الگو:trans-top

از ویکی‌واژه

این الگو برای نمایش یک بخش “ترجمه‌ها” استفاده می‌شود. این الگو برای هیچ چیز دیگری نباید استفاده شود.

پارامترها

1=
The gloss to show in the translation table, to give a short description of the sense that this table contains translations for. This should match the actual sense in the entry.
id=
The sense id of the sense that this translation belongs to (which should be tagged with {{senseid}}). Translation tables in other entries that link to this translation table (with {{trans-see}} or {{trans-top-also}}) should have the same id.

کاربرد

The template should be used in combination with {{trans-mid}} and {{trans-bottom}}, which mark the middle split-point and the end of the table respectively.

{{trans-top|<!-- gloss here -->}}
{{trans-mid}}
{{trans-bottom}}

نمونه‌ها

E.g. on word:

====ترجمه‌ها====
{{trans-top|واحد زبان}}
* Basque: {{t|eu|hitz}}
* Dutch: {{t|nl|woord|n}}
* French: {{t|fr|mot|m}}
* German: {{t|de|Wort|n}}
* Greek: {{t+|el|λέξη|f|tr=léxi|sc=Grek}}, {{t|el|κουβέντα|f|tr=kouvénta|sc=Grek}}, {{t+|el|λόγος|m|tr=lógos|sc=Grek}}
{{trans-mid}}
* Italian: {{t|it|parola|f}}, {{t|it|vocabolo|m}}, {{t|it|termine|m}}
* Japanese: {{t|ja|言葉|tr=kotoba|sc=Jpan}}, {{t|ja|単語|tr=tango|sc=Jpan}}
* Latin: {{t|la|vocabulum|n}}, {{t|la|verbum|n}}
* Russian: {{t|ru|слово|n|tr=slóvo|sc=Cyrl}}
* Spanish: {{t|es|palabra|f}}
{{trans-bottom}}

{{trans-top|something promised}}
* French: {{t|fr|parole|f}}
* German: {{t|de|Ehrenwort|n}}
* Greek: {{t+|el|λόγος|m|tr=lógos|sc=Grek}}
{{trans-mid}}
* Italian: {{t|it|parola|f}}
* Portuguese: {{t|pt|palavra}}
* Russian: {{t|ru|слово|n|tr=slóvo|sc=Cyrl}}
{{trans-bottom}}
ترجمه‌ها

See also

TemplateData

Marks the beginning of a translation table

پارامترهای الگو[ویرایش داده‌های الگو]

این الگو، قالب‌بندی شخصی‌سازی‌شده دارد

پارامترتوضیحاتنوعوضعیت
gloss1

The gloss to show in the translation table, to give a short description of the sense that this table contains translations for. This should match the actual sense in the entry.

مثال
enjoy; have affection for
رشتهپیشنهادشده
sense IDid

The sense ID of the sense that this translation belongs to (which should be tagged with {{temp|senseid}}). Translation tables in other entries that link to this translation table (with {{temp|trans-see}} or {{temp|trans-top-also}}) should have the same ID.

خطاختیاری