γῆ

از ویکی‌واژه

این موضوع در زبان های عربی وعبری وسایر زبان های وابسته زمین را درحال حرکت فرض می کند ونوعاًنیز یک تفکر منطقی وعقلانی بشمار می آید اغلب نوشتار های اصیل وحیانی نیز دال بر تایید آن میباشد.واین کتاب های وحیانی چون منشاء آن ها یکی است ،درنتیجه ریشه ی ذاتی آن ها هم یکی بوده که فقط در بیان اعوجاج صورت گرفته از هم متمایز می نمایاند.هرگز در تورات وانجیل قدیم زمین مسطح نبوده ونمی باشد.