پیوست:فهرست بسامدی شاهنامهٔ فردوسی/از رتبهٔ ۱۲۰۰۱ تا ۱۳۰۰۰

از ویکی‌واژه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رتبه واژه بسامد درصد
۱۲۰۰۱ چهان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۰۲ چهراو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۰۳ چهراوی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۰۴ چهرچون ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۰۵ چهرها ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۰۶ چهه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۰۷ چوآب ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۰۸ چوآسوده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۰۹ چوآشفته ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۱۰ چوآگنده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۱۱ چوآهنگ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۱۲ چوآواز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۱۳ چوآید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۱۴ چوآیین ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۱۵ چوازپیش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۱۶ چوازراه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۱۷ چواسپ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۱۸ چواسکندری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۱۹ چوان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۲۰ چوایزدگشسب ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۲۱ چوایشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۲۲ چوایمن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۲۳ چوباشد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۲۴ چوباغیست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۲۵ چوبخشایش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۲۶ چوبر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۲۷ چوبرشاه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۲۸ چوبرق ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۲۹ چوبگذشت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۳۰ چوبنهاد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۳۱ چوبنیاد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۳۲ چوبیند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۳۳ چوپاداش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۳۴ چوپالود ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۳۵ چوپران ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۳۶ چوپرسند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۳۷ چوپرموده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۳۸ چوپرهیزکاری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۳۹ چوپنهان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۴۰ چوپیلان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۴۱ چوپیوسته ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۴۲ چوتاج ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۴۳ چوترسی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۴۴ چوتو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۴۵ چوجانست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۴۶ چوجانش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۴۷ چوجایی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۴۸ چوجویی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۴۹ چوچیزی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۵۰ چوخرسند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۵۱ چوخستو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۵۲ چوخسرو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۵۳ چوخصمش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۵۴ چوخوانی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۵۵ چوخواهرش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۵۶ چوخواهید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۵۷ چوخون ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۵۸ چوداری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۵۹ چودارید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۶۰ چودانا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۶۱ چودانست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۶۲ چودانش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۶۳ چودرخور ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۶۴ چودریای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۶۵ چودندان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۶۶ چودید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۶۷ چودیدی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۶۸ چودیو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۶۹ چودیوار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۷۰ چورستم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۷۱ چورفتند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۷۲ چورنگ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۷۳ چوسازد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۷۴ چوسال ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۷۵ چوسالت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۷۶ چوسام ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۷۷ چوسبزی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۷۸ چوسستی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۷۹ چوسیصدز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۸۰ چوشاهان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۸۱ چوشاید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۸۲ چوشید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۸۳ چوعباس ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۸۴ چوقار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۸۵ چوقرطاس ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۸۶ چوگاه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۸۷ چوگردوی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۸۸ چوگردی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۸۹ چوگستاخ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۹۰ چوگسترد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۹۱ چوگفتار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۹۲ چوگفتند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۹۳ چوگل ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۹۴ چوگودرز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۹۵ چوگوید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۹۶ چوگویی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۹۷ چولب ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۹۸ چومار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۰۹۹ چومحمود ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۰۰ چومردم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۰۱ چومرگ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۰۲ چومهتر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۰۳ چومیشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۰۴ چونادان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۰۵ چونامش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۰۶ چونامه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۰۷ چونانک ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۰۸ چوناهید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۰۹ چونر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۱۰ چونرسی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۱۱ چونوشین ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۱۲ چونی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۱۳ چونیران ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۱۴ چونیرو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۱۵ چونیل ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۱۶ چونیمی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۱۷ چونیک ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۱۸ چونیکی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۱۹ چوهستی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۲۰ چوهمدان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۲۱ چوکار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۲۲ چوکارت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۲۳ چوکشور ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۲۴ چوکمی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۲۵ چوکهتر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۲۶ چوکیخسرو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۲۷ چوی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۲۸ چویابد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۲۹ چویابی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۳۰ چکانی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۳۱ چیر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۳۲ چیزگشتست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۳۳ چیزگی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۳۴ چیزکانت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۳۵ چیزیش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۳۶ چیستتان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۳۷ چیستشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۳۸ چینن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۳۹ چینود ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۴۰ حاجتستم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۴۱ حالش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۴۲ حب ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۴۳ حجاز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۴۴ حدیث ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۴۵ حرب ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۴۶ حسام ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۴۷ حشر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۴۸ حشمت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۴۹ حصنش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۵۰ حصیر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۵۱ حصیری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۵۲ حلال ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۵۳ حلالست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۵۴ حلقوم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۵۵ حمزه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۵۶ حنظلی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۵۷ حواصل ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۵۸ حکیما ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۵۹ حیوانش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۶۰ خاب ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۶۱ خاتونیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۶۲ خاراش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۶۳ خارست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۶۴ خارستانها ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۶۵ خاره ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۶۶ خارکندی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۶۷ خاستست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۶۸ خاشاکها ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۶۹ خامت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۷۰ خاموش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۷۱ خاندان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۷۲ خانست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۷۳ خانش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۷۴ خانها ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۷۵ خاکت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۷۶ خاکستر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۷۷ خاکسترش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۷۸ خاکم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۷۹ خاکیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۸۰ خایسک ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۸۱ خت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۸۲ ختلان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۸۳ خجستست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۸۴ خد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۸۵ خداوندپاک ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۸۶ خداوندش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۸۷ خداوندکش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۸۸ خداوندی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۸۹ خدایا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۹۰ خدایست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۹۱ خدمت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۹۲ خدنگت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۹۳ خراجش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۹۴ خراسانش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۹۵ خراسانیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۹۶ خرامست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۹۷ خرامیدم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۹۸ خرامیده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۱۹۹ خربندگان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۰۰ خربنده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۰۱ خرج ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۰۲ خردادماه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۰۳ خردان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۰۴ خردباید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۰۵ خرددارتر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۰۶ خردشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۰۷ خردشد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۰۸ خردگیر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۰۹ خردگیرد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۱۰ خردم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۱۱ خردمندت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۱۲ خردنیست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۱۳ خردها ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۱۴ خردکاری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۱۵ خردیاروبا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۱۶ خرست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۱۷ خرطومهاشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۱۸ خرگه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۱۹ خرماستان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۲۰ خرمست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۲۱ خرمم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۲۲ خرمند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۲۳ خرمندش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۲۴ خرمنه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۲۵ خرند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۲۶ خروران ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۲۷ خروزان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۲۸ خروشیدنی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۲۹ خریدارجوی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۳۰ خریدن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۳۱ خریدند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۳۲ خریده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۳۳ خزاعست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۳۴ خساره ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۳۵ خسبد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۳۶ خسپید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۳۷ خستست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۳۸ خستگانرا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۳۹ خستگانند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۴۰ خستگیست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۴۱ خستگیش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۴۲ خستگیهات ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۴۳ خستن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۴۴ خستنست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۴۵ خستی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۴۶ خسروآیین ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۴۷ خسروانیش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۴۸ خسروش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۴۹ خسروکه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۵۰ خسرویش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۵۱ خسور ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۵۲ خشتهای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۵۳ خشمست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۵۴ خشمگین ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۵۵ خشن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۵۶ خشندی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۵۷ خشنودبود ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۵۸ خشیشار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۵۹ خصم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۶۰ خطش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۶۱ خطیب ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۶۲ خفتانش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۶۳ خفتست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۶۴ خفتگی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۶۵ خله ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۶۶ خلوق ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۶۷ خمار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۶۸ خماند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۶۹ خمانیده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۷۰ خمست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۷۱ خمهای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۷۲ خمید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۷۳ خمیر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۷۴ خنجست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۷۵ خندانش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۷۶ خندد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۷۷ خندست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۷۸ خندند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۷۹ خندی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۸۰ خندیدن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۸۱ خندیدنش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۸۲ خندیدنی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۸۳ خنگی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۸۴ خنیا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۸۵ خنیاگران ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۸۶ خوابت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۸۷ خوابگاهی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۸۸ خوابم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۸۹ خوابنی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۹۰ خوابنید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۹۱ خوابیده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۹۲ خوابیست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۹۳ خوارشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۹۴ خوارشاه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۹۵ خوارگشت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۹۶ خوارنیست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۹۷ خواریم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۹۸ خواستستم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۲۹۹ خوالیگرم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۰۰ خوانچه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۰۱ خواندشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۰۲ خواندمش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۰۳ خواندیش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۰۴ خوانندت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۰۵ خوانندگان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۰۶ خوانندمان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۰۷ خوانهای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۰۸ خواهت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۰۹ خواهدشد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۱۰ خواهرستش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۱۱ خواهری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۱۲ خواهشش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۱۳ خواهیش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۱۴ خوباشد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۱۵ خوبند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۱۶ خوبکاری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۱۷ خوچ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۱۸ خودآگاه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۱۹ خودرست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۲۰ خودمگوی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۲۱ خودنشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۲۲ خودکرده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۲۳ خودکنی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۲۴ خورازم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۲۵ خوردشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۲۶ خوردنست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۲۷ خوردنیش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۲۸ خوردنیهای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۲۹ خوردیا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۳۰ خوردیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۳۱ خورستان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۳۲ خورسید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۳۳ خورشد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۳۴ خورشیدفر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۳۵ خوزان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۳۶ خوشا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۳۷ خوشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۳۸ خوشم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۳۹ خوشنوار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۴۰ خونابه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۴۱ خونخوار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۴۲ خونخوارگان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۴۳ خونخواره ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۴۴ خونست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۴۵ خونیز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۴۶ خوها ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۴۷ خوکامه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۴۸ خوکرده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۴۹ خوکنم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۵۰ خویشانت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۵۱ خویشت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۵۲ خویشم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۵۳ خیزدم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۵۴ خیزرانش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۵۵ خیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۵۶ خیناگران ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۵۷ خیو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۵۸ د ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۵۹ دادآور ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۶۰ دادپاسخ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۶۱ دادتان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۶۲ دادجویی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۶۳ دادخوانیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۶۴ دادخواهندگان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۶۵ دادگرتر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۶۶ دادگستر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۶۷ دادگوش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۶۸ دادگویی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۶۹ دادندم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۷۰ دادیابی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۷۱ داراد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۷۲ داراش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۷۳ دارانش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۷۴ داراکنون ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۷۵ دارتان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۷۶ دارمت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۷۷ دارمش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۷۸ دارمی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۷۹ دارندگان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۸۰ دارهای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۸۱ داروبرد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۸۲ داریی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۸۳ داس ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۸۴ داست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۸۵ داستانت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۸۶ داستانش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۸۷ داستانم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۸۸ داستهانها ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۸۹ داسی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۹۰ داشته ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۹۱ داغدل ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۹۲ داغش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۹۳ داغی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۹۴ دامادی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۹۵ دامش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۹۶ دامغان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۹۷ دانات ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۹۸ داناسری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۳۹۹ داناش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۰۰ داندش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۰۱ داندم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۰۲ داندکه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۰۳ دانستم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۰۴ دانستن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۰۵ دانستیش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۰۶ دانشت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۰۷ دانشند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۰۸ دانشیست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۰۹ دانگ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۱۰ داورش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۱۱ داورند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۱۲ دایگانش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۱۳ دایگانم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۱۴ دایگانی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۱۵ دایگی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۱۶ دببند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۱۷ دبستان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۱۸ دبیرست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۱۹ دبیرش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۲۰ دبیریست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۲۱ دختت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۲۲ دخترانند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۲۳ دخل ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۲۴ درآر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۲۵ درآرد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۲۶ درآشتی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۲۷ درآغاز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۲۸ درآورده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۲۹ درآویخت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۳۰ درآویختند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۳۱ درآی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۳۲ درآیید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۳۳ درآیین ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۳۴ درازای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۳۵ درازش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۳۶ درازیش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۳۷ درازیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۳۸ درافتد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۳۹ درانجمن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۴۰ دربار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۴۱ درباژ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۴۲ دربرتری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۴۳ دربلخ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۴۴ دربی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۴۵ دربیابد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۴۶ دربیافت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۴۷ دربیامد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۴۸ دربیش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۴۹ دربیشه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۵۰ درپادشاهی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۵۱ درپادشاهیش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۵۲ درپاک ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۵۳ درپذیر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۵۴ درپذیرفتش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۵۵ درپرستنده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۵۶ درتاج ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۵۷ درجگر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۵۸ درچاره ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۵۹ درحجره ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۶۰ درختانش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۶۱ درخترست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۶۲ درختش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۶۳ درخرد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۶۴ درخروش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۶۵ درخشش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۶۶ درخواست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۶۷ درددل ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۶۸ دردر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۶۹ دردگاهش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۷۰ دردل ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۷۱ دردمندان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۷۲ دردمندیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۷۳ دردهای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۷۴ درزخم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۷۵ درزمان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۷۶ درزهایش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۷۷ درستان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۷۸ درسرست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۷۹ درسندلی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۸۰ درسور ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۸۱ درشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۸۲ درشاه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۸۳ درشبستان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۸۴ درشتاب ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۸۵ درشتند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۸۶ درشتیش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۸۷ درشهریار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۸۸ درصف ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۸۹ درفزونیش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۹۰ درفشاند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۹۱ درفی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۹۲ درگاهشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۹۳ درگر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۹۴ درگشادند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۹۵ درگشت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۹۶ درگهر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۹۷ درگوش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۹۸ درمانده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۴۹۹ درمانش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۰۰ درماه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۰۱ درمگان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۰۲ درمیانش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۰۳ درمیانه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۰۴ درناسپاسان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۰۵ درناگهان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۰۶ درنشاند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۰۷ درنشست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۰۸ درنگست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۰۹ درنمانده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۱۰ درنیستان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۱۱ درها ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۱۲ دروازها ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۱۳ درودم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۱۴ دروغم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۱۵ دروگر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۱۶ درونش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۱۷ درکار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۱۸ درکارزار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۱۹ درکاست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۲۰ درکاستیست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۲۱ درکژی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۲۲ درکشم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۲۳ درکم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۲۴ درکنی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۲۵ درکوه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۲۶ درکی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۲۷ دریابد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۲۸ دریاچه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۲۹ دریاستی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۳۰ دریافتی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۳۱ دریغت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۳۲ دریک ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۳۳ دریکی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۳۴ دزدت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۳۵ دزدیده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۳۶ دژاندر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۳۷ دژمنش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۳۸ دژهودجش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۳۹ دژکنده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۴۰ دستشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۴۱ دستشوی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۴۲ دستگاهست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۴۳ دستگاهش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۴۴ دستگاهی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۴۵ دستهاشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۴۶ دستورباشد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۴۷ دستورشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۴۸ دستکاران ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۴۹ دستیابی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۵۰ دشتبانان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۵۱ دشتش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۵۲ دشتها ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۵۳ دشتهای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۵۴ دشخوار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۵۵ دشوارش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۵۶ دفترست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۵۷ دفترش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۵۸ دگرشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۵۹ دگرگاه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۶۰ دگرگوی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۶۱ دگرکاندر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۶۲ دلارو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۶۳ دلافروز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۶۴ دلان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۶۵ دلانرا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۶۶ دلاویز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۶۷ دلبر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۶۸ دلبران ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۶۹ دلبرست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۷۰ دلربای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۷۱ دلزدای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۷۲ دلسوز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۷۳ دلسوزگی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۷۴ دلسوزه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۷۵ دلفروزو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۷۶ دلفروزی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۷۷ دلفزایم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۷۸ دلگشاده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۷۹ دلگیرت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۸۰ دلیان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۸۱ دلید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۸۲ دلیرانشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۸۳ دلیرت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۸۴ دلیرش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۸۵ دمآهنج ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۸۶ دما ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۸۷ دمت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۸۸ دمست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۸۹ دمنه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۹۰ دمور ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۹۱ دمیدن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۹۲ دنب ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۹۳ دندانش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۹۴ دنور ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۹۵ دنیا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۹۶ دنیی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۹۷ دهانت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۹۸ دهانشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۵۹۹ دهیدم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۰۰ دواج ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۰۱ دواسبه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۰۲ دوامست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۰۳ دواند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۰۴ دواندین ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۰۵ دوایی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۰۶ دوبار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۰۷ دوپر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۰۸ دوپیکر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۰۹ دوچمش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۱۰ دوچیزیست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۱۱ دوختشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۱۲ دودگون ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۱۳ دودی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۱۴ دودیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۱۵ دوراز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۱۶ دوربانگ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۱۷ دوربین ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۱۸ دورتر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۱۹ دورداشت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۲۰ دورمانم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۲۱ دورمانی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۲۲ دورن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۲۳ دورند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۲۴ دورنگست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۲۵ دورویند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۲۶ دوریشی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۲۷ دوریم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۲۸ دوزان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۲۹ دوسال ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۳۰ دوساله ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۳۱ دوستانرا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۳۲ دوستانش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۳۳ دوستداری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۳۴ دوستدارید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۳۵ دوستست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۳۶ دوستوار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۳۷ دوسرای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۳۸ دوشابه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۳۹ دوشیزگان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۴۰ دوشیزگانیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۴۱ دوشیزگی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۴۲ دوشیزه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۴۳ دوصف ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۴۴ دوگانه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۴۵ دوگردد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۴۶ دوگوش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۴۷ دوگوشش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۴۸ دوگیتی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۴۹ دوماه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۵۰ دومرد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۵۱ دومهتر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۵۲ دومهره ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۵۳ دوموبد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۵۴ دومیل ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۵۵ دونم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۵۶ دونک ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۵۷ دوهز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۵۸ دوکارست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۵۹ دوکدامست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۶۰ دوکدانی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۶۱ دوی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۶۲ دویدم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۶۳ دکانش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۶۴ دیار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۶۵ دیدارت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۶۶ دیدارش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۶۷ دیدگانش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۶۸ دیدگانم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۶۹ دیدگه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۷۰ دیدمت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۷۱ دیدید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۷۲ دیدیمشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۷۳ دیرباز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۷۴ دیرماند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۷۵ دیریاب ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۷۶ دیگرانم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۷۷ دیگرید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۷۸ دیگریم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۷۹ دیگی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۸۰ دیلمان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۸۱ دیلمی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۸۲ دینست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۸۳ دیهیمش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۸۴ دیوانش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۸۵ دیوانگانست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۸۶ دیوت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۸۷ دیوزادی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۸۸ دیوست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۸۹ دیوش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۹۰ دیوشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۹۱ دیویست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۹۲ ذره ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۹۳ راآشکار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۹۴ راایم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۹۵ راباد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۹۶ راباید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۹۷ راببرند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۹۸ راببند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۶۹۹ رابجای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۰۰ رابجنگ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۰۱ رابخست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۰۲ رابخوانم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۰۳ رابدوخت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۰۴ رابدید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۰۵ رابدین ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۰۶ رابر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۰۷ رابرآرد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۰۸ رابرگ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۰۹ رابرید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۱۰ رابزرگان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۱۱ رابسوخت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۱۲ رابسی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۱۳ رابسیچیده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۱۴ رابشست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۱۵ رابشکرد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۱۶ رابها ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۱۷ رابهم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۱۸ رابهی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۱۹ رابکس ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۲۰ رابکشت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۲۱ رابکوشد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۲۲ رابکوشم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۲۳ راپاسخ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۲۴ راپاک ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۲۵ راپی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۲۶ راتبر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۲۷ راتو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۲۸ راتوباز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۲۹ راجایگه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۳۰ راحت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۳۱ راخلعت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۳۲ راخواستی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۳۳ راخواندی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۳۴ رادا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۳۵ رادبا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۳۶ رادتر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۳۷ رادست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۳۸ رادل ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۳۹ رادمان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۴۰ رادمردی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۴۱ رادهم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۴۲ رادهی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۴۳ رازاوی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۴۴ رازدارانش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۴۵ رازدارش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۴۶ رازو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۴۷ رازوان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۴۸ راستگویان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۴۹ راسر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۵۰ راسرافگنده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۵۱ راسودمندی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۵۲ راشکوه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۵۳ راع ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۵۴ راگرد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۵۵ راگردش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۵۶ راگردیه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۵۷ رامخوان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۵۸ رامشست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۵۹ رامشگریست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۶۰ رامشگهی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۶۱ رامی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۶۲ رامیان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۶۳ رانام ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۶۴ رانت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۶۵ راندا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۶۶ راندارد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۶۷ رانداند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۶۸ رانداندر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۶۹ راندیدی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۷۰ راندیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۷۱ رانزد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۷۲ رانشاید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۷۳ رانشد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۷۴ رانماند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۷۵ رانهادند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۷۶ رانیاز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۷۷ رانید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۷۸ رانیز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۷۹ رانیست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۸۰ راهجوی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۸۱ راهفت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۸۲ راهنمای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۸۳ راهوار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۸۴ راهید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۸۵ راهیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۸۶ راوی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۸۷ راکارهاساختست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۸۸ راکرد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۸۹ راکس ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۹۰ راکم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۹۱ راکنان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۹۲ راکهتر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۹۳ رایافتست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۹۴ رایان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۹۵ رایتان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۹۶ رایدون ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۹۷ رایم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۹۸ رایکایک ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۷۹۹ رایکی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۰۰ ربا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۰۱ رباط ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۰۲ ربودش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۰۳ ربودم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۰۴ رحیل ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۰۵ رخانت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۰۶ رخته ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۰۷ رختها ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۰۸ رخرا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۰۹ رخشانی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۱۰ رخشی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۱۱ ردشیر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۱۲ رزان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۱۳ رزانیان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۱۴ رزمجو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۱۵ رزمجویش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۱۶ رزمجویی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۱۷ رزمدیده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۱۸ رزمزن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۱۹ رزمسار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۲۰ رزمسازان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۲۱ رزمسازست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۲۲ رزمسازش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۲۳ رزمست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۲۴ رزمگاها ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۲۵ رزمگاهت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۲۶ رزمهای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۲۷ رساد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۲۸ رسام ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۲۹ رسانی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۳۰ رسانیدم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۳۱ رسانیدن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۳۲ رسانیدنم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۳۳ رستخیزت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۳۴ رستخیزست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۳۵ رستست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۳۶ رستش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۳۷ رستگان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۳۸ رستیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۳۹ رسند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۴۰ رسوایی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۴۱ رسولی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۴۲ رسیداین ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۴۳ رسیدست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۴۴ رسیدیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۴۵ رشتی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۴۶ رشی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۴۷ رضوان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۴۸ رطل ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۴۹ رغم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۵۰ رفتستی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۵۱ رفتنا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۵۲ رفتنست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۵۳ رفتنم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۵۴ رفتنیست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۵۵ رفی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۵۶ رگشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۵۷ رمح ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۵۸ رمیح ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۵۹ رمید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۶۰ رمیدند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۶۱ رمیده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۶۲ رنامدار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۶۳ رنجا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۶۴ رنجت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۶۵ رنجتان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۶۶ رنجتر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۶۷ رنجشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۶۸ رنجگی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۶۹ رنجیده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۷۰ رنجیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۷۱ رند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۷۲ رنگار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۷۳ رنگها ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۷۴ رنگیست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۷۵ رهاست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۷۶ رهاشد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۷۷ رهاگشتی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۷۸ رهانی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۷۹ رهانیدش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۸۰ رهانیدم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۸۱ رهای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۸۲ رهست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۸۳ رهگذار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۸۴ رهنمائی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۸۵ رهنمایت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۸۶ رهنمایم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۸۷ رهنمایی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۸۸ رواق ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۸۹ روانی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۹۰ روبم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۹۱ روح ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۹۲ رودباد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۹۳ رودبانان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۹۴ رودسازان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۹۵ رودش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۹۶ رودگانیش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۹۷ رودکی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۹۸ روزتان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۸۹۹ روزشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۰۰ روزگارا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۰۱ روزگارنبرد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۰۲ روزمگاه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۰۳ روزمی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۰۴ روزن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۰۵ روزنامه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۰۶ روزنه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۰۷ روزکار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۰۸ روزیست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۰۹ روس ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۱۰ روسپهبد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۱۱ روسپی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۱۲ روستاها ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۱۳ روستایی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۱۴ روشنائی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۱۵ روشناییست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۱۶ روشنت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۱۷ روشنتر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۱۸ روشنیهای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۱۹ روگر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۲۰ رومت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۲۱ رومش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۲۲ رومیت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۲۳ رومیی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۲۴ روند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۲۵ روندست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۲۶ روکت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۲۷ رویتان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۲۸ رویشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۲۹ روینیه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۳۰ رویهاشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۳۱ رکابست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۳۲ رکیبش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۳۳ ریا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۳۴ ریچال ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۳۵ ریختش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۳۶ ریختندش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۳۷ ریدکی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۳۸ ریزش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۳۹ ریزندها ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۴۰ ریزی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۴۱ ریزیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۴۲ ریست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۴۳ ریشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۴۴ ریشم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۴۵ ریشه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۴۶ ریگش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۴۷ ریمنا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۴۸ ریمنند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۴۹ زآب ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۵۰ زآسانی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۵۱ زآستی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۵۲ زآنجا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۵۳ زآهن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۵۴ زئید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۵۵ زابر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۵۶ زادبوم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۵۷ زادبومت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۵۸ زادشاه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۵۹ زادمرد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۶۰ زارست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۶۱ زاروارند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۶۲ زاسپ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۶۳ زاستر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۶۴ زاسقف ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۶۵ زاشتاب ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۶۶ زافگندگیست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۶۷ زامید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۶۸ زاندان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۶۹ زانست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۷۰ زانوی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۷۱ زاهد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۷۲ زاولستانست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۷۳ زاولش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۷۴ زاوه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۷۵ زایران ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۷۶ زایشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۷۷ زباد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۷۸ زبادش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۷۹ زباغ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۸۰ زبانست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۸۱ زبانهای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۸۲ زبدخواه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۸۳ زبرجدنگار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۸۴ زبرگشتن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۸۵ زبلخ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۸۶ زبهر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۸۷ زبهرامیان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۸۸ زبونتر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۸۹ زبیگانه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۹۰ زپستی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۹۱ زپیش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۹۲ زپیلان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۹۳ زپیوند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۹۴ زتختت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۹۵ زتختی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۹۶ زتیره ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۹۷ زتیزی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۹۸ زتیمارجان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۲۹۹۹ زجان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۰۰ زجنگ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪