شمشیر

از ویکی‌واژه

(شَ)

فارسی[ویرایش]

ریشه‌شناسی[ویرایش]

ویکی‌پدیا فارسى  یک مقاله درباره‌ی:
فارسى
دارد

Wikipedia fa

اسم[ویرایش]

 1. سلاحی آهنین و فولادین که دارای تیغه‌ای بلند و منحنی و برنده‌
 2. سیف . سلاحی آهنین و برنده که تیغه ٔ آن دراز و منحنی و داری یک دمه است . تیغ. (ناظم الاطباء). وجه تسمیه ٔ آن شم شیر است که دم شیر و ناخن شیر است چه شم بمعنی دم و ناخن هر دو آمده است . (از غیاث ) (برهان ). صاحب آنندراج گوید: مرکب است ازشم و معنی آن ناخن و شیر، زیرا که این سلاح مانا است به ناخن شیر و شم بمعنی دم آمده چون سلاح مذکور به دم شیر مشابهتی دارد به این اسم موسوم گشت و خون آشام از صفات و دندان ، ناخن ، مد، بسم اﷲ، نهنگ و طاق مصر از تشبیهات اوست و با لفظ زدن ، افکندن ، خواباندن و نهادن مستعمل است و شمشیر در نیام کردن ، شمشیر برآهیختن ، آختن ، کشیدن ، از نیام کشیدن ، از نیام برآوردن ، هوا کردن و علم کردن از ترکیبات اوست و با لفظ خوردن نیز مستعمل ، مثل تیغ خوردن و خنجر خوردن . (آنندراج ). حربه ٔ آهنین و فولادین که دارای سینه ای بلند، منحنی ودمه ای برنده است . (فرهنگ فارسی معین ). تیغ ابیض . ابوالصلت . حربه ٔ آهنین و بلند و خمیده یا مستقیم که سرتاسر یک سوی آن تا نوک برنده و بر آن دسته تعبیه باشد، برای بدست گرفتن که آنرا قبضه یا مشته گویند. شمشیرهای مستقیم گاه پهن و گاه باریک و با نوک تیز است و نزد اقوام مختلف گوناگون بوده است . (دهخدا ). رداء. سباب العراقیب . سلاح . سمیدع . سمیذع . شجیر. (از منتهی الارب ). سیف . (از منتهی الارب ) (دهار). شطب . ضریبة. صیلم . عطاف . صیقل . عقنقل . عضب . علق . غدیر. قرن . قضم . قرطبی . لج . مضربة. مضرب . ماضی . معطف . وشاح . (المنجد). وشاحة. (منتهی الارب ) (المنجد)
پارسی ایران شمشیر
پارسی افغانستان شمشیر
پارسی تاجیکستان шамшер

گواه‌ها:

 • به شمشیر بایدگرفتن مر او را/ به دینار بستنش پای ار توانی (دقیقی)
 • که را بخت و شمشیر و دینار باشد/ و بالا و تن تهم و نسبت کیانی(دقیقی)
 • بود زخم شمشیر وخشم خدای/ نیابیم بهره به هر دو سرای(فردوسی)
 • مر آن را به شمشیر نتوان شکست/ به گنج و به دانش نیاید به دست(فردوسی)
 • بیفشرد شمشیر بر دست راست/ به زور جهاندار برپای خاست(فردوسی)
 • قاید بر میان سرای رسیده بود و شمشیر و ناچخ و تبر اندرنهادند و وی را تباه کردند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 328).
 • احمد گفت خداوند من حلیم و کریم است و اگر نی سخن به چوب و شمشیر گفتی . (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 328).
 • اگر حرمت این مجلس عالی نیستی ، جواب این به شمشیر باشد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 324).
 • در عقب این فذلک آن بود که عمامه پیش آوردند و شمشیر. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 377).
 • غلامان را فرمودی تا درآمدندی و به شمشیر و ناچخ پاره پاره کردندی . (تاریخ بیهقی ).
 • سیاف شمشیر برهنه بدست ایستاده ... و منتظر تا بگوید تا سرش بیندازد. (تاریخ بیهقی ).
 • مترس و دلیر باش که شمشیر کوتاه به دست دلاوران دراز گردد. (قابوسنامه ).
 • شاه حبش چون تو بود گر کند/ شمشیر از صبح و سنان از شهاب (ناصرخسرو)
 • شمشیر اوست آینه ٔ آسمان نمای / آن آینه که هست به رویش نشان آب (خاقانی)
 • از کف شمشیر توست معتدل ارکان ملک / زین دو اگر کم کنی ملک شود ناتوان (خاقانی)

امثال[ویرایش]

 • با شمشیر چوبین جنگ نتوان کرد . (امثال و حکم دهخدا).
 • با شمشیر و قرآن پیش کسی رفتن . (از امثال و حکم دهخدا).
 • با شمشیر و کرباس پیش کسی رفتن . (از امثال و حکم دهخدا). بز و شمشیر هردو در کمرند. (امثال و حکم دهخدا).
 • به شمشیر باید گرفتن جهان .
 • جهان زیر شمشیر تیز اندر است .
 • شمشیر تیزی را که صیقل نزنند زنگ گیرد . (از امثال و حکم دهخدا).
 • شمشیر خطیب . (از امثال و حکم دهخدا).
 • شمشیرش به ابر می رسد . (از امثال و حکم دهخدا).

استعاره[ویرایش]

 1. ~ را از رو بستن کنایه از: حالت تهدیدآمیز به خود گرفتن.
 2. ~ را غلاف کردن کنایه از: از تهدید دست کشیدن و از در سازش درآمدن.

کنایه‌ها:[ویرایش]

 • شمشیر صبح ؛ کنایه از خورشید است . (یادداشت مؤلف ) :

محتاج نیست طلعت زیبای تو به تاج / شمشیر صبح را نبود حاجت فسان (ظهیر فاریابی)

 • شمشیرِ غازی ؛ شمشیر جنگ آور و در اینجا کنایه از قدرت بیان است  :

چو باشد نوبت شمشیربازی / خطیبان را دهد شمشیر غازی (نظامی)

 • شمشیر گوشتین ؛ کنایه از زبان باشد. (انجمن آرا) (از مهذب الاسماء) (ناظم الاطباء) (از برهان ).

گونه‌های شمشیر:[ویرایش]

 1. اصمع؛ شمشیر بران و بر اشرف مواضع برآینده .
 2. اصلیت ؛ شمشیر زدوده ٔ بران آهیخته . (از منتهی الارب ).
 3. صارم ؛ شمشیر تیز. (دهار).
 4. عراص ؛ شمشیر لرزان . (منتهی الارب ).
 5. دلق ؛ شمشیر از نیام برآوردن . (تاج المصادر بیهقی ).
 6. خشیب ؛ شمشیر بساخت نخستین که هنوز سوهان و صیقل نکرده باشند آنرا.
 7. ذملق ؛ شمشیر تیز.
 8. فرند؛ شمشیر جوهردار.
 9. ذری ؛ شمشیر بسیارآب .
 10. رسب ، مرسب ؛ نام شمشیر نبی (ص ).
 11. اسلیل ؛ شمشیر برکشیده شده .
 12. صفیحه ؛ شمشیر پهناور.
 13. ضیع؛ شمشیر زدوده ٔ آزموده .
 14. صلت ؛ شمشیر صیقل و بران و برهنه .
 15. عابس ؛ شمشیر عبدالرحمان بن سلیم کلبی .
 16. سقاط؛ شمشیر گذاره ٔ برنده که پیش از مقطوع بر زمین افتد.
 17. مسافع؛ شمشیر زننده .
 18. مسلول ؛ شمشیر برکشیده .
 19. معجوف ؛ شمشیر زنگ گرفته ٔ بی صیقل مانده .
 20. صموت ؛ شمشیر گذرنده .
 21. قشیب ؛ شمشیر نو. زنگ زدوده و شمشیر زنگ ناک (از اضداد است ). (منتهی الارب ).
 22. شرخ ؛ شمشیر آب داده . (دهار).
 23. صراط؛ شمشیر دراز. (منتهی الارب ).

منابع[ویرایش]

 • فرهنگ کوچک پارسی میانه؛ دیوید مک کنزی؛ مدخل šafšēr
 • پروژه‌ی واژه‌نامه‌ی آرامی؛ کالج متحد عبری؛ مدخل spsyr
 • م.ی. کومه (M. J. Kümmel) ؛ "Sprachkontakt und Sprachwandel", سال 2011، ص 33
 • فرهنگ لغت معین
 • لغتنامه دهخدا

اسم[ویرایش]

 1. شمشیر

برگردان‌ها[ویرایش]

اردو[ویرایش]

ریشه‌شناسی:[ویرایش]

از پارسی شمشیر.

اسم[ویرایش]

شمشیر. (شَ) (هندی نویسی:/शमशेर / śamśer )

 1. شمشیر ایرانی
 2. شمشیر