پیوست:فهرست بسامدی شاهنامهٔ فردوسی/از رتبهٔ ۶۰۰۱ تا ۷۰۰۰

از ویکی‌واژه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رتبه واژه بسامد درصد
۶۰۰۱ وخاقان ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۶۰۰۲ وخشم ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۶۰۰۳ وخواب ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۶۰۰۴ ودانا ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۶۰۰۵ ودیگر ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۶۰۰۶ ورنج ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۶۰۰۷ وغم ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۶۰۰۸ وفادار ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۶۰۰۹ وفای ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۶۰۱۰ وفر ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۶۰۱۱ وگاه ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۶۰۱۲ وگفت ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۶۰۱۳ ونژاد ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۶۰۱۴ وکیش ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۶۰۱۵ ویر ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۶۰۱۶ ویله ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۶۰۱۷ ویند ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۶۰۱۸ وییم ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۶۰۱۹ ک ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۶۰۲۰ کاخهای ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۶۰۲۱ کاربند ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۶۰۲۲ کارچیست ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۶۰۲۳ کاردار ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۶۰۲۴ کارداری ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۶۰۲۵ کاره ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۶۰۲۶ کارهای ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۶۰۲۷ کالبد ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۶۰۲۸ کامدی ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۶۰۲۹ کاندرو ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۶۰۳۰ کاهد ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۶۰۳۱ کاینست ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۶۰۳۲ کبروی ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۶۰۳۳ کتان ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۶۰۳۴ کدخدایی ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۶۰۳۵ کردارها ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۶۰۳۶ کرکس ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۶۰۳۷ کسست ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۶۰۳۸ کسها ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۶۰۳۹ کشتند ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۶۰۴۰ کشورند ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۶۰۴۱ کشکین ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۶۰۴۲ کلاهش ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۶۰۴۳ کلاهور ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۶۰۴۴ کلنگ ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۶۰۴۵ کمانهای ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۶۰۴۶ کمربستگان ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۶۰۴۷ کنابد ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۶۰۴۸ کنداورم ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۶۰۴۹ کنگره ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۶۰۵۰ کهترست ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۶۰۵۱ کوری ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۶۰۵۲ کوز ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۶۰۵۳ کوشد ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۶۰۵۴ کوفت ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۶۰۵۵ کوهست ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۶۰۵۶ کیخسروی ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۶۰۵۷ یارند ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۶۰۵۸ یافتیم ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۶۰۵۹ یاورست ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۶۰۶۰ یکدیگر ۴ ۰٫۰۰۰۸٪
۶۰۶۱ آبادبوم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۰۶۲ آبادتر ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۰۶۳ آبستن ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۰۶۴ آبگیری ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۰۶۵ آختن ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۰۶۶ آذرابادگان ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۰۶۷ آذران ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۰۶۸ آذرش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۰۶۹ آرزوهای ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۰۷۰ آزادی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۰۷۱ آزارتر ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۰۷۲ آزمودی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۰۷۳ آزمودیم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۰۷۴ آزور ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۰۷۵ آسمانش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۰۷۶ آسودگی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۰۷۷ آشوفته ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۰۷۸ آشکارای ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۰۷۹ آشکارست ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۰۸۰ آفریدی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۰۸۱ آفرینت ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۰۸۲ آلودگی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۰۸۳ آمدندش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۰۸۴ آمدندیش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۰۸۵ آنچنان ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۰۸۶ آهرمنند ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۰۸۷ آوازش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۰۸۸ آوردشان ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۰۸۹ آوردگاهی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۰۹۰ آوردن ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۰۹۱ آوریدست ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۰۹۲ آوریدندش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۰۹۳ آیید ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۰۹۴ ابریشم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۰۹۵ ابله ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۰۹۶ ات ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۰۹۷ ارچه ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۰۹۸ ارغوانی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۰۹۹ ارم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۰۰ اروندرود ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۰۱ ازانجا ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۰۲ ازبخت ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۰۳ ازپی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۰۴ ازدرد ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۰۵ ازمیان ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۰۶ ازکار ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۰۷ اسپروز ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۰۸ اسپری ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۰۹ استخوانش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۱۰ استش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۱۱ استواران ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۱۲ اسکندرست ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۱۳ اشتاگشسپ ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۱۴ افتاده ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۱۵ افراختن ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۱۶ افراشتند ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۱۷ افزایش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۱۸ افسانه ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۱۹ افسرده ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۲۰ افسرم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۲۱ افسرند ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۲۲ الا ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۲۳ التوینه ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۲۴ امسال ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۲۵ انبازتان ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۲۶ انداز ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۲۷ اندامها ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۲۸ اندرآری ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۲۹ اندرافگند ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۳۰ اندرجهان ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۳۱ اندرخورد ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۳۲ اندرگرفت ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۳۳ اندرم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۳۴ اندروست ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۳۵ اندلس ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۳۶ اندیشم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۳۷ انگیختن ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۳۸ اور ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۳۹ اوراست ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۴۰ اول ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۴۱ ایزدگشسب ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۴۲ ایزدم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۴۳ اینچنین ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۴۴ اینها ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۴۵ بآزرم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۴۶ بآغاز ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۴۷ باتو ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۴۸ باج ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۴۹ بادام ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۵۰ باربد ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۵۱ بارست ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۵۲ بارها ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۵۳ بازآمدن ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۵۴ بازآوری ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۵۵ بازجای ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۵۶ بازداشت ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۵۷ بازداند ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۵۸ بازده ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۵۹ بازگردیم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۶۰ بازگشتم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۶۱ بازگوی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۶۲ بازنشناختند ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۶۳ بازیابم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۶۴ باژگاه ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۶۵ باژی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۶۶ باسمان ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۶۷ بافتم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۶۸ بافسون ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۶۹ بالش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۷۰ بالینش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۷۱ باهش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۷۲ باکسی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۷۳ بباران ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۷۴ ببازار ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۷۵ ببازی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۷۶ ببرسام ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۷۷ ببغداد ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۷۸ ببندش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۷۹ ببوسد ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۸۰ ببوی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۸۱ ببویید ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۸۲ ببیداد ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۸۳ ببیشی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۸۴ ببیم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۸۵ بپایست ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۸۶ بپرداخت ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۸۷ بپرسیدن ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۸۸ بپند ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۸۹ بپوزش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۹۰ بپوشیم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۹۱ بپولاد ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۹۲ بپوییم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۹۳ بپیچند ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۹۴ بپیری ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۹۵ بپیمان ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۹۶ بپیوستم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۹۷ بتازد ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۹۸ بتخانه ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۱۹۹ بترسیدی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۰۰ بتنگ ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۰۱ بتوان ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۰۲ بتیزی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۰۳ بجنبان ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۰۴ بجوشیدش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۰۵ بچنگش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۰۶ بچهر ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۰۷ بخرداد ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۰۸ بخسپی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۰۹ بخشندگی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۱۰ بخشود ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۱۱ بخفتم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۱۲ بخوردم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۱۳ بخوناب ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۱۴ بدآنگه ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۱۵ بدارم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۱۶ بدارمش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۱۷ بدارنده ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۱۸ بداندیشگان ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۱۹ بدت ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۲۰ بدتر ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۲۱ بدتنان ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۲۲ بدخو ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۲۳ بددلی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۲۴ بدربر ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۲۵ بدژ ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۲۶ بدگوهرند ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۲۷ بدنژادی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۲۸ بدوز ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۲۹ بدوزخ ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۳۰ بدینار ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۳۱ بدیهای ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۳۲ برآتش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۳۳ برآمیختی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۳۴ برآوردش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۳۵ برآیدت ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۳۶ برآیدش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۳۷ براست ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۳۸ برافرازد ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۳۹ برافرازم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۴۰ برافراشتی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۴۱ برافروختن ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۴۲ برافروختی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۴۳ برافشاندم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۴۴ برامش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۴۵ براندیشم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۴۶ براندیشی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۴۷ برانسان ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۴۸ برانی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۴۹ برپرید ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۵۰ برتارک ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۵۱ برتافته ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۵۲ برترم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۵۳ برتنت ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۵۴ برته ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۵۵ برجهد ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۵۶ برچشم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۵۷ برخروشند ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۵۸ برخواندی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۵۹ بردل ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۶۰ بردندشان ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۶۱ برساختی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۶۲ برساز ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۶۳ برسام ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۶۴ برسخن ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۶۵ برسر ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۶۶ برشتاب ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۶۷ برشمار ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۶۸ برشو ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۶۹ برفروز ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۷۰ برگاشتش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۷۱ برگذارد ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۷۲ برگرای ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۷۳ برگرایید ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۷۴ برگرفتم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۷۵ برگرفته ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۷۶ برگزیدم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۷۷ برگزیدند ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۷۸ برگزیده ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۷۹ برگزینم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۸۰ برگست ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۸۱ برگشایند ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۸۲ برگشتم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۸۳ برگواست ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۸۴ برگیا ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۸۵ برگیرد ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۸۶ برمبند ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۸۷ برمگرد ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۸۸ برنشانم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۸۹ برنشستی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۹۰ برنشین ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۹۱ برنهادم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۹۲ برنهادیم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۹۳ برنهند ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۹۴ بروبوم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۹۵ برود ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۹۶ برویست ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۹۷ برویین ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۹۸ برکام ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۲۹۹ برکان ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۰۰ برکشیدی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۰۱ برکنده ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۰۲ برکنی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۰۳ برکه ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۰۴ بریدم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۰۵ بریدی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۰۶ بریزم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۰۷ بز ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۰۸ بزابلستان ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۰۹ بزرگش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۱۰ بزرمهر ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۱۱ بزگوش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۱۲ بزمست ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۱۳ بزنجیر ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۱۴ بزهر ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۱۵ بسازی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۱۶ بساییم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۱۷ بستانم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۱۸ بستدند ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۱۹ بسست ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۲۰ بسنج ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۲۱ بسوگند ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۲۲ بسیری ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۲۳ بسیم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۲۴ بشاخ ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۲۵ بشب ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۲۶ بشنوم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۲۷ بشنیدی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۲۸ بشورید ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۲۹ بشکفید ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۳۰ بشکنند ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۳۱ بغرد ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۳۲ بغل ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۳۳ بغم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۳۴ بفرزند ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۳۵ بفرست ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۳۶ بفگن ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۳۷ بقالینیوس ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۳۸ بقیصر ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۳۹ بگاز ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۴۰ بگاشت ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۴۱ بگذارم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۴۲ بگذاشتن ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۴۳ بگذاشتیم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۴۴ بگذر ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۴۵ بگرداند ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۴۶ بگردم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۴۷ بگردند ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۴۸ بگرم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۴۹ بگروید ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۵۰ بگرویم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۵۱ بگریختم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۵۲ بگریستند ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۵۳ بگسلاند ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۵۴ بگسلند ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۵۵ بگسلی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۵۶ بگشتاسپ ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۵۷ بگفتیم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۵۸ بگل ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۵۹ بگیریم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۶۰ بلرزد ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۶۱ بلوج ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۶۲ بمادر ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۶۳ بمال ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۶۴ بماندم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۶۵ بمسمار ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۶۶ بمشک ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۶۷ بمغز ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۶۸ بمیغ ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۶۹ بنادانی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۷۰ بنایافت ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۷۱ بنداخت ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۷۲ بنداز ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۷۳ بندگران ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۷۴ بندید ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۷۵ بنزدیکی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۷۶ بنعل ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۷۷ بهرسو ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۷۸ بهستی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۷۹ بهفتم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۸۰ بوبکر ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۸۱ بوراب ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۸۲ بورز ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۸۳ بوند ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۸۴ بکاموس ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۸۵ بکان ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۸۶ بکشتندشان ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۸۷ بکندم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۸۸ بکوبد ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۸۹ بکوی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۹۰ بکی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۹۱ بیاراستیم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۹۲ بیارانش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۹۳ بیارایم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۹۴ بیارایمت ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۹۵ بیازم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۹۶ بیازند ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۹۷ بیازیم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۹۸ بیاموختند ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۳۹۹ بیاموخته ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۰۰ بیاموزدش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۰۱ بیاموزی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۰۲ بیامیزد ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۰۳ بیاورده ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۰۴ بیاویز ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۰۵ بیاییم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۰۶ بیداری ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۰۷ بیشست ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۰۸ بیفروخت ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۰۹ بیفزایدت ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۱۰ بیفشاند ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۱۱ بیمست ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۱۲ بینداختند ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۱۳ بیکاری ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۱۴ بیکند ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۱۵ پاسبانی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۱۶ پالیزها ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۱۷ پاکت ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۱۸ پاکدامن ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۱۹ پایست ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۲۰ پخش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۲۱ پدروار ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۲۲ پذیرفتن ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۲۳ پرآتش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۲۴ پرآوای ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۲۵ پراگندنی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۲۶ پرخاک ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۲۷ پرخواسته ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۲۸ پرستارفش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۲۹ پرستد ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۳۰ پرسیدنی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۳۱ پرسیدی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۳۲ پرشرم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۳۳ پرغم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۳۴ پرگهر ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۳۵ پرلاله ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۳۶ پرهیزکار ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۳۷ پرورانید ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۳۸ پروردگان ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۳۹ پروردن ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۴۰ پروری ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۴۱ پرورید ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۴۲ پروریدش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۴۳ پرکشته ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۴۴ پسرت ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۴۵ پسندی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۴۶ پسین ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۴۷ پشم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۴۸ پشیز ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۴۹ پلنگی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۵۰ پناهش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۵۱ پنیر ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۵۲ پهلوانا ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۵۳ پهلوست ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۵۴ پوده ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۵۵ پورش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۵۶ پورگشسب ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۵۷ پوستشان ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۵۸ پوشند ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۵۹ پوشیدنیها ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۶۰ پوید ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۶۱ پیرست ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۶۲ پیست ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۶۳ پیسه ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۶۴ پیشبین ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۶۵ پیشگه ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۶۶ پیغمبرت ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۶۷ پیغمبرست ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۶۸ پیماید ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۶۹ پیموده ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۷۰ پیکارشان ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۷۱ تابه ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۷۲ تابوتش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۷۳ تات ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۷۴ تاجت ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۷۵ تاجداری ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۷۶ تاجها ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۷۷ تاچه ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۷۸ تاختم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۷۹ تاره ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۸۰ تارکش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۸۱ تاریخ ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۸۲ تامن ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۸۳ تایی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۸۴ تایید ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۸۵ تباهست ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۸۶ تختهای ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۸۷ تذروان ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۸۸ تراگر ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۸۹ ترنجی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۹۰ ترند ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۹۱ تش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۹۲ تمیشه ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۹۳ تنگتر ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۹۴ تنگدست ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۹۵ تنین ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۹۶ تواناترست ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۹۷ توانست ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۹۸ توحید ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۴۹۹ توختم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۰۰ توختن ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۰۱ تودست ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۰۲ توقیع ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۰۳ تیزتاز ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۰۴ تیزست ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۰۵ تیزم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۰۶ تیشه ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۰۷ جاودانه ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۰۸ جایت ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۰۹ جایست ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۱۰ جایگیر ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۱۱ جد ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۱۲ جداییش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۱۳ جزان ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۱۴ جشنگاهی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۱۵ جفتی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۱۶ جناح ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۱۷ جنبد ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۱۸ جند ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۱۹ جهاندارشان ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۲۰ جهاندارمان ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۲۱ جهانست ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۲۲ جهانسوز ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۲۳ جهن ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۲۴ جوشنم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۲۵ چارپایان ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۲۶ چارست ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۲۷ چاکری ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۲۸ چباید ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۲۹ چرغ ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۳۰ چرمت ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۳۱ چرمش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۳۲ چماننده ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۳۳ چنانش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۳۴ چنانیم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۳۵ چنبری ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۳۶ چندشان ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۳۷ چنگم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۳۸ چنویی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۳۹ چوبرزد ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۴۰ چوشاپور ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۴۱ چوگستهم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۴۲ چوهرمز ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۴۳ چکاند ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۴۴ چیزها ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۴۵ حرام ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۴۶ حربه ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۴۷ حق ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۴۸ حمایل ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۴۹ حور ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۵۰ حوض ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۵۱ حکم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۵۲ خاقانیان ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۵۳ خانگی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۵۴ خدا ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۵۵ خرامند ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۵۶ خرامیدن ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۵۷ خردست ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۵۸ خره ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۵۹ خسپد ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۶۰ خسروست ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۶۱ خضر ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۶۲ خطی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۶۳ خفتن ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۶۴ خلج ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۶۵ خمی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۶۶ خنجرا ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۶۷ خنجرت ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۶۸ خنجرگذار ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۶۹ خوابش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۷۰ خوابی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۷۱ خواجه ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۷۲ خوارخوار ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۷۳ خوارند ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۷۴ خواندن ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۷۵ خوانده ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۷۶ خوانش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۷۷ خوانمش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۷۸ خواهشگران ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۷۹ خودکی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۸۰ خوردنش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۸۱ دارشان ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۸۲ داروگیر ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۸۳ دارویی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۸۴ داشتندش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۸۵ داناتر ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۸۶ دانشومند ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۸۷ دانندگی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۸۸ داورست ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۸۹ داورم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۹۰ داوریها ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۹۱ دایگان ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۹۲ ددی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۹۳ درآورد ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۹۴ درشگفتی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۹۵ درمهای ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۹۶ درند ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۹۷ درکشد ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۹۸ درکنار ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۵۹۹ دریاش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۰۰ دزدان ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۰۱ دزدی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۰۲ دژاگاه ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۰۳ دژها ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۰۴ دژی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۰۵ دستوار ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۰۶ دشتبان ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۰۷ دشوارتر ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۰۸ دگرآنک ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۰۹ دلپسند ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۱۰ دلند ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۱۱ دماوند ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۱۲ دمی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۱۳ دوتا ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۱۴ دوتن ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۱۵ دوجوان ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۱۶ دوچشمش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۱۷ دوختن ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۱۸ دوخته ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۱۹ دودیده ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۲۰ دورش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۲۱ دوشاه ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۲۲ دولشکر ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۲۳ دوهزار ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۲۴ دوهفته ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۲۵ دکان ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۲۶ دیباست ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۲۷ دیدارشان ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۲۸ دیدبان ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۲۹ دیرتر ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۳۰ دیلم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۳۱ دینارشان ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۳۲ دیوانها ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۳۳ رابباید ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۳۴ راخواندند ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۳۵ رازداران ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۳۶ راستیست ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۳۷ راگفت ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۳۸ رامشگرست ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۳۹ راندن ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۴۰ رانش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۴۱ رانیم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۴۲ راهم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۴۳ رایزن ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۴۴ رایست ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۴۵ رایشان ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۴۶ ربط ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۴۷ رخنه ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۴۸ رزمگاهی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۴۹ رسانند ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۵۰ رستگاری ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۵۱ رسیدن ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۵۲ رعدست ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۵۳ رفتگان ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۵۴ رم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۵۵ رنگست ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۵۶ رنگش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۵۷ رنگی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۵۸ رهان ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۵۹ رهانیده ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۶۰ رهش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۶۱ روای ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۶۲ رودها ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۶۳ رودی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۶۴ روزست ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۶۵ روزمان ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۶۶ روشناییش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۶۷ رویت ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۶۸ رویند ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۶۹ رویی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۷۰ رکابش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۷۱ ریمنست ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۷۲ ریک ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۷۳ زادن ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۷۴ زادنش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۷۵ زاریش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۷۶ زانکه ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۷۷ زبانت ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۷۸ زتخت ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۷۹ زتخم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۸۰ زتو ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۸۱ زچیزی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۸۲ زخاک ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۸۳ زخمش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۸۴ زردی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۸۵ زرسب ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۸۶ زرم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۸۷ زرند ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۸۸ زشتست ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۸۹ زگنج ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۹۰ زما ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۹۱ زمانت ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۹۲ زنا ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۹۳ زنانی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۹۴ زندانش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۹۵ زندست ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۹۶ زندگانیت ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۹۷ زنید ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۹۸ زهازه ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۶۹۹ زوارش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۰۰ زکار ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۰۱ زکردار ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۰۲ زکین ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۰۳ زیانست ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۰۴ زید ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۰۵ زیردستست ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۰۶ زیستی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۰۷ زینشان ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۰۸ زیور ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۰۹ ژکید ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۱۰ ساختندی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۱۱ سازانش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۱۲ سازیده ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۱۳ ساقه ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۱۴ ساقی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۱۵ سامست ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۱۶ سبوی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۱۷ سپاهم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۱۸ سپاهند ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۱۹ سپردندشان ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۲۰ سپیدست ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۲۱ سپیدی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۲۲ ستاده ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۲۳ ستردند ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۲۴ ستودند ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۲۵ ستودنش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۲۶ ستودی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۲۷ سد ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۲۸ سرسری ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۲۹ سرسوی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۳۰ سرفرازم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۳۱ سرگاه ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۳۲ سرگرفت ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۳۳ سرلشکر ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۳۴ سرهنگ ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۳۵ سرون ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۳۶ سزی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۳۷ سفته ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۳۸ سفندار ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۳۹ سگالان ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۴۰ سگان ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۴۱ سلام ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۴۲ سلیحم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۴۳ سمندی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۴۴ سندل ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۴۵ سوارا ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۴۶ سوارش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۴۷ سودمندش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۴۸ سودن ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۴۹ سوران ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۵۰ سورستان ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۵۱ سوریان ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۵۲ سوزد ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۵۳ سوس ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۵۴ سیاهست ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۵۵ سیحون ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۵۶ سیراب ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۵۷ سیمست ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۵۸ شادگان ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۵۹ شارستانها ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۶۰ شارستانی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۶۱ شاره ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۶۲ شاهانش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۶۳ شاهش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۶۴ شایدم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۶۵ شتابان ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۶۶ شترمرغ ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۶۷ شخوده ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۶۸ شراعی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۶۹ شرمی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۷۰ شعبه ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۷۱ شعیب ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۷۲ شگنان ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۷۳ شمارا ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۷۴ شمارد ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۷۵ شماس ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۷۶ شمردن ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۷۷ شمشیرشان ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۷۸ شنیدست ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۷۹ شنیدستی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۸۰ شهران ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۸۱ شهنشه ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۸۲ شورستان ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۸۳ شولک ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۸۴ شکستم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۸۵ شکفته ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۸۶ شکوه ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۸۷ شیدسپ ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۸۸ شیربا ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۸۹ شیرمردی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۹۰ شیون ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۹۱ صفت ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۹۲ صندل ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۹۳ صندوقها ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۹۴ طالع ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۹۵ طشت ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۹۶ طوایف ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۹۷ عار ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۹۸ عالم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۷۹۹ عجم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۰۰ عذار ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۰۱ عصر ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۰۲ عقابی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۰۳ علیست ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۰۴ عنانرا ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۰۵ عنبرش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۰۶ غالیه ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۰۷ غریبی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۰۸ غنیمت ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۰۹ فاسقون ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۱۰ فامش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۱۱ فرازآمد ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۱۲ فرازان ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۱۳ فرازند ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۱۴ فرازنده ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۱۵ فرخندگی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۱۶ فردوس ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۱۷ فرزندش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۱۸ فرزین ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۱۹ فرستمش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۲۰ فرفوریوس ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۲۱ فرماید ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۲۲ فروبرد ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۲۳ فرودست ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۲۴ فروزش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۲۵ فروشم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۲۶ فروشی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۲۷ فروهل ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۲۸ فریبست ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۲۹ فزونم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۳۰ فزونیش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۳۱ فسانه ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۳۲ فگن ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۳۳ فگندم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۳۴ فنا ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۳۵ فوردین ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۳۶ فکند ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۳۷ قالوس ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۳۸ قدر ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۳۹ قیصرش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۴۰ قیطون ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۴۱ گاورنگ ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۴۲ گاوروی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۴۳ گذارم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۴۴ گذارند ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۴۵ گذارنده ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۴۶ گذاریم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۴۷ گذرگاه ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۴۸ گرازست ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۴۹ گرازید ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۵۰ گرانی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۵۱ گردآورد ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۵۲ گردشان ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۵۳ گردنم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۵۴ گردیه ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۵۵ گرزبان ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۵۶ گرمابه ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۵۷ گروگرد ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۵۸ گری ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۵۹ گریزند ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۶۰ گریزی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۶۱ گزاران ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۶۲ گزیتش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۶۳ گزیدست ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۶۴ گزیدش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۶۵ گزیدم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۶۶ گزینند ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۶۷ گساریم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۶۸ گستر ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۶۹ گسست ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۷۰ گسستن ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۷۱ گشادم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۷۲ گشای ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۷۳ گشتاده ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۷۴ گشواد ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۷۵ گفتارت ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۷۶ گفتهای ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۷۷ گفتید ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۷۸ گمانش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۷۹ گناهش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۸۰ گنجد ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۸۱ گهانی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۸۲ گوزنان ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۸۳ گوژپشت ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۸۴ گوساله ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۸۵ گوگرد ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۸۶ گوهرم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۸۷ گویمت ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۸۸ گویمش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۸۹ گیسوی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۹۰ گیوست ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۹۱ لبانش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۹۲ لرزه ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۹۳ لشگری ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۹۴ لشکرا ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۹۵ لنگ ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۹۶ ماء ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۹۷ مابر ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۹۸ ماتمست ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۸۹۹ مایلست ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۰۰ مبادم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۰۱ مپسند ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۰۲ مپوش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۰۳ مخسبید ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۰۴ مراد ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۰۵ مراورا ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۰۶ مرزداران ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۰۷ مرغزاران ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۰۸ مرغزاری ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۰۹ مرگت ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۱۰ مس ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۱۱ مسپرید ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۱۲ مستمندیم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۱۳ مشنو ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۱۴ مشور ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۱۵ معدن ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۱۶ معین ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۱۷ مغفرت ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۱۸ مفرمای ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۱۹ مگرمان ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۲۰ مگویید ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۲۱ مل ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۲۲ ملوک ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۲۳ ممیر ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۲۴ منبر ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۲۵ منزلت ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۲۶ منظری ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۲۷ مهار ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۲۸ مهانی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۲۹ مهترند ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۳۰ مهدی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۳۱ مهربانم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۳۲ مهربنداد ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۳۳ مهرماه ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۳۴ مویان ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۳۵ مویی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۳۶ میاغاز ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۳۷ میانها ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۳۸ میر ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۳۹ میهمان ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۴۰ ناپارسایی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۴۱ ناپسندیده ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۴۲ ناتندرست ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۴۳ ناخورده ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۴۴ نادرست ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۴۵ نادلیر ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۴۶ نارسان ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۴۷ نارواست ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۴۸ نازان ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۴۹ نازک ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۵۰ ناسپرده ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۵۱ ناسگالیده ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۵۲ ناشکیب ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۵۳ نافه ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۵۴ نالد ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۵۵ نالید ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۵۶ نامآوران ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۵۷ نامبردارشان ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۵۸ نامدران ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۵۹ نامزد ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۶۰ ناهوشیار ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۶۱ ناوک ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۶۲ ناکار ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۶۳ ناکشته ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۶۴ نبارد ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۶۵ نباشدت ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۶۶ نبخشد ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۶۷ نبخشود ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۶۸ نبرداشت ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۶۹ نبرداشتی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۷۰ نبردست ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۷۱ نبشتم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۷۲ نبندی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۷۳ نبندیم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۷۴ نپذیرد ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۷۵ نپرد ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۷۶ نپرداختی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۷۷ نپردازد ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۷۸ نپیوست ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۷۹ نترسید ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۸۰ نتواند ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۸۱ نخچیرجوی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۸۲ ندادم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۸۳ ندهند ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۸۴ نرفتند ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۸۵ نرمی ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۸۶ نریزد ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۸۷ نژاده ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۸۸ نسازیم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۸۹ نساید ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۹۰ نستاو ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۹۱ نسوزد ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۹۲ نشاط ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۹۳ نشانست ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۹۴ نشانمش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۹۵ نشایدش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۹۶ نشستنش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۹۷ نشنوند ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۹۸ نشیبش ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۶۹۹۹ نشینیم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪
۷۰۰۰ نظم ۳ ۰٫۰۰۰۶٪