پیوست:واژه‌نامه

از ویکی‌واژه
گفتاری
نشان می‌دهد که این واژه در زبان محاوره (گفتاری) به کار می‌رود.
عامیانه
به این معنی است که این واژه در زبان عامیانه و در گونه‌های غیررسمی به کار می‌رود.