Tapioca

از ویکی‌واژه
تاپویوکا یا (tapioca) ماده ای است که در بابل تی استفاده میشود