abound

از ویکی‌واژه

وافر بودن، فراوان بودن، وفور داشتن