accentuate

از ویکی‌واژه

فعل[ویرایش]

  1. با فشار یا تأکید ادا کردن, مشدد کردن, علامت تشدید گذاشتن
  2. تأکید کردن,[[(اثرچیزی را)

تشدیدکردن]],برجسته ساختن,مشخص کردن