پیوست:فهرست بسامدی شاهنامهٔ فردوسی/از رتبهٔ ۸۰۰۱ تا ۹۰۰۰

از ویکی‌واژه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رتبه واژه بسامد درصد
۸۰۰۱ ترسیده ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۰۲ ترم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۰۳ ترمذ ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۰۴ ترنگ ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۰۵ تفسیده ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۰۶ تل ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۰۷ تلیمان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۰۸ تناور ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۰۹ تنبور ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۱۰ تندبادی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۱۱ تندر ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۱۲ تندست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۱۳ تنزیل ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۱۴ تنوری ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۱۵ تنک ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۱۶ تهمینه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۱۷ تهیدست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۱۸ تواز ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۱۹ توانند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۲۰ توانیم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۲۱ توخاقان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۲۲ تود ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۲۳ توست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۲۴ تک ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۲۵ تکاپوی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۲۶ تیرگیست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۲۷ تیزپای ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۲۸ تیزپر ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۲۹ تیزتک ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۳۰ تیماردار ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۳۱ ثنا ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۳۲ ثنای ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۳۳ جاثلیقان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۳۴ جادوش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۳۵ جادویها ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۳۶ جامست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۳۷ جامشان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۳۸ جامهای ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۳۹ جانی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۴۰ جایشان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۴۱ جایگاهش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۴۲ جبرییل ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۴۳ جداشد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۴۴ جداکرد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۴۵ جده ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۴۶ جر ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۴۷ جرم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۴۸ جشنگاهست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۴۹ جشنگه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۵۰ جفاپیشگان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۵۱ جفادیده ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۵۲ جفای ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۵۳ جفتش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۵۴ جفته ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۵۵ جمهورشان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۵۶ جنبده ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۵۷ جنگجو ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۵۸ جنگیش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۵۹ جهانداورست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۶۰ جهانم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۶۱ جهنده ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۶۲ جهودیست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۶۳ جهیز ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۶۴ جوال ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۶۵ جوالی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۶۶ جوشنده ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۶۷ جوشید ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۶۸ جوشیده ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۶۹ جویست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۷۰ جویش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۷۱ چابلوس ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۷۲ چادرا ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۷۳ چادرش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۷۴ چادرند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۷۵ چادری ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۷۶ چارده ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۷۷ چارم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۷۸ چاشنی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۷۹ چاهساری ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۸۰ چاهست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۸۱ چاهی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۸۲ چاکرم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۸۳ چبین ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۸۴ چراکرد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۸۵ چربه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۸۶ چرپ ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۸۷ چرنگیدن ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۸۸ چریم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۸۹ چز ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۹۰ چست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۹۱ چشمی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۹۲ چشیدند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۹۳ چگاو ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۹۴ چگفت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۹۵ چماند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۹۶ چمد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۹۷ چمنده ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۹۸ چمیدن ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۰۹۹ چمیم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۰۰ چناچون ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۰۱ چنار ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۰۲ چنانند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۰۳ چنانک ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۰۴ چنانی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۰۵ چنبر ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۰۶ چنداند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۰۷ چندگویی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۰۸ چنگهای ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۰۹ چنوی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۱۰ چنیم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۱۱ چهارانش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۱۲ چهرت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۱۳ چهرتست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۱۴ چوآگاه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۱۵ چوباد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۱۶ چوبدرید ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۱۷ چوبرگشت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۱۸ چوبیدارشد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۱۹ چوبین ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۲۰ چوپاسخ ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۲۱ چوپردخته ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۲۲ چوپیدا ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۲۳ چوجان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۲۴ چوچیره ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۲۵ چورنگت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۲۶ چورومی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۲۷ چوشاه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۲۸ چوشمع ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۲۹ چوطلخند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۳۰ چوفر ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۳۱ چوفرزند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۳۲ چولشکر ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۳۳ چومرغ ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۳۴ چومشک ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۳۵ چومهران ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۳۶ چوموبد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۳۷ چونزدیک ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۳۸ چونست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۳۹ چوکردند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۴۰ چوکژی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۴۱ چوکوه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۴۲ چک ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۴۳ چکانید ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۴۴ چیرگی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۴۵ چیزش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۴۶ چیزه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۴۷ چیزیست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۴۸ چییم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۴۹ حاکم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۵۰ حبش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۵۱ حد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۵۲ حرامست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۵۳ حزم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۵۴ حسرت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۵۵ حسین ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۵۶ حکیمی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۵۷ حیدرم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۵۸ حیران ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۵۹ خاراست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۶۰ خالان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۶۱ خالی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۶۲ خامی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۶۳ خانهاشان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۶۴ خبیره ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۶۵ خدنگم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۶۶ خراجی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۶۷ خراشیده ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۶۸ خرامش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۶۹ خران ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۷۰ خردتان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۷۱ خردمندش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۷۲ خردیافته ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۷۳ خرگهی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۷۴ خرما ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۷۵ خرو ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۷۶ خروشم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۷۷ خروشیدم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۷۸ خریدارم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۷۹ خریدم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۸۰ خریم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۸۱ خزاعه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۸۲ خزانست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۸۳ خزانی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۸۴ خستگیهای ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۸۵ خسروا ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۸۶ خسروپرستان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۸۷ خشاش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۸۸ خشتست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۸۹ خشمت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۹۰ خشمناک ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۹۱ خصمش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۹۲ خضرا ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۹۳ خطا ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۹۴ خفتگان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۹۵ خلخی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۹۶ خلعتش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۹۷ خلق ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۹۸ خنجرم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۱۹۹ خندید ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۰۰ خوابست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۰۱ خوابنیده ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۰۲ خوابها ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۰۳ خوارش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۰۴ خوارم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۰۵ خواره ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۰۶ خواندت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۰۷ خوانندش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۰۸ خوانید ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۰۹ خوانیش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۱۰ خواهرانت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۱۱ خواهرست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۱۲ خوبت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۱۳ خوبرویان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۱۴ خودش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۱۵ خورت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۱۶ خوردنت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۱۷ خوردنیشان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۱۸ خورشیدچهر ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۱۹ خورشیدگون ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۲۰ خوشنوازم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۲۱ خوشنودی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۲۲ خونها ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۲۳ خویی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۲۴ خیش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۲۵ دادآفرین ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۲۶ دادجوی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۲۷ دادگو ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۲۸ دادنش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۲۹ دادکن ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۳۰ دادیش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۳۱ دادییم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۳۲ دارابشان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۳۳ داردت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۳۴ دارست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۳۵ دارش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۳۶ داریمتان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۳۷ دانادل ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۳۸ داناست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۳۹ دانشان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۴۰ دانگی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۴۱ دانیمش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۴۲ دبق ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۴۳ دخترا ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۴۴ دختش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۴۵ دخش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۴۶ دراج ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۴۷ درافشان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۴۸ درباره ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۴۹ درباغ ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۵۰ دربه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۵۱ درخواب ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۵۲ درخورد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۵۳ درخورش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۵۴ دردفتر ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۵۵ دردی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۵۶ درزها ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۵۷ درستند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۵۸ درسخن ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۵۹ درسرای ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۶۰ درشتست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۶۱ درشگفت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۶۲ درفشنده ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۶۳ درگران ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۶۴ درگری ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۶۵ درگهی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۶۶ درمها ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۶۷ درمی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۶۸ درندگان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۶۹ درنگش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۷۰ درنگم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۷۱ درنوشت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۷۲ درهای ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۷۳ درهند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۷۴ درودی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۷۵ دروغت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۷۶ دروی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۷۷ درویشی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۷۸ درکاخ ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۷۹ درکاستی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۸۰ درکشیدی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۸۱ درکشیم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۸۲ دریاست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۸۳ دریدم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۸۴ دریغست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۸۵ دزی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۸۶ دژت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۸۷ دژش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۸۸ دستارخوان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۸۹ دستانش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۹۰ دشتوان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۹۱ دشمنا ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۹۲ دعوی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۹۳ دغو ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۹۴ دغوی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۹۵ دگیر ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۹۶ دلاورترند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۹۷ دلخواه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۹۸ دلرا ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۲۹۹ دلشاد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۰۰ دلنواز ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۰۱ دلوی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۰۲ دلیریش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۰۳ دمساز ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۰۴ دمش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۰۵ دندانها ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۰۶ دندانهاشان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۰۷ دندانهای ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۰۸ دهدی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۰۹ دهقانم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۱۰ دهنده ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۱۱ دوانش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۱۲ دوباره ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۱۳ دوچشم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۱۴ دودست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۱۵ دودش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۱۶ دوران ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۱۷ دوردست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۱۸ دورشان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۱۹ دورم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۲۰ دوروی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۲۱ دوزخی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۲۲ دوستار ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۲۳ دوستداران ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۲۴ دوشیدنی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۲۵ دوصد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۲۶ دولب ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۲۷ دونده ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۲۸ دونیم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۲۹ دویدن ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۳۰ دویدند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۳۱ دیدارتان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۳۲ دیدشان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۳۳ دیدنست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۳۴ دیدنی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۳۵ دیدها ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۳۶ دیدیش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۳۷ دیگ ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۳۸ دیگران ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۳۹ دیگرند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۴۰ دینش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۴۱ دیوارگر ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۴۲ دیوبچه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۴۳ دیوتان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۴۴ ر ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۴۵ رابا ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۴۶ راببرد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۴۷ راببست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۴۸ رابداریم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۴۹ رابدان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۵۰ رابدی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۵۱ رابگوی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۵۲ راپیش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۵۳ رادمردان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۵۴ رازت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۵۵ رازتان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۵۶ رازشان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۵۷ رازهای ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۵۸ رازیان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۵۹ راسپرد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۶۰ راستست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۶۱ راگشادن ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۶۲ رانبد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۶۳ راندید ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۶۴ رانشکنیم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۶۵ رانیام ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۶۶ راهت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۶۷ راهش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۶۸ راکردم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۶۹ راکشان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۷۰ راکند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۷۱ رباطی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۷۲ رباید ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۷۳ رخم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۷۴ رزمت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۷۵ رزمجویان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۷۶ رزمش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۷۷ رزمشان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۷۸ رزمگاهست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۷۹ رساناد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۸۰ رساننده ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۸۱ رسانیده ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۸۲ رستما ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۸۳ رستمت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۸۴ رستمم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۸۵ رستنی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۸۶ رسمی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۸۷ رسول ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۸۸ رسولان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۸۹ رسیدش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۹۰ رشت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۹۱ رعنا ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۹۲ رفتار ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۹۳ رفتست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۹۴ رفتشان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۹۵ رفتنش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۹۶ رفتیم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۹۷ رقم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۹۸ رمز ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۳۹۹ رمزی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۰۰ رمنده ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۰۱ رمیدست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۰۲ رنجهایی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۰۳ رهانم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۰۴ رهبان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۰۵ رهگذر ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۰۶ رهنمونش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۰۷ رهوار ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۰۸ روارو ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۰۹ روانست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۱۰ رودبان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۱۱ روزبان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۱۲ روزگارانش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۱۳ روزگارت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۱۴ روزگارم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۱۵ روشنا ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۱۶ رومیش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۱۷ رکاب ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۱۸ رکیبت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۱۹ ریختم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۲۰ ریختندی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۲۱ ریدک ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۲۲ ریزریز ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۲۳ ریسمان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۲۴ ریو ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۲۵ ریونیزست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۲۶ زآرزو ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۲۷ زآن ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۲۸ زآنک ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۲۹ زآیین ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۳۰ زاب ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۳۱ زابلیست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۳۲ زادم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۳۳ زادی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۳۴ زارام ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۳۵ زالست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۳۶ زالش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۳۷ زالی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۳۸ زانپس ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۳۹ زاندازه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۴۰ زانسو ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۴۱ زانگونه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۴۲ زایوان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۴۳ زبانشان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۴۴ زبخت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۴۵ زبرجدت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۴۶ زبهرام ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۴۷ زبونی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۴۸ زبی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۴۹ زپای ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۵۰ زتاج ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۵۱ زترکان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۵۲ زحل ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۵۳ زخاور ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۵۴ زدانش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۵۵ زداید ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۵۶ زراه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۵۷ زردروی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۵۸ زرش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۵۹ زفرمان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۶۰ زلزله ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۶۱ زلفشان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۶۲ زمانیست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۶۳ زمردی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۶۴ زمشک ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۶۵ زمهریر ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۶۶ زنخ ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۶۷ زندانها ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۶۸ زندگان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۶۹ زننده ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۷۰ زنهاردار ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۷۱ زهار ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۷۲ زهش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۷۳ زهی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۷۴ زواری ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۷۵ زوان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۷۶ زوپین ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۷۷ زودش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۷۸ زورآزمای ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۷۹ زورمندست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۸۰ زورمندی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۸۱ زویت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۸۲ زکسری ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۸۳ زکشت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۸۴ زیانکارتر ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۸۵ زیباتر ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۸۶ زیچ ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۸۷ زیرگاهش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۸۸ زیرک ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۸۹ زیرکش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۹۰ زیزدان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۹۱ زیستند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۹۲ زیم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۹۳ زینجا ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۹۴ ژگان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۹۵ ساختید ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۹۶ ساران ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۹۷ ساروج ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۹۸ سازشد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۴۹۹ سازگار ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۰۰ ساسانش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۰۱ ساعدش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۰۲ سالان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۰۳ سالست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۰۴ سامش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۰۵ سامی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۰۶ سانست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۰۷ ساوی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۰۸ ساییم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۰۹ سبزش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۱۰ سبکسر ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۱۱ سپ ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۱۲ سپارند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۱۳ سپاریم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۱۴ سپاهان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۱۵ سپردیم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۱۶ سپرها ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۱۷ سپنجاب ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۱۸ سپنچ ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۱۹ سپهبددل ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۲۰ سپهرست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۲۱ سپهکش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۲۲ سپوخت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۲۳ ستا ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۲۴ ستارست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۲۵ ستانید ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۲۶ ستای ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۲۷ ستایم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۲۸ سترده ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۲۹ سترگی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۳۰ ستمدیده ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۳۱ ستمگارگان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۳۲ ستیره ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۳۳ سجود ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۳۴ سحرگاه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۳۵ سرافزار ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۳۶ سرانگشت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۳۷ سرایم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۳۸ سراییم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۳۹ سربارها ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۴۰ سربدره ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۴۱ سربرآورد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۴۲ سرتیغ ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۴۳ سرخس ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۴۴ سرخود ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۴۵ سردی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۴۶ سردید ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۴۷ سرشان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۴۸ سرشاه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۴۹ سرشته ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۵۰ سرشکی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۵۱ سرغین ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۵۲ سرفرازد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۵۳ سرفرازست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۵۴ سرفشان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۵۵ سرفشاند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۵۶ سرفگنده ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۵۷ سرماتهیست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۵۸ سرماه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۵۹ سرمیگساران ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۶۰ سرند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۶۱ سرنیزه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۶۲ سروپای ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۶۳ سروچ ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۶۴ سرور ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۶۵ سروری ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۶۶ سزاوارشان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۶۷ سزاواری ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۶۸ سزدگر ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۶۹ سغدی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۷۰ سفره ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۷۱ سقیلا ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۷۲ سلیحت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۷۳ سلیحی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۷۴ سماک ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۷۵ سمندش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۷۶ سمندم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۷۷ سناندار ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۷۸ سنجاب ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۷۹ سندی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۸۰ سنگدل ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۸۱ سهمگین ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۸۲ سوارانش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۸۳ سودش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۸۴ سودمندیست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۸۵ سودند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۸۶ سورای ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۸۷ سوز ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۸۸ سوزی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۸۹ سوش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۹۰ سوکش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۹۱ سیاهش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۹۲ سیرآید ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۹۳ سیصدست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۹۴ سیمگون ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۹۵ شاخت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۹۶ شادباش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۹۷ شادم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۹۸ شادمانست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۵۹۹ شادمانم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۰۰ شارسانی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۰۱ شارستانست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۰۲ شاعر ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۰۳ شاهجوی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۰۴ شاهزاد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۰۵ شاهم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۰۶ شاهنشاهان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۰۷ شاهنشه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۰۸ شاهه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۰۹ شاهیت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۱۰ شبانگاه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۱۱ شباهنگ ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۱۲ شبگون ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۱۳ شتابش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۱۴ شتربار ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۱۵ شخود ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۱۶ شخودند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۱۷ شدشان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۱۸ شراب ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۱۹ شرمش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۲۰ شرمگین ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۲۱ شگرف ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۲۲ شمامه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۲۳ شمرده ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۲۴ شمرکان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۲۵ شمعت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۲۶ شنا ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۲۷ شناسای ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۲۸ شناسم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۲۹ شناسید ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۳۰ شها ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۳۱ شهرسپ ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۳۲ شهرش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۳۳ شهرم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۳۴ شهرما ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۳۵ شهرو ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۳۶ شهریارانش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۳۷ شهریارم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۳۸ شهش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۳۹ شوال ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۴۰ شوری ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۴۱ شومی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۴۲ شویست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۴۳ شک ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۴۴ شکاریم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۴۵ شکستند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۴۶ شکمشان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۴۷ شکنج ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۴۸ شیربازی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۴۹ شیرچنگ ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۵۰ شیرخوی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۵۱ شیرند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۵۲ شیروار ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۵۳ صحابان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۵۴ صدسال ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۵۵ صدسوار ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۵۶ صنم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۵۷ طاقها ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۵۸ طاووس ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۵۹ طبایع ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۶۰ طبر ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۶۱ طبرخون ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۶۲ طبعی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۶۳ طبقها ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۶۴ طبل ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۶۵ طرازی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۶۶ طریق ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۶۷ طمع ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۶۸ طهماسپ ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۶۹ طوسست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۷۰ عادت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۷۱ عاشق ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۷۲ عثمان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۷۳ عجب ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۷۴ عراق ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۷۵ عروسی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۷۶ علت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۷۷ علمم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۷۸ علوفه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۷۹ علیم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۸۰ عم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۸۱ عمان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۸۲ عناب ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۸۳ عناندار ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۸۴ عنانش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۸۵ عنانها ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۸۶ عهدش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۸۷ غریب ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۸۸ غزنین ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۸۹ غلافش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۹۰ غلغلستان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۹۱ غمش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۹۲ غمگساری ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۹۳ غمها ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۹۴ فالی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۹۵ فراخت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۹۶ فراخست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۹۷ فراخی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۹۸ فرازآر ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۶۹۹ فرازش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۰۰ فراهم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۰۱ فراینده ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۰۲ فرب ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۰۳ فرر ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۰۴ فرستادن ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۰۵ فرستادیش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۰۶ فرستادیم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۰۷ فرسنگها ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۰۸ فرسنگهای ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۰۹ فرسوده ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۱۰ فرشته ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۱۱ فرعان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۱۲ فرمای ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۱۳ فرمودشاه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۱۴ فروبست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۱۵ فروتن ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۱۶ فرودآمد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۱۷ فرودش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۱۸ فروشید ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۱۹ فروغیست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۲۰ فرومایگان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۲۱ فری ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۲۲ فریبد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۲۳ فزایم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۲۴ فزوده ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۲۵ فزودی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۲۶ فسونست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۲۷ فسونها ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۲۸ فشاندند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۲۹ فغانش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۳۰ فلسفه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۳۱ فکن ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۳۲ قاقم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۳۳ قالینیوس ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۳۴ قبادش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۳۵ قبضه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۳۶ قبله ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۳۷ قربان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۳۸ قز ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۳۹ قزح ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۴۰ قسیس ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۴۱ قفس ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۴۲ قفلی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۴۳ قم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۴۴ قند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۴۵ قوس ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۴۶ قول ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۴۷ قوی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۴۸ قیصرا ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۴۹ گاشتند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۵۰ گاهت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۵۱ گاوش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۵۲ گذرشان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۵۳ گذشتم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۵۴ گرآیند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۵۵ گرازی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۵۶ گرازیدن ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۵۷ گرانتر ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۵۸ گرانش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۵۹ گراو ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۶۰ گرایم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۶۱ گراینه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۶۲ گرایید ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۶۳ گرداب ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۶۴ گرداد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۶۵ گرددهم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۶۶ گردگاه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۶۷ گردنگشان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۶۸ گردونکش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۶۹ گردکش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۷۰ گردیده ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۷۱ گرزنده ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۷۲ گرزها ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۷۳ گرسیون ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۷۴ گرفتستی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۷۵ گرگست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۷۶ گرگی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۷۷ گرمایل ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۷۸ گرنیستش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۷۹ گروهاگروه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۸۰ گریزش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۸۱ گریزنده ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۸۲ گریه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۸۳ گزارد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۸۴ گزارم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۸۵ گزیتی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۸۶ گزیر ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۸۷ گزینم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۸۸ گزینید ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۸۹ گسارد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۹۰ گستردنیهای ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۹۱ گستری ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۹۲ گستوانور ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۹۳ گسستند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۹۴ گشادش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۹۵ گشادنت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۹۶ گشایش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۹۷ گشتاسب ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۹۸ گشتاسپیست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۷۹۹ گشتنت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۰۰ گفتت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۰۱ گلرخان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۰۲ گلش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۰۳ گلشهر ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۰۴ گلگون ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۰۵ گماشت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۰۶ گمانت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۰۷ گماند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۰۸ گمانند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۰۹ گناهم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۱۰ گنبدی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۱۱ گندشاپور ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۱۲ گنده ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۱۳ گنهگار ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۱۴ گنهکارتر ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۱۵ گنهکاری ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۱۶ گهرکرد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۱۷ گوار ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۱۸ گورستانی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۱۹ گوسفندش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۲۰ گوسفندی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۲۱ گوهرت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۲۲ گوهرفشان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۲۳ گویدش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۲۴ گویندگی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۲۵ گیابر ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۲۶ گیاه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۲۷ گیاهی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۲۸ گیاییست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۲۹ گیردت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۳۰ گیلی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۳۱ گیوای ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۳۲ لاون ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۳۳ لختکی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۳۴ لرزنده ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۳۵ لشکرپناه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۳۶ لشکرستان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۳۷ لشکرند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۳۸ لفچ ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۳۹ لفظ ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۴۰ لقب ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۴۱ لوئلو ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۴۲ لوا ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۴۳ لوریان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۴۴ لکشر ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۴۵ مات ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۴۶ ماجوج ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۴۷ ماخ ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۴۸ مادرند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۴۹ مارش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۵۰ مازنداران ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۵۱ مازندرانی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۵۲ ماگر ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۵۳ مالکه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۵۴ مالید ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۵۵ مامش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۵۶ ماندگان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۵۷ ماندگی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۵۸ ماندمان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۵۹ ماندن ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۶۰ مانید ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۶۱ ماهان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۶۲ ماهتاب ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۶۳ ماهرویان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۶۴ ماهست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۶۵ ماهشان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۶۶ ماکرد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۶۷ ماکیان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۶۸ مایگان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۶۹ ماییم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۷۰ مبتلا ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۷۱ مبرتاب ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۷۲ مبندید ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۷۳ مبینید ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۷۴ مپراگنید ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۷۵ مپرست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۷۶ مپرهیز ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۷۷ مپندار ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۷۸ متاز ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۷۹ مجلسی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۸۰ محابا ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۸۱ مخوانش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۸۲ مخواهید ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۸۳ مذ ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۸۴ مرآن ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۸۵ مراگر ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۸۶ مرانیست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۸۷ مردانگان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۸۸ مردگویی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۸۹ مردیش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۹۰ مرزدارانش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۹۱ مرسام ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۹۲ مرقدست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۹۳ مرگست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۹۴ مرورود ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۹۵ مژگانش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۹۶ مسازید ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۹۷ مسپارگوش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۹۸ مستمندان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۸۹۹ مسعود ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۰۰ مسلسل ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۰۱ مسمارهای ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۰۲ مسنج ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۰۳ مسیحست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۰۴ مسیحی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۰۵ مشورید ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۰۶ مشکن ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۰۷ مصری ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۰۸ مطمع ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۰۹ معصفر ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۱۰ معنیش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۱۱ مغان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۱۲ مغانی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۱۳ مغزتان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۱۴ مغفری ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۱۵ مغولی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۱۶ مقناع ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۱۷ مگرداد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۱۸ مماناد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۱۹ منا ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۲۰ مناره ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۲۱ منثور ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۲۲ مند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۲۳ منستی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۲۴ منسوج ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۲۵ منشان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۲۶ منشین ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۲۷ منگرید ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۲۸ منهید ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۲۹ مها ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۳۰ مهرآوری ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۳۱ مهربانیست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۳۲ مهرشان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۳۳ مهرشاه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۳۴ مهرها ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۳۵ مهریم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۳۶ مهمانی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۳۷ مهندس ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۳۸ موبدا ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۳۹ موبدانرا ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۴۰ موبه ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۴۱ موجش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۴۲ موسی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۴۳ مونس ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۴۴ موید ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۴۵ میارای ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۴۶ میاز ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۴۷ میانت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۴۸ میانچی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۴۹ میرد ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۵۰ میزبانی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۵۱ میفگن ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۵۲ میکن ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۵۳ ناآمده ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۵۴ ناارز ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۵۵ نابخردان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۵۶ نابخردیست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۵۷ نابسته ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۵۸ نابودنیها ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۵۹ ناچران ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۶۰ ناچریده ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۶۱ ناردان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۶۲ نازدیده ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۶۳ نازردنیست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۶۴ ناساخته ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۶۵ ناسپاست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۶۶ ناسزای ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۶۷ ناسزایان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۶۸ ناسزایم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۶۹ ناسفته ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۷۰ ناشادکام ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۷۱ ناگریز ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۷۲ ناگشته ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۷۳ ناگفته ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۷۴ ناماوران ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۷۵ نامجویم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۷۶ نانش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۷۷ ناهار ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۷۸ ناکاردان ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۷۹ ناکردنیست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۸۰ ناکس ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۸۱ نایافته ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۸۲ نایدش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۸۳ نبر ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۸۴ نبردارم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۸۵ نبرداشتند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۸۶ نبست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۸۷ نبستند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۸۸ نبستی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۸۹ نبسود ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۹۰ نبشتست ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۹۱ نبشتن ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۹۲ نبشتی ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۹۳ نبندند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۹۴ نبودت ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۹۵ نبیدش ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۹۶ نپاید ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۹۷ نپرداختند ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۹۸ نپرسید ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۸۹۹۹ نپرید ۲ ۰٫۰۰۰۴٪
۹۰۰۰ نپیچیم ۲ ۰٫۰۰۰۴٪