گاله

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

(لِ)

اسم[ویرایش]

  1. کیسة بزرگ جوال.
  2. پنبة زده شده که آمادة ریسیدن باشد.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

(لَ یا لِ)

صفت[ویرایش]

  1. دور؛ م

قید[ویرایش]

  1. نزدیک.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

(~.)

پسوند[ویرایش]

  1. پسوند دال بر تصغیر است: پر گاله.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

(~.)

اسم[ویرایش]

  1. غایط.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین