پیوست:فهرست بسامدی شاهنامهٔ فردوسی/از رتبهٔ ۵۰۰۱ تا ۶۰۰۰

از ویکی‌واژه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رتبه واژه بسامد درصد
۵۰۰۱ جود ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۰۲ جوشد ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۰۳ چارسوی ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۰۴ چرید ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۰۵ چگل ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۰۶ چلیپا ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۰۷ چنانست ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۰۸ چوبی ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۰۹ چکاو ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۱۰ چیزت ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۱۱ حلب ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۱۲ حکیمان ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۱۳ خادم ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۱۴ خاستی ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۱۵ خدنگی ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۱۶ خرامی ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۱۷ خرامیم ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۱۸ خردی ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۱۹ خرطوم ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۲۰ خریدی ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۲۱ خزروان ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۲۲ خنجرگزاران ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۲۳ خوالیگری ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۲۴ خواندندیش ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۲۵ خوانمت ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۲۶ خوانیمش ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۲۷ خواهان ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۲۸ خواهنده ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۲۹ خوبست ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۳۰ خوردند ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۳۱ خورشهای ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۳۲ خورند ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۳۳ خوزیان ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۳۴ خونریز ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۳۵ دادمت ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۳۶ دادمی ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۳۷ داروی ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۳۸ داستانست ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۳۹ دامنش ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۴۰ دانسته ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۴۱ دایم ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۴۲ دده ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۴۳ درازی ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۴۴ درت ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۴۵ درختیست ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۴۶ دردمندی ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۴۷ درمیان ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۴۸ درودش ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۴۹ دژآگاه ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۵۰ دژبان ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۵۱ دژدار ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۵۲ دشمنم ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۵۳ دلتان ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۵۴ دمنده ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۵۵ دمیدند ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۵۶ دنان ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۵۷ دهاده ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۵۸ دوخت ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۵۹ دوختند ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۶۰ دورست ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۶۱ دوک ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۶۲ دیدمش ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۶۳ دیدمی ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۶۴ رایی ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۶۵ رخانش ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۶۶ رخشم ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۶۷ ردی ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۶۸ رزین ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۶۹ رسان ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۷۰ روانرا ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۷۱ روزبانان ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۷۲ روستا ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۷۳ ریزان ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۷۴ ریزد ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۷۵ ریزند ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۷۶ زاینده ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۷۷ زبانم ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۷۸ زخمی ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۷۹ زدست ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۸۰ زدش ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۸۱ زدوده ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۸۲ زرق ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۸۳ زرمهر ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۸۴ زغم ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۸۵ زمرد ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۸۶ زهرآبگون ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۸۷ زیبایی ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۸۸ زیجها ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۸۹ ساعت ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۹۰ سامان ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۹۱ سباک ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۹۲ سبزی ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۹۳ سپاری ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۹۴ سپهرم ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۹۵ ستاید ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۹۶ ستودش ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۹۷ ستوران ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۹۸ سحاب ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۹۹ سحرگه ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۰۰ سخنشان ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۰۱ سرآرم ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۰۲ سرآورد ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۰۳ سرگرای ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۰۴ سرنامه ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۰۵ سرنگون ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۰۶ سروبن ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۰۷ سروی ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۰۸ سرکشید ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۰۹ سرین ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۱۰ سغد ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۱۱ سلیحست ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۱۲ سنانها ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۱۳ سنبل ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۱۴ سوزان ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۱۵ سوگندهای ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۱۶ سوکوار ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۱۷ سیاهی ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۱۸ شادست ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۱۹ شبه ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۲۰ شتابید ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۲۱ شرزه ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۲۲ شستن ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۲۳ شعر ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۲۴ شناخت ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۲۵ شنگرف ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۲۶ شنیدیم ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۲۷ شهریارش ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۲۸ شکارش ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۲۹ شیز ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۳۰ طاوس ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۳۱ طرایف ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۳۲ طرخان ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۳۳ غمان ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۳۴ فدی ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۳۵ فرازد ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۳۶ فرازست ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۳۷ فربه ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۳۸ فرستادمش ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۳۹ فرسته ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۴۰ فرغار ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۴۱ فروان ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۴۲ فرودین ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۴۳ فسرد ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۴۴ فغستان ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۴۵ فگندست ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۴۶ فگندی ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۴۷ قتیب ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۴۸ قد ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۴۹ قدح ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۵۰ قصب ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۵۱ قلبگه ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۵۲ گامزن ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۵۳ گذشتند ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۵۴ گراین ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۵۵ گرایی ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۵۶ گراییدن ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۵۷ گردآفرید ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۵۸ گرداند ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۵۹ گرزست ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۶۰ گرفتندش ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۶۱ گرگساران ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۶۲ گریزد ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۶۳ گزارش ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۶۴ گزیدن ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۶۵ گزیدی ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۶۶ گزینان ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۶۷ گسار ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۶۸ گسارید ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۶۹ گستردنیها ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۷۰ گشتست ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۷۱ گفتگوی ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۷۲ گفتنی ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۷۳ گفتیم ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۷۴ گلابست ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۷۵ گلان ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۷۶ گلرخ ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۷۷ گلزریون ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۷۸ گلست ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۷۹ گلفشان ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۸۰ گنجم ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۸۱ گنگ ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۸۲ گهار ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۸۳ گواژه ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۸۴ گویان ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۸۵ لاجورد ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۸۶ لبش ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۸۷ لبی ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۸۸ لرز ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۸۹ لشکرم ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۹۰ ماچین ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۹۱ مال ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۹۲ ماندست ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۹۳ مبراد ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۹۴ مترس ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۹۵ مجنبید ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۹۶ مردیست ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۹۷ مرنج ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۹۸ مسیح ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۱۹۹ مشمرید ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۰۰ مشکبوی ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۰۱ مشکنید ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۰۲ ملک ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۰۳ مناز ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۰۴ منال ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۰۵ منزلی ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۰۶ مهترا ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۰۷ مهترم ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۰۸ مهرت ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۰۹ مهرست ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۱۰ موکل ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۱۱ مکش ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۱۲ میراث ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۱۳ میستان ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۱۴ میم ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۱۵ نابخردی ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۱۶ نابرید ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۱۷ نابسوده ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۱۸ ناپارسا ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۱۹ ناتن ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۲۰ ناتندرستی ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۲۱ ناخن ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۲۲ ناخوشی ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۲۳ نارسید ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۲۴ نالان ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۲۵ نامدارانش ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۲۶ نامدارن ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۲۷ نامدی ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۲۸ نبودیش ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۲۹ نبودیم ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۳۰ نبوید ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۳۱ نپیچید ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۳۲ نتابم ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۳۳ نترسی ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۳۴ نجستست ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۳۵ نخوانی ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۳۶ نخوانیم ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۳۷ ندارید ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۳۸ ندرد ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۳۹ ندیده ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۴۰ نرست ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۴۱ نز ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۴۲ نسازند ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۴۳ نسازی ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۴۴ نشاپور ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۴۵ نشستنگهی ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۴۶ نشمری ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۴۷ نشناختی ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۴۸ نشینم ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۴۹ نصیبین ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۵۰ نعم ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۵۱ نفط ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۵۲ نگذاشتند ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۵۳ نگزایدت ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۵۴ نگهدارشان ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۵۵ نگیریم ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۵۶ نماندش ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۵۷ نمایدت ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۵۸ نمایی ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۵۹ ننگری ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۶۰ نوازش ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۶۱ نواست ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۶۲ نوذری ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۶۳ نوز ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۶۴ نوشتن ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۶۵ نوشتی ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۶۶ نکاهد ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۶۷ نکوکار ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۶۸ نیازارد ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۶۹ نیازارم ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۷۰ نیازست ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۷۱ نیاگان ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۷۲ نیران ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۷۳ نیوشنده ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۷۴ نیکوتر ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۷۵ هرچت ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۷۶ هرچیز ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۷۷ هرسو ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۷۸ هرکه ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۷۹ هستش ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۸۰ هشته ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۸۱ هلا ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۸۲ همالان ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۸۳ همانجا ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۸۴ همانند ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۸۵ هنگ ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۸۶ هوشمندان ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۸۷ هوی ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۸۸ وان ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۸۹ وبی ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۹۰ ودل ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۹۱ وراست ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۹۲ وزآنجا ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۹۳ وصی ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۹۴ وفاست ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۹۵ ولی ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۹۶ ونهان ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۹۷ وهم ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۹۸ وین ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۲۹۹ کارد ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۳۰۰ کاردیده ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۳۰۱ کارکرده ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۳۰۲ کامرانی ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۳۰۳ کامش ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۳۰۴ کامشب ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۳۰۵ کامه ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۳۰۶ کانوشه ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۳۰۷ کاهش ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۳۰۸ کباب ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۳۰۹ کتفش ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۳۱۰ کسش ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۳۱۱ کشمر ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۳۱۲ کشند ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۳۱۳ کشیدیم ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۳۱۴ کفک ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۳۱۵ کمانش ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۳۱۶ کمرها ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۳۱۷ کنداور ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۳۱۸ کنداورست ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۳۱۹ کندز ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۳۲۰ کندن ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۳۲۱ کنونست ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۳۲۲ کوفته ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۳۲۳ یاب ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۳۲۴ یاددار ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۳۲۵ یادگارست ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۳۲۶ یادگیری ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۳۲۷ یافه ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۳۲۸ یالش ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۳۲۹ یزدانش ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۳۳۰ آبدستان ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۳۳۱ آبش ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۳۳۲ آثار ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۳۳۳ آرامشان ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۳۳۴ آرمت ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۳۳۵ آرمش ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۳۳۶ آستین ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۳۳۷ آشنا ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۳۳۸ آفریدست ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۳۳۹ آمدستش ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۳۴۰ آمدندی ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۳۴۱ آمدید ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۳۴۲ آموختم ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۳۴۳ آموزش ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۳۴۴ آهار ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۳۴۵ آهرمنم ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۳۴۶ آهنش ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۳۴۷ آوازشان ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۳۴۸ آوردی ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۳۴۹ ابرش ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۳۵۰ ابلهی ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۳۵۱ اخترست ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۳۵۲ اردیبهشت ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۳۵۳ ارسطالیس ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۳۵۴ ارغنده ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۳۵۵ ازار ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۳۵۶ ازنهفت ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۳۵۷ اسبی ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۳۵۸ افتد ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۳۵۹ افراسیابش ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۳۶۰ افزونی ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۳۶۱ افگندن ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۳۶۲ افکند ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۳۶۳ انداختم ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۳۶۴ اندرآرم ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۳۶۵ اندرآور ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۳۶۶ اندرآی ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۳۶۷ اندرخور ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۳۶۸ اندرخورست ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۳۶۹ اندرگذشت ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۳۷۰ اندرکشید ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۳۷۱ اندریم ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۳۷۲ اندریمان ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۳۷۳ اندود ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۳۷۴ اندورن ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۳۷۵ انطاکیه ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۳۷۶ انقاس ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۳۷۷ اهل ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۳۷۸ اوستاد ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۳۷۹ ایدرا ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۳۸۰ ایستاد ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۳۸۱ بآرزو ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۳۸۲ بآغوش ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۳۸۳ بآهن ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۳۸۴ بادش ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۳۸۵ بارای ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۳۸۶ بازآورم ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۳۸۷ بازارشان ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۳۸۸ بازخواست ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۳۸۹ بازگشتی ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۳۹۰ بازگفت ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۳۹۱ بازگویم ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۳۹۲ بازگیرند ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۳۹۳ بازور ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۳۹۴ باشدی ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۳۹۵ باگهر ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۳۹۶ بامین ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۳۹۷ باهشی ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۳۹۸ باهوش ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۳۹۹ بباز ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۰۰ ببخشیدشان ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۰۱ ببریم ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۰۲ بپدرود ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۰۳ بپذیر ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۰۴ بپرداختم ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۰۵ بپردازم ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۰۶ بپرسیدی ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۰۷ بپرورده ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۰۸ بپوشند ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۰۹ بپوشیده ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۱۰ بتاج ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۱۱ بتاز ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۱۲ بتازیم ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۱۳ بترسیدم ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۱۴ بتور ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۱۵ بجایست ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۱۶ بجوشن ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۱۷ بجیحون ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۱۸ بخرم ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۱۹ بخرید ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۲۰ بخسرو ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۲۱ بخشیم ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۲۲ بخفتی ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۲۳ بخوابید ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۲۴ بخواندند ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۲۵ بخوانند ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۲۶ بخواننده ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۲۷ بخوانید ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۲۸ بداختر ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۲۹ بدادی ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۳۰ بداریم ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۳۱ بدانا ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۳۲ بدانم ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۳۳ بداننده ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۳۴ بددل ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۳۵ بدرگه ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۳۶ بدرند ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۳۷ بدروی ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۳۸ بدرویش ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۳۹ بدستور ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۴۰ بدشنام ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۴۱ بدنهان ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۴۲ بدوبر ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۴۳ بدوزم ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۴۴ بدکیش ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۴۵ بدیبای ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۴۶ برآرای ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۴۷ برآور ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۴۸ براساید ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۴۹ برافراختم ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۵۰ برافروخته ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۵۱ برافشاند ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۵۲ برافگنده ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۵۳ براندند ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۵۴ برانند ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۵۵ براید ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۵۶ برتاج ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۵۷ برتافتی ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۵۸ برحریر ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۵۹ برخروشد ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۶۰ برخوردی ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۶۱ برخیره ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۶۲ برداشتم ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۶۳ برزدی ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۶۴ برزمین ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۶۵ برزنم ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۶۶ برزی ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۶۷ برستی ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۶۸ برفتیم ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۶۹ برفراخت ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۷۰ برفراشت ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۷۱ برگردد ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۷۲ برگردی ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۷۳ برگشاید ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۷۴ برگفت ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۷۵ برگل ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۷۶ برگیر ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۷۷ برمایه ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۷۸ برنتابد ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۷۹ برنجید ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۸۰ برنداشت ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۸۱ برنشسته ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۸۲ برنگیرد ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۸۳ برنهم ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۸۴ برنهی ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۸۵ بروشن ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۸۶ برومی ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۸۷ بروید ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۸۸ برویش ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۸۹ برک ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۹۰ برکردگار ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۹۱ برکشم ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۹۲ بریخت ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۹۳ بریشم ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۹۴ برینسان ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۹۵ بزدود ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۹۶ بزرگیش ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۹۷ بزمش ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۹۸ بزندان ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۴۹۹ بسالی ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۰۰ بستدم ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۰۱ بستش ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۰۲ بستیم ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۰۳ بسستی ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۰۴ بسم ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۰۵ بسوز ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۰۶ بسیچد ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۰۷ بشستش ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۰۸ بشستند ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۰۹ بشمر ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۱۰ بشمرید ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۱۱ بشناس ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۱۲ بشندی ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۱۳ بشکرند ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۱۴ بشکریم ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۱۵ بشیده ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۱۶ بفرماید ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۱۷ بفرمودمی ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۱۸ بگذار ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۱۹ بگردنکشان ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۲۰ بگرسیوز ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۲۱ بگزارد ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۲۲ بگشتم ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۲۳ بگشتی ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۲۴ بگوینده ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۲۵ بگیرید ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۲۶ بلشکرگه ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۲۷ بلنداختر ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۲۸ بلندیش ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۲۹ بماندی ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۳۰ بمانند ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۳۱ بمردان ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۳۲ بمرز ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۳۳ بناگاه ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۳۴ بندش ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۳۵ بندم ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۳۶ بنش ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۳۷ بنشاندم ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۳۸ بنشنید ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۳۹ بنهفت ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۴۰ بنهفته ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۴۱ بنهند ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۴۲ بنوک ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۴۳ بنیز ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۴۴ بهرکار ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۴۵ بهشتیست ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۴۶ بهمنم ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۴۷ بودست ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۴۸ بودشان ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۴۹ بورزید ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۵۰ بویش ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۵۱ بکاری ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۵۲ بکردی ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۵۳ بکشتش ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۵۴ بکندند ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۵۵ بکوبید ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۵۶ بکوشند ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۵۷ بیاراید ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۵۸ بیاموختشان ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۵۹ بیاموزد ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۶۰ بیدارتر ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۶۱ بیژنم ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۶۲ بیشمار ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۶۳ بیفزاید ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۶۴ بیگانگان ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۶۵ بیمش ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۶۶ بیندازد ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۶۷ بیهش ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۶۸ بیور ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۶۹ پادشاهان ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۷۰ پاسخت ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۷۱ پالایش ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۷۲ پاکرای ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۷۳ پاکش ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۷۴ پایم ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۷۵ پدیدست ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۷۶ پذرفت ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۷۷ پذیرم ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۷۸ پربیم ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۷۹ پرخاشجویان ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۸۰ پرخشم ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۸۱ پرداخت ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۸۲ پرستید ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۸۳ پرستیز ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۸۴ پرگداز ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۸۵ پرمنش ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۸۶ پرنهیب ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۸۷ پروراند ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۸۸ پروراننده ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۸۹ پژوهان ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۹۰ پشن ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۹۱ پلاس ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۹۲ پلی ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۹۳ پناهم ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۹۴ پناهی ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۹۵ پهلوش ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۹۶ پویندگان ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۹۷ پویی ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۹۸ پیچیده ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۵۹۹ پیرامن ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۰۰ پیرمرد ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۰۱ پیشدست ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۰۲ پیغمبرم ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۰۳ پیلوار ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۰۴ پیلوارش ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۰۵ پیکند ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۰۶ تابناک ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۰۷ تابود ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۰۸ تابیدن ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۰۹ تاریکتر ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۱۰ تافتن ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۱۱ تاکنون ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۱۲ تبار ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۱۳ تختت ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۱۴ ترسد ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۱۵ تره ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۱۶ تموز ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۱۷ تنند ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۱۸ تهیست ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۱۹ تهیگاه ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۲۰ توز ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۲۱ توزی ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۲۲ توگویی ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۲۳ تویم ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۲۴ تیزدندان ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۲۵ تیزهش ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۲۶ جادوستان ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۲۷ جاماسب ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۲۸ جایگاهی ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۲۹ جریره ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۳۰ جزا ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۳۱ جزع ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۳۲ جستنش ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۳۳ جگرخسته ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۳۴ جلیل ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۳۵ جناغ ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۳۶ جنگیست ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۳۷ جهانا ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۳۸ جهد ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۳۹ جوانمردی ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۴۰ جوانه ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۴۱ جوانیش ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۴۲ جوشنوران ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۴۳ جویا ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۴۴ جویندگان ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۴۵ چاپلوس ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۴۶ چارصد ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۴۷ چاکران ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۴۸ چرایی ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۴۹ چندگه ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۵۰ چنگی ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۵۱ چنی ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۵۲ چهرش ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۵۳ چهرگان ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۵۴ چوآتش ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۵۵ چوآگاهی ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۵۶ چوآن ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۵۷ چواز ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۵۸ چوتنها ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۵۹ چوخاقان ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۶۰ چوخشنود ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۶۱ چودانی ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۶۲ چوشب ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۶۳ چوفرمان ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۶۴ چومن ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۶۵ چونک ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۶۶ چکاچاک ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۶۷ چکد ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۶۸ چیم ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۶۹ چینش ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۷۰ حال ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۷۱ حرم ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۷۲ حصاری ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۷۳ حلوان ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۷۴ حکیم ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۷۵ خارزن ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۷۶ خال ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۷۷ خرچنگ ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۷۸ خردک ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۷۹ خروشد ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۸۰ خروشنده ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۸۱ خری ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۸۲ خشمش ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۸۳ خنجرش ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۸۴ خوابگه ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۸۵ خوارتر ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۸۶ خواستیم ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۸۷ خواندیم ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۸۸ خواهرش ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۸۹ خواهندگان ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۹۰ خوبتر ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۹۱ خوبروی ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۹۲ خوردش ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۹۳ خوره ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۹۴ خوست ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۹۵ خوشتر ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۹۶ خونیست ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۹۷ خوید ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۹۸ خویشش ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۶۹۹ دادده ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۰۰ داراست ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۰۱ داردی ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۰۲ داشتیم ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۰۳ داناترست ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۰۴ داوران ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۰۵ دجله ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۰۶ درآید ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۰۷ دربند ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۰۸ درجنگ ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۰۹ درخواستی ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۱۰ دردم ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۱۱ درگرفت ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۱۲ درنهفت ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۱۳ دره ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۱۴ دروازه ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۱۵ درودت ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۱۶ دریغش ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۱۷ دستها ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۱۸ دستکش ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۱۹ دشواری ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۲۰ دفتری ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۲۱ دگرباره ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۲۲ دلست ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۲۳ دلشان ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۲۴ دلیرا ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۲۵ دمه ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۲۶ دوختی ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۲۷ دوریش ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۲۸ دوز ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۲۹ دیدست ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۳۰ دیدگاه ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۳۱ دیدنش ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۳۲ دینارگان ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۳۳ دیوارها ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۳۴ دیوانگان ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۳۵ دیوند ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۳۶ رابد ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۳۷ رازست ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۳۸ راستگوی ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۳۹ رامشگر ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۴۰ راهب ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۴۱ راهست ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۴۲ راییم ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۴۳ ربود ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۴۴ ربودی ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۴۵ ردا ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۴۶ رفتنت ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۴۷ رقعه ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۴۸ رنجم ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۴۹ روانشان ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۵۰ روانها ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۵۱ روانهای ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۵۲ روزم ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۵۳ روزیش ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۵۴ روش ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۵۵ روشنش ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۵۶ روشنم ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۵۷ رونده ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۵۸ زارا ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۵۹ زارتر ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۶۰ زبردست ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۶۱ زبن ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۶۲ زبیم ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۶۳ زشاه ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۶۴ زمانم ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۶۵ زمستان ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۶۶ زهردانشی ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۶۷ زهرست ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۶۸ زوار ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۶۹ زویست ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۷۰ زیانی ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۷۱ زیباترست ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۷۲ زیستن ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۷۳ زیند ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۷۴ زینش ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۷۵ ژند ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۷۶ ژکان ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۷۷ ساختیم ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۷۸ سارا ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۷۹ ساربان ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۸۰ سازان ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۸۱ سازنده ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۸۲ ساعد ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۸۳ سپد ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۸۴ سپدکوه ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۸۵ ستبر ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۸۶ سترد ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۸۷ ستونها ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۸۸ سرانجمن ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۸۹ سربخت ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۹۰ سربر ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۹۱ سروست ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۹۲ سزوار ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۹۳ سفلگان ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۹۴ سگسار ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۹۵ سله ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۹۶ سماعیل ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۹۷ سمرقند ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۹۸ سمور ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۷۹۹ سنبلست ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۰۰ سنجد ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۰۱ سهل ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۰۲ سهیل ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۰۳ سواریست ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۰۴ سوخت ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۰۵ سوختی ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۰۶ سودی ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۰۷ سوهان ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۰۸ سیاوخش ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۰۹ سیمای ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۱۰ سیوم ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۱۱ شادمانه ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۱۲ شادکامی ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۱۳ شادیش ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۱۴ شاهت ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۱۵ شبانان ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۱۶ شبانست ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۱۷ شمن ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۱۸ شمیران ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۱۹ شنو ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۲۰ شهی ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۲۱ شکارست ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۲۲ شیرخواره ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۲۳ صبر ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۲۴ صحرا ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۲۵ صلاب ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۲۶ صید ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۲۷ طاس ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۲۸ طبقهای ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۲۹ عتاب ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۳۰ عدد ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۳۱ عزیز ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۳۲ غریبان ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۳۳ غسانیان ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۳۴ غلامی ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۳۵ غله ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۳۶ غمخواره ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۳۷ غمگسار ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۳۸ غمگنان ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۳۹ غنوده ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۴۰ فاش ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۴۱ فدا ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۴۲ فرازی ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۴۳ فرزد ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۴۴ فرستش ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۴۵ فرستند ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۴۶ فرشی ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۴۷ فرطوس ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۴۸ فرمانبران ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۴۹ فرمانت ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۵۰ فرمایدم ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۵۱ فرهیست ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۵۲ فروزد ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۵۳ فروغی ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۵۴ فرومانده ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۵۵ فریدونش ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۵۶ فشانند ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۵۷ فشاننده ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۵۸ فیلسوف ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۵۹ فیلسوفی ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۶۰ قاف ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۶۱ قصه ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۶۲ قعر ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۶۳ قیصرست ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۶۴ گاز ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۶۵ گاوپیکر ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۶۶ گاوسر ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۶۷ گچ ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۶۸ گرایدونک ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۶۹ گرداندرش ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۷۰ گرددش ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۷۱ گردگیر ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۷۲ گردنت ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۷۳ گرو ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۷۴ گریخت ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۷۵ گزندش ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۷۶ گزینیم ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۷۷ گشایند ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۷۸ گشتش ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۷۹ گفتنیها ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۸۰ گلبرگ ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۸۱ گلبن ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۸۲ گلرنگ ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۸۳ گهواره ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۸۴ گوژ ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۸۵ گوسفندان ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۸۶ گوشم ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۸۷ گوهرا ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۸۸ گیتیت ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۸۹ گیوگان ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۹۰ لاجرم ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۹۱ لبت ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۹۲ لوری ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۹۳ لیکن ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۹۴ مارا ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۹۵ مانیم ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۹۶ مایست ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۹۷ مبادی ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۹۸ مپرداز ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۸۹۹ مپیچ ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۰۰ مپیمای ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۰۱ متاب ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۰۲ مترسید ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۰۳ مثقال ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۰۴ مجو ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۰۵ مخوانید ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۰۶ مراین ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۰۷ مردار ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۰۸ مردری ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۰۹ مرزی ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۱۰ مریزید ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۱۱ مزیح ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۱۲ مسند ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۱۳ مشمر ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۱۴ مصور ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۱۵ معنی ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۱۶ مغزت ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۱۷ مغزم ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۱۸ مگذار ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۱۹ مگذر ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۲۰ مگردید ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۲۱ ممانید ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۲۲ منجنیق ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۲۳ مهراس ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۲۴ مهست ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۲۵ مکاو ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۲۶ مکر ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۲۷ مکه ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۲۸ میازار ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۲۹ میازید ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۳۰ میانشان ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۳۱ میگساران ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۳۲ نابوده ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۳۳ ناپسند ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۳۴ نادلپذیر ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۳۵ ناساز ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۳۶ ناسپاسان ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۳۷ ناسپاسی ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۳۸ نامست ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۳۹ نامم ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۴۰ نامورتر ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۴۱ نبات ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۴۲ نبایدش ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۴۳ نبخشی ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۴۴ نبردند ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۴۵ نبندم ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۴۶ نپراگند ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۴۷ نجنبد ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۴۸ نخفت ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۴۹ نخواهید ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۵۰ نشانه ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۵۱ نشستت ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۵۲ نشستم ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۵۳ نشیم ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۵۴ نشین ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۵۵ نغنود ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۵۶ نقش ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۵۷ نگارید ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۵۸ نگاشت ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۵۹ نگشاید ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۶۰ نگشتند ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۶۱ نموده ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۶۲ نمیرم ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۶۳ ننگرید ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۶۴ ننگست ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۶۵ ننگی ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۶۶ نهال ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۶۷ نهالی ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۶۸ نهنگان ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۶۹ نورسیده ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۷۰ نویسم ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۷۱ نکردیم ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۷۲ نیاریم ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۷۳ نیازت ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۷۴ نیازرد ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۷۵ نیاساید ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۷۶ نیاویختند ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۷۷ نیایدش ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۷۸ نیرزید ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۷۹ نیستت ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۸۰ نیفگند ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۸۱ نیکنامان ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۸۲ نیکوست ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۸۳ نیکیت ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۸۴ هال ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۸۵ هرای ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۸۶ هرچش ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۸۷ هشیارتر ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۸۸ همتا ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۸۹ همره ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۹۰ همسال ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۹۱ همسایه ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۹۲ هندسی ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۹۳ هودج ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۹۴ هین ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۹۵ وآرام ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۹۶ واژ ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۹۷ واسب ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۹۸ وام ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۵۹۹۹ وبندوی ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۶۰۰۰ وچون ۴ ۰٫۰۰۰۸٪