پیوست:فهرست بسامدی هالیوود/از رتبهٔ ۲۰۰۱ تا ۳۰۰۰

از ویکی‌واژه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رتبه واژه بسامد درصد
۲۰۰۱ دعوت ۲
۲۰۰۲ غلط ۲
۲۰۰۳ مامانمه ۲
۲۰۰۴ ناجور ۲
۲۰۰۵ عمرتو ۲
۲۰۰۶ غرقش ۲
۲۰۰۷ فایده ۲
۲۰۰۸ عمیق ۲
۲۰۰۹ عمویش ۲
۲۰۱۰ ناله ۲
۲۰۱۱ نابودی ۲
۲۰۱۲ مانده ۲
۲۰۱۳ مایه ۲
۲۰۱۴ دندون ۲
۲۰۱۵ مایلید ۲
۲۰۱۶ لا ۲
۲۰۱۷ دارو ۲
۲۰۱۸ ندیدیم ۲
۲۰۱۹ گذره ۲
۲۰۲۰ ایده ۲
۲۰۲۱ گوشی ۲
۲۰۲۲ گوشیار ۲
۲۰۲۳ گول ۲
۲۰۲۴ گایجینم ۲
۲۰۲۵ گانگستر ۲
۲۰۲۶ گالیلین ۲
۲۰۲۷ قیمت ۲
۲۰۲۸ ارزون ۲
۲۰۲۹ اذیتت ۲
۲۰۳۰ ندید ۲
۲۰۳۱ نذار ۲
۲۰۳۲ داغ ۲
۲۰۳۳ ققنوس ۲
۲۰۳۴ نداشتیم ۲
۲۰۳۵ نداشتی ۲
۲۰۳۶ قفل ۲
۲۰۳۷ نداشتم ۲
۲۰۳۸ دانشجوی ۲
۲۰۳۹ اذیتم ۲
۲۰۴۰ لامپ ۲
۲۰۴۱ قطعا ۲
۲۰۴۲ ندادم ۲
۲۰۴۳ نترس ۲
۲۰۴۴ قهرمانی ۲
۲۰۴۵ گرفتیم ۲
۲۰۴۶ گفتگو ۲
۲۰۴۷ خونریزی ۲
۲۰۴۸ گفتند ۲
۲۰۴۹ ارتش ۲
۲۰۵۰ گری ۲
۲۰۵۱ گروهم ۲
۲۰۵۲ نزدیکترین ۲
۲۰۵۳ گروهت ۲
۲۰۵۴ نزدیکتر ۲
۲۰۵۵ خوک ۲
۲۰۵۶ نزدی ۲
۲۰۵۷ خیابون ۲
۲۰۵۸ ایست ۲
۲۰۵۹ گلفروش ۲
۲۰۶۰ ارزششو ۲
۲۰۶۱ گرفتیش ۲
۲۰۶۲ ارزش ۲
۲۰۶۳ داتی ۲
۲۰۶۴ گرسنه ۲
۲۰۶۵ گناه ۲
۲۰۶۶ گردی ۲
۲۰۶۷ گردونه ۲
۲۰۶۸ گردون ۲
۲۰۶۹ ایشون ۲
۲۰۷۰ گنجه ۲
۲۰۷۱ نرفته ۲
۲۰۷۲ دارد ۲
۲۰۷۳ لب ۲
۲۰۷۴ خیس ۲
۲۰۷۵ نبر ۲
۲۰۷۶ درموردش ۲
۲۰۷۷ درها ۲
۲۰۷۸ فکرش ۲
۲۰۷۹ نبوده ۲
۲۰۸۰ درواقع ۲
۲۰۸۱ لندن ۲
۲۰۸۲ درون ۲
۲۰۸۳ درونت ۲
۲۰۸۴ <nowiki>کنی/nowiki>‎> ۲
۲۰۸۵ لوگان ۲
۲۰۸۶ لوله ۲
۲۰۸۷ دریاییه ۲
۲۰۸۸ لایق ۲
۲۰۸۹ دزدیدم ۲
۲۰۹۰ فکری ۲
۲۰۹۱ لیندا ۲
۲۰۹۲ دستات ۲
۲۰۹۳ لیوان ۲
۲۰۹۴ لیکرز ۲
۲۰۹۵ دستاتو ۲
۲۰۹۶ دستام ۲
۲۰۹۷ فشاره ۲
۲۰۹۸ دستان ۲
۲۰۹۹ دستای ۲
۲۱۰۰ دستت ۲
۲۱۰۱ دستتو ۲
۲۱۰۲ ماجرا ۲
۲۱۰۳ فضولی ۲
۲۱۰۴ لس ۲
۲۱۰۵ ادای ۲
۲۱۰۶ قسمتش ۲
۲۱۰۷ قسمت ۲
۲۱۰۸ نخورده ۲
۲۱۰۹ ایالات ۲
۲۱۱۰ قربانی ۲
۲۱۱۱ ارزیابی ۲
۲۱۱۲ دربارش ۲
۲۱۱۳ قبوله ۲
۲۱۱۴ دربیارش ۲
۲۱۱۵ نجاتش ۲
۲۱۱۶ قبلش ۲
۲۱۱۷ لم ۲
۲۱۱۸ لذتشو ۲
۲۱۱۹ لگن ۲
۲۱۲۰ قاطی ۲
۲۱۲۱ قادریم ۲
۲۱۲۲ قادر ۲
۲۱۲۳ نتونستی ۲
۲۱۲۴ قاتلی ۲
۲۱۲۵ دوام ۲
۲۱۲۶ قاتلم ۲
۲۱۲۷ قاتلش ۲
۲۱۲۸ لطفی ۲
۲۱۲۹ درش ۲
۲۱۳۰ قابل ۲
۲۱۳۱ لگد ۲
۲۱۳۲ ازشون ۲
۲۱۳۳ درت ۲
۲۱۳۴ رنجی ۲
۲۱۳۵ سلولهای ۲
۲۱۳۶ می‌دادم ۲
۲۱۳۷ سنت ۲
۲۱۳۸ مفهومی ۲
۲۱۳۹ مغزش ۲
۲۱۴۰ دونیم ۲
۲۱۴۱ رنگ ۲
۲۱۴۲ مقداری ۲
۲۱۴۳ مغز ۲
۲۱۴۴ معنیش ۲
۲۱۴۵ می‌داری ۲
۲۱۴۶ سوپر ۲
۲۱۴۷ رنجت ۲
۲۱۴۸ سورپریز ۲
۲۱۴۹ مغزت ۲
۲۱۵۰ سفارش ۲
۲۱۵۱ سرد ۲
۲۱۵۲ سرده ۲
۲۱۵۳ اجرای ۲
۲۱۵۴ اجساد ۲
۲۱۵۵ سرها ۲
۲۱۵۶ سروان ۲
۲۱۵۷ مقابل ۲
۲۱۵۸ سس ۲
۲۱۵۹ اشتباهاتشون ۲
۲۱۶۰ ملت ۲
۲۱۶۱ سقف ۲
۲۱۶۲ روبه ۲
۲۱۶۳ مقصر ۲
۲۱۶۴ سلاح ۲
۲۱۶۵ معلمت ۲
۲۱۶۶ اینتل ۲
۲۱۶۷ مشخصه ۲
۲۱۶۸ سوفی ۲
۲۱۶۹ مصرف ۲
۲۱۷۰ رفتارهای ۲
۲۱۷۱ مشکوکی ۲
۲۱۷۲ میدونیم ۲
۲۱۷۳ مشکوک ۲
۲۱۷۴ مطب ۲
۲۱۷۵ مشکلات ۲
۲۱۷۶ سیلاس ۲
۲۱۷۷ مشتری ۲
۲۱۷۸ رسیدن ۲
۲۱۷۹ شانه ۲
۲۱۸۰ شاه ۲
۲۱۸۱ اسکاتی ۲
۲۱۸۲ شخص ۲
۲۱۸۳ رفتارش ۲
۲۱۸۴ معرض ۲
۲۱۸۵ سرتو ۲
۲۱۸۶ سولپیس ۲
۲۱۸۷ رم ۲
۲۱۸۸ سوم ۲
۲۱۸۹ سومین ۲
۲۱۹۰ سکسی ۲
۲۱۹۱ مضطرب ۲
۲۱۹۲ سکسیه ۲
۲۱۹۳ رمز ۲
۲۱۹۴ رفقا ۲
۲۱۹۵ معتقدند ۲
۲۱۹۶ معتقد ۲
۲۱۹۷ معانی ۲
۲۱۹۸ احترامی ۲
۲۱۹۹ میدونید ۲
۲۲۰۰ رفیق ۲
۲۲۰۱ س ۲
۲۲۰۲ میبرمت ۲
۲۲۰۳ مکعب ۲
۲۲۰۴ موقعی ۲
۲۲۰۵ زشته ۲
۲۲۰۶ زشت ۲
۲۲۰۷ زولاتر ۲
۲۲۰۸ زمانیکه ۲
۲۲۰۹ زیرزمین ۲
۲۲۱۰ مک ۲
۲۲۱۱ سئوال ۲
۲۲۱۲ ساحل ۲
۲۲۱۳ موتورش ۲
۲۲۱۴ ساختی ۲
۲۲۱۵ میافته ۲
۲۲۱۶ منظره ۲
۲۲۱۷ زیادیه ۲
۲۲۱۸ زنانه ۲
۲۲۱۹ مونو ۲
۲۲۲۰ موندن ۲
۲۲۲۱ اطرافت ۲
۲۲۲۲ زندونی ۲
۲۲۲۳ زنتو ۲
۲۲۲۴ زنته ۲
۲۲۲۵ زوده ۲
۲۲۲۶ زنو ۲
۲۲۲۷ زبان ۲
۲۲۲۸ زنین ۲
۲۲۲۹ موهات ۲
۲۲۳۰ موهاتو ۲
۲۲۳۱ زوایا ۲
۲۲۳۲ زمینه ۲
۲۲۳۳ موهام ۲
۲۲۳۴ زنت ۲
۲۲۳۵ منفجر ۲
۲۲۳۶ موافقم ۲
۲۲۳۷ سایر ۲
۲۲۳۸ سبد ۲
۲۲۳۹ سبک ۲
۲۲۴۰ اتاقمو ۲
۲۲۴۱ منگنه ۲
۲۲۴۲ مهارت ۲
۲۲۴۳ میتونید ۲
۲۲۴۴ ساندویچ ۲
۲۲۴۵ روزها ۲
۲۲۴۶ سختیه ۲
۲۲۴۷ سرباز ۲
۲۲۴۸ سربازانت ۲
۲۲۴۹ سرتاسر ۲
۲۲۵۰ ابدا ۲
۲۲۵۱ منفعت ۲
۲۲۵۲ ریز ۲
۲۲۵۳ ساعتها ۲
۲۲۵۴ ساعتی ۲
۲۲۵۵ مهمی ۲
۲۲۵۶ ساقدوشم ۲
۲۲۵۷ اشکال ۲
۲۲۵۸ می‌بینم ۲
۲۲۵۹ میتونن ۲
۲۲۶۰ مهمونی ۲
۲۲۶۱ سرجات ۲
۲۲۶۲ سالخورده ۲
۲۲۶۳ اثر ۲
۲۲۶۴ سالی ۲
۲۲۶۵ رویاهامون ۲
۲۲۶۶ مهربون ۲
۲۲۶۷ روندن ۲
۲۲۶۸ میبینه ۲
۲۲۶۹ محدوده ۲
۲۲۷۰ طول ۲
۲۲۷۱ دویست ۲
۲۲۷۲ سرکوب ۲
۲۲۷۳ محشریه ۲
۲۲۷۴ افتضاحه ۲
۲۲۷۵ محشری ۲
۲۲۷۶ محصولات ۲
۲۲۷۷ افتم ۲
۲۲۷۸ میمیره ۲
۲۲۷۹ دونست ۲
۲۲۸۰ استرالیا ۲
۲۲۸۱ محبت ۲
۲۲۸۲ دوغ ۲
۲۲۸۳ می‌کردی ۲
۲۲۸۴ دیدین ۲
۲۲۸۵ میومدم ۲
۲۲۸۶ ضرب ۲
۲۲۸۷ رسم ۲
۲۲۸۸ استرس ۲
۲۲۸۹ صورتت ۲
۲۲۹۰ می‌گیری ۲
۲۲۹۱ محکمه ۲
۲۲۹۲ ضامنش ۲
۲۲۹۳ مونی ۲
۲۲۹۴ دیدمش ۲
۲۲۹۵ طولانی ۲
۲۲۹۶ میگیم ۲
۲۲۹۷ محموله ۲
۲۲۹۸ میل ۲
۲۲۹۹ دیدگی ۲
۲۳۰۰ ضعفی ۲
۲۳۰۱ محض ۲
۲۳۰۲ محکم ۲
۲۳۰۳ عزیز ۲
۲۳۰۴ دوش ۲
۲۳۰۵ عروس ۲
۲۳۰۶ دوره ۲
۲۳۰۷ دورشون ۲
۲۳۰۸ دوربین ۲
۲۳۰۹ عروسیه ۲
۲۳۱۰ دوری ۲
۲۳۱۱ آوردیش ۲
۲۳۱۲ متوسط ۲
۲۳۱۳ متقاعد ۲
۲۳۱۴ متفاوت ۲
۲۳۱۵ عصبی ۲
۲۳۱۶ دوتاشون ۲
۲۳۱۷ عصر ۲
۲۳۱۸ دوبار ۲
۲۳۱۹ دوخته ۲
۲۳۲۰ مجتمع ۲
۲۳۲۱ محاکمه ۲
۲۳۲۲ میکشمت ۲
۲۳۲۳ محافظت ۲
۲۳۲۴ طی ۲
۲۳۲۵ ظهر ۲
۲۳۲۶ عادت ۲
۲۳۲۷ عرض ۲
۲۳۲۸ دوستای ۲
۲۳۲۹ صفر ۲
۲۳۳۰ مجبوریم ۲
۲۳۳۱ مجبوری ۲
۲۳۳۲ عاشقتم ۲
۲۳۳۳ مثلا ۲
۲۳۳۴ احمقم ۲
۲۳۳۵ دوستامو ۲
۲۳۳۶ عادلانه ۲
۲۳۳۷ می‌زنیم ۲
۲۳۳۸ می‌شماری ۲
۲۳۳۹ راهرو ۲
۲۳۴۰ شماست ۲
۲۳۴۱ شمال ۲
۲۳۴۲ شمشیر ۲
۲۳۴۳ شناسایی ۲
۲۳۴۴ شل ۲
۲۳۴۵ مریضی ۲
۲۳۴۶ شگفت ۲
۲۳۴۷ می‌شد ۲
۲۳۴۸ شنید ۲
۲۳۴۹ مردیه ۲
۲۳۵۰ شوهرت ۲
۲۳۵۱ شوکه ۲
۲۳۵۲ مخالفم ۲
۲۳۵۳ شناسمت ۲
۲۳۵۴ رپر ۲
۲۳۵۵ عضو ۲
۲۳۵۶ رز ۲
۲۳۵۷ مسکن ۲
۲۳۵۸ اسمشونبرها ۲
۲۳۵۹ ردند ۲
۲۳۶۰ شر ۲
۲۳۶۱ شلوغش ۲
۲۳۶۲ رختخوابت ۲
۲۳۶۳ میشناسمت ۲
۲۳۶۴ شرکت ۲
۲۳۶۵ شریک ۲
۲۳۶۶ احساسات ۲
۲۳۶۷ رایانه ۲
۲۳۶۸ شصت ۲
۲۳۶۹ شغلم ۲
۲۳۷۰ آینده ۲
۲۳۷۱ صدایی ۲
۲۳۷۲ احساسیه ۲
۲۳۷۳ صدات ۲
۲۳۷۴ صداش ۲
۲۳۷۵ صدام ۲
۲۳۷۶ مدتی ۲
۲۳۷۷ مدام ۲
۲۳۷۸ دیونه ۲
۲۳۷۹ صدایش ۲
۲۳۸۰ صحرا ۲
۲۳۸۱ مد ۲
۲۳۸۲ صدمه ۲
۲۳۸۳ صرف ۲
۲۳۸۴ صرفا ۲
۲۳۸۵ مخصوص ۲
۲۳۸۶ آی ۲
۲۳۸۷ صدایت ۲
۲۳۸۸ ذهن ۲
۲۳۸۹ مرتب ۲
۲۳۹۰ میشناسه ۲
۲۳۹۱ شکل ۲
۲۳۹۲ اعضای ۲
۲۳۹۳ شکلات ۲
۲۳۹۴ شکنجه ۲
۲۳۹۵ صد ۲
۲۳۹۶ ذهنت ۲
۲۳۹۷ رستوران ۲
۲۳۹۸ مرا ۲
۲۳۹۹ می‌شود ۲
۲۴۰۰ مذاکره ۲
۲۴۰۱ مدیره ۲
۲۴۰۲ صبحونه ۲
۲۴۰۳ استوانه ۲
۲۴۰۴ شکیل ۲
۲۴۰۵ ترسناکی ۲
۲۴۰۶ وحشیانه ۲
۲۴۰۷ بکنید ۲
۲۴۰۸ ترس ۲
۲۴۰۹ بطور ۲
۲۴۱۰ هزینه ۲
۲۴۱۱ کشتند ۲
۲۴۱۲ جونم ۲
۲۴۱۳ کیسه ۲
۲۴۱۴ انداخته ۲
۲۴۱۵ جوابش ۲
۲۴۱۶ ترمز ۲
۲۴۱۷ جهان ۲
۲۴۱۸ بکشونه ۲
۲۴۱۹ بفرستید ۲
۲۴۲۰ بشنوی ۲
۲۴۲۱ بعدشم ۲
۲۴۲۲ بشکه ۲
۲۴۲۳ بازیمون ۲
۲۴۲۴ جیگسو ۲
۲۴۲۵ جیش ۲
۲۴۲۶ ورنه ۲
۲۴۲۷ بشنویم ۲
۲۴۲۸ آمیزی ۲
۲۴۲۹ ورش ۲
۲۴۳۰ بیارید ۲
۲۴۳۱ بفرمائید ۲
۲۴۳۲ بشینم ۲
۲۴۳۳ جوک ۲
۲۴۳۴ جوونی ۲
۲۴۳۵ تراکتور ۲
۲۴۳۶ بصورت ۲
۲۴۳۷ جوون ۲
۲۴۳۸ کیکومن ۲
۲۴۳۹ بگردی ۲
۲۴۴۰ کشتیش ۲
۲۴۴۱ کشه ۲
۲۴۴۲ بگذارش ۲
۲۴۴۳ کشورت ۲
۲۴۴۴ جمجمه ۲
۲۴۴۵ آفرین ۲
۲۴۴۶ بفهمی ۲
۲۴۴۷ جلوشونو ۲
۲۴۴۸ همچنین ۲
۲۴۴۹ جلوشو ۲
۲۴۵۰ اولیا ۲
۲۴۵۱ همدیگر ۲
۲۴۵۲ جلسه ۲
۲۴۵۳ اولی ۲
۲۴۵۴ حامله ۲
۲۴۵۵ کون ۲
۲۴۵۶ همتونم ۲
۲۴۵۷ آمریکایی ۲
۲۴۵۸ بفرمایید ۲
۲۴۵۹ بکشمت ۲
۲۴۶۰ بفرمایین ۲
۲۴۶۱ جنسی ۲
۲۴۶۲ جنایت ۲
۲۴۶۳ جمع ۲
۲۴۶۴ بکار ۲
۲۴۶۵ بازول ۲
۲۴۶۶ تریتون ۲
۲۴۶۷ باهاتون ۲
۲۴۶۸ جمعیت ۲
۲۴۶۹ بانک ۲
۲۴۷۰ جمعه ۲
۲۴۷۱ بفهمه ۲
۲۴۷۲ وحشناک ۲
۲۴۷۳ چنته ۲
۲۴۷۴ بازنده ۲
۲۴۷۵ بزرگترین ۲
۲۴۷۶ چنگال ۲
۲۴۷۷ وقوع ۲
۲۴۷۸ چندین ۲
۲۴۷۹ ننه ۲
۲۴۸۰ تانگو ۲
۲۴۸۱ بزرگه ۲
۲۴۸۲ بازرسی ۲
۲۴۸۳ بزرگیه ۲
۲۴۸۴ نو ۲
۲۴۸۵ کردین ۲
۲۴۸۶ تایر ۲
۲۴۸۷ جریان ۲
۲۴۸۸ کشاورزه ۲
۲۴۸۹ تاکسی ۲
۲۴۹۰ چیزیش ۲
۲۴۹۱ یم ۲
۲۴۹۲ نمی‌شنوم ۲
۲۴۹۳ برین ۲
۲۴۹۴ نمیشی ۲
۲۴۹۵ حاصل ۲
۲۴۹۶ نمی‌فهمم ۲
۲۴۹۷ بزرگترا ۲
۲۴۹۸ بزارم ۲
۲۴۹۹ بازه ۲
۲۵۰۰ نمیگی ۲
۲۵۰۱ چیزه ۲
۲۵۰۲ بزاریم ۲
۲۵۰۳ بیمه ۲
۲۵۰۴ بیمارستانی ۲
۲۵۰۵ چهارشنبه ۲
۲۵۰۶ نمیگن ۲
۲۵۰۷ بشریت ۲
۲۵۰۸ تبخال ۲
۲۵۰۹ کسایی ۲
۲۵۱۰ بسوزم ۲
۲۵۱۱ بیخودی ۲
۲۵۱۲ بشر ۲
۲۵۱۳ بیایید ۲
۲۵۱۴ چجوری ۲
۲۵۱۵ آمین ۲
۲۵۱۶ بیداره ۲
۲۵۱۷ آژیر ۲
۲۵۱۸ بشماری ۲
۲۵۱۹ هرچی ۲
۲۵۲۰ بشمرم ۲
۲۵۲۱ بیافته ۲
۲۵۲۲ بشنوم ۲
۲۵۲۳ چانلر ۲
۲۵۲۴ بیسبال ۲
۲۵۲۵ چشمی ۲
۲۵۲۶ تبر ۲
۲۵۲۷ بیل ۲
۲۵۲۸ ببرید ۲
۲۵۲۹ چشمه ۲
۲۵۳۰ کرس ۲
۲۵۳۱ چت ۲
۲۵۳۲ بیسکوییت ۲
۲۵۳۳ جشن ۲
۲۵۳۴ کریپتس ۲
۲۵۳۵ نود ۲
۲۵۳۶ چشمات ۲
۲۵۳۷ بستگی ۲
۲۵۳۸ کریسلر ۲
۲۵۳۹ هایوز ۲
۲۵۴۰ بسپار ۲
۲۵۴۱ تلفنو ۲
۲۵۴۲ انتخابش ۲
۲۵۴۳ بهبود ۲
۲۵۴۴ واضح ۲
۲۵۴۵ امید ۲
۲۵۴۶ امیدت ۲
۲۵۴۷ توصیه ۲
۲۵۴۸ آلتت ۲
۲۵۴۹ امیدوار ۲
۲۵۵۰ توموری ۲
۲۵۵۱ بنظر ۲
۲۵۵۲ واسم ۲
۲۵۵۳ هوی ۲
۲۵۵۴ ان ۲
۲۵۵۵ تلویزیونی ۲
۲۵۵۶ بهترینه ۲
۲۵۵۷ توشیو ۲
۲۵۵۸ آرزوش ۲
۲۵۵۹ بولینگ ۲
۲۵۶۰ تفریح ۲
۲۵۶۱ تفنگدار ۲
۲۵۶۲ تک ۲
۲۵۶۳ تفنگمو ۲
۲۵۶۴ بالاتر ۲
۲۵۶۵ آرومتر ۲
۲۵۶۶ امتحانم ۲
۲۵۶۷ توروخدا ۲
۲۵۶۸ تقدیم ۲
۲۵۶۹ واقعیت ۲
۲۵۷۰ امروزه ۲
۲۵۷۱ امضا ۲
۲۵۷۲ آگه ۲
۲۵۷۳ تونسته ۲
۲۵۷۴ امتحانتو ۲
۲۵۷۵ کمپلم ۲
۲۵۷۶ انگیزی ۲
۲۵۷۷ تنظیم ۲
۲۵۷۸ بمیرند ۲
۲۵۷۹ بلندشو ۲
۲۵۸۰ تهیه ۲
۲۵۸۱ تهوع ۲
۲۵۸۲ بلژیکی ۲
۲۵۸۳ بلوک ۲
۲۵۸۴ آلفا ۲
۲۵۸۵ ته ۲
۲۵۸۶ بمن ۲
۲۵۸۷ هیل ۲
۲۵۸۸ کمپل ۲
۲۵۸۹ هیولای ۲
۲۵۹۰ تنهام ۲
۲۵۹۱ کمرش ۲
۲۵۹۲ بند ۲
۲۵۹۳ واسش ۲
۲۵۹۴ انتقامش ۲
۲۵۹۵ کنترلش ۲
۲۵۹۶ واست ۲
۲۵۹۷ کناره ۲
۲۵۹۸ بندازت ۲
۲۵۹۹ آزادیش ۲
۲۶۰۰ توان ۲
۲۶۰۱ تفاهم ۲
۲۶۰۲ کلیسای ۲
۲۶۰۳ هیجانزده ۲
۲۶۰۴ بنانا ۲
۲۶۰۵ بمیری ۲
۲۶۰۶ بمیره ۲
۲۶۰۷ آلیس ۲
۲۶۰۸ بلائی ۲
۲۶۰۹ هملته ۲
۲۶۱۰ تصورش ۲
۲۶۱۱ افسرده ۲
۲۶۱۲ جردن ۲
۲۶۱۳ جرج ۲
۲۶۱۴ افسرها ۲
۲۶۱۵ جذاب ۲
۲۶۱۶ افسانه ۲
۲۶۱۷ جدیدم ۲
۲۶۱۸ همسرت ۲
۲۶۱۹ اقبال ۲
۲۶۲۰ کور ۲
۲۶۲۱ آر ۲
۲۶۲۲ اقل ۲
۲۶۲۳ کلام ۲
۲۶۲۴ هواپیماهای ۲
۲۶۲۵ جدیدی ۲
۲۶۲۶ بوس ۲
۲۶۲۷ کشوی ۲
۲۶۲۸ بگن ۲
۲۶۲۹ بوسه ۲
۲۶۳۰ اولویت ۲
۲۶۳۱ کشیدم ۲
۲۶۳۲ اولش ۲
۲۶۳۳ انسانها ۲
۲۶۳۴ بگیرش ۲
۲۶۳۵ همونجایی ۲
۲۶۳۶ تش ۲
۲۶۳۷ کشیدن ۲
۲۶۳۸ واینز ۲
۲۶۳۹ جزئی ۲
۲۶۴۰ پسرته ۲
۲۶۴۱ کشیش ۲
۲۶۴۲ باسنت ۲
۲۶۴۳ کوبایی ۲
۲۶۴۴ کوچیکه ۲
۲۶۴۵ الدر ۲
۲۶۴۶ تعطیلی ۲
۲۶۴۷ تعقیب ۲
۲۶۴۸ آرام ۲
۲۶۴۹ کلبه ۲
۲۶۵۰ التماست ۲
۲۶۵۱ تعویض ۲
۲۶۵۲ تعطیل ۲
۲۶۵۳ ثابت ۲
۲۶۵۴ الکی ۲
۲۶۵۵ وان ۲
۲۶۵۶ کو ۲
۲۶۵۷ بهتون ۲
۲۶۵۸ تیمبرلیک ۲
۲۶۵۹ تعمیر ۲
۲۶۶۰ کوچک ۲
۲۶۶۱ همونه ۲
۲۶۶۲ جانی ۲
۲۶۶۳ جانشین ۲
۲۶۶۴ کوچیک ۲
۲۶۶۵ جامعه ۲
۲۶۶۶ جام ۲
۲۶۶۷ باشین ۲
۲۶۶۸ بهوش ۲
۲۶۶۹ چطوریه ۲
۲۶۷۰ کلاهت ۲
۲۶۷۱ وانگو ۲
۲۶۷۲ همینجاست ۲
۲۶۷۳ تعدادی ۲
۲۶۷۴ تعریف ۲
۲۶۷۵ جات ۲
۲۶۷۶ بواسطه ۲
۲۶۷۷ برادرزاده ۲
۲۶۷۸ ڐ ۲
۲۶۷۹ نشونت ۲
۲۶۸۰ نکردین ۲
۲۶۸۱ پیدات ۲
۲۶۸۲ آندره ۲
۲۶۸۳ پرتاب ۲
۲۶۸۴ اینجاییم ۲
۲۶۸۵ نشونه ۲
۲۶۸۶ خپله ۲
۲۶۸۷ آتیوان ۲
۲۶۸۸ نگفتی ۲
۲۶۸۹ آنچه ۲
۲۶۹۰ خواین ۲
۲۶۹۱ خودپرست ۲
۲۶۹۲ نگرفتی ۲
۲۶۹۳ کثیفتو ۲
۲۶۹۴ اونهم ۲
۲۶۹۵ نگرفتم ۲
۲۶۹۶ برابر ۲
۲۶۹۷ بذاریم ۲
۲۶۹۸ نگرانی ۲
۲۶۹۹ <nowiki>اینده/nowiki>‎> ۲
۲۷۰۰ خداوند ۲
۲۷۰۱ بذارش ۲
۲۷۰۲ نگرانم ۲
۲۷۰۳ آتیش ۲
۲۷۰۴ نشه ۲
۲۷۰۵ خاصی ۲
۲۷۰۶ پاره ۲
۲۷۰۷ کجائیم ۲
۲۷۰۸ نشنیده ۲
۲۷۰۹ خاطراتش ۲
۲۷۱۰ اونوری ۲
۲۷۱۱ پیروز ۲
۲۷۱۲ نعل ۲
۲۷۱۳ پاس ۲
۲۷۱۴ خام ۲
۲۷۱۵ خاموش ۲
۲۷۱۶ آسیایی ۲
۲۷۱۷ ویلی ۲
۲۷۱۸ برخیز ۲
۲۷۱۹ خان ۲
۲۷۲۰ خانگی ۲
۲۷۲۱ خودتم ۲
۲۷۲۲ بردند ۲
۲۷۲۳ نمایششو ۲
۲۷۲۴ بردن ۲
۲۷۲۵ خودتان ۲
۲۷۲۶ پیرم ۲
۲۷۲۷ ویلیامز ۲
۲۷۲۸ بابات ۲
۲۷۲۹ پرتو ۲
۲۷۳۰ پناه ۲
۲۷۳۱ نوعی ۲
۲۷۳۲ بدنت ۲
۲۷۳۳ حاکم ۲
۲۷۳۴ بدهکاره ۲
۲۷۳۵ نیگهش ۲
۲۷۳۶ کارایی ۲
۲۷۳۷ پوشم ۲
۲۷۳۸ پوشش ۲
۲۷۳۹ نیگاهی ۲
۲۷۴۰ بدنمو ۲
۲۷۴۱ خطا ۲
۲۷۴۲ پرت ۲
۲۷۴۳ پدرم ۲
۲۷۴۴ پوشی ۲
۲۷۴۵ خنک ۲
۲۷۴۶ خشونت ۲
۲۷۴۷ پنجشنبه ۲
۲۷۴۸ ببینیش ۲
۲۷۴۹ خطوط ۲
۲۷۵۰ بدقت ۲
۲۷۵۱ پدیده ۲
۲۷۵۲ نیستید ۲
۲۷۵۳ کارتون ۲
۲۷۵۴ خلاص ۲
۲۷۵۵ بدتر ۲
۲۷۵۶ نفرت ۲
۲۷۵۷ پوست ۲
۲۷۵۸ خم ۲
۲۷۵۹ کانال ۲
۲۷۶۰ آنلاین ۲
۲۷۶۱ پازل ۲
۲۷۶۲ نگرانت ۲
۲۷۶۳ نصیحت ۲
۲۷۶۴ نیار ۲
۲۷۶۵ کارفرمایش ۲
۲۷۶۶ پولشو ۲
۲۷۶۷ خواهرته ۲
۲۷۶۸ کارشون ۲
۲۷۶۹ نظارت ۲
۲۷۷۰ نیمه ۲
۲۷۷۱ نگاهی ۲
۲۷۷۲ کباب ۲
۲۷۷۳ بخوان ۲
۲۷۷۴ بخوابید ۲
۲۷۷۵ بخواه ۲
۲۷۷۶ خرید ۲
۲۷۷۷ کت ۲
۲۷۷۸ پخش ۲
۲۷۷۹ بخوریم ۲
۲۷۸۰ خشم ۲
۲۷۸۱ نیم ۲
۲۷۸۲ نقاشی ۲
۲۷۸۳ ببینن ۲
۲۷۸۴ خوابت ۲
۲۷۸۵ بخونم ۲
۲۷۸۶ نیلا ۲
۲۷۸۷ نگاهش ۲
۲۷۸۸ بجای ۲
۲۷۸۹ کارهایی ۲
۲۷۹۰ کاش ۲
۲۷۹۱ تابستون ۲
۲۷۹۲ یوفو ۲
۲۷۹۳ تأیید ۲
۲۷۹۴ وه ۲
۲۷۹۵ برمیگردم ۲
۲۷۹۶ نمی‌خواست ۲
۲۷۹۷ آخری ۲
۲۷۹۸ نشد ۲
۲۷۹۹ هات ۲
۲۸۰۰ پاپ ۲
۲۸۰۱ باحال ۲
۲۸۰۲ آنجاست ۲
۲۸۰۳ حقه ۲
۲۸۰۴ کر ۲
۲۸۰۵ پ ۲
۲۸۰۶ آ ۲
۲۸۰۷ حقوق ۲
۲۸۰۸ خاطره ۲
۲۸۰۹ پرونده ۲
۲۸۱۰ خوردیم ۲
۲۸۱۱ خوردن ۲
۲۸۱۲ برگردیم ۲
۲۸۱۳ حل ۲
۲۸۱۴ باهوشه ۲
۲۸۱۵ حرارت ۲
۲۸۱۶ بینه ۲
۲۸۱۷ حبس ۲
۲۸۱۸ پسرتو ۲
۲۸۱۹ تاشون ۲
۲۸۲۰ تاش ۲
۲۸۲۱ حد ۲
۲۸۲۲ ببر ۲
۲۸۲۳ پسرهای ۲
۲۸۲۴ نمیری ۲
۲۸۲۵ نمیره ۲
۲۸۲۶ بپوشی ۲
۲۸۲۷ نمیده ۲
۲۸۲۸ برکنار ۲
۲۸۲۹ نمیدونستم ۲
۲۸۳۰ نمیرم ۲
۲۸۳۱ ولم ۲
۲۸۳۲ نسلمون ۲
۲۸۳۳ آسمون ۲
۲۸۳۴ خوشحالی ۲
۲۸۳۵ نشان ۲
۲۸۳۶ حرفام ۲
۲۸۳۷ خوندم ۲
۲۸۳۸ ولوو ۲
۲۸۳۹ برونه ۲
۲۸۴۰ نشانه ۲
۲۸۴۱ یکم ۲
۲۸۴۲ کردنت ۲
۲۸۴۳ بخت ۲
۲۸۴۴ برسونیم ۲
۲۸۴۵ خودمو ۲
۲۸۴۶ ویران ۲
۲۸۴۷ برسی ۲
۲۸۴۸ حملات ۲
۲۸۴۹ نوشت ۲
۲۸۵۰ حینش ۲
۲۸۵۱ بخشش ۲
۲۸۵۲ پاد ۲
۲۸۵۳ نشمر ۲
۲۸۵۴ حمل ۲
۲۸۵۵ برقی ۲
۲۸۵۶ شاد ۲
۲۸۵۷ برشتوک ۲
۲۸۵۸ بچرخون ۲
۲۸۵۹ ویرانگر ۲
۲۸۶۰ بخاطرش ۲
۲۸۶۱ پادشاهی ۲
۲۸۶۲ برشون ۲
۲۸۶۳ حواسم ۲
۲۸۶۴ خودمه ۲
۲۸۶۵ خ ۲
۲۸۶۶ پارسال ۲
۲۸۶۷ نوشتم ۲
۲۸۶۸ بایستی ۲
۲۸۶۹ پرسیدم ۲
۲۸۷۰ پلید ۲
۲۸۷۱ باهوشی ۲
۲۸۷۲ بخشمت ۲
۲۸۷۳ کارمون ۲
۲۸۷۴ بحران ۲
۲۸۷۵ برگردونی ۲
۲۸۷۶ حلش ۲
۲۸۷۷ کاسه ۱
۲۸۷۸ محدودیت ۱
۲۸۷۹ آزمون ۱
۲۸۸۰ کاملت ۱
۲۸۸۱ کاریم ۱
۲۸۸۲ کان ۱
۲۸۸۳ احتیاجی ۱
۲۸۸۴ کاستن ۱
۲۸۸۵ کامیمازه ۱
۲۸۸۶ مشورت ۱
۲۸۸۷ مشاورهای ۱
۲۸۸۸ کلنل ۱
۲۸۸۹ کلاهه ۱
۲۸۹۰ کلک ۱
۲۸۹۱ کله ۱
۲۸۹۲ کامپیوتر ۱
۲۸۹۳ کاشکی ۱
۲۸۹۴ محکمترین ۱
۲۸۹۵ محل ۱
۲۸۹۶ مخارج ۱
۲۸۹۷ آسیبی ۱
۲۸۹۸ محصول ۱
۲۸۹۹ کافی ۱
۲۹۰۰ کلماتی ۱
۲۹۰۱ کالج ۱
۲۹۰۲ مشارکت ۱
۲۹۰۳ محفوظ ۱
۲۹۰۴ مخالف ۱
۲۹۰۵ مشاهدات ۱
۲۹۰۶ کافئین ۱
۲۹۰۷ کلیسام ۱
۲۹۰۸ کلماتم ۱
۲۹۰۹ کلیدش ۱
۲۹۱۰ محسوب ۱
۲۹۱۱ آزمایشتون ۱
۲۹۱۲ کلفته ۱
۲۹۱۳ مشترکتون ۱
۲۹۱۴ مختلفی ۱
۲۹۱۵ مسیرشون ۱
۲۹۱۶ مسیر ۱
۲۹۱۷ کاسیو ۱
۲۹۱۸ مسیرش ۱
۲۹۱۹ مشخصات ۱
۲۹۲۰ کلیده ۱
۲۹۲۱ کلیدهام ۱
۲۹۲۲ مشاوره ۱
۲۹۲۳ کلمات ۱
۲۹۲۴ مسیحه ۱
۲۹۲۵ مرتبه ۱
۲۹۲۶ مزخرفی ۱
۲۹۲۷ کدام ۱
۲۹۲۸ کریس ۱
۲۹۲۹ مردگان ۱
۲۹۳۰ کریستال ۱
۲۹۳۱ مردخای ۱
۲۹۳۲ مردان ۱
۲۹۳۳ آساست ۱
۲۹۳۴ کجاییم ۱
۲۹۳۵ کجاهستند ۱
۲۹۳۶ کسب ۱
۲۹۳۷ مرباهای ۱
۲۹۳۸ کستر ۱
۲۹۳۹ کروم ۱
۲۹۴۰ کسل ۱
۲۹۴۱ مزخرفیه ۱
۲۹۴۲ مزرعشون ۱
۲۹۴۳ کجان ۱
۲۹۴۴ کجام ۱
۲۹۴۵ مربیان ۱
۲۹۴۶ مربوطه ۱
۲۹۴۷ کشاورز ۱
۲۹۴۸ آسیا ۱
۲۹۴۹ مزه ۱
۲۹۵۰ مربع ۱
۲۹۵۱ مست ۱
۲۹۵۲ مرتیکه ۱
۲۹۵۳ مزاحم ۱
۲۹۵۴ کردنم ۱
۲۹۵۵ مریضم ۱
۲۹۵۶ مریضش ۱
۲۹۵۷ کردنمون ۱
۲۹۵۸ مریضای ۱
۲۹۵۹ مریضام ۱
۲۹۶۰ کردنه ۱
۲۹۶۱ مریضات ۱
۲۹۶۲ آسونتر ۱
۲۹۶۳ آسمان ۱
۲۹۶۴ آسفالت ۱
۲۹۶۵ آسانسور ۱
۲۹۶۶ مزخرفاتی ۱
۲۹۶۷ مریم ۱
۲۹۶۸ کذایی ۱
۲۹۶۹ مرگشون ۱
۲۹۷۰ مزاحمت ۱
۲۹۷۱ مزاحمتان ۱
۲۹۷۲ کمپ ۱
۲۹۷۳ احساساتش ۱
۲۹۷۴ مردیکه ۱
۲۹۷۵ احساساتم ۱
۲۹۷۶ مزاحمتون ۱
۲۹۷۷ مردونه ۱
۲۹۷۸ کرم ۱
۲۹۷۹ کرو ۱
۲۹۸۰ مزیت ۱
۲۹۸۱ کرایه ۱
۲۹۸۲ آزمونا ۱
۲۹۸۳ مدله ۱
۲۹۸۴ مستقلی ۱
۲۹۸۵ کشید ۱
۲۹۸۶ کتابتون ۱
۲۹۸۷ مستقیما ۱
۲۹۸۸ کتابتو ۱
۲۹۸۹ مستولی ۱
۲۹۹۰ مستی ۱
۲۹۹۱ احضار ۱
۲۹۹۲ مدرسته ۱
۲۹۹۳ کشیدی ۱
۲۹۹۴ کشتار ۱
۲۹۹۵ کبریت ۱
۲۹۹۶ مدنظر ۱
۲۹۹۷ کبابمون ۱
۲۹۹۸ مدتها ۱
۲۹۹۹ احضارشون ۱
۳۰۰۰ کایواس ۱