ویکی‌واژه:نظرخواهی‌ها

از ویکی‌واژه
میانبر:
وو:نظر
ویکی‌واژه:نظرخواهی‌ها

این صفحه برای وضع سیاست‌ها و نظرخواهی‌ها در ویکی‌واژه می‌باشد و برای این به وجود آمده‌است که اجماع‌ها و نظرخواهی‌های سیاست‌ها را مستندسازی کند.
بخش‌های اصلی این صفحه: #نظرخواهی‌های جاری و جدید، #نظرخواهی‌های پایان‌یافتهٔ اخیر و #نظرخواهی‌های پیشنهاد شده.

نظرخواهی‌های جاری و جدید[ویرایش]


نظرخواهی‌های پایان‌یافتهٔ اخیر[ویرایش]

نظرخواهی‌هایی که اخیرا پایان یافته‌است که در نهایت به /بایگانی منتقل خواهند شد.

نظرخواهی‌های پیشنهادشده[ویرایش]