کون‌کش

از ویکی‌واژه

پر رو - بی آبرو - آدم بد ذات - فرقی در گفتار بین زن و مرد ندارد - البته بیشتر برای زنان استفاده می شود.