spirit

از ویکی‌واژه

یعنی روح متعالی و بزرگ ، روحی که در مسیر کمال یا در کامل ترین درجه ی خود رسیده باشد.