سترون کردن

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

حوزه: [پزشکی، علوم و فنّاوری غذا]

  1. از بین بردن همۀ ریزاندامگان‌های موجود در مواد یا اشیا.

منابع[ویرایش]

«سترون کردن» هم‌ارزِ «sterilize»؛ منبع: گروه واژه‌گزینی، دفتر اول، فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان، تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی