oar

از ویکی‌واژه

پارو

مقایسه کنید با

مرتبط

Prow
Mast
Paddle