پیوست:فهرست بسامدی شاهنامهٔ فردوسی/از رتبهٔ ۱۴۰۰۱ تا ۱۵۰۰۰

از ویکی‌واژه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رتبه واژه بسامد درصد
۱۴۰۰۱ گرهست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۰۲ گرهیچ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۰۳ گروخان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۰۴ گروگر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۰۵ گرکشته ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۰۶ گرکنم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۰۷ گریدی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۰۸ گریزست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۰۹ گریزم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۱۰ گریشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۱۱ گریم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۱۲ گرینست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۱۳ گزارند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۱۴ گزاری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۱۵ گزارید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۱۶ گزاریدن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۱۷ گزافست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۱۸ گزپرست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۱۹ گزندت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۲۰ گزی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۲۱ گزینانش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۲۲ گزینده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۲۳ گزینه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۲۴ گساری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۲۵ گست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۲۶ گستاخی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۲۷ گستراند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۲۸ گسترانی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۲۹ گستردشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۳۰ گستردی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۳۱ گستردیا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۳۲ گسترش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۳۳ گسترم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۳۴ گستریم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۳۵ گستهمشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۳۶ گسخت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۳۷ گشادنش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۳۸ گشادیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۳۹ گشایندگان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۴۰ گشایی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۴۱ گشایید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۴۲ گشاییم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۴۳ گشتاسپست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۴۴ گشتاسپم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۴۵ گشتاسپیان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۴۶ گشتمش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۴۷ گشتنددیده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۴۸ گشتید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۴۹ گشستست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۵۰ گشود ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۵۱ گشیدش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۵۲ گفتاربس ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۵۳ گفتارتان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۵۴ گفتارتست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۵۵ گفتتها ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۵۶ گفتگویست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۵۷ گفتمت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۵۸ گفتمی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۵۹ گفتندش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۶۰ گفتنست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۶۱ گفتنیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۶۲ گلابش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۶۳ گلزاربرخاست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۶۴ گلستانش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۶۵ گلگلون ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۶۶ گلنارشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۶۷ گلنارگون ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۶۸ گلوی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۶۹ گمانتان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۷۰ گمانشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۷۱ گمانیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۷۲ گمراهی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۷۳ گناهان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۷۴ گناهت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۷۵ گناهست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۷۶ گناهند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۷۷ گناهیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۷۸ گنبدش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۷۹ گنبدین ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۸۰ گنجت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۸۱ گنجتان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۸۲ گنجورشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۸۳ گنجیش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۸۴ گند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۸۵ گنهکارم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۸۶ گنهکاریم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۸۷ گنکار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۸۸ گوآمد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۸۹ گوآن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۹۰ گوانم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۹۱ گوانند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۹۲ گواه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۹۳ گواکن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۹۴ گوپالها ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۹۵ گوپیلتن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۹۶ گوچو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۹۷ گودرزشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۹۸ گودرزیانش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۹۹ گودز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۰۰ گوراب ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۰۱ گوربان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۰۲ گورست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۰۳ گورستان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۰۴ گورش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۰۵ گورشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۰۶ گورگاه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۰۷ گورگاهی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۰۸ گورکیب ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۰۹ گوزاده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۱۰ گوزبن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۱۱ گوزنست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۱۲ گوزنی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۱۳ گوزین ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۱۴ گوشست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۱۵ گوشهاشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۱۶ گوشهای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۱۷ گوگردش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۱۸ گوه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۱۹ گوهرافشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۲۰ گوهرتن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۲۱ گوهرشناس ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۲۲ گوهرمرا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۲۳ گویست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۲۴ گویش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۲۵ گیاچوکلیله ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۲۶ گیاشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۲۷ گیاهان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۲۸ گیاهای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۲۹ گیاکرد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۳۰ گیای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۳۱ گیایی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۳۲ گیتیست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۳۳ گیران ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۳۴ گیرت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۳۵ گیردبدین ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۳۶ گیردش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۳۷ گیردم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۳۸ گیرمش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۳۹ گیرندت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۴۰ گیرید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۴۱ گیسوش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۴۲ گیسوم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۴۳ گیوت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۴۴ گیوه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۴۵ لئیمی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۴۶ لاژوردین ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۴۷ لاش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۴۸ لاغری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۴۹ لافهای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۵۰ لبالب ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۵۱ لحد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۵۲ لرزلرزان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۵۳ لرزید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۵۴ لشگرگه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۵۵ لشکرآتش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۵۶ لشکرآرای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۵۷ لشکراندر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۵۸ لشکرساوه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۵۹ لشکرگذشت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۶۰ لشکرنبرد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۶۱ لشکرکش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۶۲ لشکریست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۶۳ لعلگون ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۶۴ لقبشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۶۵ لقمه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۶۶ لگامش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۶۷ لگامی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۶۸ لنگر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۶۹ لهراسپست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۷۰ لهراسپشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۷۱ لواده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۷۲ لوح ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۷۳ لوید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۷۴ لیک ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۷۵ م ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۷۶ مابود ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۷۷ ماپراگند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۷۸ ماتمش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۷۹ ماخاست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۸۰ ماخود ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۸۱ مادران ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۸۲ مادرانشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۸۳ مادرخروشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۸۴ مادری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۸۵ مادیانان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۸۶ مارانت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۸۷ مارخوار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۸۸ مارخوارند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۸۹ مارها ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۹۰ مارکورا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۹۱ ماری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۹۲ مازخسرو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۹۳ مازو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۹۴ ماسا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۹۵ ماسای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۹۶ ماسب ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۹۷ ماسپ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۹۸ ماسخت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۱۹۹ ماش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۰۰ مافرست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۰۱ ماگیتی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۰۲ ماله ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۰۳ مالیدش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۰۴ مالیده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۰۵ مامون ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۰۶ مانا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۰۷ ماناد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۰۸ مانامه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۰۹ ماناکه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۱۰ مانجستیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۱۱ ماندت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۱۲ ماندش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۱۳ ماندمی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۱۴ ماندید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۱۵ مانندگی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۱۶ مانه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۱۷ مانیده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۱۸ ماهار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۱۹ ماهر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۲۰ ماهرویست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۲۱ ماهرویش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۲۲ ماهرک ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۲۳ ماهرکسست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۲۴ ماهش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۲۵ ماهمه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۲۶ ماهو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۲۷ ماهیارش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۲۸ ماهیانی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۲۹ ماهیست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۳۰ ماهیش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۳۱ ماوراء ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۳۲ ماورالنهر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۳۳ ماکت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۳۴ ماکشته ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۳۵ ماکمین ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۳۶ ماکند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۳۷ ماکهی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۳۸ مایستشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۳۹ مایکی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۴۰ مباداش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۴۱ مبخشای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۴۲ مبسای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۴۳ مبوی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۴۴ مپالای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۴۵ مپایید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۴۶ مپدار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۴۷ مپرتاب ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۴۸ مپرسش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۴۹ مپویی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۵۰ مپویید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۵۱ مپیچان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۵۲ مپیچید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۵۳ متازید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۵۴ مجنب ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۵۵ مجنبان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۵۶ مجویم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۵۷ محالست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۵۸ محب ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۵۹ محرم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۶۰ محشر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۶۱ محضرش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۶۲ مخروش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۶۳ مخوار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۶۴ مد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۶۵ مداراد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۶۶ مداراست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۶۷ مدارم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۶۸ مدام ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۶۹ مدرا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۷۰ مدم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۷۱ مذبح ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۷۲ مرابر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۷۳ مرابرکشید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۷۴ مراخواند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۷۵ مراداد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۷۶ مرارفت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۷۷ مراسست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۷۸ مرامادر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۷۹ مرانم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۸۰ مرانیز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۸۱ مراکاین ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۸۲ مراکت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۸۳ مراکرد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۸۴ مرایار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۸۵ مرترا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۸۶ مرداس ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۸۷ مردافگن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۸۸ مردپیر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۸۹ مردش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۹۰ مردگرد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۹۱ مردلب ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۹۲ مردمانی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۹۳ مردمرد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۹۴ مردمش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۹۵ مردمم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۹۶ مردوار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۹۷ مردوش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۹۸ مردوی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۲۹۹ مردیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۰۰ مرزایران ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۰۱ مرزش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۰۲ مرزشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۰۳ مرطوس ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۰۴ مرغزاریست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۰۵ مرقد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۰۶ مرگمان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۰۷ مرگند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۰۸ مرنچ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۰۹ مره ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۱۰ مروت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۱۱ مروست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۱۲ مرکز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۱۳ مرکزست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۱۴ مرکزی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۱۵ مری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۱۶ مز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۱۷ مزدورت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۱۸ مزدورتان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۱۹ مزدورشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۲۰ مزدکی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۲۱ مزغزار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۲۲ مزید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۲۳ مژگانت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۲۴ مساایچ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۲۵ مساو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۲۶ مسای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۲۷ مسپر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۲۸ مستای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۲۹ مستشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۳۰ مستیز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۳۱ مسگال ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۳۲ مسمارسر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۳۳ مسماری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۳۴ مسیحابود ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۳۵ مسیحاست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۳۶ مسیحای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۳۷ مشعبد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۳۸ مشعل ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۳۹ مشگ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۴۰ مشگرش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۴۱ مشگری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۴۲ مشنوید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۴۳ مشوران ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۴۴ مشوی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۴۵ مشکاب ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۴۶ مشکش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۴۷ مشکشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۴۸ مصعد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۴۹ مصقول ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۵۰ مصیب ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۵۱ مطران ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۵۲ مطرفی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۵۳ معدنش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۵۴ معنبر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۵۵ معیوب ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۵۶ مغرب ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۵۷ مغزآگند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۵۸ مغزسخن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۵۹ مغزشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۶۰ مغزها ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۶۱ مغزهوش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۶۲ مغنیاطیس ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۶۳ مغیره ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۶۴ مغیلان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۶۵ مفرسا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۶۶ مفرمانی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۶۷ مفزای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۶۸ مفگنید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۶۹ مگربخت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۷۰ مگرش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۷۱ مگرشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۷۲ مگری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۷۳ مگریز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۷۴ مگسل ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۷۵ مگسلید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۷۶ مگوئید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۷۷ مگیریدشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۷۸ ملمع ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۷۹ مملکت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۸۰ منادی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۸۱ منازید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۸۲ منبرست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۸۳ منبرش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۸۴ منتها ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۸۵ منجم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۸۶ مندل ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۸۷ مندیا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۸۸ منذرست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۸۹ منذرش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۹۰ منظرش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۹۱ منقش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۹۲ منوچهرتان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۹۳ منوچهرشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۹۴ منوشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۹۵ مهاری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۹۶ مهاشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۹۷ مهانت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۹۸ مهانرا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۳۹۹ مهای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۰۰ مهترانند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۰۱ مهترپرستان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۰۲ مهترنژاد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۰۳ مهترکز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۰۴ مهترید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۰۵ مهتریست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۰۶ مهرآذر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۰۷ مهربانان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۰۸ مهربانتر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۰۹ مهربرزین ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۱۰ مهرتو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۱۱ مهرجوی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۱۲ مهرگانی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۱۳ مهرم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۱۴ مهریر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۱۵ مهمانت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۱۶ مهیب ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۱۷ مهید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۱۸ مو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۱۹ مورست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۲۰ موش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۲۱ موشح ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۲۲ مولش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۲۳ مولی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۲۴ مولیدن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۲۵ مویت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۲۶ مویشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۲۷ مکاه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۲۸ مکوب ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۲۹ مکیدن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۳۰ میار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۳۱ میازارش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۳۲ میاسا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۳۳ میالای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۳۴ میامیز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۳۵ میانجیست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۳۶ میانچیست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۳۷ میانرا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۳۸ میانم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۳۹ میاور ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۴۰ میپای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۴۱ میتین ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۴۲ میخوارگان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۴۳ میخواستم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۴۴ میدانش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۴۵ میروی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۴۶ میزان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۴۷ میزبانان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۴۸ میزبانست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۴۹ میزبانیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۵۰ میسان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۵۱ میسوختند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۵۲ میفزای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۵۳ میگسارست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۵۴ میگسارند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۵۵ میگساریم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۵۶ میگون ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۵۷ مینبار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۵۸ مینداز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۵۹ مینوی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۶۰ مینیه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۶۱ میهمانی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۶۲ میهن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۶۳ نآسودن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۶۴ نآمد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۶۵ ناآشنا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۶۶ ناآفرین ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۶۷ ناایمن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۶۸ نابختیار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۶۹ نابردبار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۷۰ نابردن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۷۱ نابردنی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۷۲ نابرومند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۷۳ نابستگان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۷۴ نابستگیست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۷۵ نابود ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۷۶ نابودنیست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۷۷ ناپاکدل ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۷۸ ناپاکی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۷۹ ناپایداری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۸۰ ناپدیدند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۸۱ ناپسندست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۸۲ ناتوانا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۸۳ ناچرند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۸۴ ناچریدن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۸۵ ناچمان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۸۶ ناخردمند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۸۷ ناخسته ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۸۸ ناخفتنت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۸۹ ناخنش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۹۰ ناخواسته ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۹۱ ناخوبی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۹۲ ناخوردنش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۹۳ ناخوشست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۹۴ نادادن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۹۵ ناداده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۹۶ نادرستی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۹۷ نادیدن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۹۸ نادیدنی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۴۹۹ نادیدنیها ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۰۰ ناراستی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۰۱ نارد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۰۲ نارفتن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۰۳ نارفته ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۰۴ نارمید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۰۵ نارو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۰۶ ناروان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۰۷ نازپرورده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۰۸ نازده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۰۹ نازکتر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۱۰ نازکش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۱۱ ناسازگاری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۱۲ ناسالخورده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۱۳ ناستاد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۱۴ ناسرفراز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۱۵ ناسزایی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۱۶ ناسود ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۱۷ ناسودمندم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۱۸ ناشادگر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۱۹ ناشخود ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۲۰ ناشسته ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۲۱ ناشمرده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۲۲ ناشناس ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۲۳ ناشکبیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۲۴ ناصرالدین ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۲۵ ناف ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۲۶ ناگذشته ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۲۷ نالنده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۲۸ نامبرد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۲۹ نامبرده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۳۰ نامجو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۳۱ نامجویند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۳۲ نامجویی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۳۳ نامخواست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۳۴ نامدارا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۳۵ نامدارای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۳۶ نامدارسترگ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۳۷ نامدارش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۳۸ نامدارگوان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۳۹ نامدارم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۴۰ نامدارنش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۴۱ نامداریست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۴۲ نامدراان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۴۳ نامدرای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۴۴ نامرد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۴۵ نامزدشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۴۶ نامها ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۴۷ نامورتان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۴۸ نانبا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۴۹ نانهانست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۵۰ نانوا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۵۱ نانی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۵۲ ناهشیوار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۵۳ ناهمال ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۵۴ ناهوشمندان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۵۵ ناورد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۵۶ ناورم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۵۷ ناورید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۵۸ ناوکش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۵۹ نایژه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۶۰ نایم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۶۱ نبالد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۶۲ نبایدکه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۶۳ نبایستش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۶۴ نبپسندد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۶۵ نبخشودشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۶۶ نبخشید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۶۷ نبدشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۶۸ نبدمان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۶۹ نبدکس ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۷۰ نبردان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۷۱ نبرند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۷۲ نبساید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۷۳ نبستست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۷۴ نبستم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۷۵ نبگذشت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۷۶ نبیذ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۷۷ نبیروی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۷۸ نبینمت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۷۹ نبینمش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۸۰ نبینیش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۸۱ نپالود ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۸۲ نپذرفته ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۸۳ نپذیردت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۸۴ نپذیری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۸۵ نپرداخت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۸۶ نپرداختندی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۸۷ نپردخت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۸۸ نپرسی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۸۹ نپروردییی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۹۰ نپنداشتم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۹۱ نپوشد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۹۲ نپوشم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۹۳ نپوشند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۹۴ نپوشی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۹۵ نپوشید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۹۶ نپوشیده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۹۷ نپوید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۹۸ نپیچاند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۵۹۹ نپیچیدم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۰۰ نپیچیده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۰۱ نپیمود ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۰۲ نتابند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۰۳ نتابیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۰۴ نتازی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۰۵ نتافت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۰۶ نترسیدی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۰۷ نترسیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۰۸ نتوانی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۰۹ نج ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۱۰ نجستیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۱۱ نجنبدت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۱۲ نجنبی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۱۳ نجومی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۱۴ نجومیست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۱۵ نجویید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۱۶ نچستی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۱۷ نخارید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۱۸ نخاس ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۱۹ نخجیرگاه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۲۰ نخچرگه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۲۱ نخچیربانان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۲۲ نخچیرگاهش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۲۳ نخچیرگاهی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۲۴ نخچیرگور ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۲۵ نخرم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۲۶ نخستنی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۲۷ نخستی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۲۸ نخستینش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۲۹ نخشب ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۳۰ نخل ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۳۱ نخندیدمی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۳۲ نخوا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۳۳ نخواندند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۳۴ نخوانمت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۳۵ نخوانندش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۳۶ نخی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۳۷ ند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۳۸ ندار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۳۹ ندارت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۴۰ نداردت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۴۱ نداردش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۴۲ ندارمت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۴۳ نداندت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۴۴ ندانستی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۴۵ ندانندمان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۴۶ ندانید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۴۷ ندرآید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۴۸ ندرایم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۴۹ ندرود ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۵۰ ندرون ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۵۱ ندروی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۵۲ ندم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۵۳ ندند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۵۴ ندوخت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۵۵ ندیدستم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۵۶ ندیدمش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۵۷ ندیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۵۸ ندیمان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۵۹ نراژدها ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۶۰ نراندکسی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۶۱ نراندی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۶۲ نرانم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۶۳ نرستست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۶۴ نرستی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۶۵ نرسیست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۶۶ نرفتم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۶۷ نرفتن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۶۸ نرمت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۶۹ نرمیست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۷۰ نرنجد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۷۱ نرنجی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۷۲ نریزدش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۷۳ نریزند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۷۴ نریزیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۷۵ نزدافراسیاب ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۷۶ نزدت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۷۷ نزدر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۷۸ نزدشاه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۷۹ نزدنوشین ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۸۰ نزدنیا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۸۱ نزیباست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۸۲ نژادان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۸۳ نژادت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۸۴ نژادم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۸۵ نژادکیان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۸۶ نژادیست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۸۷ نژد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۸۸ نژندست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۸۹ نسا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۹۰ نساخت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۹۱ نسازمت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۹۲ نسازید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۹۳ نسایم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۹۴ نسپردیش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۹۵ نسپرسم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۹۶ نسپری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۹۷ نسپرید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۹۸ نستایدت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۶۹۹ نسترن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۰۰ نستهین ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۰۱ نستوده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۰۲ نسوخت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۰۳ نسود ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۰۴ نسوزم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۰۵ نسیت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۰۶ نشاندت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۰۷ نشاندم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۰۸ نشاندند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۰۹ نشاندندش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۱۰ نشانمت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۱۱ نشانید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۱۲ نشایم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۱۳ نشاینهای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۱۴ نشایی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۱۵ نشتابد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۱۶ نشدشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۱۷ نشدی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۱۸ نشستنت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۱۹ نشستیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۲۰ نشگفت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۲۱ نشگیفتی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۲۲ نشماردش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۲۳ نشمرده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۲۴ نشمردی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۲۵ نشمرند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۲۶ نشمرید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۲۷ نشناختندی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۲۸ نشناسد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۲۹ نشنو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۳۰ نشنیدم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۳۱ نشنیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۳۲ نشود ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۳۳ نشورد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۳۴ نشوید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۳۵ نشویم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۳۶ نشوییم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۳۷ نشکرید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۳۸ نشکست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۳۹ نشکنند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۴۰ نشکیبی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۴۱ نشکیفتند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۴۲ نشیمت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۴۳ نشیمش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۴۴ نشینید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۴۵ نعمتش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۴۶ نغزدست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۴۷ نغنوند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۴۸ نغنوید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۴۹ نغنویم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۵۰ نفرسود ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۵۱ نفرماید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۵۲ نفرمایمت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۵۳ نفرماییم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۵۴ نفرمودمان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۵۵ نفرموده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۵۶ نفروشد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۵۷ نفریبدت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۵۸ نفرینش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۵۹ نفزایدی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۶۰ نفسش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۶۱ نفشاند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۶۲ نفگند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۶۳ نفگنی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۶۴ نفگنید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۶۵ نقشها ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۶۶ نقشی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۶۷ نقصان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۶۸ نگاران ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۶۹ نگارد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۷۰ نگارست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۷۱ نگارندشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۷۲ نگارین ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۷۳ نگاهش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۷۴ نگذارد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۷۵ نگذاریم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۷۶ نگذاشتیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۷۷ نگذرانم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۷۸ نگذری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۷۹ نگرداندت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۸۰ نگردانم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۸۱ نگردانی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۸۲ نگرددت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۸۳ نگردیدمی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۸۴ نگرفت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۸۵ نگرفتمش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۸۶ نگروند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۸۷ نگریزد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۸۸ نگزیردت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۸۹ نگزیند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۹۰ نگسست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۹۱ نگسلانی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۹۲ نگشادم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۹۳ نگشایم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۹۴ نگشتست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۹۵ نگشتم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۹۶ نگفتست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۹۷ نگفتش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۹۸ نگفتند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۷۹۹ نگماشتی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۰۰ نگنجند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۰۱ نگنجی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۰۲ نگهدارتان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۰۳ نگونش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۰۴ نگوی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۰۵ نگینش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۰۶ نمانند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۰۷ نمایمش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۰۸ نماییم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۰۹ نمودار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۱۰ نمودت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۱۱ نمودید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۱۲ نمکدان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۱۳ نمیرد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۱۴ ننازم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۱۵ ننالد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۱۶ ننالیدم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۱۷ نندیشد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۱۸ ننگریم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۱۹ ننگها ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۲۰ ننمودمی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۲۱ ننهادمی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۲۲ ننهاده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۲۳ ننهد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۲۴ ننوازدت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۲۵ ننوشته ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۲۶ نهادندی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۲۷ نهادید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۲۸ نهالیش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۲۹ نهانت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۳۰ نهاند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۳۱ نهفتم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۳۲ نهفتند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۳۳ نهفتی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۳۴ نهل ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۳۵ نهنگانش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۳۶ نهنگش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۳۷ نهیبست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۳۸ نهیبش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۳۹ نوار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۴۰ نوازمش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۴۱ نوازی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۴۲ نوانتر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۴۳ نوایی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۴۴ نوبدی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۴۵ نوبر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۴۶ نوبریم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۴۷ نوبنو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۴۸ نوبه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۴۹ نوبهارش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۵۰ نوخاسته ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۵۱ نود ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۵۲ نوذرا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۵۳ نوذرم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۵۴ نورد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۵۵ نوردید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۵۶ نورزید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۵۷ نورسته ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۵۸ نوزاش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۵۹ نوزت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۶۰ نوساز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۶۱ نوسخن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۶۲ نوسواریش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۶۳ نوشاذر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۶۴ نوشاذرا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۶۵ نوشتندشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۶۶ نوشد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۶۷ نوشدارو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۶۸ نوشدم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۶۹ نوشش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۷۰ نوشیدنی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۷۱ نوگرفته ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۷۲ نوگیر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۷۳ نومیدتر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۷۴ نون ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۷۵ نوندش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۷۶ نونده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۷۷ نوکند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۷۸ نکال ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۷۹ نکاهدش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۸۰ نکردمش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۸۱ نکش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۸۲ نکشتم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۸۳ نکهتش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۸۴ نکوبم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۸۵ نکوخواه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۸۶ نکورنگ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۸۷ نکوشم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۸۸ نکوشیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۸۹ نکونامش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۹۰ نکوهشگر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۹۱ نیآید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۹۲ نیابنده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۹۳ نیاد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۹۴ نیارا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۹۵ نیارستمش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۹۶ نیازاردت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۹۷ نیازاردش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۹۸ نیازارمت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۸۹۹ نیازان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۰۰ نیازردیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۰۱ نیازردییی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۰۲ نیازیست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۰۳ نیازیش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۰۴ نیاسایم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۰۵ نیاست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۰۶ نیاگانت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۰۷ نیاگانش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۰۸ نیامست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۰۹ نیاموزدت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۱۰ نیامیزم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۱۱ نیاوردت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۱۲ نیاوردی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۱۳ نیاویخت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۱۴ نیاویختم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۱۵ نیاویختیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۱۶ نیاکانت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۱۷ نیاکانش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۱۸ نیایند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۱۹ نیایید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۲۰ نیر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۲۱ نیرما ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۲۲ نیرمست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۲۳ نیرمم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۲۴ نیرنگساز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۲۵ نیروده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۲۶ نیرویی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۲۷ نیزبگذشت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۲۸ نیزده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۲۹ نیزنشمارمت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۳۰ نیزها ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۳۱ نیزهای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۳۲ نیزهم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۳۳ نیزهمداستان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۳۴ نیژه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۳۵ نیستتان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۳۶ نیستشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۳۷ نیستمان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۳۸ نیش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۳۹ نیشتر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۴۰ نیفزایدت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۴۱ نیفزاییم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۴۲ نیلست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۴۳ نیمروزست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۴۴ نینجامید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۴۵ نینداختم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۴۶ نیندازد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۴۷ نینگیزی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۴۸ نیوتر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۴۹ نیوزار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۵۰ نیوسوز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۵۱ نیوشا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۵۲ نیوشاترست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۵۳ نیکبختی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۵۴ نیکخواهان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۵۵ نیکساز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۵۶ نیکست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۵۷ نیکم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۵۸ نیکنام ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۵۹ نیکنامند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۶۰ نیکوسرین ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۶۱ نیکوشود ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۶۲ نیکوکنش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۶۳ نیکوکه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۶۴ نیکویهایش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۶۵ نیکیش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۶۶ نیکیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۶۷ نیکیی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۶۸ نییم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۶۹ هجرت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۷۰ هرآنچ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۷۱ هراسانم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۷۲ هراسیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۷۳ هرانجمن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۷۴ هرانچ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۷۵ هرانچش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۷۶ هرانچم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۷۷ هرانکو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۷۸ هربدره ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۷۹ هرجامه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۸۰ هرچار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۸۱ هرحقه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۸۲ هرخیمه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۸۳ هرد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۸۴ هردری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۸۵ هردوان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۸۶ هرزمان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۸۷ هرشهریار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۸۸ هرگزت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۸۹ هرگه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۹۰ هرمنی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۹۱ هرنامداری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۹۲ هرومش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۹۳ هرکار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۹۴ هرکاره ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۹۵ هرکت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۹۶ هرکجا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۹۷ هرکسم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۹۸ هرکسیست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۹۹۹ هرکشور ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۵۰۰۰ هریسه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪