پیوست:فهرست بسامدی شاهنامهٔ فردوسی/از رتبهٔ ۱۰۰۰۱ تا ۱۱۰۰۰

از ویکی‌واژه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رتبه واژه بسامد درصد
۱۰۰۰۱ بازدانست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۰۲ بازدانی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۰۳ بازراند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۰۴ بازرم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۰۵ بازشو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۰۶ بازگرداند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۰۷ بازگرداندت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۰۸ بازگردانمش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۰۹ بازگردانیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۱۰ بازگفتند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۱۱ بازگویی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۱۲ بازگیرد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۱۳ بازگیریم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۱۴ بازم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۱۵ بازمان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۱۶ بازماندم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۱۷ بازماندی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۱۸ بازمانم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۱۹ بازنشناخت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۲۰ بازنگشاد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۲۱ بازه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۲۲ بازهشتیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۲۳ بازوت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۲۴ بازیابد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۲۵ بازیابیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۲۶ بازیب ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۲۷ بازیدن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۲۸ بازیست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۲۹ باژبان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۳۰ باژجوی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۳۱ باژخواهش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۳۲ باژست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۳۳ باژم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۳۴ باست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۳۵ باستد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۳۶ باسخ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۳۷ باسواران ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۳۸ باسوگ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۳۹ باشرم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۴۰ باشهریار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۴۱ باشیده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۴۲ باصطخر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۴۳ باطرون ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۴۴ باغبانی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۴۵ باغش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۴۶ بافاق ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۴۷ بافت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۴۸ بافتستند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۴۹ بافتند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۵۰ بافتی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۵۱ بافر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۵۲ بافراز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۵۳ بافرهی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۵۴ بافزونی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۵۵ بافیدن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۵۶ باگردش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۵۷ باگزند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۵۸ باگفت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۵۹ باگل ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۶۰ باگوی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۶۱ بالابلند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۶۲ بالاست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۶۳ بالت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۶۴ بالتونیه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۶۵ بالشکر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۶۶ بالینت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۶۷ باما ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۶۸ بامرگ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۶۹ بامزه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۷۰ بامش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۷۱ باموبدی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۷۲ بامویه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۷۳ بانام ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۷۴ باندوه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۷۵ باندک ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۷۶ باندیدمان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۷۷ بانگش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۷۸ بانگشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۷۹ بانگشت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۸۰ باهرکسی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۸۱ باهستگی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۸۲ باهمرهان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۸۳ باهنگ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۸۴ باهواز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۸۵ باورد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۸۶ باورش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۸۷ باوفا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۸۸ باکاویانی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۸۹ باکه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۹۰ باکوس ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۹۱ باکی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۹۲ باکیست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۹۳ باکیقباد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۹۴ باکین ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۹۵ بایدا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۹۶ بایدزدن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۹۷ بایدکه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۹۸ بایزد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۹۹ بایستشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۰۰ بایستم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۰۱ باینده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۰۲ بایک ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۰۳ بایکی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۰۴ بایین ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۰۵ بباراندرست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۰۶ ببارد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۰۷ ببارم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۰۸ ببارندگی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۰۹ بباریک ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۱۰ ببازارگانی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۱۱ ببازوش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۱۲ ببازید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۱۳ ببازیش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۱۴ ببازیگری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۱۵ ببازیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۱۶ بباشند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۱۷ ببالند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۱۸ ببالینشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۱۹ ببایستش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۲۰ بببست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۲۱ ببحشید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۲۲ ببخشایش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۲۳ ببخشمت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۲۴ ببخشند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۲۵ ببخشودشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۲۶ ببدخواه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۲۷ ببدره ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۲۸ ببدسازگاری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۲۹ ببربر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۳۰ ببربط ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۳۱ ببرجی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۳۲ ببرداشتن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۳۳ ببردست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۳۴ ببردیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۳۵ ببرز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۳۶ ببرزود ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۳۷ ببرزوی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۳۸ ببرزین ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۳۹ ببرشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۴۰ ببرف ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۴۱ ببرگشتن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۴۲ ببرگشتنت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۴۳ ببریدشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۴۴ ببریده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۴۵ ببستندشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۴۶ ببسیار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۴۷ ببسیچم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۴۸ ببگماز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۴۹ ببنددت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۵۰ ببنده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۵۱ ببودستشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۵۲ ببودم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۵۳ ببوده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۵۴ ببودی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۵۵ ببودیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۵۶ ببور ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۵۷ ببوسیدم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۵۸ ببوید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۵۹ ببیخت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۶۰ ببیداری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۶۱ ببیرون ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۶۲ ببیگانگان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۶۳ ببیگانگانشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۶۴ ببینمش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۶۵ ببینیش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۶۶ بپالودشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۶۷ بپالیز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۶۸ بپاکی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۶۹ بپایان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۷۰ بپایند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۷۱ بپایی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۷۲ بپچید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۷۳ بپذرفتم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۷۴ بپذیرفت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۷۵ بپذیری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۷۶ بپراگنید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۷۷ بپرداختید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۷۸ بپردازد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۷۹ بپردازدی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۸۰ بپردان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۸۱ بپرسنده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۸۲ بپرسیدشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۸۳ بپرگار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۸۴ بپرموده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۸۵ بپرهیزی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۸۶ بپرور ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۸۷ بپروردش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۸۸ بپروردمش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۸۹ بپروردی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۹۰ بپروردیش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۹۱ بپرید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۹۲ بپریم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۹۳ بپژوه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۹۴ بپساو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۹۵ بپست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۹۶ بپستی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۹۷ بپسندد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۹۸ بپسندی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۱۹۹ بپسیچ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۰۰ بپسیچم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۰۱ بپنجم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۰۲ بپهنای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۰۳ بپور ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۰۴ بپوشش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۰۵ بپوششی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۰۶ بپوشیدشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۰۷ بپولادگر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۰۸ بپویند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۰۹ بپویندم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۱۰ بپوینده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۱۱ بپویی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۱۲ بپیچاندم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۱۳ بپیچیدش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۱۴ بپیچیدم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۱۵ بپیداگشسب ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۱۶ بپیر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۱۷ بپیراست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۱۸ بپیراستی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۱۹ بپیرامنش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۲۰ بپیروز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۲۱ بپیگار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۲۲ بپیل ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۲۳ بپیمایدا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۲۴ بپیوستن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۲۵ بپیوسته ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۲۶ بپیکان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۲۷ بتا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۲۸ بتاب ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۲۹ بتاباند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۳۰ بتابدهمی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۳۱ بتابند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۳۲ بتابنده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۳۳ بتابوت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۳۴ بتابیدمی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۳۵ بتابیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۳۶ بتاری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۳۷ بتاریکی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۳۸ بتازم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۳۹ بتازه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۴۰ بتاو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۴۱ بتخمه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۴۲ بترزین ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۴۳ بترسان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۴۴ بترساندم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۴۵ بترک ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۴۶ بترکی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۴۷ بترکید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۴۸ بتریست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۴۹ بتست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۵۰ بتگر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۵۱ بتلخی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۵۲ بتموز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۵۳ بتنش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۵۴ بتوزد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۵۵ بتوزی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۵۶ بتوزیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۵۷ بتکده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۵۸ بتیرش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۵۹ بتیغی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۶۰ بجانست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۶۱ بجانش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۶۲ بجایش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۶۳ بجایند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۶۴ بجستش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۶۵ بجستنش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۶۶ بجسته ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۶۷ بجستیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۶۸ بجنباندا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۶۹ بجنباندش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۷۰ بجنگت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۷۱ بجنگش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۷۲ بجنیبد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۷۳ بجوشدش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۷۴ بجوینده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۷۵ بچاج ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۷۶ بچاره ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۷۷ بچاهی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۷۸ بچشمش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۷۹ بچگانت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۸۰ بچگی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۸۱ بچوب ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۸۲ بچوشید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۸۳ بحر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۸۴ بحصن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۸۵ بحنگم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۸۶ بخائید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۸۷ بخاردش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۸۸ بخاری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۸۹ بخارید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۹۰ بخایند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۹۱ بخایید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۹۲ بختشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۹۳ بختیار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۹۴ بخراشدش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۹۵ بخردانرا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۹۶ بخرطوم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۹۷ بخرما ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۹۸ بخروشدا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۲۹۹ بخسب ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۰۰ بخسبد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۰۱ بخسبی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۰۲ بخسپم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۰۳ بخسپید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۰۴ بخستم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۰۵ بخستی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۰۶ بخشای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۰۷ بخشدم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۰۸ بخشنودی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۰۹ بخشودنیست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۱۰ بخشیدشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۱۱ بخشیدمش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۱۲ بخشیدنیست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۱۳ بخشیدی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۱۴ بخط ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۱۵ بخفتست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۱۶ بخل ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۱۷ بخلعت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۱۸ بخنده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۱۹ بخوابد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۲۰ بخوابمش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۲۱ بخوابیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۲۲ بخوالیگرش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۲۳ بخواندت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۲۴ بخواندم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۲۵ بخوانیدش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۲۶ بخواهر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۲۷ بخواهندگی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۲۸ بخواهنده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۲۹ بخوایید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۳۰ بخوربید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۳۱ بخوشید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۳۲ بخونست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۳۳ بخویشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۳۴ بدآگاهی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۳۵ بدآموزی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۳۶ بدآنجای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۳۷ بداخترا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۳۸ بداختری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۳۹ بدادندشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۴۰ بدارای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۴۱ بدارش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۴۲ بدارمت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۴۳ بدارندشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۴۴ بدارو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۴۵ بدال ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۴۶ بداماد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۴۷ بدامت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۴۸ بدامش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۴۹ بدامم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۵۰ بدامن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۵۱ بدانت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۵۲ بداندایش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۵۳ بداندیشت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۵۴ بدانستش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۵۵ بدانسته ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۵۶ بدانستی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۵۷ بدانندگی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۵۸ بدبختیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۵۹ بدتخت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۶۰ بدترست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۶۱ بدتری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۶۲ بدتریست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۶۳ بدتنست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۶۴ بدجا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۶۵ بدخشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۶۶ بدخمه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۶۷ بدخوار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۶۸ بدخواست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۶۹ بدخواهتان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۷۰ بدخواهش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۷۱ بددلیست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۷۲ بدرانم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۷۳ بدرایی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۷۴ بدربان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۷۵ بدرخشدش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۷۶ بدرخشدم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۷۷ بدردت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۷۸ بدردیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۷۹ بدرگ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۸۰ بدرم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۸۱ بدرو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۸۲ بدروان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۸۳ بدروز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۸۴ بدروید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۸۵ بدرویشی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۸۶ بدریدش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۸۷ بدریدشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۸۸ بدریدمی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۸۹ بدریم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۹۰ بدزاد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۹۱ بدزدند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۹۲ بدژدر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۹۳ بدژها ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۹۴ بدسپاه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۹۵ بدستار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۹۶ بدستم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۹۷ بدسگالانت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۹۸ بدسگالش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۳۹۹ بدشتی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۰۰ بدشنه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۰۱ بدفیلقوس ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۰۲ بدگفتن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۰۳ بدگمانان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۰۴ بدگو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۰۵ بدگوش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۰۶ بدگوهرانش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۰۷ بدگوهریم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۰۸ بدلسوزگی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۰۹ بدمگوی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۱۰ بدمهر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۱۱ بدنامی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۱۲ بدندانشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۱۳ بدندانها ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۱۴ بدنش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۱۵ بدنهاد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۱۶ بدنیی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۱۷ بدهای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۱۸ بدهراسان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۱۹ بدهنر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۲۰ بدهی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۲۱ بدواندر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۲۲ بدوبازگفت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۲۳ بدوبخت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۲۴ بدوداستانت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۲۵ بدودر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۲۶ بدوزدش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۲۷ بدوش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۲۸ بدوشم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۲۹ بدوگشت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۳۰ بدونیک ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۳۱ بدویت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۳۲ بدوییم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۳۳ بدکار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۳۴ بدکارگان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۳۵ بدکاستی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۳۶ بدکردن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۳۷ بدکزان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۳۸ بدکش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۳۹ بدکمنش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۴۰ بدکنان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۴۱ بدیاشن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۴۲ بدیبار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۴۳ بدیت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۴۴ بدیدست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۴۵ بدیدن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۴۶ بدینی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۴۷ بدیهاش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۴۸ بدیهیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۴۹ بدیوانگی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۵۰ برآتشکده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۵۱ برآر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۵۲ برآراستند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۵۳ برآرامش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۵۴ برآرزو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۵۵ برآرزوی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۵۶ برآرست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۵۷ برآسای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۵۸ برآسایم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۵۹ برآسایی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۶۰ برآسودی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۶۱ برآشوب ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۶۲ برآشوبد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۶۳ برآشوبی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۶۴ برآشوفتم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۶۵ برآغال ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۶۶ برآفرین ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۶۷ برآگنده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۶۸ برآلای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۶۹ برآلوده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۷۰ برآمدش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۷۱ برآمیختن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۷۲ برآمیختندی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۷۳ برآمیزد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۷۴ برآمیزم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۷۵ برآند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۷۶ برآنرد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۷۷ برآنگه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۷۸ برآنند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۷۹ برآنیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۸۰ برآهنج ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۸۱ برآهیختن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۸۲ برآودر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۸۳ برآوردی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۸۴ برآویختست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۸۵ برآویختشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۸۶ برآویختن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۸۷ برآویختنی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۸۸ برآویخته ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۸۹ برآویز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۹۰ برآیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۹۱ برآیند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۹۲ برا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۹۳ برابرش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۹۴ برابلق ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۹۵ برات ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۹۶ برادرکه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۹۷ برادی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۹۸ براریم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۴۹۹ برازد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۰۰ برافراختش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۰۱ برافراختندی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۰۲ برافراشت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۰۳ برافراشتش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۰۴ برافراشتند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۰۵ برافراشتندی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۰۶ برافراشته ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۰۷ برافرخت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۰۸ برافرزوم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۰۹ برافروختیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۱۰ برافروز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۱۱ برافزود ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۱۲ برافشاندید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۱۳ برافشانم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۱۴ برافشانمت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۱۵ برافشانمش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۱۶ برافگندن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۱۷ برافگندنش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۱۸ برامد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۱۹ برامشگری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۲۰ برامیختشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۲۱ برانداخت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۲۲ برانداختم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۲۳ برانداختند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۲۴ برانداختی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۲۵ برانداره ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۲۶ براندازم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۲۷ براندام ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۲۸ براندر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۲۹ براندش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۳۰ براندم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۳۱ براندوه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۳۲ برانگونه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۳۳ برانگیختش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۳۴ برانگیختم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۳۵ برانگیختن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۳۶ برانگیزدم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۳۷ برانگیزی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۳۸ برانید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۳۹ برانیمش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۴۰ براهام ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۴۱ براورد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۴۲ براوهای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۴۳ براوی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۴۴ برایم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۴۵ براین ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۴۶ برباد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۴۷ بربارگی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۴۸ برببست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۴۹ برببند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۵۰ برببودن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۵۱ بربپای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۵۲ بربخت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۵۳ بربخردان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۵۴ بربدوخت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۵۵ بربگذشت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۵۶ بربگشت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۵۷ بربگیریم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۵۸ بربندگان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۵۹ برپشت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۶۰ برتاب ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۶۱ برتابی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۶۲ برتاسه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۶۳ برتافتم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۶۴ برتخمه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۶۵ برترش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۶۶ برتند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۶۷ برتنش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۶۸ برتوانایی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۶۹ برتوختند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۷۰ برتوده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۷۱ برجان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۷۲ برجایگاه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۷۳ برجنگ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۷۴ برجه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۷۵ برچرخ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۷۶ برخاستم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۷۷ برخاستن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۷۸ برخاسته ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۷۹ برخاستیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۸۰ برخال ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۸۱ برخسارگان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۸۲ برخسته ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۸۳ برخشم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۸۴ برخوار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۸۵ برخواندم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۸۶ برخوانده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۸۷ برخوب ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۸۸ برخوردن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۸۹ برخوری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۹۰ برخورید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۹۱ برخوریم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۹۲ برخوشی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۹۳ برخویش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۹۴ بردارش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۹۵ بردارکن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۹۶ برداری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۹۷ بردامنست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۹۸ بردانش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۵۹۹ بردانشی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۰۰ بردباران ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۰۱ بردبارست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۰۲ بردرخشد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۰۳ بردرد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۰۴ بردرشهریار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۰۵ بردرند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۰۶ بردلت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۰۷ بردمش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۰۸ بردمیدند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۰۹ بردمیدی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۱۰ بردندش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۱۱ بردوانند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۱۲ بردوخت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۱۳ بردیش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۱۴ بردیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۱۵ برران ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۱۶ برریختند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۱۷ برزار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۱۸ برزبان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۱۹ برزت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۲۰ برزمش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۲۱ برزمی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۲۲ برزنست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۲۳ برزنند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۲۴ برزو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۲۵ برزیگران ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۲۶ برزیگری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۲۷ برزینت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۲۸ برساوه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۲۹ برسپاه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۳۰ برستان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۳۱ برستند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۳۲ برستیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۳۳ برسرافشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۳۴ برسران ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۳۵ برسرت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۳۶ برسرگذشت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۳۷ برسرکلاه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۳۸ برسریکدگر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۳۹ برسوایی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۴۰ برسوی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۴۱ برشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۴۲ برشت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۴۳ برشتابید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۴۴ برشتی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۴۵ برشست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۴۶ برشمارم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۴۷ برشماری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۴۸ برشماست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۴۹ برشمردی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۵۰ برشهر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۵۱ برشکافید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۵۲ برشکفت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۵۳ برشکیباترست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۵۴ برطپید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۵۵ برفتد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۵۶ برفتنت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۵۷ برفتید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۵۸ برفرازند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۵۹ برفرازیده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۶۰ برفرازیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۶۱ برفروزم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۶۲ برفزودی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۶۳ برفگند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۶۴ برفگندند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۶۵ برفگندی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۶۶ برقلبگاه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۶۷ برقوه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۶۸ برگاشتم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۶۹ برگاشته ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۷۰ برگاشتیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۷۱ برگذشتم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۷۲ برگرامی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۷۳ برگرایم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۷۴ برگراییدش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۷۵ برگرفتن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۷۶ برگرفتی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۷۷ برگزند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۷۸ برگزیدیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۷۹ برگزینان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۸۰ برگستوران ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۸۱ برگشادش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۸۲ برگشادن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۸۳ برگشاده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۸۴ برگشادی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۸۵ برگشایی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۸۶ برگشتگان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۸۷ برگشتی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۸۸ برگمارد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۸۹ برگنبد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۹۰ برگوا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۹۱ برگیرم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۹۲ برگیو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۹۳ برلب ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۹۴ برلشکر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۹۵ برمادر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۹۶ برماسرآرد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۹۷ برماند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۹۸ برمانگاه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۶۹۹ برماه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۰۰ برماکنند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۰۱ برمتاب ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۰۲ برمردم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۰۳ برمگذرید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۰۴ برمهان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۰۵ برمهتران ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۰۶ برمهر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۰۷ برمهربانی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۰۸ برمهرشاه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۰۹ برمهره ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۱۰ برمور ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۱۱ برمیانست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۱۲ برمیمنه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۱۳ برنادلی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۱۴ برنامد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۱۵ برنای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۱۶ برنایدا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۱۷ برنایی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۱۸ برنتابیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۱۹ برنجانی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۲۰ برنجش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۲۱ برنجیدت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۲۲ برنخیرد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۲۳ برندارد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۲۴ برندت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۲۵ برنرگس ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۲۶ برنشانی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۲۷ برنشینم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۲۸ برنشینی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۲۹ برنشینید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۳۰ برنگارش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۳۱ برنگاشت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۳۲ برنگذری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۳۳ برنگذریم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۳۴ برنگردیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۳۵ برنگسلانیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۳۶ برنگشت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۳۷ برنگشتی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۳۸ برنگیرند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۳۹ برنگیری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۴۰ برنگیریم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۴۱ برنه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۴۲ برنهادش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۴۳ برنهادن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۴۴ برنورد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۴۵ برنوردد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۴۶ برنوردی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۴۷ برنوش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۴۸ برنوشتند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۴۹ برنوشتی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۵۰ برنویسم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۵۱ برنکرد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۵۲ برنکوهیده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۵۳ برنیآمد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۵۴ برنیارد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۵۵ برنیامدش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۵۶ برها ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۵۷ برهماورد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۵۸ برهنر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۵۹ بروب ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۶۰ بروباد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۶۱ بروباه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۶۲ بروبد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۶۳ بروبرجهان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۶۴ بروبرگماشت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۶۵ بروبومش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۶۶ بروبی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۶۷ بروتشت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۶۸ بروچارصد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۶۹ برودابه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۷۰ بروزد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۷۱ بروگاه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۷۲ برومست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۷۳ برومندت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۷۴ برونم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۷۵ بروهم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۷۶ بروکرد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۷۷ برکارها ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۷۸ برکاستست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۷۹ برکاستی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۸۰ برکران ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۸۱ برکشتمند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۸۲ برکشته ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۸۳ برکشند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۸۴ برکشور ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۸۵ برکشورش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۸۶ برکشی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۸۷ برکشیدیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۸۸ برکف ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۸۹ برکلاه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۹۰ برکم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۹۱ برکمند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۹۲ برکمین ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۹۳ برکن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۹۴ برکنان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۹۵ برکندی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۹۶ برکنون ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۹۷ برکیست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۹۸ بریافتم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۷۹۹ بریانش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۰۰ بریدش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۰۱ بریدک ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۰۲ بریز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۰۳ بریزدت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۰۴ بریسم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۰۵ بریسی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۰۶ برینیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۰۷ بزادی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۰۸ بزاندان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۰۹ بزاولستان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۱۰ بزاید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۱۱ بزخمی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۱۲ بزرگا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۱۳ بزرگاسترگاتن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۱۴ بزرگند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۱۵ بزرگیت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۱۶ بزرگیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۱۷ بزرم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۱۸ بزشتی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۱۹ بزمساز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۲۰ بزمگاهان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۲۱ بزمگاهست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۲۲ بزمگاهی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۲۳ بزناز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۲۴ بزنگ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۲۵ بزنگوی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۲۶ بزهراب ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۲۷ بساسان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۲۸ بساط ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۲۹ بساطی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۳۰ بسالارتان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۳۱ بسالارگاه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۳۲ بساند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۳۳ بساو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۳۴ بسایدت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۳۵ بسایند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۳۶ بسایی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۳۷ بسپرده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۳۸ بسپوختند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۳۹ بستانی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۴۰ بستایدت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۴۱ بستایمش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۴۲ بسترست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۴۳ بسترش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۴۴ بسترم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۴۵ بستری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۴۶ بسترید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۴۷ بستگیها ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۴۸ بستنش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۴۹ بستهید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۵۰ بستودش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۵۱ بستیهد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۵۲ بسختیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۵۳ بسرشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۵۴ بسرشتشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۵۵ بسطام ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۵۶ بسگ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۵۷ بسنجیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۵۸ بسودابه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۵۹ بسودست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۶۰ بسودم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۶۱ بسودن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۶۲ بسوراخ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۶۳ بسوزن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۶۴ بسوزیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۶۵ بسوگندها ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۶۶ بسیارگشت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۶۷ بسیارگوی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۶۸ بسیارمر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۶۹ بسیجم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۷۰ بسیجیدن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۷۱ بسیجیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۷۲ بسیچیدن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۷۳ بسیست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۷۴ بسیمای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۷۵ بسیمرغ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۷۶ بشاخی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۷۷ بشادیش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۷۸ بشاهنشهی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۷۹ بشایستگی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۸۰ بشایند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۸۱ بشتابما ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۸۲ بشتافتست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۸۳ بشتافتیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۸۴ بشخود ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۸۵ بشخودنی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۸۶ بشدبا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۸۷ بشر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۸۸ بشرم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۸۹ بشستن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۹۰ بشستندش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۹۱ بشعر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۹۲ بشمرده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۹۳ بشمشیرزد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۹۴ بشمشیرکم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۹۵ بشناختش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۹۶ بشناختی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۹۷ بشنگل ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۹۸ بشنوده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۸۹۹ بشنوند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۰۰ بشوخی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۰۱ بشولی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۰۲ بشویند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۰۳ بشویید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۰۴ بشوییم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۰۵ بشکافتند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۰۶ بشکافتی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۰۷ بشکت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۰۸ بشکفاندش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۰۹ بشکفد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۱۰ بشکن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۱۱ بشکنید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۱۲ بشکیب ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۱۳ بشیب ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۱۴ بشیدوش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۱۵ بشیند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۱۶ بصحرا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۱۷ بصلاب ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۱۸ بع ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۱۹ بعطر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۲۰ بغرند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۲۱ بغلتم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۲۲ بغلتی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۲۳ بغنود ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۲۴ بغنوی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۲۵ بفال ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۲۶ بفت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۲۷ بفتاد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۲۸ بفراخته ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۲۹ بفراز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۳۰ بفرجامش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۳۱ بفرسایدش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۳۲ بفرستی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۳۳ بفرسوده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۳۴ بفرغار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۳۵ بفرمانبران ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۳۶ بفرمانبری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۳۷ بفرمایدش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۳۸ بفرمایم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۳۹ بفرمو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۴۰ بفرمودتا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۴۱ بفرمودمت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۴۲ بفرمودمش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۴۳ بفرموده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۴۴ بفرهنگ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۴۵ بفرهنگیان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۴۶ بفروزد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۴۷ بفریاد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۴۸ بفریادرس ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۴۹ بفریبد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۵۰ بفریفتست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۵۱ بفریفتند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۵۲ بفزای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۵۳ بفزایدت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۵۴ بفزایدش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۵۵ بفزایدم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۵۶ بفشاردند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۵۷ بفشاندی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۵۸ بفگت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۵۹ بفگنید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۶۰ بفمود ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۶۱ بقار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۶۲ بگاهی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۶۳ بگداخت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۶۴ بگدازدت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۶۵ بگذاردند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۶۶ بگذارشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۶۷ بگذارمش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۶۸ بگذارنیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۶۹ بگذاشته ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۷۰ بگذرانی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۷۱ بگذرانیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۷۲ بگذشتشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۷۳ بگذشته ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۷۴ بگرداندش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۷۵ بگرددت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۷۶ بگردنده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۷۷ بگردنش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۷۸ بگرشاسپ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۷۹ بگرفتش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۸۰ بگرگ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۸۱ بگرگان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۸۲ بگرو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۸۳ بگرویده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۸۴ بگریختن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۸۵ بگریخته ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۸۶ بگریختیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۸۷ بگریزم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۸۸ بگریم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۸۹ بگرییم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۹۰ بگزار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۹۱ بگزاردم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۹۲ بگزاردند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۹۳ بگزیدشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۹۴ بگزیدمش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۹۵ بگزیندم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۹۶ بگساردم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۹۷ بگسستشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۹۸ بگسستی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۹۹۹ بگسلانم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۰۰ بگسلانند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪