کلت

از ویکی‌واژه

کِلَتَ :(kelata) در گویش گنابادی روستای خالی از سکنه و متروکه را گویند.