جان بخشی

از ویکی‌واژه

جان بخشی نخستین واژه برابر با انیمیشن در زبان فارسی . واژه جان بخشی از واژگان [ جان (تن زنده داشتن)

+ بخش (چیزی را به کسی دادن)

  1. + ی خویشاوندی ] آمیخته شده و بنابر این جان بخشی یعنی "زنده بودن را به چیزی بخشیدن." و جان بخش کسی است که این کار را انجام می دهد.
  2. کلید های دستوری :
  • جان بخشی [ جان (اسم در زبان پهلوی)

+ بخش (گرفته شده از بخشیدن-مصدر متعدی در زبان پهلوی)

  1. + ی خویشاوندی ]

برابر های دیگر[ویرایش]

متحرک سازی - پویانمایی - زنده نگاری