none

از ویکی‌واژه

الگو:"None" به معنی الگو:خالی یا الگو:تهی و... این کلمه معنای متفاوتی میتواند در جمله داشته باشد.

کلمه none در زبان انگلیسی در نقش یک ضمیر فاعلی یا مفعولی در جمله های انگلیسی اشاره می شود. این ضمیر می تواند جایگزین اسم های قابل شمارش و غیرقابل شمارش شود. معنای آن در فارسی “هیچ” است: هیچ مقداری، هیچ تعدادی.

none فقط برای اشاره به اشیا و مفاهیم انتزاعی استفاده می شود. نمی توان برای اشاره به انسان ها از آن استفاده کرد. برای اشاره به انسان ها از no one یا nobody استفاده می کنیم.

هنگام استفاده از none نیازی به فعل منفی نیست none خود جمله های انگلیسی را منفی می کند. پس حواستان باشد که وقتی در جمله حضور دارد از فعل منفی استفاده نکنید وگرنه معنای جمله به هم می ریزد. در جمله های منفی به جای none باید از any استفاده کرد.

فعل بعد از none: جمع یا مفرد؟ زمانی که none در نقش یک ضمیر فاعلی در جمله ظاهر شود استفاده از فعل سوم شخص یا ساده بعد از آن وابسته به آن است که به چه چیزی اشاره دارد. اگر اشاره none به اسمی مفرد است باید برای آن از فعل مفرد استفاده کرد.