پیوست:فهرست بسامدی شاهنامهٔ فردوسی/از رتبهٔ ۴۰۰۱ تا ۵۰۰۰

از ویکی‌واژه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رتبه واژه بسامد درصد
۴۰۰۱ نجستی ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۴۰۰۲ نخچیرگه ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۴۰۰۳ نشنیدی ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۴۰۰۴ نگذریم ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۴۰۰۵ نگردی ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۴۰۰۶ نگنجد ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۴۰۰۷ نگوییم ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۴۰۰۸ نگیرم ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۴۰۰۹ نمودند ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۴۰۱۰ نمودی ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۴۰۱۱ نمک ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۴۰۱۲ نوآیین ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۴۰۱۳ نوست ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۴۰۱۴ نیکدل ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۴۰۱۵ همانست ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۴۰۱۶ همینست ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۴۰۱۷ ورز ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۴۰۱۸ وسپاه ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۴۰۱۹ کارت ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۴۰۲۰ کاه ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۴۰۲۱ کاهلی ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۴۰۲۲ کاینت ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۴۰۲۳ کدامین ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۴۰۲۴ کشتمند ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۴۰۲۵ کشورت ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۴۰۲۶ کشی ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۴۰۲۷ کشیدش ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۴۰۲۸ کشیم ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۴۰۲۹ کمرهای ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۴۰۳۰ کندآوران ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۴۰۳۱ کهتریم ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۴۰۳۲ کیخسروست ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۴۰۳۳ یارانش ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۴۰۳۴ یازی ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۴۰۳۵ یازید ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۴۰۳۶ آبها ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۰۳۷ آرامش ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۰۳۸ آرایشست ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۰۳۹ آرزومند ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۰۴۰ آرید ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۰۴۱ آزمون ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۰۴۲ آگندن ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۰۴۳ آوردنی ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۰۴۴ ا ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۰۴۵ ارجاسب ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۰۴۶ ازآن ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۰۴۷ ازویم ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۰۴۸ اسپهبدان ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۰۴۹ استر ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۰۵۰ افراختند ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۰۵۱ افسرت ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۰۵۲ افگنند ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۰۵۳ افگنیم ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۰۵۴ ان ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۰۵۵ انبار ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۰۵۶ انجا ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۰۵۷ اندرآورد ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۰۵۸ ایست ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۰۵۹ اینجا ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۰۶۰ بااو ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۰۶۱ بادبان ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۰۶۲ بادپای ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۰۶۳ بارگاهش ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۰۶۴ بازآر ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۰۶۵ بازجست ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۰۶۶ بازجویی ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۰۶۷ بازگردان ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۰۶۸ بازگردید ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۰۶۹ باندازه ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۰۷۰ ببازوی ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۰۷۱ ببالای ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۰۷۲ ببخت ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۰۷۳ بپرسش ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۰۷۴ بپشت ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۰۷۵ بپوشم ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۰۷۶ بپوی ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۰۷۷ بپیچم ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۰۷۸ بتاراج ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۰۷۹ بترکان ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۰۸۰ بتری ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۰۸۱ بتنها ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۰۸۲ بجویند ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۰۸۳ بجوییم ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۰۸۴ بختش ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۰۸۵ بخشیدن ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۰۸۶ بخشیده ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۰۸۷ بخوانم ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۰۸۸ بخوانیم ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۰۸۹ بدادار ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۰۹۰ بدارد ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۰۹۱ بدندی ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۰۹۲ بدویم ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۰۹۳ بدیده ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۰۹۴ برآساید ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۰۹۵ برانگیزد ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۰۹۶ برانگیزم ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۰۹۷ براهی ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۰۹۸ برجای ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۰۹۹ برخش ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۰۰ برزند ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۰۱ برگراید ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۰۲ برگزینی ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۰۳ برنخواند ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۰۴ برکشیم ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۰۵ برکنند ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۰۶ برکنیم ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۰۷ بریزی ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۰۸ بزار ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۰۹ بزن ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۱۰ بسا ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۱۱ بساید ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۱۲ بسپرند ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۱۳ بستاند ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۱۴ بشبگیر ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۱۵ بشتاب ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۱۶ بشمری ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۱۷ بفر ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۱۸ بگذریم ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۱۹ بگردش ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۲۰ بگروی ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۲۱ بگریختی ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۲۲ بگنج ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۲۳ بگیرند ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۲۴ بمابر ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۲۵ بمی ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۲۶ بناکام ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۲۷ بنیرو ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۲۸ بهایی ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۲۹ بهتری ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۳۰ بهست ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۳۱ بوسه ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۳۲ بوش ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۳۳ بویا ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۳۴ بکاهد ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۳۵ بکشتم ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۳۶ بیاراستم ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۳۷ بیالود ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۳۸ بیچارگیست ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۳۹ بیفزود ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۴۰ بیماری ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۴۱ بینیش ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۴۲ بیهوش ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۴۳ پاکدین ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۴۴ پاینده ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۴۵ پدرام ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۴۶ پرسند ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۴۷ پرشد ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۴۸ پرهراس ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۴۹ پرکین ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۵۰ پشتش ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۵۱ پشین ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۵۲ پنبه ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۵۳ پندش ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۵۴ پیشدستی ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۵۵ پیکانش ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۵۶ تاز ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۵۷ تازانه ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۵۸ تافتی ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۵۹ تخته ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۶۰ ترسا ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۶۱ ترنج ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۶۲ تلخی ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۶۳ تواناتری ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۶۴ تیزتگ ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۶۵ تیزگرد ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۶۶ جایش ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۶۷ جنگاور ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۶۸ جنگش ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۶۹ چاهسار ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۷۰ چشید ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۷۱ چغانی ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۷۲ چوبه ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۷۳ چوبهرام ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۷۴ چوگرد ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۷۵ چونان ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۷۶ چکید ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۷۷ چینیان ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۷۸ حمل ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۷۹ حیوان ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۸۰ خادمان ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۸۱ خراب ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۸۲ خرداد ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۸۳ خروشش ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۸۴ خستگیهاش ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۸۵ خوابگاه ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۸۶ خواندندش ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۸۷ خواهشگری ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۸۸ خوشه ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۸۹ خوشی ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۹۰ خوناب ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۹۱ دادشان ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۹۲ دادمان ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۹۳ دادیم ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۹۴ داردش ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۹۵ داشتندی ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۹۶ دانید ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۹۷ دخترت ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۹۸ دربان ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۱۹۹ دردست ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۰۰ درفشیدن ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۰۱ دریغا ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۰۲ دزد ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۰۳ دستار ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۰۴ دستم ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۰۵ دلو ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۰۶ دمار ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۰۷ دیرساز ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۰۸ دینی ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۰۹ دیوانگی ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۱۰ دیوساز ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۱۱ رازی ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۱۲ رانده ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۱۳ رباب ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۱۴ ربودن ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۱۵ رخسارگان ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۱۶ رساند ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۱۷ رستمی ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۱۸ رستی ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۱۹ رفتنی ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۲۰ رنجست ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۲۱ رنجهای ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۲۲ روبه ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۲۳ روزت ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۲۴ روغن ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۲۵ زادشم ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۲۶ زانو ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۲۷ زمزم ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۲۸ زمن ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۲۹ زمی ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۳۰ زنار ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۳۱ زیرش ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۳۲ زینهاری ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۳۳ سار ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۳۴ سالارشان ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۳۵ سپاسم ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۳۶ ستان ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۳۷ ستمگاره ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۳۸ سدیگر ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۳۹ سرآرد ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۴۰ سرست ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۴۱ سرگین ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۴۲ سرنامداران ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۴۳ سگالید ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۴۴ سگالیده ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۴۵ سنجه ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۴۶ سنگی ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۴۷ شبانی ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۴۸ شگفتست ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۴۹ شگنی ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۵۰ شمعی ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۵۱ شوریده ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۵۲ شکر ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۵۳ شکستن ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۵۴ شکستی ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۵۵ شیب ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۵۶ شیپور ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۵۷ شیرخوار ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۵۸ غندی ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۵۹ فتاده ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۶۰ فراموش ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۶۱ فراوانش ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۶۲ فرمانبری ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۶۳ فرمند ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۶۴ فرهنگیان ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۶۵ فروهشت ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۶۶ فسون ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۶۷ قضا ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۶۸ قطره ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۶۹ قلون ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۷۰ گاهش ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۷۱ گذاری ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۷۲ گرازنده ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۷۳ گرامیش ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۷۴ گردوی ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۷۵ گرمی ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۷۶ گرنه ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۷۷ گریغ ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۷۸ گزندان ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۷۹ گشتاسپی ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۸۰ گفتارهای ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۸۱ گنبدان ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۸۲ گوزن ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۸۳ گویندگان ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۸۴ گوییم ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۸۵ گیاها ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۸۶ گیسو ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۸۷ گیل ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۸۸ لاغر ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۸۹ لبان ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۹۰ لشکرت ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۹۱ مادیان ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۹۲ ماهروی ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۹۳ مردگان ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۹۴ مرزبانی ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۹۵ مریز ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۹۶ مگشای ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۹۷ ملاح ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۹۸ مهترپرست ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۲۹۹ مهین ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۳۰۰ میاسای ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۳۰۱ میانجی ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۳۰۲ ناچیز ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۳۰۳ نازد ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۳۰۴ ناسزاوار ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۳۰۵ نپسندد ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۳۰۶ نخ ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۳۰۷ نخچیرگیر ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۳۰۸ نخوانم ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۳۰۹ نخوانند ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۳۱۰ ندادی ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۳۱۱ نستیهن ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۳۱۲ نشایست ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۳۱۳ نشستش ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۳۱۴ نشناختند ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۳۱۵ نشکنی ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۳۱۶ نغنوی ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۳۱۷ نگاری ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۳۱۸ نگیرند ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۳۱۹ نگیری ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۳۲۰ نمای ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۳۲۱ نهادش ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۳۲۲ نهادم ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۳۲۳ نواز ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۳۲۴ نیابیم ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۳۲۵ نیارند ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۳۲۶ نیایم ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۳۲۷ نیایی ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۳۲۸ نیوش ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۳۲۹ نیکنامی ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۳۳۰ هاشان ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۳۳۱ هرجا ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۳۳۲ هروم ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۳۳۳ هرکش ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۳۳۴ هژیر ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۳۳۵ هفتم ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۳۳۶ همگنان ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۳۳۷ همنشان ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۳۳۸ هندوی ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۳۳۹ هوای ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۳۴۰ وارونه ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۳۴۱ واین ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۳۴۲ وبد ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۳۴۳ وجان ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۳۴۴ ودانش ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۳۴۵ ونه ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۳۴۶ وکلاه ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۳۴۷ کارآزموده ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۳۴۸ کارزاری ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۳۴۹ کارست ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۳۵۰ کبست ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۳۵۱ کردنش ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۳۵۲ کشانش ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۳۵۳ کلک ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۳۵۴ کمندش ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۳۵۵ کنج ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۳۵۶ کیم ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۳۵۷ یارست ۷ ۰٫۰۰۱۵٪
۴۳۵۸ آدمی ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۳۵۹ آذرمهان ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۳۶۰ آذین ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۳۶۱ آراستم ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۳۶۲ آرایشی ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۳۶۳ آسود ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۳۶۴ آشفت ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۳۶۵ آمدستم ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۳۶۶ آمدستی ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۳۶۷ آمرزش ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۳۶۸ آهنی ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۳۶۹ آهوی ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۳۷۰ آوردم ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۳۷۱ آوریدش ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۳۷۲ آویزش ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۳۷۳ ابروان ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۳۷۴ اخترت ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۳۷۵ اخترشناس ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۳۷۶ ارمان ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۳۷۷ اژدهایی ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۳۷۸ اش ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۳۷۹ افسران ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۳۸۰ انداختی ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۳۸۱ ایدرست ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۳۸۲ بابل ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۳۸۳ بادپایان ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۳۸۴ بادپایی ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۳۸۵ بادگشت ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۳۸۶ بارانش ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۳۸۷ باریکتر ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۳۸۸ بازوش ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۳۸۹ باژخواه ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۳۹۰ باشاه ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۳۹۱ بافرین ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۳۹۲ بانبوه ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۳۹۳ بایدش ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۳۹۴ بباشم ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۳۹۵ بباشی ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۳۹۶ ببخشاید ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۳۹۷ ببخشش ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۳۹۸ ببندند ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۳۹۹ ببی ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۰۰ ببیشه ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۰۱ بپاداش ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۰۲ بپرد ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۰۳ بپرسیدم ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۰۴ بپیکار ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۰۵ بترسی ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۰۶ بتوفید ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۰۷ بجنبم ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۰۸ بچاه ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۰۹ بچگان ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۱۰ بچیست ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۱۱ بخ ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۱۲ بخارا ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۱۳ بخاید ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۱۴ بختت ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۱۵ بخفتان ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۱۶ بخواری ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۱۷ بخواهیم ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۱۸ بدانسان ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۱۹ بدساز ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۲۰ بدگهر ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۲۱ بدوگفت ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۲۲ بدویست ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۲۳ بدکامه ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۲۴ برآشوفتند ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۲۵ برآمیخت ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۲۶ برآنکس ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۲۷ برافراختی ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۲۸ بربسته ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۲۹ برجست ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۳۰ برچکید ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۳۱ برخروشید ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۳۲ برخویشتن ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۳۳ برداشتش ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۳۴ برداشته ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۳۵ برساخت ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۳۶ برشهریار ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۳۷ برفروزد ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۳۸ برق ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۳۹ برگذشته ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۴۰ برگذشتی ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۴۱ برگزیند ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۴۲ برگش ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۴۳ برگشایم ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۴۴ برما ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۴۵ برمن ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۴۶ برنهید ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۴۷ بزمگه ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۴۸ بزودی ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۴۹ بزور ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۵۰ بزیبد ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۵۱ بسازد ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۵۲ بسازند ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۵۳ بسپار ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۵۴ بستان ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۵۵ بستم ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۵۶ بستود ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۵۷ بسد ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۵۸ بسند ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۵۹ بسودی ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۶۰ بسوزم ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۶۱ بسیچیده ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۶۲ بشناختند ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۶۳ بشوی ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۶۴ بشویی ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۶۵ بفتراک ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۶۶ بفگنی ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۶۷ بقیر ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۶۸ بگردون ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۶۹ بگردیم ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۷۰ بگریخت ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۷۱ بگریزد ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۷۲ بگستهم ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۷۳ بگفتش ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۷۴ بمانید ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۷۵ بمانیم ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۷۶ بماه ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۷۷ بنا ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۷۸ بناز ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۷۹ بنشاختند ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۸۰ بنیک ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۸۱ بهاست ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۸۲ بهای ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۸۳ بهرامیان ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۸۴ بهشتست ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۸۵ بودیم ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۸۶ بومش ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۸۷ بکاخ ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۸۸ بکفت ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۸۹ بکنده ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۹۰ بیآرای ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۹۱ بیآمد ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۹۲ بیابیم ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۹۳ بیاسای ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۹۴ بیداربخت ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۹۵ بیندش ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۹۶ بیکسو ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۹۷ پالوده ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۹۸ پایاب ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۴۹۹ پذیرفته ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۰۰ پرخروش ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۰۱ پرسم ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۰۲ پرگوهر ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۰۳ پرنیانی ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۰۴ پرهیزگار ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۰۵ پژوهید ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۰۶ پلنگینه ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۰۷ پهلوانست ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۰۸ پوشیدگان ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۰۹ پیداست ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۱۰ پیمانت ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۱۱ پیمبر ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۱۲ پیکرست ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۱۳ پیی ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۱۴ تاجی ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۱۵ تاوان ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۱۶ تنه ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۱۷ توام ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۱۸ تواین ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۱۹ تیرگیها ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۲۰ تیری ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۲۱ جزو ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۲۲ جستیم ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۲۳ چاچی ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۲۴ چشیده ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۲۵ چگونست ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۲۶ چنانم ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۲۷ چندگونه ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۲۸ چواین ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۲۹ چوخورشید ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۳۰ چکان ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۳۱ چیند ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۳۲ حاجب ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۳۳ حاجت ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۳۴ حجره ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۳۵ حنظل ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۳۶ خاکسار ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۳۷ خست ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۳۸ خوارست ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۳۹ خوارمایه ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۴۰ خوالیگرش ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۴۱ خواننده ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۴۲ خودکام ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۴۳ خوردم ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۴۴ خوردنیها ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۴۵ خونشان ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۴۶ خوک ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۴۷ دادمش ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۴۸ داستانهای ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۴۹ دانند ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۵۰ دانه ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۵۱ دانیم ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۵۲ دربدر ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۵۳ درپیش ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۵۴ درخورست ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۵۵ دردش ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۵۶ دردها ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۵۷ درگنج ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۵۸ دروغست ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۵۹ دستت ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۶۰ دشمنت ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۶۱ دگرگفت ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۶۲ دلگشای ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۶۳ دوکدان ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۶۴ دیدیم ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۶۵ دیزه ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۶۶ دیوزاد ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۶۷ رازدار ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۶۸ رازش ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۶۹ راستش ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۷۰ راستیها ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۷۱ رانم ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۷۲ راهمی ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۷۳ رخی ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۷۴ رسانم ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۷۵ رسانید ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۷۶ رستمش ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۷۷ رسمهای ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۷۸ رسی ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۷۹ رشتن ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۸۰ رگ ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۸۱ رنگین ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۸۲ رهاند ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۸۳ رهنمونی ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۸۴ ریزنده ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۸۵ زادگان ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۸۶ زانجا ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۸۷ زانک ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۸۸ زبانه ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۸۹ زبانی ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۹۰ زجای ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۹۱ زخون ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۹۲ زدندی ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۹۳ زفت ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۹۴ زگیتی ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۹۵ زلفش ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۹۶ زم ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۹۷ زمینی ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۹۸ زنش ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۵۹۹ زوطهماسپ ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۰۰ زیبنده ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۰۱ زیج ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۰۲ زیراندرش ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۰۳ سازید ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۰۴ سبکسار ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۰۵ سپاهت ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۰۶ سپردش ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۰۷ سپهبدش ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۰۸ ستانم ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۰۹ سخنهاش ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۱۰ سرافرازتر ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۱۱ سرافرازی ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۱۲ سرایی ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۱۳ سرخویش ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۱۴ سرها ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۱۵ سرکشی ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۱۶ سریر ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۱۷ سقف ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۱۸ سنانهای ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۱۹ سندلی ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۲۰ سهم ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۲۱ سوارست ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۲۲ سوختن ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۲۳ سوده ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۲۴ سوفزا ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۲۵ سوگواران ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۲۶ سوگواری ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۲۷ سیصدهزار ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۲۸ شاخش ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۲۹ شادتر ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۳۰ شاددار ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۳۱ شاهشان ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۳۲ شاهوی ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۳۳ شهان ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۳۴ شهرناز ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۳۵ شهریارا ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۳۶ شوربختی ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۳۷ شورش ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۳۸ شوشه ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۳۹ شکیب ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۴۰ طغری ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۴۱ عشق ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۴۲ عمودی ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۴۳ عموریه ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۴۴ غرو ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۴۵ غل ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۴۶ غلتان ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۴۷ فرات ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۴۸ فرانک ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۴۹ فرخی ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۵۰ فرموده ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۵۱ فروبرده ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۵۲ فروتر ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۵۳ فروریخت ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۵۴ فروشنده ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۵۵ فروماندند ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۵۶ فسیله ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۵۷ فغانیش ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۵۸ فگندن ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۵۹ قبا ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۶۰ قراخان ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۶۱ قفل ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۶۲ قفیز ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۶۳ قیصری ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۶۴ گذاشت ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۶۵ گراییم ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۶۶ گردند ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۶۷ گردنفراز ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۶۸ گردنکشی ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۶۹ گردیم ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۷۰ گرزدار ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۷۱ گرزش ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۷۲ گرفتست ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۷۳ گرفتیم ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۷۴ گزندی ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۷۵ گزیت ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۷۶ گزینی ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۷۷ گسارنده ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۷۸ گسل ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۷۹ گشادی ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۸۰ گفتست ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۸۱ گمانیش ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۸۲ گهرها ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۸۳ گهش ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۸۴ گوهرفروش ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۸۵ گیریم ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۸۶ لهراسپی ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۸۷ ماندم ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۸۸ ماندیم ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۸۹ مبادش ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۹۰ مجمر ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۹۱ محضر ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۹۲ مخار ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۹۳ مرجان ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۹۴ مرگش ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۹۵ مرنجان ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۹۶ مزدور ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۹۷ مزه ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۹۸ مسمار ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۶۹۹ مسوز ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۷۰۰ مشتاب ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۷۰۱ مغفرش ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۷۰۲ مگو ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۷۰۳ منت ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۷۰۴ موبدش ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۷۰۵ موجود ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۷۰۶ مویش ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۷۰۷ میندیش ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۷۰۸ نابرده ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۷۰۹ نارون ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۷۱۰ ناسزاست ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۷۱۱ نامدارست ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۷۱۲ نامشان ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۷۱۳ ناکرده ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۷۱۴ نباشدش ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۷۱۵ نبایدت ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۷۱۶ نبردش ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۷۱۷ نبینید ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۷۱۸ نبینیم ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۷۱۹ نتابید ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۷۲۰ نخجیر ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۷۲۱ نخورد ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۷۲۲ نرفت ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۷۲۳ نزادی ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۷۲۴ نسپریم ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۷۲۵ نشانش ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۷۲۶ نشانم ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۷۲۷ نشمریم ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۷۲۸ نشیمن ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۷۲۹ نگاریده ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۷۳۰ نگفتم ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۷۳۱ نماندست ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۷۳۲ نمایش ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۷۳۳ نمرد ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۷۳۴ نوشتم ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۷۳۵ نویسد ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۷۳۶ نکردست ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۷۳۷ نیایدت ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۷۳۸ نیکوسخن ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۷۳۹ هستیم ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۷۴۰ هفتصد ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۷۴۱ همرهان ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۷۴۲ وداد ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۷۴۳ ورزش ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۷۴۴ وماه ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۷۴۵ کارستان ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۷۴۶ کارمنست ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۷۴۷ کاسفندیار ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۷۴۸ کدامند ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۷۴۹ کدیور ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۷۵۰ کرپاس ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۷۵۱ کشاورز ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۷۵۲ کشورا ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۷۵۳ کلاهی ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۷۵۴ کمتری ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۷۵۵ کندر ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۷۵۶ کندرو ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۷۵۷ کوش ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۷۵۸ کوفتند ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۷۵۹ کینست ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۷۶۰ یابیم ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۷۶۱ یازم ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۷۶۲ یکچند ۶ ۰٫۰۰۱۲٪
۴۷۶۳ آبتین ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۷۶۴ آبست ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۷۶۵ آبهای ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۷۶۶ آذرگشسب ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۷۶۷ آردت ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۷۶۸ آزادگی ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۷۶۹ آزردن ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۷۷۰ آژدن ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۷۷۱ آفرینی ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۷۷۲ آگنید ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۷۷۳ آگهان ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۷۷۴ آموختی ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۷۷۵ آموزگاران ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۷۷۶ آموی ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۷۷۷ آنم ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۷۷۸ آه ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۷۷۹ آهنگری ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۷۸۰ آورش ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۷۸۱ آوریدن ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۷۸۲ آویز ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۷۸۳ ابلق ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۷۸۴ ارجمندی ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۷۸۵ ارد ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۷۸۶ ارزیز ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۷۸۷ ارمینیه ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۷۸۸ ازجهان ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۷۸۹ ازمرگ ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۷۹۰ ازینسان ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۷۹۱ اسبش ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۷۹۲ اشک ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۷۹۳ افراخته ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۷۹۴ افروختن ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۷۹۵ افروزد ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۷۹۶ افگندی ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۷۹۷ الان ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۷۹۸ الانان ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۷۹۹ الوای ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۰۰ انداخت ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۰۱ اندرآید ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۰۲ اندرزها ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۰۳ اندیشد ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۰۴ انکس ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۰۵ اهریمنی ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۰۶ اوشد ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۰۷ ایام ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۰۸ ایستادند ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۰۹ بآفرین ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۱۰ باآفرین ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۱۱ باارز ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۱۲ بابزن ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۱۳ باداد ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۱۴ بادت ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۱۵ بادسرد ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۱۶ بارخواه ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۱۷ بارنده ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۱۸ بازدارد ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۱۹ بافزون ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۲۰ بال ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۲۱ ببانگ ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۲۲ ببخشی ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۲۳ ببستی ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۲۴ ببسود ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۲۵ بپا ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۲۶ بپرداختی ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۲۷ بپویید ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۲۸ بپیچاند ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۲۹ بپیشت ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۳۰ بپیلان ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۳۱ بپیمای ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۳۲ بپیوندم ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۳۳ بتازی ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۳۴ بتافت ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۳۵ بتنگی ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۳۶ بجا ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۳۷ بجستن ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۳۸ بجستی ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۳۹ بچرخ ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۴۰ بچیز ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۴۱ بخاست ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۴۲ بخردیست ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۴۳ بخسپد ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۴۴ بخشد ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۴۵ بخشکی ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۴۶ بخشی ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۴۷ بخوردن ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۴۸ بدآموز ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۴۹ بدادم ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۵۰ بداری ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۵۱ بداشت ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۵۲ بدانستم ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۵۳ بدستوری ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۵۴ بدسگالت ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۵۵ بدور ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۵۶ بدونیم ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۵۷ بدکام ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۵۸ بدینسان ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۵۹ برآسوده ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۶۰ برآمیخته ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۶۱ برآهخت ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۶۲ برافراختن ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۶۳ برافراز ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۶۴ برافگن ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۶۵ برانیم ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۶۶ بربری ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۶۷ برتران ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۶۸ برجهان ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۶۹ برچیند ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۷۰ برخاک ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۷۱ برخشنده ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۷۲ بردمد ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۷۳ برفرازم ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۷۴ برگذر ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۷۵ برگذشتند ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۷۶ برگرد ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۷۷ برگزیدی ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۷۸ برگسل ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۷۹ برنامه ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۸۰ برنگ ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۸۱ برنهادی ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۸۲ برهان ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۸۳ برهم ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۸۴ بروها ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۸۵ بروهای ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۸۶ برینست ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۸۷ بزیست ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۸۸ بسه ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۸۹ بسودند ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۹۰ بسیاردان ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۹۱ بش ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۹۲ بشمرند ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۹۳ بشناخت ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۹۴ بشنیدم ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۹۵ بشکنم ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۹۶ بشکنیم ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۹۷ بطوس ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۹۸ بفراخت ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۸۹۹ بفروختی ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۰۰ بگذراند ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۰۱ بگردانم ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۰۲ بگردی ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۰۳ بگرگین ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۰۴ بگرود ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۰۵ بگزایدت ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۰۶ بگشاید ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۰۷ بگفتن ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۰۸ بلاها ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۰۹ بلهراسب ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۱۰ بمازندران ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۱۱ بمانده ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۱۲ بمردم ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۱۳ بمرگ ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۱۴ بنان ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۱۵ بنشاختشان ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۱۶ بنشاندی ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۱۷ بنوشین ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۱۸ بنویس ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۱۹ بنیکی ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۲۰ بهاری ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۲۱ بهاگیر ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۲۲ بهوش ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۲۳ بو ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۲۴ بومها ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۲۵ بکافور ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۲۶ بیابید ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۲۷ بیاراستندش ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۲۸ بیاساید ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۲۹ بیافت ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۳۰ بیاموختش ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۳۱ بیاموز ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۳۲ بیامیخت ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۳۳ بیاوردش ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۳۴ بیاوردم ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۳۵ بیاویختند ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۳۶ بیغاره ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۳۷ بیفزایدش ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۳۸ بیگاه ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۳۹ بیمارستان ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۴۰ بیکبارگی ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۴۱ پایکار ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۴۲ پخته ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۴۳ پذیرنده ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۴۴ پذیری ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۴۵ پرچین ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۴۶ پردانش ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۴۷ پرسنده ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۴۸ پرفسون ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۴۹ پرواز ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۵۰ پروریده ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۵۱ پروین ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۵۲ پریست ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۵۳ پزشکی ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۵۴ پژمرد ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۵۵ پسندش ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۵۶ پشتشان ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۵۷ پنداشتی ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۵۸ پوران ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۵۹ پوشیدن ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۶۰ پیچ ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۶۱ پیچم ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۶۲ پیراهنت ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۶۳ پیرزن ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۶۴ پیرسر ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۶۵ پیروزشاه ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۶۶ پیشست ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۶۷ پیمود ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۶۸ پیکارجوی ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۶۹ تازید ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۷۰ تاش ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۷۱ تاکند ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۷۲ تاکه ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۷۳ تبرزین ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۷۴ تدبیر ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۷۵ ترسم ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۷۶ ترسنده ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۷۷ تگینان ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۷۸ تنا ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۷۹ تنان ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۸۰ تندرستی ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۸۱ تنگست ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۸۲ تنومند ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۸۳ تهم ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۸۴ توای ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۸۵ تورانیان ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۸۶ تکاور ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۸۷ تیزتر ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۸۸ تیزگوش ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۸۹ تیغزن ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۹۰ تیغش ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۹۱ جاثلیق ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۹۲ جادوپرست ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۹۳ جانوشیار ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۹۴ جشنی ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۹۵ جگرشان ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۹۶ جنب ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۹۷ جنگشان ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۹۸ جنگیان ۵ ۰٫۰۰۱٪
۴۹۹۹ جهانبین ۵ ۰٫۰۰۱٪
۵۰۰۰ جهانداور ۵ ۰٫۰۰۱٪