پیوست:فهرست بسامدی شاهنامهٔ فردوسی/از رتبهٔ ۹۰۰۱ تا ۱۰۰۰۰

از ویکی‌واژه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رتبه واژه بسامد درصد
۹۰۰۱ نپیموده ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۰۲ نثارش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۰۳ نثاری ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۰۴ نجوشد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۰۵ نجوشی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۰۶ نخاست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۰۷ نخسبد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۰۸ نخسپد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۰۹ نخفتند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۱۰ نخفته ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۱۱ نخفتی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۱۲ نخندد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۱۳ نخواندش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۱۴ نخوانمش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۱۵ نخوانندشان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۱۶ نخوردی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۱۷ نخیزد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۱۸ ندادست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۱۹ ندست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۲۰ ندیدش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۲۱ ندیشه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۲۲ نرا ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۲۳ نرانی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۲۴ نرانیم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۲۵ نرخی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۲۶ نرگسان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۲۷ نرمست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۲۸ نروید ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۲۹ نزار ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۳۰ نزدیکشان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۳۱ نسب ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۳۲ نسپرم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۳۳ نستد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۳۴ نستود ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۳۵ نسخت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۳۶ نسنجد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۳۷ نسودی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۳۸ نشاندش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۳۹ نشاننده ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۴۰ نشانهای ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۴۱ نشانیم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۴۲ نشتافتم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۴۳ نشتافتند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۴۴ نشستنگهش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۴۵ نشناخت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۴۶ نشناختم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۴۷ نشنویم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۴۸ نشوریم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۴۹ نشکند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۵۰ نشکنم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۵۱ نشکنید ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۵۲ نشکنیم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۵۳ نشکیفتی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۵۴ نشیبست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۵۵ نشیبی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۵۶ نشیمی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۵۷ نشینند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۵۸ نعلین ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۵۹ نغزش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۶۰ نفت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۶۱ نفرمایمش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۶۲ نفیر ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۶۳ نقل ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۶۴ نگارا ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۶۵ نگارش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۶۶ نگذاشتش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۶۷ نگذرانی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۶۸ نگرداند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۶۹ نگردند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۷۰ نگروی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۷۱ نگسلاند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۷۲ نگسلد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۷۳ نگهبانش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۷۴ نمازش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۷۵ نمام ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۷۶ نمدزین ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۷۷ نمردست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۷۸ نمودش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۷۹ نمکسود ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۸۰ ننازد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۸۱ نندیشم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۸۲ ننشاندی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۸۳ ننگرم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۸۴ ننگریدی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۸۵ ننگش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۸۶ نهصد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۸۷ نوآمد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۸۸ نواخت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۸۹ نوازند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۹۰ نوازیدن ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۹۱ نوافگند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۹۲ نوجوان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۹۳ نوذرنژاد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۹۴ نوزده ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۹۵ نوشاد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۹۶ نوشتست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۹۷ نوشتش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۹۸ نوشگفتی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۹۹ نومیدی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۰۰ نونشست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۰۱ نویس ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۰۲ نویم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۰۳ نکردش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۰۴ نکشتند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۰۵ نکوبد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۰۶ نکوتر ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۰۷ نکوشد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۰۸ نکوهنده ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۰۹ نکوکارتر ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۱۰ نیآمد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۱۱ نیاراست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۱۲ نیارامد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۱۳ نیارمت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۱۴ نیاریمتان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۱۵ نیازاردم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۱۶ نیازید ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۱۷ نیاطوس ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۱۸ نیامان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۱۹ نیامدت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۲۰ نیامیخت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۲۱ نیرنگت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۲۲ نیروت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۲۳ نیزت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۲۴ نیساریان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۲۵ نیفکند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۲۶ نیکت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۲۷ نیکخواهی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۲۸ نیکویست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۲۹ نیکیست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۳۰ هاروت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۳۱ هاشمی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۳۲ هامال ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۳۳ هان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۳۴ هایی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۳۵ هجده ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۳۶ هرآنچت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۳۷ هرآنچش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۳۸ هرآنکو ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۳۹ هراسست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۴۰ هرانجا ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۴۱ هرچون ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۴۲ هرسری ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۴۳ هرمهتری ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۴۴ هرمهره ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۴۵ هرکشوری ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۴۶ هزارانت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۴۷ هزارش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۴۸ هزارم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۴۹ هشیاردل ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۵۰ هشیواری ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۵۱ هفتست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۵۲ هفصد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۵۳ همآواز ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۵۴ همآورد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۵۵ همام ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۵۶ هماناکه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۵۷ همبوی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۵۸ همداستانم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۵۹ همرزم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۶۰ همرهم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۶۱ همشیرگان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۶۲ همنورد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۶۳ همویست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۶۴ هنرهاش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۶۵ هه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۶۶ هوازی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۶۷ هوشیاران ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۶۸ هی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۶۹ وآب ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۷۰ وآفرین ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۷۱ وآهنگ ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۷۲ واسبان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۷۳ واست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۷۴ وافسر ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۷۵ والماس ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۷۶ واندر ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۷۷ واندک ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۷۸ واندیشه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۷۹ وبخت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۸۰ وبخشش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۸۱ وبرده ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۸۲ وبزم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۸۳ وبس ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۸۴ وبوم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۸۵ وبیش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۸۶ وپادشاهی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۸۷ وپاک ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۸۸ وپس ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۸۹ وپیش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۹۰ وپیل ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۹۱ وتاریکی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۹۲ وتن ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۹۳ وتیمار ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۹۴ وجام ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۹۵ وجفت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۹۶ وجوان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۹۷ وجوش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۹۸ وچند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۱۹۹ وچه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۰۰ وچین ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۰۱ وحی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۰۲ وخاک ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۰۳ وختن ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۰۴ وخردمندی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۰۵ وخرم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۰۶ وخندان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۰۷ وخواسته ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۰۸ وخیل ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۰۹ ودار ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۱۰ ودستان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۱۱ ودین ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۱۲ ودینار ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۱۳ وراد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۱۴ وراگیو ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۱۵ ورانام ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۱۶ ورایدونک ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۱۷ ورت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۱۸ وردان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۱۹ ورزان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۲۰ ورزند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۲۱ ورگ ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۲۲ وروشن ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۲۳ وزانسو ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۲۴ وزن ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۲۵ وسپه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۲۶ وسپید ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۲۷ وسختی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۲۸ وسرخ ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۲۹ وشاه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۳۰ وشش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۳۱ وشمشیر ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۳۲ وشهری ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۳۳ وعنوان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۳۴ وفرخ ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۳۵ وفی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۳۶ وقاس ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۳۷ وقاص ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۳۸ وقت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۳۹ وگرتان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۴۰ وگرد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۴۱ وگریان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۴۲ وگفتش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۴۳ وگوش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۴۴ وگیر ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۴۵ وما ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۴۶ ومردی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۴۷ ومست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۴۸ ومغزش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۴۹ ومهان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۵۰ ومی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۵۱ وناسپاس ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۵۲ ونامه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۵۳ ونبرد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۵۴ وننگ ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۵۵ ونیوش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۵۶ وهری ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۵۷ وهمه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۵۸ وهمیدون ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۵۹ وهوش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۶۰ وکرد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۶۱ وکردار ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۶۲ وکژی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۶۳ وکم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۶۴ وکوپال ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۶۵ ویادگیر ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۶۶ ویافته ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۶۷ ویی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۶۸ کآرد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۶۹ کآن ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۷۰ کآنکس ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۷۱ کآهرمنست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۷۲ کاباد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۷۳ کاتش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۷۴ کاتوزیان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۷۵ کاخی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۷۶ کارآزمای ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۷۷ کارآگاهان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۷۸ کارآن ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۷۹ کاراگهان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۸۰ کارباخویشتن ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۸۱ کارجاسپ ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۸۲ کارجهان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۸۳ کارخسرو ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۸۴ کارسخت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۸۵ کارگردان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۸۶ کارگه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۸۷ کارم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۸۸ کارکهن ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۸۹ کارکیست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۹۰ کاریست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۹۱ کاریش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۹۲ کاسپ ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۹۳ کاستن ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۹۴ کافد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۹۵ کافراسیاب ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۹۶ کافرند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۹۷ کافریدست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۹۸ کافورگون ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۲۹۹ کاله ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۰۰ کامها ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۰۱ کانا ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۰۲ کانجا ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۰۳ کاندازه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۰۴ کاندران ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۰۵ کاندیشه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۰۶ کانی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۰۷ کاهلان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۰۸ کاهنده ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۰۹ کاهی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۱۰ کاوسیان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۱۱ کاوگان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۱۲ کاولستان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۱۳ کایران ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۱۴ کایزد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۱۵ کبستش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۱۶ کبوده ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۱۷ کتایونش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۱۸ کجاآن ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۱۹ کجاهست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۲۰ کجایند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۲۱ کد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۲۲ کدخدایند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۲۳ کرانی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۲۴ کرخ ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۲۵ کردگانرا ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۲۶ کردگاه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۲۷ کردمش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۲۸ کردنت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۲۹ کردید ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۳۰ کردیش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۳۱ کرزبان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۳۲ کروخان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۳۳ کروشان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۳۴ کریمان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۳۵ کزانجا ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۳۶ کزویت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۳۷ کسم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۳۸ کسهای ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۳۹ کشتست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۴۰ کشتش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۴۱ کشتگانرا ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۴۲ کشتمندان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۴۳ کشتنش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۴۴ کشتیست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۴۵ کشندش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۴۶ کشورم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۴۷ کفته ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۴۸ کفچ ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۴۹ کفی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۵۰ کمترست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۵۱ کمتریم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۵۲ کمربست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۵۳ کمرش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۵۴ کمینگه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۵۵ کنامی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۵۶ کنجی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۵۷ کندآوری ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۵۸ کندش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۵۹ کندشان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۶۰ کندند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۶۱ کنمشان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۶۲ کنندش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۶۳ کننده ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۶۴ کنونم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۶۵ کهانش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۶۶ کوب ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۶۷ کودکانش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۶۸ کودکانی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۶۹ کودکیست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۷۰ کورا ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۷۱ کوراست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۷۲ کوژپشت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۷۳ کوشم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۷۴ کوشی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۷۵ کوهساران ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۷۶ کیانوش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۷۷ کییست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۷۸ کییم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۷۹ یابمش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۸۰ یاجوج ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۸۱ یادآوری ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۸۲ یادش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۸۳ یادکرد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۸۴ یادکن ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۸۵ یارای ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۸۶ یارتان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۸۷ یارخواه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۸۸ یارم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۸۹ یارمندی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۹۰ یافتستیم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۹۱ یتیم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۹۲ یزدانت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۹۳ یزگرد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۹۴ یگانه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۹۵ یلانرا ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۹۶ یکبارگیست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۹۷ یکپار ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۹۸ یکروز ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۳۹۹ آئین ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۰۰ آبادجای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۰۱ آبادشهر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۰۲ آبادگان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۰۳ آبچین ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۰۴ آبخور ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۰۵ آبداری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۰۶ آبدن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۰۷ آبشخورست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۰۸ آبشخورش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۰۹ آبشخورم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۱۰ آبگیرست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۱۱ آبنوسی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۱۲ آبه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۱۳ آتشت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۱۴ آتشست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۱۵ آتشستی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۱۶ آتشش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۱۷ آتشکدست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۱۸ آختند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۱۹ آخته ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۲۰ آختی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۲۱ آخری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۲۲ آخور ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۲۳ آدمیست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۲۴ آدینه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۲۵ آذرآبادگان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۲۶ آذرا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۲۷ آذراندر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۲۸ آذرپرست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۲۹ آذرم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۳۰ آرا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۳۱ آرامتان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۳۲ آرامگاهت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۳۳ آردش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۳۴ آرزوگاه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۳۵ آرزویت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۳۶ آرزویست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۳۷ آرشش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۳۸ آرشم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۳۹ آرشی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۴۰ آرمام ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۴۱ آرمیدن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۴۲ آروز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۴۳ آروزست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۴۴ آزادتر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۴۵ آزادگانرا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۴۶ آزادگانست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۴۷ آزادگشت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۴۸ آزادمردان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۴۹ آزادمردی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۵۰ آزادیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۵۱ آزارت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۵۲ آزاردم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۵۳ آزارها ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۵۴ آزاریی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۵۵ آزاندرون ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۵۶ آزتان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۵۷ آزداران ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۵۸ آزداگان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۵۹ آزردگی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۶۰ آزرمگان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۶۱ آزرمها ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۶۲ آزش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۶۳ آزماید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۶۴ آزمندی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۶۵ آزمندیست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۶۶ آزمودند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۶۷ آژیرکن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۶۸ آسا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۶۹ آسانیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۷۰ آسانیی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۷۱ آساید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۷۲ آسایم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۷۳ آسمانی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۷۴ آسیابی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۷۵ آسیاها ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۷۶ آشامشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۷۷ آشناییش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۷۸ آشوفتست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۷۹ آشوفتند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۸۰ آشکاراش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۸۱ آشکارم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۸۲ آغارم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۸۳ آفتابت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۸۴ آفتابش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۸۵ آفتابی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۸۶ آفرنیش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۸۷ آفریناد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۸۸ آفرینست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۸۹ آفرینم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۹۰ آفرینها ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۹۱ آفرینهای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۹۲ آگاهیت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۹۳ آگندنیست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۹۴ آگنند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۹۵ آگننده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۹۶ آگنی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۹۷ آگهند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۹۸ آلتی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۴۹۹ آلودن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۰۰ آماده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۰۱ آمختت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۰۲ آمختی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۰۳ آمدستیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۰۴ آمدنت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۰۵ آمدنتان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۰۶ آمدندم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۰۷ آمدنش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۰۸ آمنی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۰۹ آموختند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۱۰ آموختیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۱۱ آموز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۱۲ آموزشت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۱۳ آموزشی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۱۴ آموزگارت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۱۵ آموزم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۱۶ آمیختم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۱۷ آمیختند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۱۸ آمیختی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۱۹ آمیزش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۲۰ آنان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۲۱ آنجای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۲۲ آنجایگه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۲۳ آنچش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۲۴ آندرآمیخته ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۲۵ آنزمان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۲۶ آنسان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۲۷ آنستم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۲۸ آنش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۲۹ آنگ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۳۰ آنها ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۳۱ آنهمه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۳۲ آهخت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۳۳ آهنگر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۳۴ آهنگرم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۳۵ آهنم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۳۶ آهنینه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۳۷ آهنینی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۳۸ آهوش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۳۹ آهویش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۴۰ آوار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۴۱ آوازها ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۴۲ آواس ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۴۳ آورا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۴۴ آورانرا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۴۵ آوردت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۴۶ آوردخواه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۴۷ آوردمت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۴۸ آوردمش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۴۹ آورمشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۵۰ آوریدم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۵۱ آویختنش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۵۲ آویزمش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۵۳ آکنون ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۵۴ ئی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۵۵ آیینش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۵۶ آیینه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۵۷ اباپیل ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۵۸ ابادگان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۵۹ اباگوهران ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۶۰ ابد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۶۱ ابرده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۶۲ ابرست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۶۳ ابلهیست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۶۴ احسنت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۶۵ اخترا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۶۶ اخترگرا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۶۷ اخترگرای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۶۸ اخترند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۶۹ اخته ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۷۰ ادیو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۷۱ اران ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۷۲ ارای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۷۳ ارتنگ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۷۴ ارجاسپیست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۷۵ ارجسپ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۷۶ ارجمندش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۷۷ اردشیرست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۷۸ اردشیری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۷۹ اردن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۸۰ ارزانیانست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۸۱ ارزش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۸۲ ارزشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۸۳ ارزید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۸۴ ارشیر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۸۵ ارفزون ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۸۶ ارگ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۸۷ ارمانش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۸۸ ارمزد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۸۹ ارمنی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۹۰ ارمنیه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۹۱ ارمیده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۹۲ ارنده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۹۳ ارونگ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۹۴ ازآرام ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۹۵ ازآسمان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۹۶ ازآهرمنست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۹۷ ازاده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۹۸ ازاسپ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۵۹۹ ازانجای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۰۰ ازاندیشه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۰۱ ازایدر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۰۲ ازایران ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۰۳ ازاین ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۰۴ ازاینها ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۰۵ ازبر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۰۶ ازبرادر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۰۷ ازبرم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۰۸ ازبن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۰۹ ازبند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۱۰ ازبندگی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۱۱ ازبندگیست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۱۲ ازبهر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۱۳ ازبی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۱۴ ازبیش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۱۵ ازپزشک ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۱۶ ازپشت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۱۷ ازپیش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۱۸ ازتازیان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۱۹ ازتخمه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۲۰ ازترک ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۲۱ ازتشنگی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۲۲ ازتو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۲۳ ازجای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۲۴ ازجوانی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۲۵ ازچه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۲۶ ازخداوند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۲۷ ازخرد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۲۸ ازخنجر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۲۹ ازخواب ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۳۰ ازخواسته ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۳۱ ازخون ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۳۲ ازدر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۳۳ ازدلیران ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۳۴ ازدیدشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۳۵ اززنده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۳۶ ازسرتاج ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۳۷ ازسه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۳۸ ازشاه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۳۹ ازشرم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۴۰ ازعنان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۴۱ ازعود ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۴۲ ازفر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۴۳ ازگرانمایگان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۴۴ ازگل ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۴۵ ازگلستان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۴۶ ازگمانی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۴۷ ازگهر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۴۸ ازگیا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۴۹ ازما ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۵۰ ازماه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۵۱ ازماکدامست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۵۲ ازمایش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۵۳ ازمردمان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۵۴ ازمسیح ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۵۵ ازمشک ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۵۶ ازمغفرم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۵۷ ازموی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۵۸ ازمیش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۵۹ ازن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۶۰ ازناف ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۶۱ ازنامه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۶۲ ازنجا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۶۳ ازنخست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۶۴ ازنوش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۶۵ ازنیک ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۶۶ ازه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۶۷ ازهرسویی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۶۸ ازهرمز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۶۹ ازهرکس ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۷۰ ازهزار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۷۱ ازهش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۷۲ ازوگاه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۷۳ ازونیزباد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۷۴ ازویی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۷۵ ازکارت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۷۶ ازکاردار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۷۷ ازکارشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۷۸ ازکارشاه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۷۹ ازکرد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۸۰ ازکوشش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۸۱ ازیراش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۸۲ ازیران ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۸۳ ازیراک ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۸۴ ازیلان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۸۵ اژدهابرز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۸۶ اژدهادوش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۸۷ اژدهار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۸۸ اژدهاگیر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۸۹ اژدهایست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۹۰ اسان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۹۱ اسبم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۹۲ اسپانش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۹۳ اسپردیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۹۴ اسپس ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۹۵ اسپم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۹۶ اسپنوی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۹۷ اسپهبدست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۹۸ استامها ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۶۹۹ استبر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۰۰ استخوانت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۰۱ استخوانم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۰۲ استخوانها ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۰۳ استد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۰۴ استران ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۰۵ استشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۰۶ استه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۰۷ اسد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۰۸ اسطخر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۰۹ اسفندیارست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۱۰ اسفندیارش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۱۱ اسفندیارم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۱۲ اسقف ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۱۳ اسنفدیار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۱۴ اسکندرش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۱۵ اسکندریست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۱۶ اسیرانش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۱۷ اسیرم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۱۸ اسیرند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۱۹ اسیریم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۲۰ اشتری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۲۱ اشقری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۲۲ اشنان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۲۳ اشکرم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۲۴ اصفهانند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۲۵ اصل ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۲۶ افتارد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۲۷ افراختی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۲۸ افرازشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۲۹ افراسیابی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۳۰ افراشتش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۳۱ افراشتم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۳۲ افرزو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۳۳ افرسیاب ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۳۴ افروختم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۳۵ افروزئی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۳۶ افروزشم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۳۷ افزار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۳۸ افزای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۳۹ افزایشست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۴۰ افزودنی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۴۱ افسرکراست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۴۲ افشاند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۴۳ افشانده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۴۴ افشاندی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۴۵ افشانی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۴۶ افشر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۴۷ افگار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۴۸ افگندش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۴۹ افگندنش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۵۰ افگندنیهای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۵۱ افگنست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۵۲ افگنید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۵۳ افلاک ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۵۴ افکنده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۵۵ اگربسته ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۵۶ اگرپارسی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۵۷ اگرپیش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۵۸ اگرچند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۵۹ اگرمرد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۶۰ اگرمرز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۶۱ اگرمن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۶۲ اگرهرگز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۶۳ اگرکام ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۶۴ اگرکشته ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۶۵ اگریار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۶۶ اگهی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۶۷ الانی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۶۸ الایا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۶۹ القدس ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۷۰ الله ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۷۱ المقدس ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۷۲ النهر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۷۳ الهی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۷۴ امدش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۷۵ امشبی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۷۶ امیدداری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۷۷ امیدست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۷۸ انبازش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۷۹ انبان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۸۰ انبوهی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۸۱ انجامش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۸۲ انچ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۸۳ اندآورد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۸۴ انداخته ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۸۵ انداختیمی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۸۶ اندار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۸۷ اندازد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۸۸ اندازم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۸۹ اندرآرند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۹۰ اندرآورده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۹۱ اندرآویخت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۹۲ اندرآویختند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۹۳ اندرآویخته ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۹۴ اندرآیی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۹۵ اندراحسنت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۹۶ اندرارید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۹۷ اندرافگن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۹۸ اندرانداختی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۷۹۹ اندرایوان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۰۰ اندرپذیر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۰۱ اندردگر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۰۲ اندرشب ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۰۳ اندرگزید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۰۴ اندرگمان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۰۵ اندرنشاند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۰۶ اندرنهاد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۰۷ اندرنهان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۰۸ اندرهمی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۰۹ اندرونست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۱۰ اندرونش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۱۱ اندرکشیده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۱۲ اندری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۱۳ اندهان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۱۴ اندهش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۱۵ اندوده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۱۶ اندون ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۱۷ اندوهت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۱۸ اندکست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۱۹ اندیشتر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۲۰ اندیشی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۲۱ انسان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۲۲ انگار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۲۳ انگارد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۲۴ انگاشتم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۲۵ انگشتر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۲۶ انگیختند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۲۷ انگیز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۲۸ انگیزد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۲۹ انگیزم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۳۰ انک ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۳۱ اهرنا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۳۲ اهرنست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۳۳ اهریمنست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۳۴ اهریمنش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۳۵ اهنگ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۳۶ اوآمدند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۳۷ اواز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۳۸ اوبا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۳۹ اوبادشد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۴۰ اوبربپای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۴۱ اوبرنیامد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۴۲ اوبهم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۴۳ اوبود ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۴۴ اوج ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۴۵ اوچشم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۴۶ اوخاک ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۴۷ اوخواستند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۴۸ اودارد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۴۹ اورابرت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۵۰ اورانخواند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۵۱ اوراه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۵۲ اورد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۵۳ اوردگاه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۵۴ اورده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۵۵ اوژن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۵۶ اوسخن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۵۷ اوشاد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۵۸ اوشرم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۵۹ اوفتادست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۶۰ اوفتادند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۶۱ اوگشت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۶۲ اومرد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۶۳ اومهان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۶۴ اون ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۶۵ اونبیند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۶۶ اونرم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۶۷ اونسازیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۶۸ اونشمرد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۶۹ اونیز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۷۰ اوک ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۷۱ اوکس ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۷۲ اویش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۷۳ اویند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۷۴ اویکیست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۷۵ اوییم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۷۶ اکبر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۷۷ اکر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۷۸ اکنونش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۷۹ اکوانش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۸۰ ایتاش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۸۱ ایدری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۸۲ ایدنک ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۸۳ ایدو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۸۴ ایرانت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۸۵ ایرانم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۸۶ ایرانی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۸۷ ایرانیانست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۸۸ ایرانیانش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۸۹ ایرانیانم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۹۰ ایرانیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۹۱ ایرانیی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۹۲ ایراینان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۹۳ ایرجستی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۹۴ ایرجش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۹۵ ایرجی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۹۶ ایزدپرست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۹۷ ایزدت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۹۸ ایلای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۸۹۹ ایمش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۰۰ ایمنیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۰۱ اینرا ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۰۲ اینسان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۰۳ اینش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۰۴ ایوانهای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۰۵ ایین ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۰۶ بآباد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۰۷ بآبش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۰۸ بآبشخور ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۰۹ بآذرگشسب ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۱۰ بآرامش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۱۱ بآزاد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۱۲ بآزرو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۱۳ بآسانی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۱۴ بآستین ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۱۵ بآسوده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۱۶ بآموختن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۱۷ بآموی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۱۸ بآهرمن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۱۹ بآوای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۲۰ بآوردن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۲۱ باباز ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۲۲ بابخت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۲۳ بابراندر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۲۴ بابند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۲۵ بابها ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۲۶ بابکان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۲۷ بابکش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۲۸ بابکی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۲۹ باتن ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۳۰ باتنت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۳۱ باتوگفت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۳۲ باحکیمان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۳۳ باخرد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۳۴ باخنده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۳۵ باخواستست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۳۶ بادآفره ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۳۷ بادآنک ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۳۸ بادآور ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۳۹ بادآورست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۴۰ بادات ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۴۱ بادازجهان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۴۲ بادامش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۴۳ باددار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۴۴ باددمان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۴۵ بادرد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۴۶ بادرنگ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۴۷ بادسار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۴۸ بادگر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۴۹ بادل ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۵۰ بارآور ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۵۱ بارآورد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۵۲ بارانت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۵۳ بارپردخته ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۵۴ بارت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۵۵ بارداشت ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۵۶ باردم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۵۷ باردی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۵۸ بارژنگ ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۵۹ بارشان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۶۰ بارگران ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۶۱ بارگیر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۶۲ بارگیست ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۶۳ بارگیهای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۶۴ بارم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۶۵ بارهای ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۶۶ بارو ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۶۷ باروان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۶۸ بارورتر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۶۹ بارکرده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۷۰ باریده ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۷۱ بازآمدش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۷۲ بازآمدم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۷۳ بازآمدنش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۷۴ بازآمدی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۷۵ بازآمدیم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۷۶ بازآورید ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۷۷ بازآوریدند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۷۸ بازآیدش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۷۹ بازاد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۸۰ بازارتان ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۸۱ بازارگانش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۸۲ بازارگانند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۸۳ بازارگه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۸۴ بازپرسش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۸۵ بازپرسم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۸۶ بازپس ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۸۷ بازپیچی ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۸۸ بازجستند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۸۹ بازجویند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۹۰ بازخر ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۹۱ بازخرند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۹۲ بازخواند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۹۳ بازخواه ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۹۴ بازخواهد ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۹۵ بازخواهم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۹۶ بازدادند ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۹۷ بازدار ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۹۸ بازدارش ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۹۹۹۹ بازدارم ۱ ۰٫۰۰۰۲٪
۱۰۰۰۰ بازداری ۱ ۰٫۰۰۰۲٪