پیوست:فهرست بسامدی شاهنامهٔ فردوسی/از رتبهٔ ۳۰۰۱ تا ۴۰۰۰

از ویکی‌واژه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رتبه واژه بسامد درصد
۳۰۰۰ توگفتی ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۳۰۰۱ جادوان ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۳۰۰۲ جوشنست ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۳۰۰۳ چراگاه ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۳۰۰۴ چندگاه ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۳۰۰۵ خراسان ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۳۰۰۶ خستو ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۳۰۰۷ خنجرگزار ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۳۰۰۸ خوردی ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۳۰۰۹ خویشی ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۳۰۱۰ خیر ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۳۰۱۱ درخشیدن ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۳۰۱۲ درفشش ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۳۰۱۳ دریده ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۳۰۱۴ دسته ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۳۰۱۵ دشمنست ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۳۰۱۶ دیدن ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۳۰۱۷ رابه ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۳۰۱۸ راندی ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۳۰۱۹ رفتم ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۳۰۲۰ رنجش ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۳۰۲۱ زاید ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۳۰۲۲ زبانها ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۳۰۲۳ زیبد ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۳۰۲۴ ساسانیان ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۳۰۲۵ سپردی ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۳۰۲۶ سراپای ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۳۰۲۷ شایستگی ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۳۰۲۸ شدندی ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۳۰۲۹ شماست ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۳۰۳۰ شهرگیر ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۳۰۳۱ شهره ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۳۰۳۲ طایر ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۳۰۳۳ طراز ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۳۰۳۴ عروس ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۳۰۳۵ عقیق ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۳۰۳۶ فرایین ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۳۰۳۷ فش ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۳۰۳۸ گرفتم ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۳۰۳۹ گزیدند ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۳۰۴۰ گسترد ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۳۰۴۱ گنجهای ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۳۰۴۲ گوای ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۳۰۴۳ گیرم ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۳۰۴۴ مادرم ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۳۰۴۵ مانم ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۳۰۴۶ مبند ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۳۰۴۷ مدان ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۳۰۴۸ مداین ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۳۰۴۹ مراو ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۳۰۵۰ مردانگی ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۳۰۵۱ مهرش ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۳۰۵۲ مهری ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۳۰۵۳ نارسیده ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۳۰۵۴ نبودند ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۳۰۵۵ نسازد ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۳۰۵۶ نصر ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۳۰۵۷ نگذرم ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۳۰۵۸ نمودن ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۳۰۵۹ نهادیم ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۳۰۶۰ نوازنده ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۳۰۶۱ نوبهار ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۳۰۶۲ نوشه ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۳۰۶۳ نیارم ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۳۰۶۴ نیازش ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۳۰۶۵ هرکو ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۳۰۶۶ هش ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۳۰۶۷ همتای ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۳۰۶۸ همرنگ ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۳۰۶۹ کامگاری ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۳۰۷۰ کجات ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۳۰۷۱ کشمیر ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۳۰۷۲ کلبه ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۳۰۷۳ یابند ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۳۰۷۴ آراست ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۰۷۵ آرزوها ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۰۷۶ آریم ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۰۷۷ آسیمه ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۰۷۸ آمل ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۰۷۹ آوریدند ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۰۸۰ ابرو ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۰۸۱ ارزانیان ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۰۸۲ استخوان ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۰۸۳ اصطخر ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۰۸۴ اصفهان ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۰۸۵ افراز ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۰۸۶ اندام ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۰۸۷ اندرند ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۰۸۸ اهواز ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۰۸۹ بآب ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۰۹۰ بآرام ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۰۹۱ بادافره ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۰۹۲ ببالین ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۰۹۳ ببردش ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۰۹۴ ببزم ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۰۹۵ ببیژن ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۰۹۶ بپیچی ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۰۹۷ بتابد ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۰۹۸ بتندی ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۰۹۹ بجستم ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۰۰ بخشایشست ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۰۱ بخیره ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۰۲ بدام ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۰۳ بدنژاد ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۰۴ بدها ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۰۵ بدوخت ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۰۶ بدیدم ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۰۷ بدیها ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۰۸ براز ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۰۹ برانگیختند ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۱۰ برانوش ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۱۱ بربست ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۱۲ بردم ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۱۳ برزست ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۱۴ برزوی ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۱۵ برنگذرد ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۱۶ بروم ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۱۷ برکنار ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۱۸ بریدند ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۱۹ بزی ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۲۰ بساز ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۲۱ بشادی ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۲۲ بشاهی ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۲۳ بفرمودشان ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۲۴ بگسلم ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۲۵ بگفتا ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۲۶ بگیر ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۲۷ بندد ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۲۸ بندی ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۲۹ بنیروی ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۳۰ بور ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۳۱ بکوشم ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۳۲ بیدرفش ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۳۳ بیطقون ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۳۴ بیگناهان ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۳۵ پایان ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۳۶ پراز ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۳۷ پردخت ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۳۸ پرستیدن ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۳۹ پرسد ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۴۰ پرسی ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۴۱ پوشید ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۴۲ پیراهنش ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۴۳ پیرایه ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۴۴ پیغمبر ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۴۵ تافته ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۴۶ ترسان ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۴۷ جانت ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۴۸ جدایی ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۴۹ جستم ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۵۰ جمهور ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۵۱ جنبش ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۵۲ جوانست ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۵۳ چپش ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۵۴ چشمم ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۵۵ چل ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۵۶ خاتون ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۵۷ خنجری ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۵۸ خواندندی ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۵۹ خوانم ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۶۰ خوریم ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۶۱ خونش ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۶۲ ددان ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۶۳ درخور ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۶۴ دمید ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۶۵ دنبر ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۶۶ دهانش ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۶۷ دوری ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۶۸ دوستان ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۶۹ دوم ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۷۰ دیبه ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۷۱ دیرینه ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۷۲ دیوانه ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۷۳ دیوی ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۷۴ راهام ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۷۵ رزمجوی ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۷۶ رزمی ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۷۷ رسن ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۷۸ رودبار ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۷۹ روشنک ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۸۰ زدم ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۸۱ زیست ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۸۲ ساختشان ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۸۳ ساری ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۸۴ سپهری ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۸۵ ستمکاره ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۸۶ سخته ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۸۷ سکوبا ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۸۸ شاداب ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۸۹ شاهیش ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۹۰ شدستی ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۹۱ شوخ ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۹۲ شکم ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۹۳ شیرمرد ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۹۴ طاق ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۹۵ غاتفر ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۹۶ غریو ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۹۷ گرچه ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۹۸ گردم ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۱۹۹ گرگان ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۲۰۰ گزارنده ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۲۰۱ گشایم ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۲۰۲ گشتن ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۲۰۳ گوهرست ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۲۰۴ لاف ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۲۰۵ لبها ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۲۰۶ لخت ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۲۰۷ ماندی ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۲۰۸ مخوان ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۲۰۹ مخور ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۲۱۰ مستان ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۲۱۱ مگیر ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۲۱۲ مهربانی ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۲۱۳ موم ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۲۱۴ میخ ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۲۱۵ ناخوب ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۲۱۶ نامد ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۲۱۷ نباشیم ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۲۱۸ نبودست ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۲۱۹ نجویند ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۲۲۰ نداشت ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۲۲۱ نزاید ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۲۲۲ نفس ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۲۲۳ نگذاشتی ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۲۲۴ نگویم ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۲۲۵ نهادی ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۲۲۶ نهیم ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۲۲۷ نور ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۲۲۸ نوک ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۲۲۹ نکو ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۲۳۰ نیاسود ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۲۳۱ نیرم ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۲۳۲ نیکخوی ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۲۳۳ هرچند ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۲۳۴ هردو ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۲۳۵ هریک ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۲۳۶ هستند ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۲۳۷ همانگاه ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۲۳۸ هنگامه ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۲۳۹ هوشیار ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۲۴۰ وگنج ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۲۴۱ کاردانان ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۲۴۲ کاست ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۲۴۳ کاسته ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۲۴۴ کامگار ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۲۴۵ کدام ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۲۴۶ کلات ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۲۴۷ کمرگاه ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۲۴۸ کیند ۱۲ ۰٫۰۰۲۵٪
۳۲۴۹ آراستست ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۲۵۰ آرش ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۲۵۱ آشوب ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۲۵۲ آلوده ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۲۵۳ آویخته ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۲۵۴ انجام ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۲۵۵ اورا ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۲۵۶ ایستاده ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۲۵۷ ایوانش ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۲۵۸ بارگه ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۲۵۹ باری ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۲۶۰ بازگردی ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۲۶۱ بباغ ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۲۶۲ ببایدش ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۲۶۳ ببخشای ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۲۶۴ ببخشیم ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۲۶۵ ببردی ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۲۶۶ ببسته ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۲۶۷ ببندی ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۲۶۸ ببینند ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۲۶۹ بپرسد ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۲۷۰ بپیروزی ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۲۷۱ بخوانی ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۲۷۲ بدریای ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۲۷۳ بدیگر ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۲۷۴ برآریم ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۲۷۵ برادرت ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۲۷۶ براندازه ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۲۷۷ برساختند ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۲۷۸ برشد ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۲۷۹ برگرفتش ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۲۸۰ بسازم ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۲۸۱ بسال ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۲۸۲ بسپرم ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۲۸۳ بسترد ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۲۸۴ بشکند ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۲۸۵ بشکنی ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۲۸۶ بگریختند ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۲۸۷ بگویید ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۲۸۸ بندوی ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۲۸۹ بنگری ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۲۹۰ بودنیها ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۲۹۱ بینیم ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۲۹۲ پادشاه ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۲۹۳ پدرم ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۲۹۴ پرداختن ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۲۹۵ پرگار ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۲۹۶ پلاشان ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۲۹۷ پلید ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۲۹۸ پیامش ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۲۹۹ پیراهن ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۰۰ پیشتر ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۰۱ تف ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۰۲ تنبل ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۰۳ توش ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۰۴ تیزویر ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۰۵ جسته ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۰۶ جعد ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۰۷ جنبان ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۰۸ جنگجویان ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۰۹ جنگست ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۱۰ جویم ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۱۱ چرمه ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۱۲ چوخواهی ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۱۳ چیزست ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۱۴ حقه ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۱۵ خنیده ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۱۶ خواستست ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۱۷ خواندم ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۱۸ خواهند ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۱۹ خورست ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۲۰ خوری ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۲۱ داشتش ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۲۲ دبیری ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۲۳ دخترم ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۲۴ درج ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۲۵ دز ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۲۶ دسترس ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۲۷ دهستان ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۲۸ دهلیز ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۲۹ دودمان ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۳۰ رانی ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۳۱ راهبر ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۳۲ روشنست ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۳۳ ریختی ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۳۴ زرنگار ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۳۵ زلشکر ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۳۶ زنگی ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۳۷ زنم ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۳۸ زهره ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۳۹ زودی ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۴۰ زوی ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۴۱ سپردار ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۴۲ ستاند ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۴۳ ستد ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۴۴ سرا ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۴۵ سرشکش ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۴۶ سرمایه ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۴۷ سفت ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۴۸ شخ ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۴۹ صورت ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۵۰ عرب ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۵۱ علی ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۵۲ عهدی ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۵۳ غلام ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۵۴ قار ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۵۵ گرزداران ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۵۶ گرزی ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۵۷ گرش ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۵۸ گروها ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۵۹ گز ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۶۰ گزاف ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۶۱ گنجست ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۶۲ گوران ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۶۳ گوری ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۶۴ گوشش ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۶۵ مجویید ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۶۶ مساز ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۶۷ مندیش ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۶۸ مهرنوش ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۶۹ نار ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۷۰ نازش ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۷۱ ناسازگار ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۷۲ ناگه ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۷۳ نبی ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۷۴ نجستم ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۷۵ نجویی ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۷۶ نجوییم ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۷۷ نخواست ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۷۸ ندادش ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۷۹ نزدیکتر ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۸۰ نژادش ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۸۱ نسازم ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۸۲ نگارنده ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۸۳ نماندی ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۸۴ ننهاد ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۸۵ نهروان ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۸۶ نوبت ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۸۷ نوندی ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۸۸ نکشت ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۸۹ نکوهیده ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۹۰ هیربد ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۹۱ ویرانی ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۹۲ ویژگان ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۹۳ کایدر ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۹۴ کرمان ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۹۵ کشنده ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۹۶ کفشگر ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۹۷ کور ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۹۸ کیهان ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۳۹۹ یابید ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۴۰۰ یاز ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۴۰۱ یکباره ۱۱ ۰٫۰۰۲۳٪
۳۴۰۲ آبدار ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۰۳ آژیر ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۰۴ آغشته ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۰۵ آگند ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۰۶ آنست ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۰۷ آهرمنا ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۰۸ آهرمنان ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۰۹ آوردش ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۱۰ اخترش ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۱۱ اخترشناسان ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۱۲ اژدهافش ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۱۳ اشکبوس ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۱۴ انگبین ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۱۵ ایزدست ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۱۶ ایوانها ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۱۷ بازارگانان ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۱۸ بازارگاه ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۱۹ بازجوی ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۲۰ بازش ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۲۱ باشدش ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۲۲ بالاش ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۲۳ باندیشه ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۲۴ ببالد ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۲۵ ببخشم ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۲۶ بتابید ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۲۷ بجوشد ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۲۸ بجویم ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۲۹ بجویی ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۳۰ بخفتند ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۳۱ بدسگال ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۳۲ بدگوهر ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۳۳ بدیم ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۳۴ برآب ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۳۵ برافراختند ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۳۶ برافروختند ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۳۷ براندیش ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۳۸ برایشان ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۳۹ بردارد ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۴۰ بردبار ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۴۱ بردع ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۴۲ برزدند ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۴۳ برزنی ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۴۴ برنشیند ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۴۵ برهام ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۴۶ بریدن ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۴۷ بریزد ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۴۸ بشنیده ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۴۹ بگرید ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۵۰ بگزین ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۵۱ بگسست ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۵۲ بگیو ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۵۳ بنازد ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۵۴ بندها ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۵۵ بنشاند ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۵۶ بنگر ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۵۷ بهومان ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۵۸ بیا ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۵۹ بیاریم ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۶۰ بیایی ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۶۱ بیت ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۶۲ بیچارگان ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۶۳ بیگنه ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۶۴ بیهشان ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۶۵ پالیزبان ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۶۶ پاکان ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۶۷ پران ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۶۸ پرنگار ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۶۹ پستان ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۷۰ پسندد ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۷۱ پناهید ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۷۲ پنداشتند ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۷۳ تابد ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۷۴ تاجست ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۷۵ تاری ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۷۶ ترکی ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۷۷ تری ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۷۸ تشنه ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۷۹ تمام ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۸۰ تنست ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۸۱ جانور ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۸۲ جواز ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۸۳ جور ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۸۴ جوشنش ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۸۵ چندست ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۸۶ خاشاک ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۸۷ ختن ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۸۸ خسرونژاد ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۸۹ خفت ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۹۰ خواهیم ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۹۱ خورشیدفش ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۹۲ خوشگوار ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۹۳ دانم ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۹۴ درنهان ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۹۵ دشمنش ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۹۶ دشنه ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۹۷ دهاد ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۹۸ دیریاز ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۴۹۹ رس ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۰۰ رش ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۰۱ روباه ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۰۲ روزش ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۰۳ رویم ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۰۴ ریمن ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۰۵ زردشت ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۰۶ زلف ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۰۷ زندگی ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۰۸ زیردستی ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۰۹ ژرفی ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۱۰ ساده ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۱۱ سازند ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۱۲ سالخورده ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۱۳ ستاینده ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۱۴ ستودن ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۱۵ سراید ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۱۶ سزاوارتر ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۱۷ سلیحش ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۱۸ سوخته ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۱۹ سوراخ ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۲۰ سوری ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۲۱ سیامک ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۲۲ شاخی ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۲۳ شام ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۲۴ شاهین ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۲۵ شناسنده ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۲۶ شناسی ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۲۷ صفی ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۲۸ صلیب ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۲۹ عنوان ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۳۰ غران ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۳۱ غرنده ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۳۲ فدای ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۳۳ فرست ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۳۴ فروخت ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۳۵ فزاید ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۳۶ قیدروش ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۳۷ گفتارش ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۳۸ گفتها ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۳۹ گناهی ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۴۰ گندم ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۴۱ گواهی ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۴۲ گوهرش ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۴۳ گیتیش ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۴۴ گیلان ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۴۵ ماتم ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۴۶ ماهیان ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۴۷ مبادت ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۴۸ مبارز ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۴۹ مرزها ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۵۰ مرغان ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۵۱ مرغی ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۵۲ منه ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۵۳ مهترست ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۵۴ مکران ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۵۵ ناجوانمرد ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۵۶ نباشند ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۵۷ نبشت ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۵۸ نبودم ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۵۹ نپیچم ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۶۰ نتابی ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۶۱ ندانیم ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۶۲ نرد ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۶۳ نژادست ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۶۴ نژندی ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۶۵ نگردم ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۶۶ نگشتی ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۶۷ نهادن ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۶۸ نومید ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۶۹ نکردم ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۷۰ نیابم ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۷۱ نیاری ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۷۲ نیلگون ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۷۳ هرآن ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۷۴ همت ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۷۵ هنرهای ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۷۶ هول ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۷۷ وآن ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۷۸ ویست ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۷۹ کآری ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۸۰ کاردان ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۸۱ کارشان ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۸۲ کاوه ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۸۳ کردست ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۸۴ کردیم ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۸۵ کمانی ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۸۶ کندی ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۸۷ کیفر ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۸۸ یارمند ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۸۹ یاور ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۹۰ یکدل ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۹۱ یکسان ۱۰ ۰٫۰۰۲۱٪
۳۵۹۲ آخت ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۵۹۳ آژده ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۵۹۴ آغوش ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۵۹۵ آهستگی ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۵۹۶ آهسته ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۵۹۷ آهنست ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۵۹۸ آوریده ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۵۹۹ اروند ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۰۰ ازیرا ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۰۱ اسفندیاری ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۰۲ اسکندری ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۰۳ اشکش ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۰۴ افروخت ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۰۵ افگندنی ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۰۶ انداختن ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۰۷ اندکیست ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۰۸ بارکش ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۰۹ بافراسیاب ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۱۰ بامن ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۱۱ ببازو ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۱۲ بباشید ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۱۳ بپاسخ ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۱۴ بپرده ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۱۵ بپوش ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۱۶ بپوشی ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۱۷ بپویم ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۱۸ بتاخت ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۱۹ بتیغ ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۲۰ بجام ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۲۱ بجویید ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۲۲ بچشم ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۲۳ بخندد ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۲۴ بخواهش ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۲۵ بدانند ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۲۶ بدلش ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۲۷ بدنام ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۲۸ بربط ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۲۹ برتو ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۳۰ برخاستی ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۳۱ برشکست ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۳۲ برمیان ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۳۳ برنهد ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۳۴ بریزند ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۳۵ بزاری ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۳۶ بزرگیست ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۳۷ بسختی ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۳۸ بگردن ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۳۹ بگفتی ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۴۰ بگوش ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۴۱ بگویند ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۴۲ بگیرم ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۴۳ بمشت ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۴۴ بمیرد ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۴۵ بنالم ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۴۶ بنشین ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۴۷ بهرجای ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۴۸ بکاست ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۴۹ بکشتن ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۵۰ بکف ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۵۱ بکینه ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۵۲ بیابم ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۵۳ بیابند ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۵۴ بیاموخت ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۵۵ بیایند ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۵۶ بیجاده ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۵۷ بیختند ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۵۸ بیزارم ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۵۹ بیژنا ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۶۰ پانصد ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۶۱ پرآژنگ ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۶۲ پراگندن ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۶۳ پرامید ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۶۴ پردرد ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۶۵ پرگناه ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۶۶ پرنده ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۶۷ پرید ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۶۸ پزشکان ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۶۹ پندمند ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۷۰ پوشد ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۷۱ پیچید ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۷۲ پیغاره ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۷۳ تاختی ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۷۴ تان ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۷۵ تشنگی ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۷۶ تندباد ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۷۷ توده ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۷۸ تیغی ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۷۹ جانست ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۸۰ جگرگاه ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۸۱ جهانبان ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۸۲ جوانوی ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۸۳ جوییم ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۸۴ چاکر ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۸۵ چربی ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۸۶ چشمت ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۸۷ چشمها ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۸۸ چمان ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۸۹ چوبینه ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۹۰ چوشد ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۹۱ خرید ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۹۲ خستگیها ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۹۳ خوالیگران ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۹۴ خوانیم ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۹۵ خوبان ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۹۶ خیرگی ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۹۷ داناتری ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۹۸ درختان ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۶۹۹ درید ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۰۰ دشتی ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۰۱ رادمرد ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۰۲ رستمست ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۰۳ رنجور ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۰۴ روزگارش ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۰۵ زاول ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۰۶ زندگانیش ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۰۷ زنگار ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۰۸ زنیم ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۰۹ زهرش ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۱۰ ساید ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۱۱ سپرهای ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۱۲ سرافشان ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۱۳ سرشبان ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۱۴ سرما ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۱۵ سگالد ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۱۶ سگالش ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۱۷ سودمندی ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۱۸ سوگوار ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۱۹ شاهست ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۲۰ شدیم ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۲۱ ششم ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۲۲ شمارش ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۲۳ شنیدستم ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۲۴ شنیدن ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۲۵ شکاری ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۲۶ شکیبا ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۲۷ شکیبایی ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۲۸ شیراز ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۲۹ علف ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۳۰ غلغل ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۳۱ فتاد ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۳۲ فرتوت ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۳۳ فرستادشان ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۳۴ فروشد ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۳۵ فزای ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۳۶ فغان ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۳۷ گاوان ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۳۸ گاومیش ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۳۹ گزاینده ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۴۰ گفتارها ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۴۱ گلیم ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۴۲ گیرنده ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۴۳ لابه ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۴۴ مادرست ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۴۵ مپوی ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۴۶ مدارا ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۴۷ مردست ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۴۸ مردن ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۴۹ مگذرید ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۵۰ مگیرید ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۵۱ منادیگری ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۵۲ مهرگان ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۵۳ موزه ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۵۴ مکان ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۵۵ ناب ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۵۶ ناباک ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۵۷ ناپایدار ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۵۸ ناچار ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۵۹ نالیدن ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۶۰ ندادند ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۶۱ نژادی ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۶۲ نشاخت ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۶۳ نشانده ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۶۴ نشستست ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۶۵ نشنیده ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۶۶ نفرمود ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۶۷ نگرود ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۶۸ نگشت ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۶۹ نگفتی ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۷۰ نمانیم ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۷۱ نمودم ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۷۲ نهفتن ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۷۳ نیازیم ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۷۴ نیندیشد ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۷۵ نیکان ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۷۶ هرچه ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۷۷ هریکی ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۷۸ هزمان ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۷۹ هزیمت ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۸۰ هیچکس ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۸۱ وتاج ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۸۲ ورای ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۸۳ کردشان ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۸۴ کشم ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۸۵ کشیدم ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۸۶ کمندافگن ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۸۷ یازان ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۸۸ یلی ۹ ۰٫۰۰۱۹٪
۳۷۸۹ آبشخور ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۷۹۰ آرزوست ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۷۹۱ آگین ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۷۹۲ آنکسی ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۷۹۳ آنکو ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۷۹۴ آوا ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۷۹۵ آوریدی ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۷۹۶ آویخت ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۷۹۷ آویختند ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۷۹۸ ابری ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۷۹۹ اردبیل ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۰۰ ارنواز ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۰۱ ازمن ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۰۲ ازوست ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۰۳ اشتاد ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۰۴ اگرچه ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۰۵ الکوس ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۰۶ امیدم ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۰۷ اندروی ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۰۸ بآیین ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۰۹ بارور ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۱۰ بازآمدند ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۱۱ بازارگانی ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۱۲ بازگردم ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۱۳ بازماند ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۱۴ باسپ ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۱۵ بامی ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۱۶ بانوی ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۱۷ بایستگی ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۱۸ بباش ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۱۹ ببستش ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۲۰ بپرهیزد ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۲۱ بپرورد ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۲۲ بپیوست ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۲۳ بخاقان ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۲۴ بختی ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۲۵ بخیمه ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۲۶ بدخوی ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۲۷ بدرود ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۲۸ بدوست ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۲۹ بدیبا ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۳۰ برآری ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۳۱ برآشفته ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۳۲ برآیین ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۳۳ برانم ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۳۴ بربرستان ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۳۵ بربند ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۳۶ برترین ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۳۷ بردباری ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۳۸ بردست ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۳۹ برفرازد ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۴۰ برگوی ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۴۱ برنهاده ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۴۲ برکس ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۴۳ برکسی ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۴۴ بزاد ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۴۵ بزرین ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۴۶ بزنهار ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۴۷ بسالار ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۴۸ بستگان ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۴۹ بشتافتم ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۵۰ بشنویم ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۵۱ بشویم ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۵۲ بغلتید ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۵۳ بفزود ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۵۴ بگذارد ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۵۵ بگذرند ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۵۶ بگوهر ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۵۷ بلندش ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۵۸ بنخچیر ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۵۹ بنیزه ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۶۰ بهترست ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۶۱ بهزاد ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۶۲ بودمی ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۶۳ بکژی ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۶۴ بیاگند ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۶۵ بیاویخت ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۶۶ بیزار ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۶۷ بیستون ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۶۸ بیننده ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۶۹ پالهنگ ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۷۰ پدرش ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۷۱ پرداختم ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۷۲ پرسخن ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۷۳ پرگزند ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۷۴ پهنا ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۷۵ پوش ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۷۶ پیلست ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۷۷ پیوستگی ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۷۸ تابش ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۷۹ تباهی ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۸۰ تخمی ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۸۱ تشت ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۸۲ تشویر ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۸۳ تلی ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۸۴ تندرست ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۸۵ توبه ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۸۶ تیرش ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۸۷ ثریا ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۸۸ جرس ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۸۹ جفاپیشه ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۹۰ جلب ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۹۱ جمله ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۹۲ جندل ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۹۳ جویای ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۹۴ جویید ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۹۵ چاج ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۹۶ چاچ ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۹۷ چران ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۹۸ چمید ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۸۹۹ چوآمد ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۰۰ حصن ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۰۱ خاکش ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۰۲ خرامد ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۰۳ خروار ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۰۴ خزان ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۰۵ خلخ ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۰۶ خلعتی ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۰۷ خلیده ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۰۸ خمیده ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۰۹ خوارزم ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۱۰ خواهید ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۱۱ خورشگر ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۱۲ خورم ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۱۳ خورید ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۱۴ خونی ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۱۵ دادت ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۱۶ دبیران ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۱۷ دخترست ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۱۸ درستست ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۱۹ درستی ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۲۰ دشمنند ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۲۱ دگرگون ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۲۲ دلگسل ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۲۳ دلیرست ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۲۴ دیوبند ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۲۵ رادی ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۲۶ رامشگری ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۲۷ رامشی ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۲۸ راندم ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۲۹ راهمه ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۳۰ رایگان ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۳۱ رز ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۳۲ رسوا ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۳۳ رشته ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۳۴ رهانید ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۳۵ روید ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۳۶ زرینش ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۳۷ زشتی ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۳۸ زگفتار ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۳۹ زمانش ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۴۰ زنند ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۴۱ زورق ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۴۲ زیرگاه ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۴۳ ژاله ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۴۴ سالش ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۴۵ سپار ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۴۶ سپنجست ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۴۷ سپهدارشان ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۴۸ سپهرش ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۴۹ ستاننده ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۵۰ ستودان ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۵۱ ستیزه ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۵۲ سراسیمه ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۵۳ سربه ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۵۴ سرفرازی ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۵۵ سرگشته ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۵۶ سروران ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۵۷ سمنگان ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۵۸ سوزن ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۵۹ ش ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۶۰ شاگرد ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۶۱ شبدیز ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۶۲ شهریارست ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۶۳ شیرست ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۶۴ شیرفش ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۶۵ عمر ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۶۶ غرق ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۶۷ غریوان ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۶۸ غلامان ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۶۹ فرستمت ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۷۰ فریان ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۷۱ فزونتر ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۷۲ فوج ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۷۳ قادسی ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۷۴ قیصران ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۷۵ گان ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۷۶ گروی ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۷۷ گزافه ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۷۸ گشاینده ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۷۹ گفتارشان ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۸۰ گفتنش ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۸۱ گلینوش ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۸۲ گوایی ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۸۳ گویید ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۸۴ گیرند ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۸۵ لشکرشکن ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۸۶ مبین ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۸۷ محمد ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۸۸ ملخ ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۸۹ منقار ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۹۰ میخواره ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۹۱ مینو ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۹۲ نادانی ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۹۳ نادیده ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۹۴ نازی ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۹۵ ناشاد ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۹۶ نامت ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۹۷ نبردم ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۹۸ نپذرفت ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۳۹۹۹ نترسم ۸ ۰٫۰۰۱۷٪
۴۰۰۰ نجستند ۸ ۰٫۰۰۱۷٪