پرش به محتوا

domestic

از ویکی‌واژه

/dəmes.tɪk/ adjective

 • بومی ، داخلی ، محلی
 domestic airlines/flights   
 
 • خانوادگی
  domestic /duties/arrangements  
 • خانگی
We stock a wide range of domestic appliances, including fridges, freezers and dishwashers. 
(Home economy (Domestic science 
 • مستخدم
 also  domestic help 
 • اهلی ، رام
domestic animal 
 • خانه دار
domestic goddess