پیوست:فهرست بسامدی هالیوود/از رتبهٔ ۶۰۰۱ تا ۶۰۴۸

از ویکی‌واژه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رتبه واژه بسامد درصد
۶۰۰۱ زبل ۱
۶۰۰۲ زمستان ۱
۶۰۰۳ زندگیشون ۱
۶۰۰۴ زندگیش ۱
۶۰۰۵ اطرافتو ۱
۶۰۰۶ زندانی ۱
۶۰۰۷ زناشوئی ۱
۶۰۰۸ زره ۱
۶۰۰۹ اطرافه ۱
۶۰۱۰ زشتم ۱
۶۰۱۱ زمخت ۱
۶۰۱۲ اطلاع ۱
۶۰۱۳ زلزه ۱
۶۰۱۴ اطلاعات ۱
۶۰۱۵ زلزلزه ۱
۶۰۱۶ زبده ۱
۶۰۱۷ اطرافم ۱
۶۰۱۸ ریخته ۱
۶۰۱۹ روشنه ۱
۶۰۲۰ رون ۱
۶۰۲۱ روندی ۱
۶۰۲۲ رونم ۱
۶۰۲۳ روکه ۱
۶۰۲۴ اعتبارم ۱
۶۰۲۵ رویت ۱
۶۰۲۶ رویش ۱
۶۰۲۷ رویه ۱
۶۰۲۸ رویهمرفته ۱
۶۰۲۹ رک ۱
۶۰۳۰ ریاضی ۱
۶۰۳۱ ریتا ۱
۶۰۳۲ زبونت ۱
۶۰۳۳ ریست ۱
۶۰۳۴ زبانم ۱
۶۰۳۵ زباله ۱
۶۰۳۶ زایمان ۱
۶۰۳۷ زارهای ۱
۶۰۳۸ ریک ۱
۶۰۳۹ ریتاست ۱
۶۰۴۰ ریشخند ۱
۶۰۴۱ ریچاردز ۱
۶۰۴۲ ریزی ۱
۶۰۴۳ ریزه ۱
۶۰۴۴ ریده ۱
۶۰۴۵ ریدر ۱
۶۰۴۶ ریختی ۱
۶۰۴۷ دادنشون ۱
۶۰۴۸ ریل ۱