پیوست:فهرست بسامدی شاهنامهٔ فردوسی/از رتبهٔ ۱۳۰۰۱ تا ۱۴۰۰۰

از ویکی‌واژه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رتبه واژه بسامد درصد
۱۳۰۰۱ زچنگ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۰۲ زخار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۰۳ زخاقان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۰۴ زخاقانیان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۰۵ زخشم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۰۶ زخشنودی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۰۷ زخویشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۰۸ زخیمه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۰۹ زداد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۱۰ زدادار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۱۱ زدانایی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۱۲ زدانندگان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۱۳ زدایم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۱۴ زدرد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۱۵ زدرگاه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۱۶ زدریای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۱۷ زدشمن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۱۸ زدفتر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۱۹ زدگاه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۲۰ زدندانهای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۲۱ زدندش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۲۲ زدهلیز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۲۳ زدود ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۲۴ زدودن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۲۵ زدیبای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۲۶ زدیدار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۲۷ زدیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۲۸ زدیهیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۲۹ زدیوان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۳۰ زراسپ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۳۱ زرای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۳۲ زربر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۳۳ زرده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۳۴ زردهشتی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۳۵ زرشک ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۳۶ زرفتن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۳۷ زرنج ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۳۸ زرنگ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۳۹ زرهدار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۴۰ زرو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۴۱ زرور ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۴۲ زریرست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۴۳ زریری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۴۴ زریز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۴۵ ززم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۴۶ ززندان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۴۷ زساج ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۴۸ زسر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۴۹ زسیمای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۵۰ زشاهان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۵۱ زشتگویت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۵۲ زشرم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۵۳ زشهد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۵۴ زشهرت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۵۵ زشیر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۵۶ زعاج ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۵۷ زعنبر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۵۸ زفام ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۵۹ زقلب ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۶۰ زگاوان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۶۱ زگرد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۶۲ زگردان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۶۳ زگستهم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۶۴ زگفت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۶۵ زگفتارشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۶۶ زگو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۶۷ زگوهر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۶۸ زمانرا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۶۹ زمانست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۷۰ زمانیش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۷۱ زمژگان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۷۲ زمهر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۷۳ زمینشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۷۴ زمینها ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۷۵ زناآمده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۷۶ زناگه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۷۷ زناکاردیده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۷۸ زنجیرهای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۷۹ زنخچیرگاه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۸۰ زندانت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۸۱ زندانیان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۸۲ زندانیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۸۳ زندگانیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۸۴ زندی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۸۵ زنرا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۸۶ زنزدیک ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۸۷ زنست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۸۸ زنگارگون ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۸۹ زنگوله ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۹۰ زنهارده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۹۱ زنهارشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۹۲ زنهارگیر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۹۳ زنیک ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۹۴ زنیکی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۹۵ زهرآبدار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۹۶ زهراب ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۹۷ زهرای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۹۸ زهردوسپاه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۰۹۹ زهرسوی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۰۰ زهرشد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۰۱ زهرگونه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۰۲ زهرمز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۰۳ زهرمیوه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۰۴ زهشتان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۰۵ زهیر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۰۶ زوانت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۰۷ زودتر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۰۸ زودرشگفت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۰۹ زورقی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۱۰ زورمندان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۱۱ زوکین ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۱۲ زکارنبشته ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۱۳ زکاوس ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۱۴ زکرده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۱۵ زکیخسرو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۱۶ زکینه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۱۷ زیاد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۱۸ زیانش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۱۹ زیانهای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۲۰ زیانکار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۲۱ زیباست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۲۲ زیباسری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۲۳ زیباش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۲۴ زیبافرست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۲۵ زیبست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۲۶ زیبندگی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۲۷ زیتون ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۲۸ زیجهای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۲۹ زیراندر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۳۰ زیربا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۳۱ زیرپای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۳۲ زیرجای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۳۳ زیرخون ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۳۴ زیردستانش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۳۵ زیردستت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۳۶ زیرم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۳۷ زیرنهفت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۳۸ زیرکاه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۳۹ زیل ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۴۰ زینت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۴۱ زینها ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۴۲ زینهارم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۴۳ زینهاریت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۴۴ زیورست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۴۵ زیورش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۴۶ زیک ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۴۷ ژاژ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۴۸ ژاندران ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۴۹ ژرفست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۵۰ ژویین ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۵۱ ژیانست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۵۲ ژیانی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۵۳ ساجند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۵۴ ساختستم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۵۵ سارابد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۵۶ ساربانان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۵۷ سازدت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۵۸ سازدش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۵۹ سازدم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۶۰ سازدی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۶۱ سازش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۶۲ سازما ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۶۳ سازندگی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۶۴ سازو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۶۵ سازکار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۶۶ سازکن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۶۷ ساسانم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۶۸ ساسانی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۶۹ ساق ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۷۰ سالاربار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۷۱ سالارگاه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۷۲ سالارنو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۷۳ سالاروش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۷۴ سالارکیست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۷۵ سالشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۷۶ سالگان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۷۷ سالگون ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۷۸ سالها ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۷۹ سالیانش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۸۰ سامانیان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۸۱ سانش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۸۲ ساوش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۸۳ ساکن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۸۴ سای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۸۵ سایگان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۸۶ سایند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۸۷ سبتر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۸۸ سبزجای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۸۹ سبکشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۹۰ سپارید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۹۱ سپاست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۹۲ سپاهیست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۹۳ سپدار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۹۴ سپردست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۹۵ سپرور ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۹۶ سپند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۹۷ سپهبدار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۹۸ سپهبدپرست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۱۹۹ سپهبدسر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۰۰ سپهبدنژاد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۰۱ سپهبدنژادی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۰۲ سپهد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۰۳ سپهرت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۰۴ سپهرستش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۰۵ سپهریست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۰۶ سپوز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۰۷ سپیدش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۰۸ سپیدم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۰۹ ستامی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۱۰ ستایند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۱۱ ستاییم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۱۲ ستبرست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۱۳ ستبری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۱۴ سترگا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۱۵ ستمگر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۱۶ ستمها ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۱۷ ستمکارگان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۱۸ ستنبه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۱۹ ستودانت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۲۰ ستودم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۲۱ ستونست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۲۲ ستیر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۲۳ ستیهیدن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۲۴ سحر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۲۵ سخاست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۲۶ سختن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۲۷ سختیت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۲۸ سختیست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۲۹ سختیش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۳۰ سختیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۳۱ سختیی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۳۲ سخندان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۳۳ سخنهایش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۳۴ سخنهایشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۳۵ سخنی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۳۶ سرآرند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۳۷ سرآسیمه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۳۸ سرآگنده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۳۹ سرآمدبدو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۴۰ سرآهن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۴۱ سرآهنگ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۴۲ سرآور ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۴۳ سرآوردم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۴۴ سرآورده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۴۵ سرآیدش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۴۶ سراب ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۴۷ سراپاش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۴۸ سراری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۴۹ سرازتیره ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۵۰ سرازدین ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۵۱ سرازکشتن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۵۲ سرافراخته ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۵۳ سرافرازشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۵۴ سرافرازم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۵۵ سرافسر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۵۶ سرافشاند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۵۷ سرافگند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۵۸ سرافکنده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۵۹ سرافیل ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۶۰ سرانتان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۶۱ سرانجامت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۶۲ سرانجامش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۶۳ سرانجمنها ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۶۴ سرانند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۶۵ سرانید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۶۶ سراور ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۶۷ سرایست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۶۸ سرایش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۶۹ سرایند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۷۰ سرایید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۷۱ سراییدن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۷۲ سرب ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۷۳ سربپیچد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۷۴ سربپیچم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۷۵ سربپیچی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۷۶ سربپیچید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۷۷ سربپیچیده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۷۸ سربرافراختند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۷۹ سربگاشت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۸۰ سربگیتی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۸۱ سربند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۸۲ سربندگان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۸۳ سرپرازگفت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۸۴ سرپرستان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۸۵ سرپوست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۸۶ سرتابسر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۸۷ سرتاج ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۸۸ سرتاجور ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۸۹ سرتنگ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۹۰ سرخاری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۹۱ سرخست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۹۲ سرخفته ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۹۳ سرخوشنواز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۹۴ سردباد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۹۵ سردست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۹۶ سردش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۹۷ سردشمنت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۹۸ سردگر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۲۹۹ سرسال ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۰۰ سرسرنگون ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۰۱ سرسرکشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۰۲ سرسوفزای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۰۳ سرشاره ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۰۴ سرشبانان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۰۵ سرشتت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۰۶ سرشتش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۰۷ سرشسته ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۰۸ سرفرازش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۰۹ سرفرازیش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۱۰ سرفرازیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۱۱ سرفشانیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۱۲ سرگشت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۱۳ سرگناه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۱۴ سرگنج ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۱۵ سرگنجهای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۱۶ سرگینش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۱۷ سرمای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۱۸ سرمرد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۱۹ سرمشک ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۲۰ سرمهتران ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۲۱ سرموبد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۲۲ سرموبدان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۲۳ سرنامدار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۲۴ سرنامور ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۲۵ سرنپیچی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۲۶ سرنگونسار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۲۷ سرنگونسارکرد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۲۸ سرنهد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۲۹ سرنهی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۳۰ سرنهید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۳۱ سره ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۳۲ سرهای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۳۳ سرهمی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۳۴ سروان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۳۵ سرودی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۳۶ سرورا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۳۷ سروگاه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۳۸ سرونش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۳۹ سرونی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۴۰ سروهاش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۴۱ سروهای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۴۲ سرکشانشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۴۳ سرکشته ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۴۴ سرکشم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۴۵ سرکشوری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۴۶ سرکشیدن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۴۷ سرکشیدید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۴۸ سرکنی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۴۹ سرکه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۵۰ سرکوه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۵۱ سرکینه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۵۲ سزاتر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۵۳ سزادست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۵۴ سزاوارم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۵۵ سزاوارنیست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۵۶ سزاکیست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۵۷ سزایم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۵۸ سزایی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۵۹ سطالیس ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۶۰ سطرخ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۶۱ سفلگی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۶۲ سقاایست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۶۳ سقیل ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۶۴ سقیلان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۶۵ سگال ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۶۶ سگالت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۶۷ سگالی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۶۸ سگالیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۶۹ سگانش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۷۰ سگانند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۷۱ سگانی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۷۲ سگزیان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۷۳ سلمش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۷۴ سماعیلیان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۷۵ سمت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۷۶ سمر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۷۷ سمورست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۷۸ سن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۷۹ سنانت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۸۰ سنانش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۸۱ سنانم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۸۲ سنانی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۸۳ سندروسست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۸۴ سندیان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۸۵ سنگسار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۸۶ سنگست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۸۷ سنگستم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۸۸ سنگش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۸۹ سنگلاخست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۹۰ سهرابش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۹۱ سهمشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۹۲ سوارانی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۹۳ سوارم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۹۴ سواریش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۹۵ سواریم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۹۶ سوام ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۹۷ سوختندش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۹۸ سوختندی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۳۹۹ سودگشت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۰۰ سودمندت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۰۱ سورش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۰۲ سورگ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۰۳ سوریش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۰۴ سوزش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۰۵ سوزگی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۰۶ سوزنده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۰۷ سوست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۰۸ سوسمار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۰۹ سوسنک ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۱۰ سوفارش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۱۱ سوفراز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۱۲ سوفزار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۱۳ سوگندها ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۱۴ سومان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۱۵ سوکنون ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۱۶ سوکواران ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۱۷ سکندرش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۱۸ سکوبای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۱۹ سکون ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۲۰ سکی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۲۱ سیاهت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۲۲ سیاوشیا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۲۳ سیخ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۲۴ سیرآیی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۲۵ سیراند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۲۶ سیرش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۲۷ سیرشیر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۲۸ سیرم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۲۹ سیرنادیده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۳۰ سیستانش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۳۱ سیسنک ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۳۲ سیصدهراز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۳۳ سیل ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۳۴ سیمان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۳۵ سیمرغش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۳۶ سیمش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۳۷ سیمنش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۳۸ سیمینه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۳۹ سیوز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۴۰ شاپورم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۴۱ شاخها ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۴۲ شادانی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۴۳ شادب ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۴۴ شادباد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۴۵ شادروان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۴۶ شادروز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۴۷ شادشد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۴۸ شادگردان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۴۹ شادگشت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۵۰ شادمانند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۵۱ شادمانیست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۵۲ شادمانیش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۵۳ شادمانیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۵۴ شادند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۵۵ شادورد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۵۶ شادکن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۵۷ شادیت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۵۸ شادیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۵۹ شارا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۶۰ شاس ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۶۱ شاسپ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۶۲ شاسیته ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۶۳ شاگر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۶۴ شانزده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۶۵ شانه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۶۶ شاهانت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۶۷ شاهانم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۶۸ شاهانه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۶۹ شاهایکی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۷۰ شاهتان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۷۱ شاهفش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۷۲ شاهمان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۷۳ شاهنشاهی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۷۴ شاهنشهیست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۷۵ شاهوارش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۷۶ شاهیست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۷۷ شاهیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۷۸ شایدت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۷۹ شایدش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۸۰ شایدی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۸۱ شایست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۸۲ شبانت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۸۳ شبانروز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۸۴ شبانش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۸۵ شبانگه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۸۶ شبستاان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۸۷ شبش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۸۸ شبشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۸۹ شتابت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۹۰ شتابست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۹۱ شتابم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۹۲ شتابندگان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۹۳ شتابنده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۹۴ شتابیدمی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۹۵ شتابیدن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۹۶ شتاف ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۹۷ شترانک ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۹۸ شتربارها ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۴۹۹ شداندر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۰۰ شدت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۰۱ شدستم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۰۲ شدشت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۰۳ شدندنش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۰۴ شدنش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۰۵ شر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۰۶ شراع ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۰۷ شربتی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۰۸ شرمت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۰۹ شرمست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۱۰ شرمم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۱۱ شرنگ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۱۲ شستم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۱۳ شستند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۱۴ شستنست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۱۵ شستی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۱۶ ششتر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۱۷ ششتری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۱۸ شطرخ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۱۹ شغب ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۲۰ شفیع ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۲۱ شگاع ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۲۲ شگبیر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۲۳ شگفته ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۲۴ شگفتید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۲۵ شگفتیست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۲۶ شلوار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۲۷ شماخ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۲۸ شمارابباید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۲۹ شمارت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۳۰ شمارم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۳۱ شمارند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۳۲ شمارنده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۳۳ شماریت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۳۴ شماساز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۳۵ شمالی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۳۶ شمردست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۳۷ شمردم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۳۸ شمشمیر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۳۹ شمشیردار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۴۰ شمشیرگیر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۴۱ شمشیرها ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۴۲ شمشیرکش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۴۳ شمعست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۴۴ شموس ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۴۵ شمید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۴۶ شنودن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۴۷ شنودند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۴۸ شنودی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۴۹ شنیدنش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۵۰ شهدست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۵۱ شهراوی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۵۲ شهرزایشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۵۳ شهرزور ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۵۴ شهرست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۵۵ شهرشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۵۶ شهرشد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۵۷ شهرقیصر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۵۸ شهرگرد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۵۹ شهرهاست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۶۰ شهرهای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۶۱ شهروز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۶۲ شهرکش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۶۳ شهریارت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۶۴ شهریارند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۶۵ شهریاریست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۶۶ شهریمن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۶۷ شهریور ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۶۸ شهریوری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۶۹ شهزاد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۷۰ شهم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۷۱ شهنشاهتان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۷۲ شهنشاهم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۷۳ شهنشاهی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۷۴ شهوار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۷۵ شوخی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۷۶ شوخیت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۷۷ شودتان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۷۸ شودکار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۷۹ شوراب ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۸۰ شوربختند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۸۱ شوشتر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۸۲ شوشها ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۸۳ شولکی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۸۴ شومشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۸۵ شویش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۸۶ شویمش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۸۷ شویی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۸۸ شکارت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۸۹ شکارمنست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۹۰ شکارند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۹۱ شکاف ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۹۲ شکافی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۹۳ شکری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۹۴ شکستش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۹۵ شکفت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۹۶ شکنجی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۹۷ شکیبادل ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۹۸ شکیبیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۵۹۹ شیبان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۰۰ شیبش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۰۱ شیرآفتاب ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۰۲ شیرآمدی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۰۳ شیرافگن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۰۴ شیرافگنی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۰۵ شیراوژنا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۰۶ شیراوژنست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۰۷ شیراوی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۰۸ شیربان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۰۹ شیربوی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۱۰ شیرچین ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۱۱ شیرخشک ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۱۲ شیرخوان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۱۳ شیرخوست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۱۴ شیرخون ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۱۵ شیردرنده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۱۶ شیرزن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۱۷ شیرگرگ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۱۸ شیرگرم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۱۹ شیرگیرا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۲۰ شیرگیری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۲۱ شیرمردند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۲۲ شیرنر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۲۳ شیروان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۲۴ شیرور ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۲۵ شیروشهدست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۲۶ شیرکش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۲۷ شیشه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۲۸ شیندیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۲۹ شیونست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۳۰ شیونی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۳۱ صافی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۳۲ صدافزون ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۳۳ صداندرصد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۳۴ صدبار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۳۵ صدخانه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۳۶ صدرقم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۳۷ صدری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۳۸ صدریش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۳۹ صدسالش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۴۰ صدست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۴۱ صدستون ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۴۲ صدف ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۴۳ صدگزند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۴۴ صدم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۴۵ صدمایه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۴۶ صدهزاران ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۴۷ صدهزارند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۴۸ صدو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۴۹ صدی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۵۰ صرلاب ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۵۱ صفتهای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۵۲ صفهای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۵۳ صلابها ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۵۴ صلوات ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۵۵ صلیبی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۵۶ صنج ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۵۷ صنوبر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۵۸ صواب ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۵۹ صورتگری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۶۰ صوری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۶۱ صوفی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۶۲ صیاد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۶۳ صیاع ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۶۴ ضحاکش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۶۵ ضحاکم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۶۶ طاقهای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۶۷ طالقان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۶۸ طایف ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۶۹ طبری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۷۰ طبعست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۷۱ طبق ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۷۲ طپد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۷۳ طپید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۷۴ طپیده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۷۵ طشتهای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۷۶ طعنه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۷۷ طلب ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۷۸ طلسم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۷۹ طلسمست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۸۰ طلسمی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۸۱ طنبور ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۸۲ طهماسب ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۸۳ طهمورثی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۸۴ طوش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۸۵ طوقی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۸۶ طیسفونش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۸۷ طینوشم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۸۸ طیوش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۸۹ ظلمت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۹۰ عاجست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۹۱ عارضان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۹۲ عاری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۹۳ عاشقم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۹۴ عام ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۹۵ عامیان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۹۶ عبرت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۹۷ عبیرست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۹۸ عدن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۶۹۹ عدو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۰۰ عرابی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۰۱ عراده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۰۲ عرش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۰۳ عروسم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۰۴ عزل ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۰۵ عزیزی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۰۶ عصایی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۰۷ عطارد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۰۸ عفو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۰۹ عقدی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۱۰ علفت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۱۱ علفزار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۱۲ علم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۱۳ عمار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۱۴ عمری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۱۵ عمودگران ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۱۶ عمی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۱۷ عنا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۱۸ عنانت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۱۹ عنبرین ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۲۰ عوض ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۲۱ عکس ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۲۲ عیار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۲۳ عیبجوی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۲۴ عیبهای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۲۵ عیسی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۲۶ غارتگری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۲۷ غاری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۲۸ غبغبش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۲۹ غرچگان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۳۰ غرچگی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۳۱ غرفه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۳۲ غرمست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۳۳ غرمش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۳۴ غره ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۳۵ غروست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۳۶ غریبم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۳۷ غریدن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۳۸ غریونده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۳۹ غریوید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۴۰ غریویدن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۴۱ غزدژ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۴۲ غزی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۴۳ غلتم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۴۴ غلتید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۴۵ غمخوارگان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۴۶ غمری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۴۷ غمست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۴۸ غمگساران ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۴۹ غمگسارش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۵۰ غمهای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۵۱ غمیست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۵۲ غمین ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۵۳ غنود ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۵۴ غور ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۵۵ غوره ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۵۶ غوطه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۵۷ غول ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۵۸ فارقین ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۵۹ فالش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۶۰ فالگو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۶۱ فتادست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۶۲ فتادستم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۶۳ فتادم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۶۴ فتادی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۶۵ فتح ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۶۶ فتی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۶۷ فرآیین ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۶۸ فرا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۶۹ فراخان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۷۰ فرازآور ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۷۱ فرازآورد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۷۲ فرازآورم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۷۳ فرازآوریدند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۷۴ فرازآوریم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۷۵ فرازم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۷۶ فرازیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۷۷ فراسیاب ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۷۸ فرت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۷۹ فرجامشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۸۰ فرخان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۸۱ فرخت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۸۲ فرخترست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۸۳ فرخش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۸۴ فرخندگان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۸۵ فردات ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۸۶ فرزانگانرا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۸۷ فرزندت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۸۸ فرزندم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۸۹ فرزندمان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۹۰ فرزو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۹۱ فرزوان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۹۲ فرسپ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۹۳ فرستادتان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۹۴ فرستادمت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۹۵ فرستادمی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۹۶ فرستندش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۹۷ فرستنده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۹۸ فرستیش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۷۹۹ فرسودن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۰۰ فرشتست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۰۱ فرشید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۰۲ فرع ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۰۳ فرما ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۰۴ فرماروانست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۰۵ فرمانبرم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۰۶ فرمانرا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۰۷ فرمانرواست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۰۸ فرمانها ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۰۹ فرمایدت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۱۰ فرمایی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۱۱ فرمودن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۱۲ فرهختگی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۱۳ فرهنگیانش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۱۴ فرهنگیانم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۱۵ فروافگند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۱۶ فروپژمرید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۱۷ فروجاه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۱۸ فروجست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۱۹ فروداشت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۲۰ فرودم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۲۱ فرودی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۲۲ فروریختشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۲۳ فروریختند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۲۴ فروریخته ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۲۵ فروزانش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۲۶ فروزیدن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۲۷ فروشیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۲۸ فرومایگی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۲۹ فروهشتن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۳۰ فریبت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۳۱ فریبزر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۳۲ فریبش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۳۳ فریبیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۳۴ فریدونت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۳۵ فریدونیان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۳۶ فریدونیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۳۷ فریفتش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۳۸ فزایندگان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۳۹ فزایی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۴۰ فزرانه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۴۱ فزودن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۴۲ فزونستشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۴۳ فزونیست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۴۴ فسار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۴۵ فسانست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۴۶ فسردست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۴۷ فسرده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۴۸ فسوسی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۴۹ فسوسیش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۵۰ فسونگر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۵۱ فسونگرا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۵۲ فسونی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۵۳ فشاندت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۵۴ فشاندن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۵۵ فشانم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۵۶ فشرد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۵۷ فشردن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۵۸ فشرده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۵۹ فطرت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۶۰ فعفور ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۶۱ فغانی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۶۲ فقاع ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۶۳ فگار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۶۴ فگندش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۶۵ فگندنت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۶۶ فگندیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۶۷ فگندیمشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۶۸ فلان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۶۹ فلکها ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۷۰ فندق ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۷۱ فوران ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۷۲ فکندن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۷۳ فیلسوفست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۷۴ فیلسوفش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۷۵ فیلقوسم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۷۶ قارست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۷۷ قارنم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۷۸ قاروره ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۷۹ قارون ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۸۰ قاص ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۸۱ قامت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۸۲ قبادست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۸۳ قبادی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۸۴ قبایش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۸۵ قپان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۸۶ قجغار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۸۷ قجغارباشی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۸۸ قجقار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۸۹ قحطان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۹۰ قرآن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۹۱ قرار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۹۲ قرطاوس ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۹۳ قرطه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۹۴ قرطها ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۹۵ قصر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۹۶ قضیب ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۹۷ قطران ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۹۸ قفا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۸۹۹ قفای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۰۰ قماری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۰۱ قمری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۰۲ قندیل ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۰۳ قندیلهای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۰۴ قنوح ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۰۵ قیسیان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۰۶ قیصرانست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۰۷ قیصرم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۰۸ قیصرند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۰۹ قیصرنژاد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۱۰ قیصرکشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۱۱ قیصریم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۱۲ گار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۱۳ گازرگهی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۱۴ گازری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۱۵ گامی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۱۶ گانیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۱۷ گاهتان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۱۸ گاهست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۱۹ گاهشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۲۰ گاهم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۲۱ گاهند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۲۲ گاوت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۲۳ گاوچهر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۲۴ گاوشیدان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۲۵ گاوی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۲۶ گبرش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۲۷ گتف ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۲۸ گج ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۲۹ گدازیده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۳۰ گدشت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۳۱ گذارت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۳۲ گذاره ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۳۳ گذارید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۳۴ گذراند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۳۵ گذرجوی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۳۶ گذرهاش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۳۷ گذرهای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۳۸ گذشتست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۳۹ گرآیی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۴۰ گرا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۴۱ گرافتد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۴۲ گرامیترستش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۴۳ گرامیست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۴۴ گرانپایه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۴۵ گرانست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۴۶ گرانمایگانشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۴۷ گرانمایگی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۴۸ گرایند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۴۹ گرچند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۵۰ گرخواستی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۵۱ گرخیره ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۵۲ گردآمدند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۵۳ گردافکن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۵۴ گردانت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۵۵ گردانش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۵۶ گردانم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۵۷ گردانی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۵۸ گرداوژن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۵۹ گردرانش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۶۰ گردست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۶۱ گردسواران ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۶۲ گردگار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۶۳ گردگاهش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۶۴ گردگر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۶۵ گردگرد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۶۶ گردگردان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۶۷ گردگه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۶۸ گردگوی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۶۹ گردگیران ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۷۰ گردنکشانت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۷۱ گرده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۷۲ گردونه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۷۳ گردونها ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۷۴ گردکن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۷۵ گردید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۷۶ گردیدن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۷۷ گرزآهنی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۷۸ گرزاسب ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۷۹ گرزت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۸۰ گرزسپ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۸۱ گرزشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۸۲ گرزگران ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۸۳ گرزور ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۸۴ گرست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۸۵ گرستون ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۸۶ گرسیوزست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۸۷ گرسیوزم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۸۸ گرفتارم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۸۹ گرفتت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۹۰ گرفتندشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۹۱ گرفتندگرد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۹۲ گرفتنش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۹۳ گرفتید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۹۴ گرگوی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۹۵ گرگینش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۹۶ گرما ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۹۷ گرمای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۹۸ گرمتر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۳۹۹۹ گرمگوی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۴۰۰۰ گرمیش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪