morph

از ویکی‌واژه

در علم کامپیوتر به تغییر تدریجی بین تفاوت های دو عکس یا دو فریم که باعث حرکت بخشی یا جان بخشی میشود morph میگویند