گذشتهٔ مستمر

از ویکی‌واژه

ماضی مستمر: فعل هایی مانند (داشتم،داشتی،داشت،داشتیم ،داشتید،داشتند) را قبل ماضی استمراری اضافه می کنیم ، ماضی مستمر تشکیل می شود. روش ساختاری : داشت و داشتم و... + ماضی استمراری

مثال :داشت می رفت / داشتم می گفتم = داشتم + می + گفت + ـَ م گفت = بن ماضی

 ـَ م = شناسه ها