) متأسفانه زبردست (تازی) متبحر زبردست - چیره دست (تازی) متبحر واپسگرا (تازی) متحجر واپسگرایانه (تازی) متحجرانه همبسته (تازی) متحد دگرگون (تازی) متحول دگرگون کردن (تازی) متحول کردن کارآزموده (تازی) متخصص کارآزمودگان (تازی) متخصصان کارآزمودگان (تازی) متخصصین فراگیر (تازی) متداول همچم (تازی) مترادف چگال (تازی) متراکم فشرده (تازی) متراکم چگال (تازی) متراکم برگرداننده (تازی) مترجم پیشرفته (تازی) مترقی لرزان (تازی) متزلزل زنجیروار (تازی) متسلسل سپاسمند (تازی) متشکر سپاسگزار (تازی) متشکر در بر گیرنده (تازی) متشکل از فرایاز (تازی) متصاعد چسبیده (تازی) متصل پیوسته (تازی) متصل چسباندن (تازی) متصل کردن (واژه) پادواژه (تازی) متضاد در برابر (تازی) متضاد روبرو (تازی) متضاد ترازمند (تازی) متعادل به دنبال (تازی) متعاقب پس از این (تازی) متعاقبا والا (تازی) متعال شگفت زده (تازی) متعجب شگفت زده شدن (تازی) متعجب شدن انبوه (تازی) متعدد خشک سر (تازی) متعصب (تفسیر کشف الاسرار) ستیهنده (تازی) متعصب از آن (تازی) متعلق به پایبند (تازی) متعهد ناهمسان (تازی) متفاوت ناهمتا (تازی) متفاوت پراکنده (تازی) متفرق پراکنده کردن (تازی) متفرق کردن پراکندن (تازی) متفرق کردن درهم (تازی) متفرقه همزبان (تازی) متفق القول یکزبان (تازی) متفق القول اندیشمند (تازی) متفکر اندیشمندان (تازی) متفکران درپاسخ (تازی) متقابلاً دوسویه (تازی) متقابلا درخواست کننده (تازی) متقاضی خواستار (تازی) متقاضی پشتی (تازی) متکا سخنگو (تازی) متکلم فروریخته (تازی) متلاشی جدا (تازی) متمایز برخوردار (تازی) متمتع اگر متمم به چم اتمامگر باشد پایان بخش (تازی) متمم رساگر (تازی) متمم خواهشمند (تازی) متمنی توانگر (تازی) متمول دارا (تازی) متمول پی در پی (تازی) متناوب بیزار (تازی) متنفر بیزار بودن (تازی) متنفر بودن گوناگون (تازی) متنوع پی در پی (تازی) متواتر فروتن (تازی) متواضع پیاپی (تازی) متوالی پی در پی (تازی) متوالی روی آور (تازی) متوجه آگاه (تازی) متوجه روی آورشدن (تازی) متوجه شدن آماسیده (تازی) متورم میانه (تازی) متوسط میانگین (تازی) متوسط درگذشته (تازی) متوفی بازایستاد (تازی) متوقف شد بازایستادن (تازی) متوقف شدن ایستادن (تازی) متوقف شدن ایستاندن (تازی) متوقق کردن تولد : زایش زاده شده (تازی) متولد شده دست اندرکار (تازی) متولی سرپرست (تازی) متولی دست اندرکاران (تازی) متولیان هشیوار (تازی) متین نمونه (تازی) مثال مانند (تازی) مثال مانند (تازی) مثل نمونه (تازی) مثل انگار که (تازی) مثل اینکه گویا (تازی) مثل اینکه همانند (تازی) مثلا سه گوش (تازی) مثلث لچک (تازی) مثلث لچکی (تازی) مثلثی کارساز (تازی) مثمر ثمر به کار آمد (تازی) مثمر ثمر واقع شد پسندیده (تازی) مُجاز سزا (تازی) مجازات شکنجه (تازی) مجازات پادافره (تازی) مجازات رایگان (تازی) مجانی ناچار (تازی) مجبور وادار (تازی) مجبور واداشتن (تازی) مجبور کردن همتافت (تازی) مجتمع دوباره (تازی) مجدد دوباره (تازی) مجدداً شیفته (تازی) مجذوب شیدا (تازی) مجذوب کارآزموده (تازی) مجرب بزهکار (تازی) مجرم تبهکار (تازی) مجرم زخمی (تازی) مجروح افگار (تازی) مجروح تندیس (تازی) مجسمه انجمن (تازی) مجلس پرنما (تازی) مجلل پرشکوه (تازی) مجلل گاهنامه (تازی) مجله گردهمایی (تازی) مجمع گردهم آیی (تازی) مجمع همایش (تازی) مجمع گردهمایی (تازی) مجمع روی هم (تازی) مجموعاً گردآورد (تازی) مجموعه کوده (تازی) مجموعه کوده (تازی) مجموعه جُنگ (تازی) مجموعه شیدا (تازی) مجنون دیوانه (تازی) مجنون ناشناس (تازی) مجهول الهویه پروانه (تازی) مجوز جنگ (تازی) محاربه شمارش (تازی) محاسبه برآورد (تازی) محاسبه نسنجیده (تازی) محاسبه نشده نگهبان (تازی) محافظ پاسدار (تازی) محافظ زندان (تازی) محبس دوست داشتنی (تازی) محبوب زندانی (تازی) محبوس نیازمند (تازی) محتاج مستمند (تازی) محتاج پرواگرانه (تازی) محتاطانه گرامی (تازی) محترم ارجمند (تازی) محترم بزرگوار (تازی) محترم شایمند (تازی) محتمل درونمایه (تازی) محتوا درونمایه (تازی) محتوی درونمایه (تازی) محتویات کران مند (تازی) محدود کرانه پذیر (تازی) محدود اندک (تازی) محدود در تنگنا گذاشتن (تازی) محدود کردن تنگنا (تازی) محدوده چارچوب (تازی) محدوده کران مندی (تازی) محدودیت چارچوب (تازی) محدودیت نگنا (تازی) محدودیت تنگنا (تازی) محذوریت آشکار (تازی) محرز جنباننده (تازی) محرک رازدار (تازی) محرم آشنا (تازی) محرم بی بهره (تازی) محروم شمرده (تازی) محسوب برشمردن (تازی) محسوب کردن (واژه نامه احمد کسروی) سترسا (تازی) محسوس چشمگیر (تازی) محسوس آشکار (تازی) محسوس چشمگیر (تازی) محسوس رستاخیز (تازی) محشر دانش آموز (تازی) محصل دانشور (تازی) محصل فرآورده (تازی) محصول دستاورد (تازی) محصول برونداد (تازی) محصول دفترخانه (تازی) محضر پیشگاه (تازی) محضر دفتر اسناد رسمی (تازی) محضر اسناد رسمی نگاهداشته (تازی) محفوظ پژوهشگر (تازی) محقق پژوهنده (تازی) محقق پژوهشگرانه (تازی) محققانه استوار (تازی) محکم پابرجا (تازی) محکم سخت (تازی) محکم جا (تازی) محل جایگاه (تازی) محل یافتگاه (تازی) محل اکتشاف پیوندگاه (تازی) محل تلاقی زادبوم (تازی) محل تولد زادگاه (تازی) محل تولد برونگاه (تازی) محل صدور برزن (تازی) محله کوی (تازی) محله آبگونه (تازی) محلول بومی (تازی) محلی بار (تازی) محموله درد (تازی) محنت رنج (تازی) محنت گردونه (تازی) محوطه سپرده شده (تازی) محوله نگا: پیرامون و فراگیر پیراگیر (تازی) محیط پیرامون (تازی) محیط زیستگاه (تازی) محیط رزم (تازی) مخاصمه دشمنی (تازی) مخاصمه بیننده (تازی) مخاطب شنونده (تازی) مخاطب خبررسان (تازی) مخبر خبرنگار (تازی) مخبر خود رآی (تازی) مختار ناچیز (تازی) مختصر کوتاه (تازی) مختصر به کوتاهی (تازی) مختصرا گزیده (تازی) مختصرا درهم (تازی) مختلط گوناگون (تازی) مختلف ناهمسان (تازی) مختلف ویرانگر (تازی) مخرب برونگاه (تازی) مخرج انباشتگاه (تازی) مخزن اندوختگاه (تازی) مخزن انبار (تازی) مخزن ویژه (تازی) مخصوص نهان (تازی) مخفی پنهان (تازی) مخفی ناپیدا (تازی) مخفی نهان (تازی) مخفی ناپدید شده (تازی) مخفی شدن پنهانی (تازی) مخفیانه نهانگاه (تازی) مخفیگاه آمیخته (تازی) مخلوط آمیختن (تازی) مخلوط کردن درآمیختن (تازی) مخلوط کردن آفریده (تازی) مخلوق هچل (تازی) مخمصه (در دریا) خیزآب (تازی) مد دلخواه (تازی) مد نظر درنگر آوردن (تازی) مد نظر داشتن درنگریستن (تازی) مد نظر داشتن درنگر آوردن (تازی) مد نظر قرار دادن درنگریستن (تازی) مد نظر قرار دادن ستایشگر (تازی) مداح پادرمیانی (تازی) مداخله درمان (تازی) مداوا پیاپی (تازی) مداوم همواره (تازی) مداوم یکسره (تازی) مداوم زمان (تازی) مدت دیرگاه (تازی) مدت مدید دیرگاهی است (تازی) مدت مدیدی است چندی است (تازی) مدتی است یاری (تازی) مدد یاری جو (آمیخته به تازی) مدد جو آموزگار (تازی) مدرس استاد (تازی) مدرس آموزگاران (تازی) مدرسان آموزشگاه (تازی) مدرسه آموزگاران (تازی) مدرسین امروزه نیز به سیمای دفتر و دستک به کار می رود دستک (تازی) مدرک امروزین (تازی) مدرن نوین (اروپایی) مدرن از کارواژه داویدن گرفته شده که در واژه داوطلب نبز هست داویده (تازی) مدعا میهمانان (تازی) مدعوین فراخواندگان (تازی) مدعوین خواستار (تازی) مدعی از کارواژه داویدن گرفته شده که در واژه داوطلب نبز هست داونده (تازی) مدعی از کارواژه داویدن گرفته شده که در واژه داوطلب نبز هست داومند (تازی) مدعی کارواژه داویدن در واژه داوطلب نبز هست داویدن (تازی) مدعی شدن خوانده (تازی) مدعی علیه گور (تازی) مدفن آرامگاه (تازی) مدفن به خاک سپردن (تازی) مدفون کردن الگو (اروپایی) مدل گرداننده (تازی) مدیر آرمانشهر (تازی) مدینه فاضله وامدار (تازی) مدیون گفتگوها (تازی) مذاکرات گفتگو (تازی) مذاکره نافرجام (تازی) مذبوحانه نر (تازی) مذکر نرینه (تازی) مذکر یادشده (تازی) مذکور نکوهش (تازی) مذمت نکوهیدن (تازی) مذمت کردن نکوهیده (تازی) مذموم ناروا (تازی) مذموم نکوهیده (تازی) مذموم کیش (تازی) مذهب آیین (تازی) مذهب چگونگی (تازی) مراتب چراگاه ها (تازی) مراتع بازگشت (تازی) مراجعت بازگشت (تازی) مراجعه سرزدن (تازی) مراجعه کردن آیین ها (تازی) مراسم تیمار (تازی) مراقبت نگهداری (تازی) مراقبت چهارگوش (تازی) مربع وابسته (تازی) مربوطه پروراننده (تازی) مربی پرورنده (تازی) مربی بسامان (تازی) مرتب سازمند (تازی) مرتب سامانیدن (تازی) مرتب کردن پی در پی (تازی) مرتباً جایگاه (تازی) مرتبت پیوسته (تازی) مرتبط واپسگرا (تازی) مرتجع رانده شده (تازی) مرتد چراگاه (تازی) مرتع چمنزار (تازی) مرتع لرزان (تازی) مرتعش بلند (تازی) مرتفع سوگنامه (تازی) مرثیه بازگشت (تازی) مرجوع آفرین (تازی) مرحبا گامه (تازی) مرحله گام دوم (تازی) مرحله دوم گامه دوم (تازی) مرحله دوم شادروان (تازی) مرحوم شادروان (تازی) مرحومه افتاده (تازی) مردود فرستاده (تازی) مرسوله بسته پستی (تازی) مرسوله پستی به آیین (تازی) مرسوم سپاس (فرانسوی) مرسی بیماری (تازی) مرض نمدار (تازی) مرطوب نمور (تازی) مرطوب نمناک (تازی) مرطوب تر (تازی) مرطوب بانوا (تازی) مرفه دوات (تازی) مرکب رهوار (تازی) مَرکب مرکز دایره را گویند ونسار (تازی) مرکز مرکز دایره را گویند وندسار (تازی) مرکز کانون (تازی) مرکز سودا کده (تازی) مرکز تجاری پژوهشگاه (تازی) مرکز تحقیقات گرانیگاه (تازی) مرکز ثقل وامدار (تازی) مرهون بازبینی (تازی) مرور بازنگری (تازی) مرور رفت و آمد (تازی) مرور (ستاره شناسی ) بهرام (تازی) مریخ پیرو (تازی) مرید بیمار (تازی) مریض بیمارستان (تازی) مریض خانه بیماری (تازی) مریضی یا مرض شوخی (تازی) مزاح دردسر دادن (تازی) مزاحم شدن برتری ها (تازی) مزایا هم‌افزایی (تازی) مزایده لیچار (تازی) مزخرف کشتزار (تازی) مزرعه برتری (تازی) مزیت آراسته (تازی) مزین چالش (تازی) مسئله پرسمان (تازی) مسئله پاسخگو (تازی) مسئول پاسخگو (تازی) مسئول سرپرست (تازی) مسئول پاسخدهی (تازی) مسئولیت سرپرستی (تازی) مسئولیت پرسشها (تازی) مسائل دشواری ها (تازی) مسائل پیکار (تازی) مسابقه کمک همیاری (تازی) مساعدت رهسپار (تازی) مسافر رهنورد (تازی) مسافر برابری (تازی) مساوات برابر (تازی) مساوی پایاپای (تازی) مساوی یکسان (تازی) مساوی خودکامه (تازی) مستبد خودکامگان (تازی) مستبدان نهان (تازی) مستتر پنهان (تازی) مستتر آگاه (تازی) مستحضر سزاوار (تازی) مستحق در خور (تازی) مستحق خواهشمند (تازی) مستدعی دستشویی (تازی) مستراح خاورشناس (تازی) مستشرق فرودست (تازی) مستضعف تهیدست (تازی) مستضعف ستمدیده (تازی) مستضعف کارکرده (تازی) مستعمل بهره مند (تازی) مستفیض بهره مند (تازی) مستفیض برپا شده (تازی) مستقر ناوابسته (تازی) مستقل بدون وابستگی (تازی) مستقل خود سالار (تازی) مستقل سر راست (تازی) مستقیم راست (تازی) مستقیم یکراست (تازی) مستقیماً آشکارا (تازی) مستقیماً پیوسته (تازی) مستمر شنوندگان (تازی) مستمعین فرسوده (تازی) مستهلک چیره (تازی) مستولی خنده دار است (تازی) مسخره است ریشخند کردن (تازی) مسخره کردن شادمان (تازی) مسرور زادگاه (تازی) مسقط الراس سرپناه (تازی) مسکن (دارو) آرامبخش (تازی) مسکن تفنگدار (تازی) مسلح کشتارگاه (تازی) مسلخ چیره دست (تازی) مسلط چیره (تازی) مسلط بیگمان (تازی) مسلم روشن (تازی) مسلم بی گمان (تازی) مسلماً سالخورده (تازی) مسن کهنسال (تازی) مسن پیر (تازی) مسن سالخورده (تازی) مسن دست اندرکاران (تازی) مسولان کارگزاران (تازی) مسولان راه (تازی) مسیر روش (تازی) مسیر خشکرود (تازی) مسیل آبراه (تازی) مسیل همانند (تازی) مشابه نامبرده (تازی) مشارالیه همکاری (تازی) مشارکت هم‌انبازی (تازی) مشارکت میانوندی (تازی) مشارکت دیدن (تازی) مشاهده هم‌بینی (تازی) مشاهده برنگری (تازی) مشاهده تماشا کردن (تازی) مشاهده کردن درنگریستن (تازی) مشاهده کردن نام آوران (تازی) مشاهیر رایزن (تازی) مشاور رایزنی (تازی) مشاوره آرزومند (تازی) مشتاق میانوند (تازی) مشترک همسود (تازی) مشترک المنافع ستاره شناسی / هَرباسپ هرمز هرمز (تازی) مشتری چیزی بدست آمده از چیز دیگر فرامده (تازی) مشتق مشتق تابع : شیب پردازه شیب (تازی) مشتق آمده از (تازی) مشتق فراگردآمدن (تازی) مشتق شدن شناخته شده (تازی) مشخص شناسه ها (تازی) مشخصات ویژگیها (تازی) مشخصات شناسه (تازی) مشخصه خاور (تازی) مشرق کار و بار (تازی) مشغله پیشه مندی (تازی) مشغله مشغولم: دستم بند است دست به کار (تازی) مشغول سرگرم انجام کارها بودم سرگرم بودن (تازی) مشغول بودن دلسوز (تازی) مشفق دلسوزانه (تازی) مشفقانه رنج (تازی) مشقت دشوار (تازی) مشکل چالش (تازی) مشکل دشواری (تازی) مشکل سخت است (تازی) مشکل است دشواری ها (تازی) مشکلات بدگمان (تازی) مشکوک سرشناس (تازی) مشهور پرآوازه (تازی) مشهور نامدار (تازی) مشهور نامی (تازی) مشهور رایزنی (تازی) مشورت گفتگو (تازی) مصاحبه ساختمایه ها (تازی) مصالح ساختمانی سازش (تازی) مصالحه (دستور زبان) بن واژه (تازی) مصدر ریشه (تازی) مصدر آسیب دیده (تازی) مصدوم زخمی (تازی) مصدوم پای فشردن (تازی) مصر بودن پای فشاری کردن (تازی) مصر بودن پایمردانه (تازی) مصرانه گسارش (تازی) مصرف کاربرد (تازی) مصرف کارکرد (تازی) مصرف گساریدن (تازی) مصرف کردن گسارنده (تازی) مصرف کننده کاربر (تازی) مصرف کننده نمازخانه (تازی) مصلی نمازگاه (تازی) مصلی ساختگی (تازی) مصنوعی برنهاده (تازی) مصوبه زمان کنونی (تازی) مضارع برگیر (تازی) مضاف‌الیه خودداری (تازی) مضایقه آسیب رسان (تازی) مضر زیان آور (تازی) مضر پریشان (تازی) مضطرب سرآسیمه (تازی) مضطرب آسیمه سر (تازی) مضطرب پریشان (تازی) مضطرب تنگنا (تازی) مضیقه نوشته ها (تازی) مطالب خواسته ها (تازی) مطالبات هم‌خواهی (تازی) مطالبه دادخواست (تازی) مطالبه درخواست (تازی) مطالبه پژوهش ها (تازی) مطالعات خواندن (تازی) مطالعه بررسی (تازی) مطالعه پژوهش (تازی) مطالعه خواندن (تازی) مطالعه خوانش (تازی) مطالعه دفتر پزشک (تازی) مطب آشپزخانه (تازی) مطبخ دلنشین (تازی) مطبوع دلپذیر (تازی) مطبوع در میان گذاشتن (تازی) مطرح کردن رانده شده (تازی) مطرود نوشته (تازی) مطلب آگاه (تازی) مطلع آگاهاندن (تازی) مطلع کردن آگاه کردن (تازی) مطلع کردن بی چون و چرا (تازی) مطلق جداشده (تازی) مطلقه دلخواه (تازی) مطلوب استیگان (تازی) مطمئن استیگان بودن (تازی) مطمئن بودن بی گمان (تازی) مطمئناً فرمانبردار (تازی) مطیع ستمدیده (تازی) مظلوم نماد (تازی) مظهر با اینهمه (تازی) مع الوصف با اینهمه (تازی) مع هذا گذرگاه ها (تازی) معابر رستاخیز (تازی) معاد برابر (تازی) معادل برابر این پول (تازی) معادل این مبلغ دانش ها (تازی) معارف روزی (تازی) معاش رفت و آمد (تازی) معاشرت امروزین - امروزی (تازی) معاصر هم روزگار (تازی) معاصر پیمان (تازی) معاعده بخشوده (تازی) معاف بخشودگی (تازی) معافیت داد و ستدها (تازی) معاملات دادوستد (تازی) معامله دشمنی (تازی) معاندت پیمان نامه (تازی) معاهده جایگرینی (تازی) معاوضه دستیار (تازی) معاون گذرگاه (تازی) معبر پرسته (تازی) معبود ارزشمند (تازی) معتبر به نام (تازی) معتبر میانی (تازی) معتدل باورها (تازی) معتقدات Farjud فرجود (تازی) معجزه کان (تازی) معدن کانی (تازی) معدنی کانی (تازی) معدنی شماری (تازی) معدودی رنجیده (تازی) معذب پیش (تازی) معرض جلو (تازی) معرض فرارو (تازی) معرض شناسه (تازی) معرف آشنا (تازی) معرفه شناسایی (تازی) معرفی آشناسازی (تازی) معرفی شناساندن (تازی) معرفی سرشناس (تازی) معروف پرآوازه (تازی) معروف شناخته (تازی) معروف شناخته شده (تازی) معروف آوازه (تازی) معروفیت دلبر (تازی) معشوق دلدار (تازی) معشوق بیگناه (تازی) معصوم دشواری (تازی) معضل کاستی (تازی) معضل کاستی ها (تازی) معضلات خوشبو (تازی) معطر بویا (تازی) معطر بخردانه (تازی) معقول وارونه (تازی) معکوس وارون (تازی) معکوس واژگون (تازی) معکوس آویزان (تازی) معلق آموزگار (تازی) معلم آشکار (تازی) معلوم دانسته ها (تازی) معلومات چیستان (تازی) معما والادگر (تازی) معمار مهراز (تازی) معمار مهرازی (تازی) معماری دستار بند (تازی) معمم بیشتر (تازی) معمولا هماره (تازی) معمولا مینوی (تازی) معنوی مینویی (تازی) معنویت Âraš آرش (تازی) معنی Cham چم (تازی) معنی پس افتاده (تازی) معوق سنجه (تازی) معیار سنجه (تازی) معیار سنجه (تازی) معیار آکمند (تازی) معیوب ناساز (تازی) مغایر نایکسان (تازی) مغایر ناسازگار (تازی) مغایر پرنیرو (تازی) مغذی باختر (تازی) مغرب خودخواه (تازی) مغرور خودپسند (تازی) مغرور خودبین (تازی) مغرور آمرزش (تازی) مغفرت بخشایش (تازی) مغفرت گفتارها (تازی) مفاد باز (تازی) مفتوح گریزگاه (تازی) مفر دلگشا (تازی) مفرح شادی بخش (تازی) مفرح یگانه (تازی) مفرد تکین (تازی) مفرد تکتا (تازی) مفرد جلویز (تازی) مفسد بندگاه (تازی) مَفصل پردامنه (تازی) مُفصل گسترده (تازی) مفصل بلند (تازی) مُفصل بند (تازی) مفصل پوییده (تازی) مفعول کرده (تازی) مفعول کنشگیر (تازی) مفعول ناپدید (تازی) مفقود الاثر گم شده (تازی) مفقود شده ناپدید (تازی) مفقودالاثر درمانده (تازی) مفلوک بیچاره (تازی) مفلوک پنداره (تازی) مفهوم سودمند (تازی) مفید روبرو (تازی) مقابل رویارویی (تازی) مقابله هماغوشی (تازی) مقاربت همزمان - همهنگام (تازی) مقارن نوشتار (تازی) مقاله جایگاه (تازی) مقام سروران (تازی) مقامات پایدار (تازی) مقاوم پایداری (تازی) مقاومت ایستادگی (تازی) مقاومت ایستاده گری (تازی) مقاومت سنجش (تازی) مقایسه هم‌سنجی (تازی) مقایسه سنجیدن (تازی) مقایسه کردن آرامگاه (تازی) مقبره پذیرفته (تازی) مقبول کشته (تازی) مقتول جان باختگان (تازی) مقتولین اندازه (تازی) مقدار چندی (تازی) مقداری اندکی (تازی) مقداری Varjâvand ورجاوند (تازی) مقدس سپند (تازی) مقدس زرتشت مقدس:اشو زرتشت اشو (تازی) مقدس آغازین (تازی) مقدماتی پیشگفتار (تازی) مقدمه دیباچه (تازی) مقدمه شدنی (تازی) مقدور ستاد (تازی) مقر پایگاه (تازی) مقر ستاد سپاه (تازی) مقر سپاه آیین نامه (تازی) مقررات آیین نامه ها (تازی) مقررات وامدار (تازی) مقروض بدهکار (تازی) مقروض گناهکار (تازی) مقصر برش (تازی) مقطع پایه (تازی) مقطع بی فرزند (تازی) مقطوع النسل آیینگذاری (تازی) مقننه چاه کن (تازی) مقنی زمینه (تازی) مقوله گویه (تازی) مقوله نیروبخش (تازی) مقوی نیروزا (تازی) مقوی پیمانه (تازی) مقیاس پابسته (تازی) مقید پابستگی (تازی) مقید بودن هم‌نویسی (تازی) مکاتبه فریبا (تازی) مکار پادافره (تازی) مکافات جا (تازی) مکان جایگاه (تازی) مکان سازوکار (اروپایی) مکانیزم اندیشگاه (تازی) مکتب آموزشگاه (تازی) مکتب نوشته (تازی) مکتوب درنگ (تازی) مکث فریب (تازی) مکر ترفند (تازی) مکر نیرنگ (تازی) مکر گرامی (تازی) مکرمه ناپسند (تازی) مکروه زشت (تازی) مکروه یافته (تازی) مکشوف نویافته (تازی) مکشوفه ناچار (تازی) مکلف وادار (تازی) مکلف ملوان (تازی) ملاح دریانورد (تازی) ملاح بوشیدن (تازی) ملاحظه کردن درنگریستن (تازی) ملاحظه کردن دیدار کرد (تازی) ملاقات کرد سرزنش-سرکوفت (تازی) ملامت مردم (تازی) ملت مردم ایران (تازی) ملت ایران پایبند (تازی) ملتزم پیوستن (تازی) ملحق شدن پیوست ها (تازی) ملحقات پیش نیاز ها (تازی) ملزومات فرشته (تازی) ملک شهبانو (تازی) ملکه مردمی (تازی) ملی مردمانه (تازی) ملی پشتکار (تازی) ممارست بازدارندگی (تازی) ممانعت جلوگیری (تازی) ممانعت بازداشتن (تازی) ممانعت کردن جلوگیری کردن (تازی) ممانعت کردن آزمونبان (تازی) ممتحن دنباله دار (تازی) ممتد پیوسته (تازی) ممتد شدنی (تازی) ممکن کشور (تازی) مملکت پر (تازی) مملو لبریز (تازی) مملو سرشار (تازی) مملو آکنده (تازی) مملو آکندن (تازی) مملو کردن بازداشته (تازی) ممنوع سپاسگزار (تازی) ممنون سپاس (تازی) ممنون زین پس (تازی) من بعد رویهمرفته (تازی) من حیث المجموع بن مایه ها (تازی) منابع سرچشمه ها (تازی) منابع رازونیاز (تازی) مناجات پیام آور (تازی) منادی گلدسته (تازی) مناره ستیز (تازی) منازعه خانه ها (تازی) منازل درخور (تازی) مناسب فراخور (تازی) مناسبت آزادگاه ها (تازی) مناطق آزاد نگا:هماورد و آوردگاه گفتاورد (تازی) مناظره گفتمان (تازی) مناظره هم‌نگری (تازی) مناظره نگرگویی (تازی) مناظره گفتمان (تازی) مناظره ارزان‌خرید (تازی) مناقصه بن مایه (تازی) منبع سرچشمه (تازی) منبع برگزیده (تازی) منتخب افشاندن (تازی) منتشر کردن پراکندن (تازی) منتشر کردن پخش کردن (تازی) منتشر کردن پراشیدن (تازی) منتشرکردن چاپ کردن (تازی) منتشرکردن چشم براه (تازی) منتظر چشم به راه (تازی) منتظر خرده گیران (تازی) منتقدان ترابردن (تازی) منتقل ساختن ترابردن (تازی) منتقل کردن پایان (تازی) منتهی انجامیدن (تازی) منتهی شدن فرجامیدن (تازی) منتهی شدن به پایان رسیدن (تازی) منتهی شدن انجامیدن (تازی) منجر شدن فرجامیدن (تازی) منجر شدن انجامیده (تازی) منجر شده اخترشناس (تازی) منجم یخبسته (تازی) منجمد بی همتا (تازی) منحصر به فرد برچیده شد (تازی) منحل شد برچیدن (تازی) منحل کردن کمان (تازی) منحنی کمانی (تازی) منحنی نوشته شده (تازی) مندرج خانه (تازی) منزل پاک (تازی) منزه گوشه نشین ساختن (تازی) منزوی ساختن هماهنگ (تازی) منسجم سرآغاز (تازی) منشاء دادور (تازی) منصف دادورانه (تازی) منصفانه دادگرانه (تازی) منصفانه گماشتن (تازی) منصوب کردن گماردن (تازی) منصوب کردن برابر (تازی) منطبق خردورزی (تازی) منطق دامنه (تازی) منطقه سامان (تازی) منطقه آزادگاه (تازی) منطقه آزاد آزادگاه بازرگانی (تازی) منطقه آزاد تجاری بخردانه (تازی) منطقی خردورز (تازی) منطقی چشم انداز (تازی) منظره بسامان (تازی) منظم سازمند (تازی) منظم فردید (تازی) منظور فردید من این است (تازی) منظور من این است کهکشان‏خورشیدی (تازی) منظومه شمسی مهر سامان (تازی) منظومه شمسی بازداری (تازی) منع بازداشتن (تازی) منع کردن بازداشتن (تازی) منع کردن جلوگیری کردن (تازی) منع کردن بستن (تازی) منعقد کردن بسته شده (تازی) منعقده بازتابیده (تازی) منعکس پژواکیده (تازی) منعکس بازتابیدن (تازی) منعکس کردن تکین (تازی) منفرد تکتا (تازی) منفرد سود (تازی) منفعت هوده (تازی) منفعت جدا (تازی) منفک آتشدان (تازی) منقل برنگاریده (تازی) منقوش نگارین (تازی) منقوش زیرش زد (تازی) منکر شد پراشیدن (تازی) منکسر کردن نابود (تازی) منهدم وابسته به (تازی) منوط به کوچنده (تازی) مهاجر کوچ (تازی) مهاجرت کوچیدن (تازی) مهاجرت کردن چیرگی (تازی) مهارت زبردستی (تازی) مهارت چیره دستی (تازی) مهارت نشان (تازی) مهر کشنده (تازی) مهلک مرگبار (تازی) مهلک برجسته (تازی) مهم مِهند (تازی) مهم مهین (تازی) مهم آماده (تازی) مهیا روبرو (تازی) مواجه رودررویی (تازی) مواجهه رویایی (تازی) مواجهه ماده های نخستین (تازی) مواد اولیه نکته ها (تازی) موارد برابری (تازی) موازنه همسنگی (تازی) موازنه برابری نیروها (تازی) موازنه قدرت هم راستا (تازی) موازی همداستان (تازی) موافق پذیرش (تازی) موافقت Hanâyâ هنایا (تازی) موثر هناینده (تازی) موثر کارگر (تازی) موثر کارساز (تازی) موثر مایه (تازی) موجب مایه سربلندی شد (تازی) موجب سربلندی شد مایه نگرانی شد (تازی) موجب نگرانی شد زمینه های (تازی) موجبات بایسته ها (تازی) موجبات پذیرفتنی (تازی) موجه پدیده (تازی) موجود باشنده (تازی) موجود دارایی (تازی) موجودی هستی (تازی) موجودیت پسینیان (تازی) موخرین هنگامه (تازی) مورخ گذشته نگار (تازی) مورخ (تاریخدان) کهن نگار (تازی) مورخ (تاریخدان) باره (تازی) مورد دلخواه (تازی) مورد نظر دیرینکده (اروپایی) موزه آهنگین (تازی) موزون بنیانگزار (تازی) موسس نهاد (تازی) موسسه بنیاد (تازی) موسسه جایگاه (تازی) موضع جستار (تازی) موضوع باره (تازی) موضوع جستار (تازی) موضوع زمان (تازی) موعد زمان دیدار با... (تازی) موعد ملاقات با... سررسید (تازی) موعود کامیاب (تازی) موفق پیروز (تازی) موفق کامیابی (تازی) موفقیت گذرا (تازی) موقت زودگذر (تازی) موقت گذرا (تازی) موقت هنگام (تازی) موقع جایگاه (تازی) موقعیت ایستار (تازی) موقعیت فرزند (تازی) مولود فرزاد (تازی) مولود باورمند (تازی) مومن ماده (تازی) مونث مادینه (تازی) مونث بیانگر (تازی) موید پیروز (تازی) موید میدان ها (تازی) میادین فراهم (تازی) میسر شدنی (تازی) مُیسر شدنی بودن (تازی) میسر بودن فراهم بودن (تازی) میسر بودن فراهم شدن (تازی) میسر شدن فراهم کردن (تازی) میسر کردن خواسته (تازی) میل کشش (تازی) میل زادروز (تازی) میلاد خجستگی (تازی) میمنت همایونی (تازی) میمنت خجسته (تازی) میمون همایون (تازی) میمون ریزنگاره (اروپایی) مینیاتور ریزنگاری (اروپایی) مینیاتوری ریزنگارنده (اروپایی) مینیاتوریست ناپالوده (تازی) نا خالص بی دادگری (تازی) نا عدالتی نابسامان (تازی) نا منظم دست یافتن (تازی) نائل شدن ناسزا (تازی) ناحق ناروا (تازی) ناحق کمیاب (تازی) نادر پشیمان (تازی) نادم آزرده (تازی) ناراحت اندوهگین (تازی) ناراحت ناسوده (تازی) ناراحت نژند (تازی) ناراحت ناخشنود (تازی) ناراضی ناخشنودی (تازی) نارضایتی فروفرستاده (تازی) نازل فروفرستادن (تازی) نازل کردن ناسپاسی (تازی) ناشکری برآمده از (تازی) ناشی از برآمده است (تازی) ناشی شده است بر می آید (تازی) ناشی می شود سخنران (تازی) ناطق سخنگو (تازی) ناطق بی دادگری (تازی) ناعدالتی ناخجسته (تازی) نامبارک نا به سامان (تازی) نامرتب نا به سامانی (تازی) نامرتبی ناپسند (تازی) نامطلوب نا به سامان (تازی) نامنظم بی سامان (تازی) نامنظم ناکام (تازی) ناموفق ناخجسته (تازی) نامیمون جانشین (تازی) نایب تپش (تازی) نبض پیامد (تازی) نتیجه دستاورد (تازی) نتیجه پی آمد (تازی) نتیجه سرانجام (تازی) نتیجه فرجام (تازی) نتیجه بازده (تازی) نتیجه برآیند (تازی) نتیجه پیامد کار (تازی) نتیجه کار برداشت (تازی) نتیجه گیری رهایی (تازی) نجات درودگر (تازی) نجار درودگری (تازی) نجاری اخترشناسی (تازی) نجوم پاک نهاد (تازی) نجیب نیک نهاد (تازی) نجیب گجسته (تازی) نحس روش (تازی) نحوه شیوه (تازی) نحوه روش کار (تازی) نحوه کار پشیمانی (تازی) ندامت گهگاهی (تازی) ندرتاً گاهی (تازی) ندرتاً بهنجار (انگلیسی) نرمال کشمکش (تازی) نزاع درگیری (تازی) نزاع فروفرستادن (تازی) نزول پایین آمدن (تازی) نزول بهره پول (تازی) نزول پول کاهنده (تازی) نزولی Hâreft هارِفت (تازی) نسبت بستگی (تازی) نسبت در برابر (تازی) نسبت بسته به (تازی) نسبت به به‌سنجش (تازی) نسبتاً کمابیش (تازی) نسبتاً تااندازه‌ای (تازی) نسبتاً کمابیش (تازی) نسبتاً کمابیش (تازی) نسبی رونوشت (تازی) نسخه دودمان (تازی) نسل زنان (تازی) نسوان شادی (تازی) نشاط شور (تازی) نشاط گاهنامه (تازی) نشریه ادواری هفته نامه (تازی) نشریه هفتگی گذاشتن (تازی) نصب کردن نیم (تازی) نصف نیمه (تازی) نصف پند (تازی) نصیحت اندرز (تازی) نصیحت سفارش (تازی) نصیحت پند دادن (تازی) نصیحت کردن اندرز دادن (تازی) نصیحت کردن سخنرانی (تازی) نطق سخنوری (تازی) نطق وارسی (تازی) نظارت بازبینی (تازی) نظارت بازرسی (تازی) نظارت بیننده (تازی) نظاره گر پاکیزگی (تازی) نظافت سامانه (تازی) نظام سامان نامه (تازی) نظامنامه نظر تازی شده نگر است نگر (تازی) نظر از آنجا که (تازی) نظر به اینکه انگاره (تازی) نظریه سامان (تازی) نظم هماهنگی (تازی) نظم همانند (تازی) نظیر مانند (تازی) نظیر همتا (تازی) نظیر تن (تازی) نفر بیزاری (تازی) نفرت دم (تازی) نفس سود (تازی) نفع بهره (تازی) نفع سود ویژه (تازی) نفع خالص گرانمایه (تازی) نفیس باارزش (تازی) نفیس ارزنده (تازی) نفیس نگارگر (تازی) نقاش نگارگری (تازی) نقاشی دست داشتن (تازی) نقش داشتن ز خاقان بپرسید کاین شهر کیست به ره نامه در نام این شهر چیست (نظامی) ره نامه (تازی) نقشه کمبود (تازی) نقص آسیب گاه (تازی) نقطه ضعف سست نا (تازی) نقطه ضعف گرانیگاه (تازی) نقطه ثقل چرخشگاه (تازی) نقطه عطف دیدگاه (تازی) نقطه نظر نگرش (تازی) نقطه نظر بازگفتن (تازی) نقل کردن بازگوکردن (تازی) نقل کردن کاستی (تازی) نقیصه نکات: از ساخته های نادرست پارسی گویان است نکته ها (تازی) نکات نکات: از ساخته های نادرست پارسی گویان است پارسی است (تازی) نکته ناشناس (تازی) نکره نمک خوراکی (تازی) نمک طعام پایان (تازی) نهایت سرانجام (تازی) نهایتا پایانی (تازی) نهایی فرجامینن (تازی) نهایی انجامین (تازی) نهایی جنبش (تازی) نهضت کاستی ها (تازی) نواقص پستا (تازی) نوبت فروغ (تازی) نور شید (تازی) نور روشنایی (تازی) نور درخشان (تازی) نورانی روشن (تازی) نورانی نوشته ها (تازی) نوشتجات گونه (تازی) نوع خواسته (تازی) نیت (فیزیک) نیروی گرانش (تازی) نیروی جاذبه رهنما (تازی) هادی سرسرا (انگلیسی) هال تالار (انگلیسی) هال سرسرا (انگلیسی) هال ناسزاگویی (تازی) هتاکی ناسزا (تازی) هتک دشنام (تازی) هتک آبروریزی (تازی) هتک حرمت آبروبری (تازی) هتک حرمت مهمانسرا (اروپایی) هتل واج (تازی) هجا جدایی (تازی) هجران دوری (تازی) هجران آفند (تازی) هجوم تک (تازی) هجوم تازش (تازی) هجوم پوپک (تازی) هد هد شانه بسر (تازی) هد هد رهنمود (تازی) هدایت راهنمایی (تازی) هدایت آماج (تازی) هدف انگیزه (تازی) هدف آرمان (تازی) هدف پیشکش (تازی) هدیه ارمغان (تازی) هدیه چرند (تازی) هذیان ترس (تازی) هراس هزار تن (تازی) هزار نفر نابود کردن (تازی) هلاک کردن نابودی (تازی) هلاکت بالگرد (اروپایی) هلی کوپتر هم گن (تازی) هم جنس هم چم (تازی) هم معنی هم آرش (تازی) هم معنی هم میهن (تازی) هم وطن هم میهن (تازی) هم وطن همان جور (تازی) همان طور همانگونه (تازی) همان طور هم آنسان (تازی) همان طور پشتکار (تازی) همت تلاش (تازی) همت همسو (تازی) همجهت هم اندیشان (تازی) همفکران همینگونه (تازی) همینطور هوش‌واره (تازی) هوش مصنوعی هراس (تازی) هول ترسناک (تازی) هولناک هراس انگیز (تازی) هولناک نام و نشان (تازی) هویت کیستی (تازی) هویت دسته (تازی) هیئت ریخت (تازی) هیئت گروه (تازی) هیئت گروه نویسندگان (تازی) هیات تحریریه بزرگی (تازی) هیبت هیچگونه (تازی) هیچ وجه هیچگاه (تازی) هیچوقت وگرنه (تازی) و الا و دیگر هیچ (تازی) و لا غیر بایا (تازی) واجب دارا (تازی) واجد یکتا (تازی) واحد بخش (تازی) واحد یکا (تازی) واحد یگان (تازی) واحد نگا: مرده ریگ ریگمند (تازی) وارث دانشواژه (تازی) واژه تخصصی رسیده (تازی) واصله دریافتی (تازی) واصله روشن (تازی) واضح آشکار (تازی) واضح هویدا (تازی) واضح سخنران (تازی) واعظ سخنور (تازی) واعظ به راستی (تازی) واقعاً رویداد (تازی) واقعه رخداد (تازی) واقعه راستین (تازی) واقعی راستینه (تازی) واقعیت راستینگی (تازی) واقعیت آگاه (تازی) واقف مایه کوبی (تازی) واکسیناسیون پخش همراه (انگلیسی) واکمن وگرنه (تازی) والا پدر (تازی) والد مادر (تازی) والده پدرومادر (تازی) والدین به خدا (تازی) والله استاندار (تازی) والی (رایانه) تارنما (انگلیسی) وب سایت تارنما (انگلیسی) وب سایت تارنگار (انگلیسی) وبلاگ پشتوانه (تازی) وثیقه وژه (تازی) وجب فرجاد (تازی) وجدان هستی (تازی) وجود فرتاش (تازی) وجود هستی (تازی) وجود هستی (تازی) وجود می باشد (تازی) وجود دارد جای داشتن (تازی) وجود داشتن جای نداشتن (تازی) وجود نداشتن روی‌های یکسان (تازی) وجوه مشترک همبستگی (تازی) وحدت یکپارچگی (تازی) وحدت یگانگی (تازی) وحدت هراس (تازی) وحشت ترس (تازی) وحشت ترسیدن (تازی) وحشت کردن هراسیدن (تازی) وحشت کردن هراسناک (تازی) وحشتناک ترسناک (تازی) وحشتناک دهشتناک (تازی) وحشتناک هراس انگیز (تازی) وحشتناک دد (تازی) وحشی ددمنش (تازی) وحشی درنده (تازی) وحشی ددمنشانه (تازی) وحشیانه ناگوار (تازی) وخیم سپرده (تازی) ودیعه بازماندگان (تازی) وراث همریگی (تازی) وراثت پرگویی (تازی) وراجی برگه (تازی) ورق آماس (تازی) ورم آماسیدن (تازی) ورم کردن درونروی (تازی) ورود درونشد (تازی) ورود (پزشکی) سیاهرگ (تازی) ورید رگ (تازی) ورید سنگینی (تازی) وزن آهنگ (تازی) وزن سنگین (تازی) وزین میانجیگری (تازی) وساطت میانجی (تازی) وساطت میانجیگری کردن (تازی) وساطت کردن میان یا میانی (تازی) وسط میان (تازی) وسط گستره (تازی) وسعت دامنگیر (تازی) وسیع فراخ (تازی) وسیع گسترده (تازی) وسیع دستاویز (تازی) وسیله دست‌آوی (تازی) وسیله ابزار (تازی) وسیله افزار (تازی) وسیله پیوند (تازی) وصل دریافت (تازی) وصول سفارشنامه (تازی) وصیت نامه درگذشتنامه (تازی) وصیت نامه (قانون) برنهادن (تازی) وضع نهشت (تازی) وضع زایمان (تازی) وضع حمل چگونگی (تازی) وضعیت جایگاه (تازی) وضعیت دست نماز (تازی) وضو روشنی (تازی) وضوح میهن (تازی) وطن میهنی (تازی) وطنی خویشکاری (تازی) وظیفه پیمان بستن (تازی) وعده کردن مرگ (تازی) وفات درگذشت (تازی) وفات میرش (تازی) وفات فراوان (تازی) وفور فراوانی (تازی) وفور بی شرمی (تازی) وقاحت رویدادها (تازی) وقایع زمان (تازی) وقت گاه (تازی) وقت هنگامیکه (تازی) وقتی که بی شرم (تازی) وقیح جانشینی (تازی) وکالت نمایندگی (تازی) وکالت نمایندگی (تازی) وکالت با عزل جانشینی (تازی) وکالت بلا عزل جانشین (تازی) وکیل (دائم) نماینده (تازی) وکیل (موقت) نماینده مجلس (تازی) وکیل مجلس زادروز (تازی) ولادت و دیگر هیچ (تازی) ولاغیر سرپرست (تازی) ولی جانشین (تازی) ولیعهد سرکش (ترکی) یاغی یاکند (تازی) یاقوت دلسردی (تازی) یأس ناامیدی (تازی) یأس بی سرپرست (تازی) یتیم باور (تازی) یقین بی گمان (تازی) یقینا بی گمان (تازی) یقیناً یک خرده (تازی) یک ذره یک چهارم (تازی) یک ربع ربع : چاریک - چارک یک چارک (تازی) یک ربع شماری (تازی) یک عده یکسویه (تازی) یکطرفه آهسته (تازی) یواش چارگامه (ترکی) یورتمه روزانه (تازی) یومیه تابستانگاه (ترکی) ییلاق