Tina

از ویکی‌واژه
  1. تینابعنوان اسم در فارسی زبانان استفاده میشود
  2. و نام گل میباشد که در امریکای جنوبی یافت میشود