از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

همچنین ببینید -یده

پسوند[ویرایش]

[ـهِ]

 1. برای ساختن اسم ابزار (کُنه) به پایان بن مضارع (کنون) متعدی می‌چسبد:
  گیره
  ماله
  سنجه
 2. برای ساختن اسم وسیله به پایان بن مضارع (کنون) لازم می‌چسبد:
  پره
  اندیشه
 3. برای ساختن اسم فاعل (کننده) به پایان بن ماضی (گذشته) می‌چسبد؛ که به کسی می‌اشارد که مصدر بن هه را انجامیده است:
  آمده: فعلا از آمده‌ها پذیرایی کنید تا باقی هم برسند.
  خورده: لطفا خورده‌ها از پشت میزها بلند شوند!
 4. برای ساختن صفت توصیفی به پایان بن ماضی (گذشته) می‌چسبد:
  آمده
  گفته
  دیده
  اندیشیده
 5. برای بیانیدن معنی «است» به اسم، صفت یا ضمیر می‌چسبد:
  مَرده: دزد هه مَرده (زن نیست)!
  بزرگه: درخت‌اِ خیلی بزرگه!
  اینه: کار درست اینه!