پیوست:فهرست بسامدی شاهنامهٔ فردوسی/از رتبهٔ ۱۵۰۰۱ تا ۱۵۷۷۱

از ویکی‌واژه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رتبه واژه بسامد درصد
۱۵۰۰۱ هزا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۰۲ هزارآفرین ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۰۳ هزارت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۰۴ هزاری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۰۵ هزارید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۰۶ هژبرا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۰۷ هژبران ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۰۸ هستس ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۰۹ هستمان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۱۰ هشتادبار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۱۱ هشتادو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۱۲ هشتیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۱۳ هشو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۱۴ هشیاتر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۱۵ هشیاری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۱۶ هل ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۱۷ هلاگ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۱۸ هلد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۱۹ همالم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۲۰ همالی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۲۱ هماناش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۲۲ همانانیندیشد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۲۳ همانم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۲۴ هماننگه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۲۵ هماور ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۲۶ هماوردت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۲۷ همایش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۲۸ همایونش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۲۹ همباز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۳۰ همبرش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۳۱ همتاش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۳۲ همتانبود ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۳۳ همچنانش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۳۴ همچنانم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۳۵ همچوسنگ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۳۶ همداستانی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۳۷ همراهتان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۳۸ همرای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۳۹ همرو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۴۰ همزاد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۴۱ همزمان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۴۲ همزور ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۴۳ همسایگان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۴۴ همسخن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۴۵ همشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۴۶ همشهری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۴۷ همن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۴۸ همنبرد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۴۹ همنشانست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۵۰ همنشین ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۵۱ همیش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۵۲ همینند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۵۳ هندسه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۵۴ هندویست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۵۵ هندویی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۵۶ هنربرترست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۵۷ هنرچیست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۵۸ هنرخیره ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۵۹ هنرشد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۶۰ هنرگرد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۶۱ هنگامت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۶۲ هنگش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۶۳ هنوزت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۶۴ هواگشت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۶۵ هوشبر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۶۶ هوشت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۶۷ هوشمندش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۶۸ هوشمندی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۶۹ هولست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۷۰ هولش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۷۱ هیبت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۷۲ هیچگونه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۷۳ هیزمش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۷۴ هیشو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۷۵ وآراستی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۷۶ وآرایشست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۷۷ وآرایشی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۷۸ وآز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۷۹ وآزاد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۸۰ وآزادگان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۸۱ وآزرم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۸۲ وآغاز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۸۳ وآمد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۸۴ وآموی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۸۵ وآهرمنی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۸۶ وآواز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۸۷ وآوای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۸۸ وآورد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۸۹ وارت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۹۰ واردبیل ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۹۱ وارش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۹۲ وارون ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۹۳ واریش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۹۴ وازن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۹۵ واژگاه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۹۶ واژگونه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۹۷ واسبی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۹۸ واسپ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۹۹ وافراسیاب ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۰۰ وافسرت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۰۱ وافسون ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۰۲ وافسونگران ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۰۳ وامید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۰۴ وانجام ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۰۵ وانگهی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۰۶ وایدر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۰۷ وایرانیان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۰۸ وباداد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۰۹ وباران ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۱۰ وبارش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۱۱ وباره ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۱۲ وبازار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۱۳ وبازارگانان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۱۴ وباشدش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۱۵ وبالا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۱۶ وبالاش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۱۷ وباکام ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۱۸ وببد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۱۹ وبتخت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۲۰ وبختش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۲۱ وبخشنده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۲۲ وبدانش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۲۳ وبدخوی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۲۴ وبرتر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۲۵ وبرترمنش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۲۶ وبردل ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۲۷ وبردمید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۲۸ وبرگ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۲۹ وبرگستوانور ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۳۰ وبرگشت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۳۱ وبروی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۳۲ وبزرگی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۳۳ وبسته ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۳۴ وبن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۳۵ وبنام ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۳۶ وبند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۳۷ وبنمود ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۳۸ وبنه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۳۹ وبنهاد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۴۰ وبنواختش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۴۱ وبود ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۴۲ وبکنده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۴۳ وبیدادگر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۴۴ وبیدار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۴۵ وبیشیش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۴۶ وبینادل ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۴۷ وپادشا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۴۸ وپاسخ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۴۹ وپاکان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۵۰ وپایم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۵۱ وپرسید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۵۲ وپستی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۵۳ وپنج ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۵۴ وپند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۵۵ وپوست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۵۶ وپیروزبخت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۵۷ وپیوند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۵۸ وتباهی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۵۹ وتبه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۶۰ وتختش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۶۱ وترک ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۶۲ وتندرست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۶۳ وتندی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۶۴ وتوشه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۶۵ وتیره ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۶۶ وتیغهای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۶۷ وجامه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۶۸ وجای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۶۹ وجز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۷۰ وجست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۷۱ وجنبان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۷۲ وجهان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۷۳ وجو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۷۴ وجوشن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۷۵ وجوی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۷۶ وچاج ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۷۷ وچاچی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۷۸ وچارپای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۷۹ وچاکرند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۸۰ وچرب ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۸۱ وچندین ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۸۲ وچنگ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۸۳ وچهر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۸۴ وچوهرمز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۸۵ وحریر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۸۶ وخاتون ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۸۷ وخامشی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۸۸ وخاکست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۸۹ وختلان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۹۰ وخسروپرست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۹۱ وخشت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۹۲ وخشک ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۹۳ وخفتان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۹۴ وخلعت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۹۵ وخنجر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۹۶ وخوارزم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۹۷ وخوارست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۹۸ وخواستست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۱۹۹ وخوانندگان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۰۰ وخواهندگان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۰۱ وخوب ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۰۲ وخوردنیها ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۰۳ وخورشید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۰۴ وخوی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۰۵ وخویشی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۰۶ وداشتن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۰۷ ودبیر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۰۸ ودد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۰۹ ودرد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۱۰ ودرمان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۱۱ ودروغ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۱۲ ودرویش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۱۳ ودژخیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۱۴ ودستگاه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۱۵ ودلش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۱۶ ودلشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۱۷ ودهش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۱۸ ودور ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۱۹ ودوروی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۲۰ ودوست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۲۱ ودوهزار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۲۲ ودیدند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۲۳ ودیهیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۲۴ ورادست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۲۵ ورارای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۲۶ وراگردن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۲۷ وراگوش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۲۸ ورامیش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۲۹ ورانوش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۳۰ وراکار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۳۱ وراکی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۳۲ ورایار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۳۳ ورایدون ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۳۴ وربخت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۳۵ ورزی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۳۶ ورزیده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۳۷ ورزیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۳۸ ورست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۳۹ ورشک ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۴۰ ورنگ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۴۱ ورهی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۴۲ وری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۴۳ وزاده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۴۴ وزانپس ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۴۵ وزانجاش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۴۶ وزایدر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۴۷ وزرمگاه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۴۸ وزنده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۴۹ وزی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۵۰ وزیرک ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۵۱ وساز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۵۲ وسازد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۵۳ وسالار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۵۴ وساو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۵۵ وستد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۵۶ وسترگ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۵۷ وستوی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۵۸ وسر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۵۹ وسرد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۶۰ وسرفرازی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۶۱ وسست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۶۲ وسستی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۶۳ وسغدی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۶۴ وسلیح ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۶۵ وسمرقند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۶۶ وسمن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۶۷ وسنک ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۶۸ وسوا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۶۹ وسودمندی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۷۰ وسومان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۷۱ وسیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۷۲ وش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۷۳ وشاخ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۷۴ وشاد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۷۵ وشایستگی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۷۶ وشب ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۷۷ وشبان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۷۸ وشرمست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۷۹ وشنید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۸۰ وشود ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۸۱ وشوی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۸۲ وشی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۸۳ وطرب ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۸۴ وعد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۸۵ وعید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۸۶ وفایی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۸۷ وفراز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۸۸ وفرانرواست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۸۹ وفرجام ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۹۰ وفرخنده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۹۱ وفرزانگان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۹۲ وفرشیدورد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۹۳ وفرمان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۹۴ وفرود ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۹۵ وفشانندگی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۹۶ وفغفور ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۹۷ وگام ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۹۸ وگران ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۲۹۹ وگرباد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۰۰ وگرچه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۰۱ وگردان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۰۲ وگرز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۰۳ وگرگ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۰۴ وگرگان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۰۵ وگرکینه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۰۶ وگزند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۰۷ وگستردنی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۰۸ وگفتا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۰۹ وگفتند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۱۰ وگمان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۱۱ وگو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۱۲ وگوهرنداشت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۱۳ ولب ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۱۴ ولیست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۱۵ ولیعهد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۱۶ ومباد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۱۷ ومبادش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۱۸ ومردان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۱۹ ومردانگان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۲۰ ومردانگی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۲۱ ومژگان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۲۲ ومسکین ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۲۳ ومشک ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۲۴ ومغز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۲۵ ومه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۲۶ ومهره ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۲۷ وموبد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۲۸ وموبدان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۲۹ ومیگسار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۳۰ وناز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۳۱ ونالان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۳۲ ونام ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۳۳ ونامی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۳۴ ونرمی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۳۵ ونغز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۳۶ ونگار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۳۷ وننگست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۳۸ ونهاد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۳۹ ونیرو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۴۰ وهر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۴۱ وهرگونه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۴۲ وهرک ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۴۳ وهرکس ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۴۴ وهرکشوری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۴۵ وهستند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۴۶ وهشیار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۴۷ وهشیارتر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۴۸ وهمچون ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۴۹ وهند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۵۰ وهندی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۵۱ وهنر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۵۲ وهوا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۵۳ وهور ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۵۴ وهوی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۵۵ وهیتال ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۵۶ وهیچ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۵۷ وکاخ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۵۸ وکارکرد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۵۹ وکارکن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۶۰ وکالبد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۶۱ وکام ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۶۲ وکرده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۶۳ وکسری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۶۴ وکشت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۶۵ وکشتی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۶۶ وکند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۶۷ وکهتر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۶۸ وکوس ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۶۹ ویازنده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۷۰ ویژگانش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۷۱ ویسگان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۷۲ ویسگانست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۷۳ ویلان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۷۴ کآباد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۷۵ کآرایش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۷۶ کآرزوها ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۷۷ کآسمان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۷۸ کآسودی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۷۹ کآفتاب ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۸۰ کآفریننده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۸۱ کآموختی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۸۲ کآنت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۸۳ کآهنگ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۸۴ کآهو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۸۵ کآورده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۸۶ کاب ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۸۷ کابشخور ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۸۸ کاتشکده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۸۹ کاجی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۹۰ کاچ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۹۱ کاخترت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۹۲ کاخترش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۹۳ کاخش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۹۴ کاخها ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۹۵ کاذرگشسپ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۹۶ کارآسان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۹۷ کارآیدت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۹۸ کاران ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۳۹۹ کارانده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۰۰ کاراوی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۰۱ کاربد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۰۲ کاربر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۰۳ کاربی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۰۴ کارتان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۰۵ کارتر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۰۶ کارتست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۰۷ کارتو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۰۸ کارجنگ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۰۹ کارجو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۱۰ کارخاقان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۱۱ کارخوار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۱۲ کارخود ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۱۳ کارخویش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۱۴ کاردیدست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۱۵ کارزای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۱۶ کارزدار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۱۷ کارزش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۱۸ کارزو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۱۹ کارسازان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۲۰ کارستش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۲۱ کارشاه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۲۲ کارگان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۲۳ کارگاه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۲۴ کارگردد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۲۵ کارلب ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۲۶ کارناسودمند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۲۷ کارندگانرا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۲۸ کارنده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۲۹ کارهایی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۳۰ کارورز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۳۱ کاروزان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۳۲ کارکوتاه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۳۳ کاریاد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۳۴ کاریان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۳۵ کاریت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۳۶ کارید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۳۷ کاریگران ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۳۸ کاریگری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۳۹ کازرده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۴۰ کاس ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۴۱ کاسان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۴۲ کاسپان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۴۳ کاسپم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۴۴ کاستخوان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۴۵ کاسمانی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۴۶ کاسکندر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۴۷ کاسکندری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۴۸ کاشتند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۴۹ کاشکارا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۵۰ کاغذ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۵۱ کاف ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۵۲ کافر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۵۳ کافرید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۵۴ کافریدون ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۵۵ کافرین ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۵۶ کافرینش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۵۷ کافزایشست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۵۸ کافزون ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۵۹ کافورش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۶۰ کافورنیز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۶۱ کالا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۶۲ کالانی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۶۳ کالبدتان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۶۴ کالکوس ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۶۵ کامتان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۶۶ کامجوی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۶۷ کامجویش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۶۸ کامرا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۶۹ کامران ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۷۰ کامشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۷۱ کامکار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۷۲ کامکاران ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۷۳ کاندروی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۷۴ کاندرین ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۷۵ کانگیختی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۷۶ کانکس ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۷۷ کاهدش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۷۸ کاهست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۷۹ کاهلیست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۸۰ کاهنین ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۸۱ کاورد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۸۲ کاوردم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۸۳ کاوسشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۸۴ کاوسیانست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۸۵ کاوش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۸۶ کاویانست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۸۷ کاویخت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۸۸ کایدت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۸۹ کایرانیان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۹۰ کایشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۹۱ کاینجا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۹۲ کایند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۹۳ کاینم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۹۴ کاینک ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۹۵ کبابش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۹۶ کبر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۹۷ کپان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۹۸ کتابی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۴۹۹ کتابیست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۰۰ کتفتان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۰۱ کتفم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۰۲ کتماره ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۰۳ کج ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۰۴ کجاپیشکارشبانان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۰۵ کجاپیل ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۰۶ کجاشد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۰۷ کجاکین ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۰۸ کدامت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۰۹ کدامش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۱۰ کدامی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۱۱ کدانی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۱۲ کدبانوی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۱۳ کدخداییش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۱۴ کدر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۱۵ کده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۱۶ کدوی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۱۷ کراشاد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۱۸ کرانجی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۱۹ کرانش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۲۰ کرانیکویی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۲۱ کرباس ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۲۲ کردآشکار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۲۳ کردارهای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۲۴ کردان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۲۵ کردستم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۲۶ کردشوی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۲۷ کردگارت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۲۸ کردگارست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۲۹ کردگارش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۳۰ کردگارمکان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۳۱ کردندش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۳۲ کردنست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۳۳ کردنم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۳۴ کردنیها ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۳۵ کردهر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۳۶ کردوچه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۳۷ کردکای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۳۸ کرشدی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۳۹ کرگدن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۴۰ کرگسان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۴۱ کرگسانست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۴۲ کرمست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۴۳ کرمک ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۴۴ کرکسست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۴۵ کریاس ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۴۶ کزآتش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۴۷ کزاز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۴۸ کزایران ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۴۹ کزایرانیان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۵۰ کزایشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۵۱ کزبار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۵۲ کزبخشش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۵۳ کزداد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۵۴ کزشهر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۵۵ کزلب ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۵۶ کزما ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۵۷ کزماکه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۵۸ کزن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۵۹ کزنوش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۶۰ کزنیک ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۶۱ کزویاد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۶۲ کزویند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۶۳ کزوییم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۶۴ کژدم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۶۵ کژست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۶۶ کژگوی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۶۷ کژیش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۶۸ کسانش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۶۹ کسانی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۷۰ کسر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۷۱ کسریش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۷۲ کشتت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۷۳ کشتشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۷۴ کشتم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۷۵ کشتمش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۷۶ کشتمندش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۷۷ کشتمی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۷۸ کشتنا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۷۹ کشتنت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۸۰ کشتنگان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۸۱ کشتنیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۸۲ کشتورزی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۸۳ کشسب ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۸۴ کشمرش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۸۵ کشمگان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۸۶ کشن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۸۷ کشورست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۸۸ کشک ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۸۹ کشکینت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۹۰ کشیدنت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۹۱ کشیدندشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۹۲ کشیدندم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۹۳ کشیدنش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۹۴ کشیدیش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۹۵ کفتر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۹۶ کفتها ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۹۷ کفشیر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۹۸ کلاتست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۵۹۹ کلان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۰۰ کلبوی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۰۱ کلنبک ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۰۲ کلنگی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۰۳ کلکم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۰۴ کلیدش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۰۵ کمابیش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۰۶ کمانچای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۰۷ کماندار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۰۸ کمانشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۰۹ کمانکش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۱۰ کمباد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۱۱ کمترم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۱۲ کمترند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۱۳ کمردار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۱۴ کمرشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۱۵ کمن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۱۶ کمندافگنی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۱۷ کمندست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۱۸ کمندیت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۱۹ کمیتی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۲۰ کمیست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۲۱ کمینگاه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۲۲ کمینگاهشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۲۳ کنارش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۲۴ کنارنگی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۲۵ کنارنگیان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۲۶ کنامش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۲۷ کندآورست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۲۸ کنداواران ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۲۹ کنداورا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۳۰ کنداورش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۳۱ کنداورند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۳۲ کنداوریست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۳۳ کندره ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۳۴ کندمی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۳۵ کندواری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۳۶ کندکان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۳۷ کنشت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۳۸ کنگ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۳۹ کنو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۴۰ کنونت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۴۱ کنونتان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۴۲ کنونش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۴۳ کهانرا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۴۴ کهترا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۴۵ کهترانرا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۴۶ کهترانش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۴۷ کهترانند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۴۸ کهترانیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۴۹ کهترت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۵۰ کهترش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۵۱ کهرمش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۵۲ کهسار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۵۳ کهستان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۵۴ کهم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۵۵ کهیلا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۵۶ کهین ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۵۷ کوبد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۵۸ کوبود ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۵۹ کوبی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۶۰ کوبیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۶۱ کوچگه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۶۲ کودهش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۶۳ کودکانرا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۶۴ کودکانند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۶۵ کودکست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۶۶ کودکم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۶۷ کوژ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۶۸ کوسپهر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۶۹ کوشا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۷۰ کوشاترست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۷۱ کوشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۷۲ کوشایی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۷۳ کوششست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۷۴ کوشه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۷۵ کوشید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۷۶ کوشیدنی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۷۷ کوشیده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۷۸ کوفتست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۷۹ کوفتم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۸۰ کوفتن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۸۱ کوفه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۸۲ کوهسارانش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۸۳ کوهسارم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۸۴ کوهسر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۸۵ کوهش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۸۶ کوهم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۸۷ کوهیار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۸۸ کوهیست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۸۹ کوکبش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۹۰ کیانش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۹۱ کیانیش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۹۲ کیخسروش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۹۳ کیدست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۹۴ کیستت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۹۵ کیستی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۹۶ کیسخرو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۹۷ کیسه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۹۸ کیمال ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۶۹۹ کیمیاست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۷۰۰ کینت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۷۰۱ کینخواه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۷۰۲ کینها ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۷۰۳ کیومرثی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۷۰۴ یابما ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۷۰۵ یادآرد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۷۰۶ یادآورد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۷۰۷ یادآورم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۷۰۸ یادست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۷۰۹ یادگارم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۷۱۰ یادگیران ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۷۱۱ یادم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۷۱۲ یادکردن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۷۱۳ یارانت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۷۱۴ یاراوی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۷۱۵ یاربود ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۷۱۶ یارت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۷۱۷ یارگاه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۷۱۸ یارگیو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۷۱۹ یارمان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۷۲۰ یارمندست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۷۲۱ یارهمراه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۷۲۲ یاروپشت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۷۲۳ یاریم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۷۲۴ یاسمن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۷۲۵ یافتستم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۷۲۶ یافتندش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۷۲۷ یالت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۷۲۸ یالشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۷۲۹ یانسش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۷۳۰ یاورانند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۷۳۱ یاورت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۷۳۲ یاورم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۷۳۳ یاوری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۷۳۴ یبغو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۷۳۵ یپران ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۷۳۶ یپروزه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۷۳۷ یپیچد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۷۳۸ یدرنگ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۷۳۹ یدونک ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۷۴۰ یزال ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۷۴۱ یزدانشناس ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۷۴۲ یزدانی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۷۴۳ یزدگردست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۷۴۴ یگان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۷۴۵ یگه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۷۴۶ یلا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۷۴۷ یلانت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۷۴۸ یلانش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۷۴۹ یلانند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۷۵۰ یلانی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۷۵۱ یلستی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۷۵۲ یلش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۷۵۳ یمانی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۷۵۴ یه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۷۵۵ یونان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۷۵۶ یونانی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۷۵۷ یکبارش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۷۵۸ یکتادلی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۷۵۹ یکتاه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۷۶۰ یکتاهشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۷۶۱ یکتند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۷۶۲ یکتنست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۷۶۳ یکتنه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۷۶۴ یکجای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۷۶۵ یکدلانند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۷۶۶ یکدم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۷۶۷ یکدیگرند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۷۶۸ یکزخم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۷۶۹ یکسرند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۷۷۰ یکهفته ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۷۷۱ ییک ۱ ۰٫۰۰۰۲٪