کالا

از ویکی‌واژه

اسم[ویرایش]

  1. اسباب، متا

فارسی[ویرایش]

ریشه‌شناسی[ویرایش]

  • سانسکریت و اوستایی
  • از سانسکریت काल (kāla) به ارث رسیده است. با مراتی काळा (kāḷā) و اردو کالا (kālā) هم خانواده است.
  • واژه یِ ( کالا ) برگرفته از واژگانِ اوستاییِ ( کَرَ kara، کَر kar ) به چمِ ( کردن، ساختن، آفریدن، فراهم کردن، پدید آوردن ) و واژه یِ اوستاییِ ( کِرِتَ ) به چمِ ( کرده، درست کرده، انجام داده ) بوده است. دگرگونیِ آواییِ ( ر/ل ) از ( کَرَ ) به ( کالا ) در زبانهای ایرانی و اروپایی رواگمند ( رایج ) بوده است. در زبانِ سانسکریت نیز واژه یِ ( کارَ ) به چمِ ( کرده، ساخته ) ، واژه یِ ( کَل kal ) به چمِ ( کَردن، ساختن ) ، واژگانِ ( کَل - پَنَ ) به چمِ ( ساخته، مصنوع، تهیه شده، فراهم شده ) و ، ( کَل - پیتا ) به چمِ ( کرده، ساخته شده ) و همینطور واژه یِ ( کَالَ ) را داریم. رویهم رفته، واژه یِ ( کالا ) با واژگانِ ( کردن، کرده ) در زبانِ پارسی از یک بُن و ریشه است. پَسگشت ها ( references ) : 1 - رویه هایِ 356، 358 و 380 از نبیگِ ( فرهنگِ واژه های اوستا ) 2 - رویه هایِ 423، 430، 445 از نبیگِ ( فرهنگِ سَنسکریت - فارسی ) نوشته یِ ( جلالی نائینی )

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین
  • فرهنگِ سنسکریت - فارسی
  • فرهنگ واژه های اوستا

برگردان‌ها[ویرایش]

ایتالیایی

اسم[ویرایش]

merce

انگلیسی
ware