پیوست:فهرست بسامدی شاهنامهٔ فردوسی/از رتبهٔ ۷۰۰۱ تا ۸۰۰۰

از ویکی‌واژه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رتبه واژه بسامد درصد
۷۰۰۱ نعلش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۰۲ نفزود ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۰۳ نقره ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۰۴ نقط ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۰۵ نگذاشتم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۰۶ نگذشت ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۰۷ نگردیم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۰۸ نگرید ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۰۹ نگسلم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۱۰ نگشاده ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۱۱ نگماشتند ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۱۲ نگویند ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۱۳ نماندت ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۱۴ نماندم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۱۵ نماندند ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۱۶ نمایند ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۱۷ نمد ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۱۸ نمردم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۱۹ نمودست ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۲۰ ننازی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۲۱ ننشست ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۲۲ ننشسته ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۲۳ ننگرند ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۲۴ نهشت ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۲۵ نهنگی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۲۶ نوردد ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۲۷ نوشتیم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۲۸ نکشتی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۲۹ نکوهیدن ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۳۰ نیابید ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۳۱ نیازم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۳۲ نیالاید ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۳۳ نیرمی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۳۴ نیرنگها ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۳۵ نیروش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۳۶ نیزش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۳۷ نیزم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۳۸ نیستش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۳۹ نیستم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۴۰ نیند ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۴۱ نیندیشی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۴۲ نیکش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۴۳ نیکوترست ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۴۴ نیکوییها ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۴۵ ه ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۴۶ هجیرش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۴۷ هرسه ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۴۸ هزارانش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۴۹ هزینه ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۵۰ هژبری ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۵۱ هستید ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۵۲ هستیش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۵۳ هلاهل ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۵۴ هما ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۵۵ همانش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۵۶ همبر ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۵۷ همدان ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۵۸ همزبان ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۵۹ هنرجوی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۶۰ هنرمندی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۶۱ هوشش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۶۲ هولناک ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۶۳ هیم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۶۴ وآیین ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۶۵ وا ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۶۶ واژونه ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۶۷ والا ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۶۸ وبا ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۶۹ وبال ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۷۰ وباک ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۷۱ وبر ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۷۲ وبه ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۷۳ وبوی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۷۴ وپرمایه ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۷۵ وتیر ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۷۶ وجنگ ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۷۷ وخسته ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۷۸ وخوار ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۷۹ وخوبی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۸۰ وخود ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۸۱ وخورد ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۸۲ وخون ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۸۳ ودشت ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۸۴ وراه ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۸۵ ورد ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۸۶ ورشان ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۸۷ ورین ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۸۸ وزآن ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۸۹ وزد ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۹۰ وزویت ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۹۱ وزویست ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۹۲ وشایسته ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۹۳ وشد ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۹۴ وصف ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۹۵ وطوق ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۹۶ وفرهنگ ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۹۷ وگوهر ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۹۸ ومهر ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۹۹ وکارآزموده ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۱۰۰ وکاستی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۱۰۱ وکنداوران ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۱۰۲ وکین ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۱۰۳ ویک ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۱۰۴ کآواز ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۱۰۵ کآید ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۱۰۶ کآیین ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۱۰۷ کاراندرون ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۱۰۸ کارجوی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۱۰۹ کاروانی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۱۱۰ کاستست ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۱۱۱ کاشکی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۱۱۲ کامدش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۱۱۳ کانرا ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۱۱۴ کانکو ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۱۱۵ کاهل ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۱۱۶ کاهنگران ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۱۱۷ کاواز ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۱۱۸ کایدون ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۱۱۹ کبک ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۱۲۰ کجاران ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۱۲۱ کجایی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۱۲۲ کدبانو ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۱۲۳ کردمی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۱۲۴ کردنی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۱۲۵ کریمی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۱۲۶ کشتزار ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۱۲۷ کشتمندی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۱۲۸ کشیدندش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۱۲۹ کلاغ ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۱۳۰ کلاهت ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۱۳۱ کمانست ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۱۳۲ کمانها ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۱۳۳ کمترین ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۱۳۴ کمست ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۱۳۵ کهترند ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۱۳۶ کهنه ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۱۳۷ کوچ ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۱۳۸ کودکانشان ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۱۳۹ کوشنده ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۱۴۰ کینش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۱۴۱ یادت ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۱۴۲ یادگارش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۱۴۳ یارش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۱۴۴ یارمنست ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۱۴۵ یازند ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۱۴۶ یازیم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۱۴۷ یافتندی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۱۴۸ یانس ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۱۴۹ یاورند ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۱۵۰ یبغوی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۱۵۱ یخ ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۱۵۲ یوزان ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۱۵۳ یکبار ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۱۵۴ یکساله ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۱۵۵ آبت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۱۵۶ آبتینش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۱۵۷ آبشخورت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۱۵۸ آبگینه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۱۵۹ آبی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۱۶۰ آختم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۱۶۱ آذرنگ ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۱۶۲ آذری ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۱۶۳ آراستیم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۱۶۴ آرامجوی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۱۶۵ آرامگه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۱۶۶ آردی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۱۶۷ آریمشان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۱۶۸ آزاددل ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۱۶۹ آزادسرو ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۱۷۰ آزادیست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۱۷۱ آزارتان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۱۷۲ آزر ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۱۷۳ آزرد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۱۷۴ آزرمجوی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۱۷۵ آزری ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۱۷۶ آزمودش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۱۷۷ آزمودم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۱۷۸ آزمودن ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۱۷۹ آزموه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۱۸۰ آژیرتر ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۱۸۱ آسانتر ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۱۸۲ آسانش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۱۸۳ آسایشست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۱۸۴ آستانه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۱۸۵ آستی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۱۸۶ آسودگان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۱۸۷ آسیب ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۱۸۸ آشتیست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۱۸۹ آشفتن ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۱۹۰ آشفتنست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۱۹۱ آشناه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۱۹۲ آشکارت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۱۹۳ آفاق ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۱۹۴ آفریدش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۱۹۵ آفریند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۱۹۶ آگنم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۱۹۷ آگنیم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۱۹۸ آگهیست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۱۹۹ آمدستت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۰۰ آمدنشان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۰۱ آموخت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۰۲ آموزدش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۰۳ آموزگارش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۰۴ آمیخت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۰۵ آمیختن ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۰۶ آمیخته ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۰۷ آمیز ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۰۸ آنچت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۰۹ آنسو ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۱۰ آنکجا ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۱۱ آنکش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۱۲ آهنا ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۱۳ آهوان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۱۴ آهوست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۱۵ آهیخت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۱۶ آواره ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۱۷ آوریدت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۱۸ آوگان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۱۹ آویختی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۲۰ آویزد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۲۱ آیدا ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۲۲ آیمت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۲۳ آینه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۲۴ آییم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۲۵ اباسرکشی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۲۶ ابرشاه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۲۷ ابرهردری ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۲۸ ابنوس ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۲۹ ابومنصور ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۳۰ احمد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۳۱ احمدست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۳۲ اخترم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۳۳ ارجمندان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۳۴ اردشیرش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۳۵ ارزان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۳۶ ارزن ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۳۷ ارش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۳۸ ارمانیان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۳۹ ارمایل ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۴۰ اره ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۴۱ ازانپس ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۴۲ ازایشان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۴۳ ازباستان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۴۴ ازبرش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۴۵ ازبندگان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۴۶ ازبنده ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۴۷ ازبنه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۴۸ ازجنگ ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۴۹ ازجهاندار ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۵۰ ازدست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۵۱ ازشما ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۵۲ ازمرد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۵۳ ازمهان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۵۴ ازنامداران ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۵۵ ازهر ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۵۶ ازکاردانان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۵۷ ازکسی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۵۸ ازکین ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۵۹ ازی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۶۰ ازیدر ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۶۱ ازینست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۶۲ اژدهافشن ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۶۳ اسبه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۶۴ اسپت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۶۵ اسپهبدی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۶۶ استاده ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۶۷ استت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۶۸ استواری ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۶۹ اسلام ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۷۰ اسمان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۷۱ اغریرثش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۷۲ افرازد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۷۳ افراسیابست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۷۴ افره ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۷۵ افروخته ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۷۶ افرین ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۷۷ افزایدت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۷۸ افزونترست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۷۹ افسوس ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۸۰ افسونگر ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۸۱ افسونگران ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۸۲ افسونگرست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۸۳ افشان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۸۴ افگنان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۸۵ افگندگان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۸۶ افگندم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۸۷ اگرتان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۸۸ الحرام ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۸۹ امد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۹۰ امر ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۹۱ امشبم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۹۲ امیدوار ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۹۳ انباردار ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۹۴ انبارها ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۹۵ اندآرد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۹۶ انداختش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۹۷ انداختیم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۹۸ اندازدم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۲۹۹ اندرآرد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۰۰ اندرآیم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۰۱ اندرگشاد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۰۲ اندمان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۰۳ اندوهگین ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۰۴ اندیان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۰۵ انگیخت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۰۶ اهتو ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۰۷ اهریمن ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۰۸ اهریمنند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۰۹ اوای ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۱۰ اوبرگشاد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۱۱ اورمزدم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۱۲ اوشاه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۱۳ اوفتاد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۱۴ اوگش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۱۵ اومید ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۱۶ اونیست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۱۷ اویی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۱۸ ایدونکه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۱۹ ایرا ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۲۰ ایرانش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۲۱ ایرمانی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۲۲ ایزدش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۲۳ ایستادن ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۲۴ ایمان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۲۵ بآتش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۲۶ بآتشکده ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۲۷ بآرزوی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۲۸ بآزمون ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۲۹ بآسایش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۳۰ بآسایشست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۳۱ بآسمان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۳۲ بابت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۳۳ بابلی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۳۴ بابم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۳۵ باتخت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۳۶ باخوش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۳۷ بادان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۳۸ بادبانش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۳۹ بادبانها ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۴۰ بادسارست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۴۱ بادمان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۴۲ بادین ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۴۳ بارامش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۴۴ باردن ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۴۵ بارزوی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۴۶ بارگیها ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۴۷ بارن ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۴۸ بارکن ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۴۹ بازآمد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۵۰ بازآورد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۵۱ بازاری ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۵۲ بازاریان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۵۳ بازجستن ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۵۴ بازجوید ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۵۵ بازخوانی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۵۶ بازخواهی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۵۷ بازخورد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۵۸ بازخوردند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۵۹ بازداد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۶۰ بازداران ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۶۱ بازگرداندم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۶۲ بازگردند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۶۳ بازگشتست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۶۴ بازگشتیم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۶۵ بازگونی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۶۶ بازند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۶۷ بازکرد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۶۸ بازکش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۶۹ بازکن ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۷۰ بازیابی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۷۱ بازیش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۷۲ باژدار ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۷۳ باژها ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۷۴ باسب ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۷۵ باستاد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۷۶ باسرکشان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۷۷ باشکش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۷۸ بافتن ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۷۹ بافسوس ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۸۰ باقی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۸۱ باگوشوار ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۸۲ بالتوینه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۸۳ بالید ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۸۴ بامایه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۸۵ بامرد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۸۶ بامنند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۸۷ بامید ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۸۸ بانان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۸۹ بانژاد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۹۰ بانش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۹۱ بانو ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۹۲ بانوانی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۹۳ بانیا ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۹۴ باور ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۹۵ باورنگ ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۹۶ باکس ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۹۷ بایدی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۹۸ بایستش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۳۹۹ بایستمی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۰۰ ببادا ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۰۱ ببادافره ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۰۲ بباره ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۰۳ ببازارگان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۰۴ ببافد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۰۵ ببالاید ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۰۶ ببالینش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۰۷ ببربیان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۰۸ ببردم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۰۹ ببردن ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۱۰ ببرده ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۱۱ ببرگ ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۱۲ ببرند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۱۳ ببری ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۱۴ ببستر ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۱۵ ببستست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۱۶ ببستیم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۱۷ ببسیچ ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۱۸ ببلخ ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۱۹ ببندمت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۲۰ ببندوی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۲۱ ببودن ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۲۲ ببوسم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۲۳ ببویی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۲۴ ببیچارگی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۲۵ بپالاید ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۲۶ بپالایم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۲۷ بپالد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۲۸ بپایش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۲۹ بپخت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۳۰ بپذیرد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۳۱ بپراگنم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۳۲ بپرخاش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۳۳ بپردازی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۳۴ بپرس ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۳۵ بپرستم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۳۶ بپرسند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۳۷ بپرسی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۳۸ بپرسیدمش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۳۹ بپرسیدمی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۴۰ بپرسیم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۴۱ بپرمایه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۴۲ بپرهیزدی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۴۳ بپروردشان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۴۴ بپروردیم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۴۵ بپروین ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۴۶ بپولادوند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۴۷ بپی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۴۸ بپیچیده ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۴۹ بپیچیم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۵۰ بپیرانش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۵۱ بپیرایه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۵۲ بپیشش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۵۳ بپیماید ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۵۴ بپیمایدم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۵۵ بپیمایم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۵۶ بپیمودم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۵۷ بپیموده ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۵۸ بپیوند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۵۹ بتابم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۶۰ بتابی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۶۱ بتارک ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۶۲ بتاریک ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۶۳ بتازند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۶۴ بتازید ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۶۵ بترست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۶۶ بترسیم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۶۷ بتفت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۶۸ بتقویم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۶۹ بتوقیع ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۷۰ بتول ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۷۱ بتیمار ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۷۲ بجاه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۷۳ بجنباند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۷۴ بجنبی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۷۵ بجویش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۷۶ بچپ ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۷۷ بچرم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۷۸ بچنگال ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۷۹ بچون ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۸۰ بچیزی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۸۱ بچین ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۸۲ بحرین ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۸۳ بحقه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۸۴ بخان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۸۵ بخانه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۸۶ بخراد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۸۷ بخردا ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۸۸ بخرگاه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۸۹ بخسپند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۹۰ بخستند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۹۱ بخشایست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۹۲ بخشدش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۹۳ بخششی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۹۴ بخشیدنی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۹۵ بخفتانش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۹۶ بخلخ ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۹۷ بخندند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۹۸ بخوابند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۴۹۹ بخواندش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۰۰ بخواهشگری ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۰۱ بخواهند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۰۲ بخواهید ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۰۳ بخوردست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۰۴ بخوردنش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۰۵ بخوردی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۰۶ بخوی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۰۷ بدآمد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۰۸ بدادآفرین ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۰۹ بدادندش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۱۰ بدارند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۱۱ بدانجای ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۱۲ بدانجایگه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۱۳ بداندیشی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۱۴ بدانگاه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۱۵ بدانندگان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۱۶ بدانکس ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۱۷ بدبق ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۱۸ بدترند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۱۹ بدتن ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۲۰ بدتنه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۲۱ بدتنی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۲۲ بددین ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۲۳ بدرج ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۲۴ بدرع ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۲۵ بدروزگار ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۲۶ بدروند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۲۷ بدزدد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۲۸ بدزدید ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۲۹ بدستان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۳۰ بدستت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۳۱ بدسگالانش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۳۲ بدشان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۳۳ بدگمانی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۳۴ بدگوهران ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۳۵ بدلت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۳۶ بدنبال ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۳۷ بدنبشته ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۳۸ بدنژادست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۳۹ بدوزد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۴۰ بدوزی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۴۱ بدوشاه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۴۲ بدیدندش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۴۳ بدیست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۴۴ بدینجا ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۴۵ بدیوان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۴۶ برآراسته ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۴۷ برآرید ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۴۸ برآسمان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۴۹ برآمیزدی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۵۰ برآنگونه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۵۱ برآنی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۵۲ برآواز ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۵۳ برآوردگه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۵۴ برآویختی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۵۵ برادرم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۵۶ برارد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۵۷ برارم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۵۸ براسب ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۵۹ برافتد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۶۰ برافراختشان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۶۱ برافزون ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۶۲ برافشان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۶۳ برافگندی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۶۴ براگنده ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۶۵ برانجا ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۶۶ براندود ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۶۷ براندوده ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۶۸ براندیشد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۶۹ براندیشه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۷۰ برانگیخته ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۷۱ برانگیختی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۷۲ برانگیز ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۷۳ براهیم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۷۴ بربباید ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۷۵ بربود ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۷۶ برپادشا ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۷۷ برتابد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۷۸ برتاختی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۷۹ برتافت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۸۰ برتافتند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۸۱ برتن ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۸۲ برچه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۸۳ برخرد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۸۴ برخروشم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۸۵ برخساره ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۸۶ برخوان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۸۷ برخواندند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۸۸ برخواندیم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۸۹ بردارشان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۹۰ بردارم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۹۱ بردارمت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۹۲ بردارمش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۹۳ برداشتن ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۹۴ برداشتیم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۹۵ بردشت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۹۶ بردگان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۹۷ بردنش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۹۸ بردنی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۵۹۹ بردهد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۰۰ بردوختند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۰۱ برزش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۰۲ برزگان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۰۳ برزمهر ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۰۴ برزنیم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۰۵ برسید ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۰۶ برشاخ ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۰۷ برشدند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۰۸ برشده ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۰۹ برشدی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۱۰ برشگفت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۱۱ برشکستند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۱۲ برشکن ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۱۳ برطاس ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۱۴ برفتاد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۱۵ برفتست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۱۶ برفتش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۱۷ برفراز ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۱۸ برفرازی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۱۹ برفرازید ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۲۰ برفروزید ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۲۱ برفزونی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۲۲ برفشانم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۲۳ برفشانیم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۲۴ برفگنده ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۲۵ برگاشتن ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۲۶ برگاشتی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۲۷ برگذاشت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۲۸ برگذشتن ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۲۹ برگران ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۳۰ برگره ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۳۱ برگستوانور ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۳۲ برگسسته ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۳۳ برگشادم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۳۴ برگشای ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۳۵ برگشاییم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۳۶ برگفتند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۳۷ برگماشت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۳۸ برگوید ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۳۹ برمدار ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۴۰ برمهست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۴۱ برناست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۴۲ برناش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۴۳ برنام ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۴۴ برنامور ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۴۵ برنتابید ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۴۶ برنتافت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۴۷ برنجست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۴۸ برندش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۴۹ برندید ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۵۰ برنشستند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۵۱ برنگذرم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۵۲ برنگردانم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۵۳ برنگردد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۵۴ برنهیم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۵۵ برنوشت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۵۶ برنیاید ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۵۷ برنیک ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۵۸ برهندوان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۵۹ برهیون ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۶۰ بروآفرین ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۶۱ بروهاش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۶۲ برویت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۶۳ برکار ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۶۴ برکرد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۶۵ برکنید ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۶۶ برکوه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۶۷ برکوهه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۶۸ بریدیم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۶۹ بریزیم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۷۰ بریگ ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۷۱ بریکی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۷۲ بزادم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۷۳ بزال ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۷۴ بزخم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۷۵ بزنار ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۷۶ بزند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۷۷ بزنگار ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۷۸ بژرفی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۷۹ بژوپین ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۸۰ بساری ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۸۱ بسپریم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۸۲ بستایدش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۸۳ بستایمت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۸۴ بستست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۸۵ بستگی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۸۶ بسربر ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۸۷ بسغد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۸۸ بسفت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۸۹ بسندست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۹۰ بسنگ ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۹۱ بسور ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۹۲ بسوزی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۹۳ بسیارهوش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۹۴ بسیجید ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۹۵ بسیجیده ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۹۶ بسیچم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۹۷ بسیچند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۹۸ بشاید ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۶۹۹ بشایستمی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۰۰ بشستی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۰۱ بشهری ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۰۲ بشکوفه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۰۳ بشیرین ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۰۴ بصندوق ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۰۵ بطریق ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۰۶ بعد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۰۷ بعنبر ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۰۸ بعنوان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۰۹ بغارت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۱۰ بغزنین ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۱۱ بغض ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۱۲ بغنوم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۱۳ بفرازد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۱۴ بفرخ ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۱۵ بفردا ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۱۶ بفرسود ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۱۷ بفرمانش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۱۸ بفروختند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۱۹ بفروز ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۲۰ بفریفت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۲۱ بفریفتی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۲۲ بفزاید ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۲۳ بفسرد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۲۴ بفشارد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۲۵ بفشاردش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۲۶ بفشاردم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۲۷ بفگنیم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۲۸ بگداختند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۲۹ بگذاشتش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۳۰ بگذاشتندی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۳۱ بگذرانند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۳۲ بگذرید ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۳۳ بگریستی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۳۴ بگریند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۳۵ بگزایدش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۳۶ بگزیدم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۳۷ بگزیده ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۳۸ بگزیندش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۳۹ بگسترده ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۴۰ بگشادمان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۴۱ بگشادییم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۴۲ بگشایدت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۴۳ بگشایم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۴۴ بگلزریون ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۴۵ بگماز ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۴۶ بگویمت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۴۷ بگیری ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۴۸ بلاجوی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۴۹ بلاغت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۵۰ بلاون ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۵۱ بلب ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۵۲ بلوجی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۵۳ بلوچ ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۵۴ بلورینش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۵۵ بمالم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۵۶ بماندت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۵۷ بماهی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۵۸ بمردانگی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۵۹ بمژگان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۶۰ بمستی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۶۱ بمنزل ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۶۲ بمه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۶۳ بمیدان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۶۴ بمیرم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۶۵ بمیرند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۶۶ بنادان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۶۷ بنامش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۶۸ بناورد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۶۹ بنداندرست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۷۰ بنشاندت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۷۱ بنشاندش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۷۲ بنشاندیم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۷۳ بنشید ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۷۴ بنفرین ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۷۵ بنفشه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۷۶ بنگاه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۷۷ بنگریدم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۷۸ بنهاده ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۷۹ بنهید ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۸۰ بنو ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۸۱ بنواخت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۸۲ بنواختند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۸۳ بنوازدت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۸۴ بهارا ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۸۵ بهارش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۸۶ بهاماوران ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۸۷ بهربهره ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۸۸ بهرپایمردی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۸۹ بهرش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۹۰ بهرمز ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۹۱ بهرمزد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۹۲ بهرمهتری ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۹۳ بهرکشوری ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۹۴ بهشتیش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۹۵ بهمنست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۹۶ بهندی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۹۷ بهیست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۹۸ بهین ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۷۹۹ بوالمظفر ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۰۰ بودتان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۰۱ بودزان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۰۲ بودمان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۰۳ بودنش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۰۴ بورابرش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۰۵ بورزد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۰۶ بوستانش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۰۷ بوسید ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۰۸ بوقت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۰۹ بومتان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۱۰ بومشان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۱۱ بویه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۱۲ بکابل ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۱۳ بکارند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۱۴ بکافید ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۱۵ بکاهدش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۱۶ بکاهی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۱۷ بکردیم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۱۸ بکندی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۱۹ بکه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۲۰ بکوب ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۲۱ بکوبم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۲۲ بکوشش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۲۳ بکوشیدم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۲۴ بکیخسرو ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۲۵ بیآراست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۲۶ بیآراستند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۲۷ بیاراستندی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۲۸ بیارام ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۲۹ بیارامد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۳۰ بیازاردش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۳۱ بیازد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۳۲ بیازرد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۳۳ بیازرده ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۳۴ بیاسایم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۳۵ بیامدش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۳۶ بیانداخت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۳۷ بیاوردشان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۳۸ بیای ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۳۹ بیخت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۴۰ بیخرد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۴۱ بیدارباش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۴۲ بیدارشان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۴۳ بیدانشی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۴۴ بیدست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۴۵ بیره ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۴۶ بیژنست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۴۷ بیسچ ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۴۸ بیفراخت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۴۹ بیفروختی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۵۰ بیفروز ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۵۱ بیفروزدش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۵۲ بیفروزی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۵۳ بیفزای ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۵۴ بیفگنده ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۵۵ بیقطون ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۵۶ بیگمانم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۵۷ بیگه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۵۸ بینداختش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۵۹ بینداختم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۶۰ بینداختی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۶۱ بینداز ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۶۲ بیندت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۶۳ بیندود ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۶۴ بینمت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۶۵ بینندگان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۶۶ بینه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۶۷ بیهشی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۶۸ بیهودگی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۶۹ بیورد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۷۰ بیکباره ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۷۱ بیکران ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۷۲ پابند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۷۳ پادشاهیت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۷۴ پادشای ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۷۵ پاردم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۷۶ پارسایی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۷۷ پاشنه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۷۸ پالیزبانش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۷۹ پایت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۸۰ پدروارش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۸۱ پذیریم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۸۲ پرآزارتر ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۸۳ پرآمد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۸۴ پرازخون ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۸۵ پراگندگان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۸۶ پراکنده ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۸۷ پرباد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۸۸ پرت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۸۹ پرجفا ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۹۰ پرخراش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۹۱ پرخنده ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۹۲ پرداختند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۹۳ پرداختی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۹۴ پرداختیم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۹۵ پرداغ ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۹۶ پرزاغ ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۹۷ پرزیان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۹۸ پرستم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۸۹۹ پرستند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۰۰ پرستی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۰۱ پرسدت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۰۲ پرسشم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۰۳ پرسمت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۰۴ پرسیم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۰۵ پرشکن ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۰۶ پرگرد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۰۷ پرگناهان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۰۸ پرمدارا ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۰۹ پرموده ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۱۰ پرندش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۱۱ پرهیزی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۱۲ پروازش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۱۳ پرودگار ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۱۴ پروردگارست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۱۵ پروریدن ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۱۶ پروریم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۱۷ پریچهرگان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۱۸ پریزاده ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۱۹ پژوهست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۲۰ پژوهی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۲۱ پسرش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۲۲ پسم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۲۳ پسندت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۲۴ پسندم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۲۵ پسندید ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۲۶ پسندیدم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۲۷ پسندیدن ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۲۸ پسندیدنست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۲۹ پسندیدی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۳۰ پش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۳۱ پشتم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۳۲ پشمان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۳۳ پشمینه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۳۴ پناهد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۳۵ پناهست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۳۶ پناهیم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۳۷ پنچاه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۳۸ پنداشت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۳۹ پنداشتم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۴۰ پندگیری ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۴۱ پندم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۴۲ پهناش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۴۳ پورا ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۴۴ پوستی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۴۵ پیامم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۴۶ پیچاند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۴۷ پیچش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۴۸ پیچند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۴۹ پیچیدن ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۵۰ پیدانه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۵۱ پیداکند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۵۲ پیراستن ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۵۳ پیراسته ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۵۴ پیرانش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۵۵ پیراهنم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۵۶ پیرخراسان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۵۷ پیرگرگ ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۵۸ پیروسست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۵۹ پیشگاهش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۶۰ پیشکاران ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۶۱ پیشینگان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۶۲ پیغامش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۶۳ پیغامها ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۶۴ پیغمبران ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۶۵ پیلبان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۶۶ پیلبانان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۶۷ پیمانش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۶۸ پیمای ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۶۹ پیمبرش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۷۰ پیمودم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۷۱ پیوستگان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۷۲ پیکری ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۷۳ تابداده ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۷۴ تابی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۷۵ تابید ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۷۶ تاجبخش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۷۷ تاجدارند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۷۸ تاجهاندار ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۷۹ تاختش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۸۰ تاختندی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۸۱ تاختنها ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۸۲ تارکت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۸۳ تاریکشان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۸۴ تازد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۸۵ تازند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۸۶ تازیی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۸۷ تال ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۸۸ تاهرکسی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۸۹ تای ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۹۰ تختست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۹۱ تختشان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۹۲ تختم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۹۳ تختها ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۹۴ تختی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۹۵ تراام ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۹۶ ترازو ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۹۷ ترجمانش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۹۸ ترسست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۷۹۹۹ ترسکار ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۰۰ ترسی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪