پیوست:فهرست بسامدی شاهنامهٔ فردوسی/از رتبهٔ ۱۱۰۰۱ تا ۱۲۰۰۰

از ویکی‌واژه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رتبه واژه بسامد درصد
۱۱۰۰۱ بگسلش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۰۲ بگشادگوش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۰۳ بگشادمت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۰۴ بگشادمش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۰۵ بگشتاسب ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۰۶ بگشتس ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۰۷ بگشتست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۰۸ بگشته ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۰۹ بگشتیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۱۰ بگفتمت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۱۱ بگلسد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۱۲ بگماشتش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۱۳ بگماشتند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۱۴ بگماشتی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۱۵ بگماشتیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۱۶ بگنجور ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۱۷ بگه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۱۸ بگودرزیان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۱۹ بگودز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۲۰ بگور ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۲۱ بگوکین ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۲۲ بگیت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۲۳ بگیتیش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۲۴ بگیتیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۲۵ بگیردت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۲۶ بگیریدش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۲۷ بگیسوی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۲۸ بلاجست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۲۹ بلای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۳۰ بلایی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۳۱ بلبلی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۳۲ بلرزند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۳۳ بلندت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۳۴ بلندند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۳۵ بلنگید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۳۶ بلهراسپ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۳۷ بلوچی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۳۸ بلورین ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۳۹ بم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۴۰ بمابخت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۴۱ بماتم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۴۲ بمارد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۴۳ بمالد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۴۴ بمالیدش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۴۵ بماندست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۴۶ بماندیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۴۷ بمردند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۴۸ بمرزی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۴۹ بمزد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۵۰ بمژده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۵۱ بمژگانم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۵۲ بمنشور ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۵۳ بمهتر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۵۴ بمهرت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۵۵ بمهرش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۵۶ بمهمانی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۵۷ بمیراث ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۵۸ بمینو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۵۹ بنابودنیها ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۶۰ بناپارسا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۶۱ بناچیز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۶۲ بناراستان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۶۳ بنال ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۶۴ بنامی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۶۵ بنانرا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۶۶ بنانی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۶۷ بناها ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۶۸ بناهای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۶۹ بنای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۷۰ بنایاد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۷۱ بنایافته ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۷۲ بنبشت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۷۳ بنخچیرگاه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۷۴ بنداختند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۷۵ بندافگند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۷۶ بنداه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۷۷ بندت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۷۸ بنددش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۷۹ بنددم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۸۰ بندست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۸۱ بندگانند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۸۲ بندگیست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۸۳ بندگیها ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۸۴ بندن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۸۵ بندند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۸۶ بندهای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۸۷ بنرمی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۸۸ بنشاختی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۸۹ بنشاستند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۹۰ بنشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۹۱ بنشاندشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۹۲ بنشانده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۹۳ بنشانمت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۹۴ بنشانیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۹۵ بنشسته ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۹۶ بنشیند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۹۷ بنشیندم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۹۸ بنشینی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۰۹۹ بنفزایدت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۰۰ بنگاشتند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۰۱ بنگاهشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۰۲ بنگذاشتند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۰۳ بنگرا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۰۴ بنگرم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۰۵ بنگرند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۰۶ بنگریم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۰۷ بنگزایدت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۰۸ بنماید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۰۹ بنمایمش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۱۰ بنمودشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۱۱ بنمودنی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۱۲ بنهد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۱۳ بنهفتمی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۱۴ بنهیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۱۵ بنواختی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۱۶ بنودرجهان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۱۷ بنوروز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۱۸ بنوش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۱۹ بنوشته ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۲۰ بنویسد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۲۱ بنید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۲۲ بهاخوار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۲۳ بهاخواستی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۲۴ بهارآورد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۲۵ بهارم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۲۶ بهاریست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۲۷ بهامونی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۲۸ بهایست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۲۹ بهترم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۳۰ بهتریست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۳۱ بهترین ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۳۲ بهرا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۳۳ بهرامت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۳۴ بهرامشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۳۵ بهرامشاهست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۳۶ بهرانجمن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۳۷ بهرجایش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۳۸ بهرخانه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۳۹ بهرخواست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۴۰ بهرخویش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۴۱ بهردیگر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۴۲ بهرسان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۴۳ بهرست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۴۴ بهرگان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۴۵ بهرنیک ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۴۶ بهرنیکی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۴۷ بهشتاد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۴۸ بهشتند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۴۹ بهفتاد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۵۰ بهمدان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۵۱ بهمشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۵۲ بهمنش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۵۳ بهند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۵۴ بهندوستان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۵۵ بهوشش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۵۶ بهیچ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۵۷ بهیزم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۵۸ بهیها ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۵۹ بواژ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۶۰ بوالفضل ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۶۱ بودبند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۶۲ بودمت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۶۳ بودو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۶۴ بودکان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۶۵ بودیت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۶۶ بوزرجمهرجوان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۶۷ بوسپاسست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۶۸ بوستانی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۶۹ بومت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۷۰ بومهاشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۷۱ بومهین ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۷۲ بومی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۷۳ بویدش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۷۴ بویر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۷۵ بویرانی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۷۶ بویم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۷۷ بویها ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۷۸ بویهای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۷۹ بویی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۸۰ بویید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۸۱ بکارآگهی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۸۲ بکاراگهان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۸۳ بکارد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۸۴ بکارست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۸۵ بکارسیاوش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۸۶ بکارش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۸۷ بکاف ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۸۸ بکافد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۸۹ بکامت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۹۰ بکاهم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۹۱ بکاوس ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۹۲ بکردش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۹۳ بکردن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۹۴ بکشتندش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۹۵ بکشتنش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۹۶ بکشتیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۹۷ بکشمیر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۹۸ بکلبه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۱۹۹ بکمی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۰۰ بکنداوری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۰۱ بکندز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۰۲ بکندست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۰۳ بکندش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۰۴ بکندن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۰۵ بکندیمشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۰۶ بکنید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۰۷ بکهتر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۰۸ بکوبمت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۰۹ بکوبند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۱۰ بکوبندمان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۱۱ بکوبیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۱۲ بکوهم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۱۳ بکویند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۱۴ بکیفر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۱۵ بکیوان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۱۶ بیآبد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۱۷ بیآراستندش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۱۸ بیآراسته ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۱۹ بیآمیخت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۲۰ بیآورد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۲۱ بیآید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۲۲ بیآیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۲۳ بیابانش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۲۴ بیابدش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۲۵ بیادت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۲۶ بیاراستست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۲۷ بیاراستش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۲۸ بیارست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۲۹ بیارش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۳۰ بیارمت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۳۱ بیازارد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۳۲ بیاسا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۳۳ بیاشیفتست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۳۴ بیافتاد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۳۵ بیافروزدش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۳۶ بیاگاهد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۳۷ بیاگندن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۳۸ بیاگنده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۳۹ بیالودی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۴۰ بیامختشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۴۱ بیاموختم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۴۲ بیاموختندش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۴۳ بیاموزش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۴۴ بیاموزمت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۴۵ بیاموزیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۴۶ بیامی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۴۷ بیامیختی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۴۸ بیامیزم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۴۹ بیانداختم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۵۰ بیاهیخت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۵۱ بیاو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۵۲ بیاودر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۵۳ بیاوردن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۵۴ بیاویختندی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۵۵ بیاویخته ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۵۶ بیاویزد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۵۷ بیاویزم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۵۸ بیاویزمت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۵۹ بیایید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۶۰ بیباک ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۶۱ بیپش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۶۲ بیتن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۶۳ بیتی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۶۴ بیچار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۶۵ بیچون ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۶۶ بیچید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۶۷ بیخشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۶۸ بیدارتان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۶۹ بیدانش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۷۰ بیدانشست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۷۱ بیدرنگ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۷۲ بیران ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۷۳ بیرنج ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۷۴ بیرنگ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۷۵ بیژنش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۷۶ بیستونست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۷۷ بیشش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۷۸ بیشیت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۷۹ بیشیش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۸۰ بیعت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۸۱ بیغمست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۸۲ بیغوله ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۸۳ بیفتد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۸۴ بیفروزد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۸۵ بیفروزم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۸۶ بیفزایدم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۸۷ بیفزایم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۸۸ بیفشاردم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۸۹ بیفشاردند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۹۰ بیفشاردی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۹۱ بیفشرد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۹۲ بیفگن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۹۳ بیفگندش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۹۴ بیفگندم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۹۵ بیفکند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۹۶ بیگار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۹۷ بیگانگی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۹۸ بیگناهست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۲۹۹ بیگناهم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۰۰ بیگناهی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۰۱ بیگناهیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۰۲ بیگهی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۰۳ بیماریی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۰۴ بیمایه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۰۵ بیمت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۰۶ بیمم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۰۷ بیناد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۰۸ بینادلش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۰۹ بینادلی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۱۰ بیناو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۱۱ بیناییش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۱۲ بینبارم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۱۳ بینمش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۱۴ بینوایی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۱۵ بیود ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۱۶ بیوز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۱۷ بیوسنده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۱۸ بیوسید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۱۹ بیوفا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۲۰ بیوفایی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۲۱ بیوه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۲۲ بیینید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۲۳ پادشاهست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۲۴ پادشاهید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۲۵ پادشاهیست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۲۶ پادشه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۲۷ پادشهر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۲۸ پارسازادگان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۲۹ پارساست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۳۰ پارسای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۳۱ پارست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۳۲ پاسبانند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۳۳ پاسبانیش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۳۴ پاسپانی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۳۵ پاسخی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۳۶ پاسدار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۳۷ پاسی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۳۸ پالان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۳۹ پالانش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۴۰ پالایشست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۴۱ پالود ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۴۲ پامس ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۴۳ پانزده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۴۴ پاکتر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۴۵ پاکدینی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۴۶ پاکزاده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۴۷ پاکست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۴۸ پاکم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۴۹ پایتان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۵۰ پایدارش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۵۱ پایگاهی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۵۲ پایمرد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۵۳ پایمردش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۵۴ پایها ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۵۵ پایی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۵۶ پاییز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۵۷ پایین ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۵۸ پتکی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۵۹ پدربازخواهد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۶۰ پدربر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۶۱ پدرجوی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۶۲ پدرزنده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۶۳ پدرشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۶۴ پدرمان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۶۵ پدرمرده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۶۶ پدرنامور ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۶۷ پدرودمان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۶۸ پدرکش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۶۹ پدیدند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۷۰ پذرفتی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۷۱ پذیران ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۷۲ پذیردش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۷۳ پذیرفتی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۷۴ پرآسایشست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۷۵ پرآفرین ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۷۶ پرآگند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۷۷ پرآهو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۷۸ پراب ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۷۹ پرازبیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۸۰ پرازبیمم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۸۱ پرافروزش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۸۲ پراگندگی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۸۳ پراگندنیست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۸۴ پرانده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۸۵ پراندوه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۸۶ پراومید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۸۷ پراکند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۸۸ پربلاست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۸۹ پربها ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۹۰ پربوی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۹۱ پرپشیمانی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۹۲ پرتو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۹۳ پرجوشن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۹۴ پرچینش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۹۵ پرخار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۹۶ پرخاشجو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۹۷ پرخاشجویم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۹۸ پرخاشخو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۳۹۹ پرخسته ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۰۰ پرخمار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۰۱ پرخنجری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۰۲ پرداختست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۰۳ پردادی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۰۴ پرداز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۰۵ پردازدی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۰۶ پردازش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۰۷ پردختگی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۰۸ پردرخت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۰۹ پردگی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۱۰ پردلی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۱۱ پردود ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۱۲ پرز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۱۳ پرزامید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۱۴ پرزنم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۱۵ پرسبزه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۱۶ پرستارزاده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۱۷ پرستارگان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۱۸ پرستارورا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۱۹ پرستست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۲۰ پرستشگهی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۲۱ پرستشکده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۲۲ پرستندگانی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۲۳ پرستندگی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۲۴ پرستیده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۲۵ پرسدم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۲۶ پرسشی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۲۷ پرسندگان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۲۸ پرسیدمت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۲۹ پرسیدمش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۳۰ پرسیده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۳۱ پرش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۳۲ پرشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۳۳ پرشگفتی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۳۴ پرشور ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۳۵ پرعقاب ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۳۶ پرغریو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۳۷ پرفراز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۳۸ پرفریب ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۳۹ پرگاو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۴۰ پرگزندان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۴۱ پرگفت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۴۲ پرگمان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۴۳ پرگناهش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۴۴ پرگنه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۴۵ پرگنهکار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۴۶ پرگوسفند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۴۷ پرگیا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۴۸ پرمداراکنم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۴۹ پرندآوران ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۵۰ پرنداوری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۵۱ پرنیاز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۵۲ پرنیانست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۵۳ پرها ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۵۴ پرهاب ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۵۵ پرهنرتر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۵۶ پرهیزگاران ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۵۷ پرهیزگاریت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۵۸ پرو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۵۹ پروارننده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۶۰ پروای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۶۱ پرودرد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۶۲ پروراندت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۶۳ پرورانیدشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۶۴ پرورانیدم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۶۵ پروردگارش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۶۶ پروردنش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۶۷ پروردی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۶۸ پروردیدت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۶۹ پروردیدش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۷۰ پرورم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۷۱ پرورنده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۷۲ پروریدت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۷۳ پروریدی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۷۴ پروزم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۷۵ پرکارزار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۷۶ پرکرده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۷۷ پرکشتمند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۷۸ پرکند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۷۹ پرکینه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۸۰ پریدند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۸۱ پریدنش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۸۲ پریشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۸۳ پزد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۸۴ پژمان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۸۵ پژمراند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۸۶ پژمراننده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۸۷ پژمرید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۸۸ پژمریده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۸۹ پژوهد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۹۰ پژوهیدن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۹۱ پژوهیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۹۲ پساه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۹۳ پستانش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۹۴ پستانها ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۹۵ پستر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۹۶ پسته ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۹۷ پسرخواندش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۹۸ پسرزاد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۴۹۹ پسرهم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۰۰ پسروار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۰۱ پسندند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۰۲ پسندیدشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۰۳ پسندیدیش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۰۴ پسیچید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۰۵ پشتت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۰۶ پشتها ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۰۷ پشگ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۰۸ پشمین ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۰۹ پشنگست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۱۰ پلنگست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۱۱ پلنگش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۱۲ پناهت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۱۳ پندآموزگار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۱۴ پنداریم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۱۵ پنداشتیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۱۶ پندت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۱۷ پندست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۱۸ پندشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۱۹ پندگو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۲۰ پندگوی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۲۱ پندمندش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۲۲ پندهای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۲۳ پهلوانانشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۲۴ پهلوانش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۲۵ پهلوانیت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۲۶ پهلوسیاه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۲۷ پهلوم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۲۸ پهلومنش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۲۹ پهلویش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۳۰ پهوان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۳۱ پورسام ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۳۲ پورست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۳۳ پورشاه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۳۴ پورلهراسپ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۳۵ پورم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۳۶ پوزشت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۳۷ پوزشست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۳۸ پوزشم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۳۹ پوستست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۴۰ پوشدا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۴۱ پوششست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۴۲ پوششی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۴۳ پوشم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۴۴ پوشه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۴۵ پوشی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۴۶ پوشیدگی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۴۷ پولادبر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۴۸ پولادچنگ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۴۹ پولادخایان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۵۰ پولادسم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۵۱ پولادگر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۵۲ پولادوندست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۵۳ پویم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۵۴ پویید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۵۵ پوییم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۵۶ پکاه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۵۷ پیاپی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۵۸ پیامت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۵۹ پیامست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۶۰ پیامیست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۶۱ پیاه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۶۲ پیچنده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۶۳ پیچیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۶۴ پیدابود ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۶۵ پیداتر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۶۶ پیداشد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۶۷ پیداگشسب ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۶۸ پیدانشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۶۹ پیداکن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۷۰ پیداکنم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۷۱ پیراستست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۷۲ پیراستند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۷۳ پیرامنا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۷۴ پیرامنش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۷۵ پیرانت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۷۶ پیرانشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۷۷ پیراهنا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۷۸ پیراهنست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۷۹ پیراهنیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۸۰ پیرجوی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۸۱ پیرخوانی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۸۲ پیرگردد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۸۳ پیرگشته ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۸۴ پیرم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۸۵ پیروزئی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۸۶ پیروزشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۸۷ پیروزنام ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۸۸ پیروزنامه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۸۹ پیروی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۹۰ پیرکش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۹۱ پیسودنی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۹۲ پیشباز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۹۳ پیشروشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۹۴ پیشگان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۹۵ پیشکارش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۹۶ پیشینیان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۹۷ پیغمبرش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۹۸ پیغوله ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۵۹۹ پیگارش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۰۰ پیگارمان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۰۱ پیلانش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۰۲ پیلبازی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۰۳ پیلتان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۰۴ پیلسته ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۰۵ پیلسم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۰۶ پیلگون ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۰۷ پیمایش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۰۸ پیمایی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۰۹ پیمودمی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۱۰ پیمودن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۱۱ پیوست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۱۲ پیوستگیش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۱۳ پیوندت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۱۴ پیوندد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۱۵ پیوندش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۱۶ پیوندگان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۱۷ پیوندمان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۱۸ پیکارتان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۱۹ پیکارجویان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۲۰ پیکارستان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۲۱ پیکاری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۲۲ پیکانهاشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۲۳ پیکرآهو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۲۴ پیکرگراز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۲۵ پیکرند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۲۶ پیکرنگار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۲۷ پیکرهمای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۲۸ تاببینم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۲۹ تابجایی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۳۰ تابدان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۳۱ تابرکشیدند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۳۲ تابند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۳۳ تابندگی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۳۴ تابنزد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۳۵ تابوتها ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۳۶ تاپیش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۳۷ تاتخوار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۳۸ تاجدارا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۳۹ تاجدارست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۴۰ تاجدارنش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۴۱ تاجهای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۴۲ تاجورماند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۴۳ تاچمان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۴۴ تاچون ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۴۵ تاخ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۴۶ تاختت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۴۷ تاختندش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۴۸ تاخته ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۴۹ تاخره ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۵۰ تارامش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۵۱ تارست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۵۲ تارش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۵۳ تارو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۵۴ تاروپود ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۵۵ تارکم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۵۶ تاریخشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۵۷ تازم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۵۸ تازنده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۵۹ تازیدن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۶۰ تازیست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۶۱ تازیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۶۲ تاسوی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۶۳ تاشد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۶۴ تافتست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۶۵ تافتش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۶۶ تافتم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۶۷ تافتند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۶۸ تاگشت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۶۹ تاگیا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۷۰ تالب ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۷۱ تام ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۷۲ تاموبد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۷۳ تانماند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۷۴ تانه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۷۵ تاه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۷۶ تاهرک ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۷۷ تاودار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۷۸ تاویل ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۷۹ تاکار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۸۰ تاکجاست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۸۱ تاکنابد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۸۲ تاکهتر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۸۳ تاکوه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۸۴ تبارت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۸۵ تپش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۸۶ تپنچه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۸۷ تپه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۸۸ تپید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۸۹ تپیدند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۹۰ تختند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۹۱ تخواهم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۹۲ ترآنکس ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۹۳ ترادل ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۹۴ تران ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۹۵ تراک ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۹۶ تراکانک ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۹۷ تراکی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۹۸ تراکیست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۶۹۹ ترت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۰۰ ترجامه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۰۱ ترساست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۰۲ ترساندم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۰۳ ترسانی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۰۴ ترسای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۰۵ ترسایی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۰۶ ترسند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۰۷ ترسید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۰۸ ترسیدمی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۰۹ ترف ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۱۰ ترفند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۱۱ ترگش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۱۲ ترگم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۱۳ ترگی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۱۴ ترنگا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۱۵ ترنگیدن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۱۶ ترکزاده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۱۷ ترکس ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۱۸ ترکمان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۱۹ ترکوار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۲۰ تریاکها ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۲۱ ترین ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۲۲ تژاوش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۲۳ تشنگان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۲۴ تفتست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۲۵ تفته ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۲۶ تفش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۲۷ تگاپوی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۲۸ تگرگی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۲۹ تلخست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۳۰ تمامی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۳۱ تنانشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۳۲ تندباری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۳۳ تندگوی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۳۴ تنگخوی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۳۵ تنهاست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۳۶ تنهاش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۳۷ تنهاشویم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۳۸ تنیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۳۹ تهدید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۴۰ تهما ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۴۱ تهمت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۴۲ تهمورثی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۴۳ توآرایش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۴۴ توآمد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۴۵ توآید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۴۶ توآیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۴۷ توآییم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۴۸ توازپیش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۴۹ توازشهریار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۵۰ توازگنج ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۵۱ توافزون ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۵۲ تواناتر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۵۳ توانای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۵۴ تواندر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۵۵ توانستمی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۵۶ توانگرکه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۵۷ توانم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۵۸ تواو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۵۹ تواکنون ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۶۰ توایدر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۶۱ توبا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۶۲ توباد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۶۳ توبادی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۶۴ توبار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۶۵ توباشد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۶۶ توباشی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۶۷ توباید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۶۸ توبخت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۶۹ توبر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۷۰ توبود ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۷۱ توپاسخ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۷۲ توپرمغزی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۷۳ توتخت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۷۴ توتندی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۷۵ توتیا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۷۶ توجست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۷۷ توچه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۷۸ توچهر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۷۹ توخرد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۸۰ توخواهی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۸۱ توخود ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۸۲ توخورده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۸۳ تودادی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۸۴ توداناترست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۸۵ تودانی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۸۶ تودرگاه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۸۷ تورا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۸۸ توراست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۸۹ توری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۹۰ توزین ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۹۱ توشاد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۹۲ توشدی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۹۳ توشود ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۹۴ توصف ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۹۵ توگر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۹۶ توم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۹۷ تومان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۹۸ توکشت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۷۹۹ توکیست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۰۰ تیرآتشی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۰۱ تیرپر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۰۲ تیرتا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۰۳ تیرست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۰۴ تیرگاه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۰۵ تیرگردان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۰۶ تیرماه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۰۷ تیرها ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۰۸ تیرو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۰۹ تیرکن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۱۰ تیزبر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۱۱ تیزت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۱۲ تیزدستی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۱۳ تیزرانی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۱۴ تیزش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۱۵ تیزگفتار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۱۶ تیزگم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۱۷ تیزمغز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۱۸ تیزهوش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۱۹ تیزوتند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۲۰ تیزویران ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۲۱ تیزیش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۲۲ تیع ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۲۳ تیغست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۲۴ تیغشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۲۵ تیمارتر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۲۶ تیمارجان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۲۷ تیمارشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۲۸ تیمارکش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۲۹ تیمسار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۳۰ تین ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۳۱ ثلیق ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۳۲ جائی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۳۳ جاثلقیان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۳۴ جاثلیقی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۳۵ جاج ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۳۶ جادوام ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۳۷ جادوت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۳۸ جادوستانی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۳۹ جاروب ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۴۰ جاسب ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۴۱ جامش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۴۲ جانتان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۴۳ جانشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۴۴ جانهای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۴۵ جاهشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۴۶ جاهی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۴۷ جایتان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۴۸ جایگاهیست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۴۹ جایم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۵۰ جاییش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۵۱ جبرئیل ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۵۲ جداست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۵۳ جدامانده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۵۴ جدان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۵۵ جدای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۵۶ جدید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۵۷ جرنجاش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۵۸ جرنگ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۵۹ جرنگیدن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۶۰ جریده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۶۱ جزاحسنت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۶۲ جزاست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۶۳ جزاندر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۶۴ جزبدی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۶۵ جزبه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۶۶ جزگزند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۶۷ جستجوی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۶۸ جستنت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۶۹ جستنست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۷۰ جستیش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۷۱ جعدش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۷۲ جعدموی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۷۳ جغد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۷۴ جفاکرد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۷۵ جفتست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۷۶ جگربند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۷۷ جگرش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۷۸ جل ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۷۹ جلد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۸۰ جمست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۸۱ جمشیدی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۸۲ جمشیدیان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۸۳ جملگی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۸۴ جنا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۸۵ جنبندگانند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۸۶ جنبنده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۸۷ جنبید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۸۸ جنبیدن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۸۹ جندشاپور ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۹۰ جنگاوری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۹۱ جنگت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۹۲ جنگجویی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۹۳ جنگخواه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۹۴ جنگسازان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۹۵ جنگشانرا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۹۶ جنگم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۹۷ جنگند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۹۸ جنگها ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۸۹۹ جنی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۰۰ جهاند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۰۱ جهاندارا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۰۲ جهاندارت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۰۳ جهاندارشاه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۰۴ جهانداری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۰۵ جهانداورش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۰۶ جهاندیدگانرا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۰۷ جهانش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۰۸ جهانشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۰۹ جهانگیرتر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۱۰ جهودان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۱۱ جهودی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۱۲ جواب ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۱۳ جوادی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۱۴ جوازی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۱۵ جوانانش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۱۶ جوانش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۱۷ جوانم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۱۸ جوانمردیش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۱۹ جوانو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۲۰ جوانوار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۲۱ جوانیت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۲۲ جوانیست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۲۳ جودرو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۲۴ جودش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۲۵ جوز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۲۶ جوشنستش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۲۷ جوشنور ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۲۸ جوشنی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۲۹ جوشیا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۳۰ جوله ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۳۱ جویباران ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۳۲ جویداندر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۳۳ جویدت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۳۴ جویدی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۳۵ جویمش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۳۶ جویهای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۳۷ جوییش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۳۸ جیب ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۳۹ جیش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۴۰ چابک ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۴۱ چادرست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۴۲ چادرم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۴۳ چادریم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۴۴ چارانگشت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۴۵ چاربهر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۴۶ چاردانگ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۴۷ چارسو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۴۸ چارسی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۴۹ چارها ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۵۰ چاشت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۵۱ چاکرست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۵۲ چاکریم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۵۳ چبود ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۵۴ چت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۵۵ چخید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۵۶ چدند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۵۷ چدی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۵۸ چر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۵۹ چراجستی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۶۰ چراخلعت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۶۱ چرارفتی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۶۲ چراشد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۶۳ چراغست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۶۴ چراگاهشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۶۵ چراگتشه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۶۶ چراننده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۶۷ چرانی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۶۸ چراکردی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۶۹ چراکش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۷۰ چرای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۷۱ چرایند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۷۲ چرایید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۷۳ چربدستی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۷۴ چرد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۷۵ چرده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۷۶ چرمها ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۷۷ چریدن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۷۸ چشمست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۷۹ چشمهاشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۸۰ چشیدم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۸۱ چشیدن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۸۲ چگر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۸۳ چگویید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۸۴ چن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۸۵ چنا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۸۶ چنارست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۸۷ چنانکش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۸۸ چنانکم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۸۹ چندروز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۹۰ چندش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۹۱ چندن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۹۲ چندیش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۹۳ چنگالها ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۹۴ چنگست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۹۵ چنگشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۹۶ چنگها ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۹۷ چنگهاشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۹۸ چنینتان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۱۹۹۹ چنینم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۰۰ چهارست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪