پیوست:فهرست بسامدی شاهنامهٔ فردوسی/از رتبهٔ ۲۰۰۱ تا ۳۰۰۰

از ویکی‌واژه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رتبه واژه بسامد درصد
۲۰۰۱ دارنده ۲۵ ۰٫۰۰۵۲٪
۲۰۰۲ داماد ۲۵ ۰٫۰۰۵۲٪
۲۰۰۳ دختران ۲۵ ۰٫۰۰۵۲٪
۲۰۰۴ دران ۲۵ ۰٫۰۰۵۲٪
۲۰۰۵ دلپذیر ۲۵ ۰٫۰۰۵۲٪
۲۰۰۶ دهن ۲۵ ۰٫۰۰۵۲٪
۲۰۰۷ دوزخ ۲۵ ۰٫۰۰۵۲٪
۲۰۰۸ رویان ۲۵ ۰٫۰۰۵۲٪
۲۰۰۹ رکیب ۲۵ ۰٫۰۰۵۲٪
۲۰۱۰ سزا ۲۵ ۰٫۰۰۵۲٪
۲۰۱۱ سیندخت ۲۵ ۰٫۰۰۵۲٪
۲۰۱۲ شبی ۲۵ ۰٫۰۰۵۲٪
۲۰۱۳ شدندش ۲۵ ۰٫۰۰۵۲٪
۲۰۱۴ شنیده ۲۵ ۰٫۰۰۵۲٪
۲۰۱۵ عود ۲۵ ۰٫۰۰۵۲٪
۲۰۱۶ غرم ۲۵ ۰٫۰۰۵۲٪
۲۰۱۷ گرشاسپ ۲۵ ۰٫۰۰۵۲٪
۲۰۱۸ گرفتش ۲۵ ۰٫۰۰۵۲٪
۲۰۱۹ گستاخ ۲۵ ۰٫۰۰۵۲٪
۲۰۲۰ گشاید ۲۵ ۰٫۰۰۵۲٪
۲۰۲۱ گلستان ۲۵ ۰٫۰۰۵۲٪
۲۰۲۲ گوهران ۲۵ ۰٫۰۰۵۲٪
۲۰۲۳ مزد ۲۵ ۰٫۰۰۵۲٪
۲۰۲۴ مهران ۲۵ ۰٫۰۰۵۲٪
۲۰۲۵ میگسار ۲۵ ۰٫۰۰۵۲٪
۲۰۲۶ ناهید ۲۵ ۰٫۰۰۵۲٪
۲۰۲۷ نخواهیم ۲۵ ۰٫۰۰۵۲٪
۲۰۲۸ نداد ۲۵ ۰٫۰۰۵۲٪
۲۰۲۹ نداریم ۲۵ ۰٫۰۰۵۲٪
۲۰۳۰ نهی ۲۵ ۰٫۰۰۵۲٪
۲۰۳۱ نیمروز ۲۵ ۰٫۰۰۵۲٪
۲۰۳۲ هیتال ۲۵ ۰٫۰۰۵۲٪
۲۰۳۳ کارها ۲۵ ۰٫۰۰۵۲٪
۲۰۳۴ کمی ۲۵ ۰٫۰۰۵۲٪
۲۰۳۵ کمین ۲۵ ۰٫۰۰۵۲٪
۲۰۳۶ کودکان ۲۵ ۰٫۰۰۵۲٪
۲۰۳۷ آبگیر ۲۴ ۰٫۰۰۵٪
۲۰۳۸ آهرمنی ۲۴ ۰٫۰۰۵٪
۲۰۳۹ آیند ۲۴ ۰٫۰۰۵٪
۲۰۴۰ باب ۲۴ ۰٫۰۰۵٪
۲۰۴۱ بابر ۲۴ ۰٫۰۰۵٪
۲۰۴۲ بام ۲۴ ۰٫۰۰۵٪
۲۰۴۳ بایرانیان ۲۴ ۰٫۰۰۵٪
۲۰۴۴ بپردخت ۲۴ ۰٫۰۰۵٪
۲۰۴۵ بجان ۲۴ ۰٫۰۰۵٪
۲۰۴۶ برآویخت ۲۴ ۰٫۰۰۵٪
۲۰۴۷ برستم ۲۴ ۰٫۰۰۵٪
۲۰۴۸ برنشاند ۲۴ ۰٫۰۰۵٪
۲۰۴۹ بروز ۲۴ ۰٫۰۰۵٪
۲۰۵۰ برکشد ۲۴ ۰٫۰۰۵٪
۲۰۵۱ بری ۲۴ ۰٫۰۰۵٪
۲۰۵۲ بگویی ۲۴ ۰٫۰۰۵٪
۲۰۵۳ بمانی ۲۴ ۰٫۰۰۵٪
۲۰۵۴ بمردی ۲۴ ۰٫۰۰۵٪
۲۰۵۵ بهشتم ۲۴ ۰٫۰۰۵٪
۲۰۵۶ بکام ۲۴ ۰٫۰۰۵٪
۲۰۵۷ بیچارگی ۲۴ ۰٫۰۰۵٪
۲۰۵۸ بین ۲۴ ۰٫۰۰۵٪
۲۰۵۹ پایگاه ۲۴ ۰٫۰۰۵٪
۲۰۶۰ پرسید ۲۴ ۰٫۰۰۵٪
۲۰۶۱ پرورش ۲۴ ۰٫۰۰۵٪
۲۰۶۲ پژمرده ۲۴ ۰٫۰۰۵٪
۲۰۶۳ جوانان ۲۴ ۰٫۰۰۵٪
۲۰۶۴ خامش ۲۴ ۰٫۰۰۵٪
۲۰۶۵ خدیو ۲۴ ۰٫۰۰۵٪
۲۰۶۶ دانندگان ۲۴ ۰٫۰۰۵٪
۲۰۶۷ دشنام ۲۴ ۰٫۰۰۵٪
۲۰۶۸ دوستی ۲۴ ۰٫۰۰۵٪
۲۰۶۹ روانم ۲۴ ۰٫۰۰۵٪
۲۰۷۰ روزگاری ۲۴ ۰٫۰۰۵٪
۲۰۷۱ رویش ۲۴ ۰٫۰۰۵٪
۲۰۷۲ رویه ۲۴ ۰٫۰۰۵٪
۲۰۷۳ ری ۲۴ ۰٫۰۰۵٪
۲۰۷۴ ریگ ۲۴ ۰٫۰۰۵٪
۲۰۷۵ ستور ۲۴ ۰٫۰۰۵٪
۲۰۷۶ سم ۲۴ ۰٫۰۰۵٪
۲۰۷۷ سیاووش ۲۴ ۰٫۰۰۵٪
۲۰۷۸ شاهنشهان ۲۴ ۰٫۰۰۵٪
۲۰۷۹ شنیدی ۲۴ ۰٫۰۰۵٪
۲۰۸۰ فرستادگان ۲۴ ۰٫۰۰۵٪
۲۰۸۱ گام ۲۴ ۰٫۰۰۵٪
۲۰۸۲ گذشتن ۲۴ ۰٫۰۰۵٪
۲۰۸۳ گراینده ۲۴ ۰٫۰۰۵٪
۲۰۸۴ ماده ۲۴ ۰٫۰۰۵٪
۲۰۸۵ مردمان ۲۴ ۰٫۰۰۵٪
۲۰۸۶ مغاک ۲۴ ۰٫۰۰۵٪
۲۰۸۷ نادان ۲۴ ۰٫۰۰۵٪
۲۰۸۸ نرگس ۲۴ ۰٫۰۰۵٪
۲۰۸۹ نشد ۲۴ ۰٫۰۰۵٪
۲۰۹۰ نگفت ۲۴ ۰٫۰۰۵٪
۲۰۹۱ نمانی ۲۴ ۰٫۰۰۵٪
۲۰۹۲ نمایم ۲۴ ۰٫۰۰۵٪
۲۰۹۳ کیمیا ۲۴ ۰٫۰۰۵٪
۲۰۹۴ یاری ۲۴ ۰٫۰۰۵٪
۲۰۹۵ یافتند ۲۴ ۰٫۰۰۵٪
۲۰۹۶ آخر ۲۳ ۰٫۰۰۴۸٪
۲۰۹۷ آرمید ۲۳ ۰٫۰۰۴۸٪
۲۰۹۸ انده ۲۳ ۰٫۰۰۴۸٪
۲۰۹۹ اهرن ۲۳ ۰٫۰۰۴۸٪
۲۱۰۰ باریک ۲۳ ۰٫۰۰۴۸٪
۲۱۰۱ بایسته ۲۳ ۰٫۰۰۴۸٪
۲۱۰۲ بایوان ۲۳ ۰٫۰۰۴۸٪
۲۱۰۳ ببرم ۲۳ ۰٫۰۰۴۸٪
۲۱۰۴ ببینیم ۲۳ ۰٫۰۰۴۸٪
۲۱۰۵ بپرسیدش ۲۳ ۰٫۰۰۴۸٪
۲۱۰۶ بپوشد ۲۳ ۰٫۰۰۴۸٪
۲۱۰۷ بدار ۲۳ ۰٫۰۰۴۸٪
۲۱۰۸ برداشتی ۲۳ ۰٫۰۰۴۸٪
۲۱۰۹ بگذاشت ۲۳ ۰٫۰۰۴۸٪
۲۱۱۰ بگردان ۲۳ ۰٫۰۰۴۸٪
۲۱۱۱ بودن ۲۳ ۰٫۰۰۴۸٪
۲۱۱۲ بودنی ۲۳ ۰٫۰۰۴۸٪
۲۱۱۳ بیارند ۲۳ ۰٫۰۰۴۸٪
۲۱۱۴ پالیز ۲۳ ۰٫۰۰۴۸٪
۲۱۱۵ پایش ۲۳ ۰٫۰۰۴۸٪
۲۱۱۶ پدیدار ۲۳ ۰٫۰۰۴۸٪
۲۱۱۷ پراگند ۲۳ ۰٫۰۰۴۸٪
۲۱۱۸ پل ۲۳ ۰٫۰۰۴۸٪
۲۱۱۹ تیرباران ۲۳ ۰٫۰۰۴۸٪
۲۱۲۰ جهود ۲۳ ۰٫۰۰۴۸٪
۲۱۲۱ جو ۲۳ ۰٫۰۰۴۸٪
۲۱۲۲ حمله ۲۳ ۰٫۰۰۴۸٪
۲۱۲۳ خرمی ۲۳ ۰٫۰۰۴۸٪
۲۱۲۴ خسروپرست ۲۳ ۰٫۰۰۴۸٪
۲۱۲۵ خط ۲۳ ۰٫۰۰۴۸٪
۲۱۲۶ خنده ۲۳ ۰٫۰۰۴۸٪
۲۱۲۷ خواستم ۲۳ ۰٫۰۰۴۸٪
۲۱۲۸ خواندی ۲۳ ۰٫۰۰۴۸٪
۲۱۲۹ خوانند ۲۳ ۰٫۰۰۴۸٪
۲۱۳۰ خودکامه ۲۳ ۰٫۰۰۴۸٪
۲۱۳۱ درنده ۲۳ ۰٫۰۰۴۸٪
۲۱۳۲ دستوری ۲۳ ۰٫۰۰۴۸٪
۲۱۳۳ دهر ۲۳ ۰٫۰۰۴۸٪
۲۱۳۴ رودابه ۲۳ ۰٫۰۰۴۸٪
۲۱۳۵ سرود ۲۳ ۰٫۰۰۴۸٪
۲۱۳۶ غرقه ۲۳ ۰٫۰۰۴۸٪
۲۱۳۷ فرمانروا ۲۳ ۰٫۰۰۴۸٪
۲۱۳۸ گداز ۲۳ ۰٫۰۰۴۸٪
۲۱۳۹ گردنش ۲۳ ۰٫۰۰۴۸٪
۲۱۴۰ گرفتن ۲۳ ۰٫۰۰۴۸٪
۲۱۴۱ گسسته ۲۳ ۰٫۰۰۴۸٪
۲۱۴۲ گوسفند ۲۳ ۰٫۰۰۴۸٪
۲۱۴۳ گویند ۲۳ ۰٫۰۰۴۸٪
۲۱۴۴ لشکرگه ۲۳ ۰٫۰۰۴۸٪
۲۱۴۵ لگام ۲۳ ۰٫۰۰۴۸٪
۲۱۴۶ مان ۲۳ ۰٫۰۰۴۸٪
۲۱۴۷ مانند ۲۳ ۰٫۰۰۴۸٪
۲۱۴۸ مانی ۲۳ ۰٫۰۰۴۸٪
۲۱۴۹ مژده ۲۳ ۰٫۰۰۴۸٪
۲۱۵۰ مگردان ۲۳ ۰٫۰۰۴۸٪
۲۱۵۱ ناامید ۲۳ ۰٫۰۰۴۸٪
۲۱۵۲ نبینند ۲۳ ۰٫۰۰۴۸٪
۲۱۵۳ نرسی ۲۳ ۰٫۰۰۴۸٪
۲۱۵۴ نشستنگه ۲۳ ۰٫۰۰۴۸٪
۲۱۵۵ نشنود ۲۳ ۰٫۰۰۴۸٪
۲۱۵۶ نوان ۲۳ ۰٫۰۰۴۸٪
۲۱۵۷ نیستی ۲۳ ۰٫۰۰۴۸٪
۲۱۵۸ نیکخواه ۲۳ ۰٫۰۰۴۸٪
۲۱۵۹ کامروز ۲۳ ۰٫۰۰۴۸٪
۲۱۶۰ کرسی ۲۳ ۰٫۰۰۴۸٪
۲۱۶۱ کمندی ۲۳ ۰٫۰۰۴۸٪
۲۱۶۲ کنام ۲۳ ۰٫۰۰۴۸٪
۲۱۶۳ کودکی ۲۳ ۰٫۰۰۴۸٪
۲۱۶۴ کوهی ۲۳ ۰٫۰۰۴۸٪
۲۱۶۵ آنچه ۲۲ ۰٫۰۰۴۶٪
۲۱۶۶ آهرمن ۲۲ ۰٫۰۰۴۶٪
۲۱۶۷ آیدم ۲۲ ۰٫۰۰۴۶٪
۲۱۶۸ ببایست ۲۲ ۰٫۰۰۴۶٪
۲۱۶۹ ببندم ۲۲ ۰٫۰۰۴۶٪
۲۱۷۰ بپیمود ۲۲ ۰٫۰۰۴۶٪
۲۱۷۱ بترسم ۲۲ ۰٫۰۰۴۶٪
۲۱۷۲ بدریا ۲۲ ۰٫۰۰۴۶٪
۲۱۷۳ بدشت ۲۲ ۰٫۰۰۴۶٪
۲۱۷۴ بدیدش ۲۲ ۰٫۰۰۴۶٪
۲۱۷۵ برافشاندند ۲۲ ۰٫۰۰۴۶٪
۲۱۷۶ برتری ۲۲ ۰٫۰۰۴۶٪
۲۱۷۷ بردار ۲۲ ۰٫۰۰۴۶٪
۲۱۷۸ برسم ۲۲ ۰٫۰۰۴۶٪
۲۱۷۹ برفتم ۲۲ ۰٫۰۰۴۶٪
۲۱۸۰ برگشادند ۲۲ ۰٫۰۰۴۶٪
۲۱۸۱ بسازیم ۲۲ ۰٫۰۰۴۶٪
۲۱۸۲ بسود ۲۲ ۰٫۰۰۴۶٪
۲۱۸۳ بگرز ۲۲ ۰٫۰۰۴۶٪
۲۱۸۴ بمان ۲۲ ۰٫۰۰۴۶٪
۲۱۸۵ بهنگام ۲۲ ۰٫۰۰۴۶٪
۲۱۸۶ بکردند ۲۲ ۰٫۰۰۴۶٪
۲۱۸۷ بیایم ۲۲ ۰٫۰۰۴۶٪
۲۱۸۸ پدرود ۲۲ ۰٫۰۰۴۶٪
۲۱۸۹ پرآب ۲۲ ۰٫۰۰۴۶٪
۲۱۹۰ پرخرد ۲۲ ۰٫۰۰۴۶٪
۲۱۹۱ پسش ۲۲ ۰٫۰۰۴۶٪
۲۱۹۲ تازان ۲۲ ۰٫۰۰۴۶٪
۲۱۹۳ تختش ۲۲ ۰٫۰۰۴۶٪
۲۱۹۴ تگ ۲۲ ۰٫۰۰۴۶٪
۲۱۹۵ دادش ۲۲ ۰٫۰۰۴۶٪
۲۱۹۶ درکشید ۲۲ ۰٫۰۰۴۶٪
۲۱۹۷ راندند ۲۲ ۰٫۰۰۴۶٪
۲۱۹۸ رایش ۲۲ ۰٫۰۰۴۶٪
۲۱۹۹ رخت ۲۲ ۰٫۰۰۴۶٪
۲۲۰۰ رزمساز ۲۲ ۰٫۰۰۴۶٪
۲۲۰۱ روزه ۲۲ ۰٫۰۰۴۶٪
۲۲۰۲ فرش ۲۲ ۰٫۰۰۴۶٪
۲۲۰۳ فزونست ۲۲ ۰٫۰۰۴۶٪
۲۲۰۴ فسوس ۲۲ ۰٫۰۰۴۶٪
۲۲۰۵ قلم ۲۲ ۰٫۰۰۴۶٪
۲۲۰۶ گبر ۲۲ ۰٫۰۰۴۶٪
۲۲۰۷ گراید ۲۲ ۰٫۰۰۴۶٪
۲۲۰۸ گزار ۲۲ ۰٫۰۰۴۶٪
۲۲۰۹ گودرزیان ۲۲ ۰٫۰۰۴۶٪
۲۲۱۰ مبیناد ۲۲ ۰٫۰۰۴۶٪
۲۲۱۱ مکافات ۲۲ ۰٫۰۰۴۶٪
۲۲۱۲ ناسپاس ۲۲ ۰٫۰۰۴۶٪
۲۲۱۳ ناسزا ۲۲ ۰٫۰۰۴۶٪
۲۲۱۴ نجویم ۲۲ ۰٫۰۰۴۶٪
۲۲۱۵ نشانی ۲۲ ۰٫۰۰۴۶٪
۲۲۱۶ نگویی ۲۲ ۰٫۰۰۴۶٪
۲۲۱۷ نوروز ۲۲ ۰٫۰۰۴۶٪
۲۲۱۸ نیمه ۲۲ ۰٫۰۰۴۶٪
۲۲۱۹ هرجای ۲۲ ۰٫۰۰۴۶٪
۲۲۲۰ هفتواد ۲۲ ۰٫۰۰۴۶٪
۲۲۲۱ هلاک ۲۲ ۰٫۰۰۴۶٪
۲۲۲۲ وتخت ۲۲ ۰٫۰۰۴۶٪
۲۲۲۳ کتاب ۲۲ ۰٫۰۰۴۶٪
۲۲۲۴ کتف ۲۲ ۰٫۰۰۴۶٪
۲۲۲۵ کزویست ۲۲ ۰٫۰۰۴۶٪
۲۲۲۶ کلباد ۲۲ ۰٫۰۰۴۶٪
۲۲۲۷ آنگاه ۲۱ ۰٫۰۰۴۴٪
۲۲۲۸ الماس ۲۱ ۰٫۰۰۴۴٪
۲۲۲۹ بارمان ۲۱ ۰٫۰۰۴۴٪
۲۲۳۰ ببخشود ۲۱ ۰٫۰۰۴۴٪
۲۲۳۱ ببندد ۲۱ ۰٫۰۰۴۴٪
۲۲۳۲ بجوشید ۲۱ ۰٫۰۰۴۴٪
۲۲۳۳ بخوردند ۲۱ ۰٫۰۰۴۴٪
۲۲۳۴ بدادند ۲۱ ۰٫۰۰۴۴٪
۲۲۳۵ برفتی ۲۱ ۰٫۰۰۴۴٪
۲۲۳۶ بسپرد ۲۱ ۰٫۰۰۴۴٪
۲۲۳۷ بستر ۲۱ ۰٫۰۰۴۴٪
۲۲۳۸ بشتافتند ۲۱ ۰٫۰۰۴۴٪
۲۲۳۹ بغرید ۲۱ ۰٫۰۰۴۴٪
۲۲۴۰ بلور ۲۱ ۰٫۰۰۴۴٪
۲۲۴۱ بنالید ۲۱ ۰٫۰۰۴۴٪
۲۲۴۲ بیگناه ۲۱ ۰٫۰۰۴۴٪
۲۲۴۳ پهنای ۲۱ ۰٫۰۰۴۴٪
۲۲۴۴ پیچد ۲۱ ۰٫۰۰۴۴٪
۲۲۴۵ پیشم ۲۱ ۰٫۰۰۴۴٪
۲۲۴۶ تنت ۲۱ ۰٫۰۰۴۴٪
۲۲۴۷ توشه ۲۱ ۰٫۰۰۴۴٪
۲۲۴۸ جا ۲۱ ۰٫۰۰۴۴٪
۲۲۴۹ جامی ۲۱ ۰٫۰۰۴۴٪
۲۲۵۰ جاه ۲۱ ۰٫۰۰۴۴٪
۲۲۵۱ چامه ۲۱ ۰٫۰۰۴۴٪
۲۲۵۲ خز ۲۱ ۰٫۰۰۴۴٪
۲۲۵۳ خورشها ۲۱ ۰٫۰۰۴۴٪
۲۲۵۴ داران ۲۱ ۰٫۰۰۴۴٪
۲۲۵۵ دانای ۲۱ ۰٫۰۰۴۴٪
۲۲۵۶ دانایی ۲۱ ۰٫۰۰۴۴٪
۲۲۵۷ دختری ۲۱ ۰٫۰۰۴۴٪
۲۲۵۸ درخشنده ۲۱ ۰٫۰۰۴۴٪
۲۲۵۹ دهند ۲۱ ۰٫۰۰۴۴٪
۲۲۶۰ رنجها ۲۱ ۰٫۰۰۴۴٪
۲۲۶۱ زنگه ۲۱ ۰٫۰۰۴۴٪
۲۲۶۲ سپارد ۲۱ ۰٫۰۰۴۴٪
۲۲۶۳ سپنجی ۲۱ ۰٫۰۰۴۴٪
۲۲۶۴ ستوده ۲۱ ۰٫۰۰۴۴٪
۲۲۶۵ سرانشان ۲۱ ۰٫۰۰۴۴٪
۲۲۶۶ سند ۲۱ ۰٫۰۰۴۴٪
۲۲۶۷ عبیر ۲۱ ۰٫۰۰۴۴٪
۲۲۶۸ عمود ۲۱ ۰٫۰۰۴۴٪
۲۲۶۹ فرستیم ۲۱ ۰٫۰۰۴۴٪
۲۲۷۰ گوشت ۲۱ ۰٫۰۰۴۴٪
۲۲۷۱ مژه ۲۱ ۰٫۰۰۴۴٪
۲۲۷۲ نپیچد ۲۱ ۰٫۰۰۴۴٪
۲۲۷۳ نکردند ۲۱ ۰٫۰۰۴۴٪
۲۲۷۴ نیکبخت ۲۱ ۰٫۰۰۴۴٪
۲۲۷۵ وار ۲۱ ۰٫۰۰۴۴٪
۲۲۷۶ وزیشان ۲۱ ۰٫۰۰۴۴٪
۲۲۷۷ کمربند ۲۱ ۰٫۰۰۴۴٪
۲۲۷۸ کوپال ۲۱ ۰٫۰۰۴۴٪
۲۲۷۹ کوهه ۲۱ ۰٫۰۰۴۴٪
۲۲۸۰ آتشکده ۲۰ ۰٫۰۰۴۲٪
۲۲۸۱ آزمایش ۲۰ ۰٫۰۰۴۲٪
۲۲۸۲ آموختن ۲۰ ۰٫۰۰۴۲٪
۲۲۸۳ افتاد ۲۰ ۰٫۰۰۴۲٪
۲۲۸۴ افگن ۲۰ ۰٫۰۰۴۲٪
۲۲۸۵ انداختند ۲۰ ۰٫۰۰۴۲٪
۲۲۸۶ بپرداز ۲۰ ۰٫۰۰۴۲٪
۲۲۸۷ بتخت ۲۰ ۰٫۰۰۴۲٪
۲۲۸۸ بجوش ۲۰ ۰٫۰۰۴۲٪
۲۲۸۹ بخست ۲۰ ۰٫۰۰۴۲٪
۲۲۹۰ بربر ۲۰ ۰٫۰۰۴۲٪
۲۲۹۱ بزرگست ۲۰ ۰٫۰۰۴۲٪
۲۲۹۲ بسیچ ۲۰ ۰٫۰۰۴۲٪
۲۲۹۳ بفرمای ۲۰ ۰٫۰۰۴۲٪
۲۲۹۴ بگذرم ۲۰ ۰٫۰۰۴۲٪
۲۲۹۵ بگشتند ۲۰ ۰٫۰۰۴۲٪
۲۲۹۶ بگفتار ۲۰ ۰٫۰۰۴۲٪
۲۲۹۷ بگودرز ۲۰ ۰٫۰۰۴۲٪
۲۲۹۸ بکشتی ۲۰ ۰٫۰۰۴۲٪
۲۲۹۹ بیهوده ۲۰ ۰٫۰۰۴۲٪
۲۳۰۰ پاره ۲۰ ۰٫۰۰۴۲٪
۲۳۰۱ پاسخش ۲۰ ۰٫۰۰۴۲٪
۲۳۰۲ پوشیدنی ۲۰ ۰٫۰۰۴۲٪
۲۳۰۳ پیکرش ۲۰ ۰٫۰۰۴۲٪
۲۳۰۴ تاجدار ۲۰ ۰٫۰۰۴۲٪
۲۳۰۵ ترکش ۲۰ ۰٫۰۰۴۲٪
۲۳۰۶ جانم ۲۰ ۰٫۰۰۴۲٪
۲۳۰۷ جشنگاه ۲۰ ۰٫۰۰۴۲٪
۲۳۰۸ خرگاه ۲۰ ۰٫۰۰۴۲٪
۲۳۰۹ خیز ۲۰ ۰٫۰۰۴۲٪
۲۳۱۰ دادم ۲۰ ۰٫۰۰۴۲٪
۲۳۱۱ دادند ۲۰ ۰٫۰۰۴۲٪
۲۳۱۲ دهان ۲۰ ۰٫۰۰۴۲٪
۲۳۱۳ رویینه ۲۰ ۰٫۰۰۴۲٪
۲۳۱۴ ریش ۲۰ ۰٫۰۰۴۲٪
۲۳۱۵ زابلی ۲۰ ۰٫۰۰۴۲٪
۲۳۱۶ زنجیر ۲۰ ۰٫۰۰۴۲٪
۲۳۱۷ سازی ۲۰ ۰٫۰۰۴۲٪
۲۳۱۸ سپردند ۲۰ ۰٫۰۰۴۲٪
۲۳۱۹ ستون ۲۰ ۰٫۰۰۴۲٪
۲۳۲۰ سرافگنده ۲۰ ۰٫۰۰۴۲٪
۲۳۲۱ سندان ۲۰ ۰٫۰۰۴۲٪
۲۳۲۲ سوختند ۲۰ ۰٫۰۰۴۲٪
۲۳۲۳ شسته ۲۰ ۰٫۰۰۴۲٪
۲۳۲۴ شنبلید ۲۰ ۰٫۰۰۴۲٪
۲۳۲۵ عیب ۲۰ ۰٫۰۰۴۲٪
۲۳۲۶ فرزانگان ۲۰ ۰٫۰۰۴۲٪
۲۳۲۷ فزایش ۲۰ ۰٫۰۰۴۲٪
۲۳۲۸ قلبگاه ۲۰ ۰٫۰۰۴۲٪
۲۳۲۹ گرت ۲۰ ۰٫۰۰۴۲٪
۲۳۳۰ گلشن ۲۰ ۰٫۰۰۴۲٪
۲۳۳۱ لشکرست ۲۰ ۰٫۰۰۴۲٪
۲۳۳۲ مای ۲۰ ۰٫۰۰۴۲٪
۲۳۳۳ مکوش ۲۰ ۰٫۰۰۴۲٪
۲۳۳۴ نبشتند ۲۰ ۰٫۰۰۴۲٪
۲۳۳۵ نوید ۲۰ ۰٫۰۰۴۲٪
۲۳۳۶ هیزم ۲۰ ۰٫۰۰۴۲٪
۲۳۳۷ کت ۲۰ ۰٫۰۰۴۲٪
۲۳۳۸ کشوادگان ۲۰ ۰٫۰۰۴۲٪
۲۳۳۹ کید ۲۰ ۰٫۰۰۴۲٪
۲۳۴۰ آذرگشسپ ۱۹ ۰٫۰۰۴٪
۲۳۴۱ آسیا ۱۹ ۰٫۰۰۴٪
۲۳۴۲ ارج ۱۹ ۰٫۰۰۴٪
۲۳۴۳ ارغوان ۱۹ ۰٫۰۰۴٪
۲۳۴۴ ازوی ۱۹ ۰٫۰۰۴٪
۲۳۴۵ اسپی ۱۹ ۰٫۰۰۴٪
۲۳۴۶ استاد ۱۹ ۰٫۰۰۴٪
۲۳۴۷ اورنگ ۱۹ ۰٫۰۰۴٪
۲۳۴۸ ایا ۱۹ ۰٫۰۰۴٪
۲۳۴۹ ایزدیست ۱۹ ۰٫۰۰۴٪
۲۳۵۰ بآوردگه ۱۹ ۰٫۰۰۴٪
۲۳۵۱ بباشد ۱۹ ۰٫۰۰۴٪
۲۳۵۲ بتر ۱۹ ۰٫۰۰۴٪
۲۳۵۳ بتیر ۱۹ ۰٫۰۰۴٪
۲۳۵۴ بخنجر ۱۹ ۰٫۰۰۴٪
۲۳۵۵ بدادش ۱۹ ۰٫۰۰۴٪
۲۳۵۶ بدسگالان ۱۹ ۰٫۰۰۴٪
۲۳۵۷ برترست ۱۹ ۰٫۰۰۴٪
۲۳۵۸ بردرید ۱۹ ۰٫۰۰۴٪
۲۳۵۹ برگاه ۱۹ ۰٫۰۰۴٪
۲۳۶۰ برکشیده ۱۹ ۰٫۰۰۴٪
۲۳۶۱ بریم ۱۹ ۰٫۰۰۴٪
۲۳۶۲ بزین ۱۹ ۰٫۰۰۴٪
۲۳۶۳ بستن ۱۹ ۰٫۰۰۴٪
۲۳۶۴ بسوزد ۱۹ ۰٫۰۰۴٪
۲۳۶۵ بگفتم ۱۹ ۰٫۰۰۴٪
۲۳۶۶ بماناد ۱۹ ۰٫۰۰۴٪
۲۳۶۷ بنواختشان ۱۹ ۰٫۰۰۴٪
۲۳۶۸ بهامون ۱۹ ۰٫۰۰۴٪
۲۳۶۹ بوده ۱۹ ۰٫۰۰۴٪
۲۳۷۰ بکرد ۱۹ ۰٫۰۰۴٪
۲۳۷۱ بیارد ۱۹ ۰٫۰۰۴٪
۲۳۷۲ بیاسود ۱۹ ۰٫۰۰۴٪
۲۳۷۳ بیچاره ۱۹ ۰٫۰۰۴٪
۲۳۷۴ بیفشارد ۱۹ ۰٫۰۰۴٪
۲۳۷۵ پستی ۱۹ ۰٫۰۰۴٪
۲۳۷۶ پنهان ۱۹ ۰٫۰۰۴٪
۲۳۷۷ پیلی ۱۹ ۰٫۰۰۴٪
۲۳۷۸ تاجش ۱۹ ۰٫۰۰۴٪
۲۳۷۹ تژاو ۱۹ ۰٫۰۰۴٪
۲۳۸۰ جهاندیدگان ۱۹ ۰٫۰۰۴٪
۲۳۸۱ خردمندی ۱۹ ۰٫۰۰۴٪
۲۳۸۲ خونین ۱۹ ۰٫۰۰۴٪
۲۳۸۳ دخترش ۱۹ ۰٫۰۰۴٪
۲۳۸۴ دردمند ۱۹ ۰٫۰۰۴٪
۲۳۸۵ دلارام ۱۹ ۰٫۰۰۴٪
۲۳۸۶ دولت ۱۹ ۰٫۰۰۴٪
۲۳۸۷ رایت ۱۹ ۰٫۰۰۴٪
۲۳۸۸ رخسار ۱۹ ۰٫۰۰۴٪
۲۳۸۹ رزمخواه ۱۹ ۰٫۰۰۴٪
۲۳۹۰ سالی ۱۹ ۰٫۰۰۴٪
۲۳۹۱ سپرده ۱۹ ۰٫۰۰۴٪
۲۳۹۲ ستاد ۱۹ ۰٫۰۰۴٪
۲۳۹۳ سمند ۱۹ ۰٫۰۰۴٪
۲۳۹۴ سوک ۱۹ ۰٫۰۰۴٪
۲۳۹۵ سیری ۱۹ ۰٫۰۰۴٪
۲۳۹۶ شهد ۱۹ ۰٫۰۰۴٪
۲۳۹۷ فتراک ۱۹ ۰٫۰۰۴٪
۲۳۹۸ فخر ۱۹ ۰٫۰۰۴٪
۲۳۹۹ فرومایه ۱۹ ۰٫۰۰۴٪
۲۴۰۰ فزاینده ۱۹ ۰٫۰۰۴٪
۲۴۰۱ گاهی ۱۹ ۰٫۰۰۴٪
۲۴۰۲ گردنکش ۱۹ ۰٫۰۰۴٪
۲۴۰۳ گژدهم ۱۹ ۰٫۰۰۴٪
۲۴۰۴ گمانم ۱۹ ۰٫۰۰۴٪
۲۴۰۵ مباشید ۱۹ ۰٫۰۰۴٪
۲۴۰۶ مزن ۱۹ ۰٫۰۰۴٪
۲۴۰۷ مسیحا ۱۹ ۰٫۰۰۴٪
۲۴۰۸ مهرک ۱۹ ۰٫۰۰۴٪
۲۴۰۹ میوه ۱۹ ۰٫۰۰۴٪
۲۴۱۰ نابسود ۱۹ ۰٫۰۰۴٪
۲۴۱۱ نبشته ۱۹ ۰٫۰۰۴٪
۲۴۱۲ نریمان ۱۹ ۰٫۰۰۴٪
۲۴۱۳ نشنوی ۱۹ ۰٫۰۰۴٪
۲۴۱۴ نشنید ۱۹ ۰٫۰۰۴٪
۲۴۱۵ نعره ۱۹ ۰٫۰۰۴٪
۲۴۱۶ نیازی ۱۹ ۰٫۰۰۴٪
۲۴۱۷ هجیر ۱۹ ۰٫۰۰۴٪
۲۴۱۸ هرآنگه ۱۹ ۰٫۰۰۴٪
۲۴۱۹ همایون ۱۹ ۰٫۰۰۴٪
۲۴۲۰ هواست ۱۹ ۰٫۰۰۴٪
۲۴۲۱ کاویان ۱۹ ۰٫۰۰۴٪
۲۴۲۲ کلیله ۱۹ ۰٫۰۰۴٪
۲۴۲۳ کوی ۱۹ ۰٫۰۰۴٪
۲۴۲۴ کیومرث ۱۹ ۰٫۰۰۴٪
۲۴۲۵ یازد ۱۹ ۰٫۰۰۴٪
۲۴۲۶ آبگون ۱۸ ۰٫۰۰۳۷٪
۲۴۲۷ آراستن ۱۸ ۰٫۰۰۳۷٪
۲۴۲۸ آشفته ۱۸ ۰٫۰۰۳۷٪
۲۴۲۹ ارژنگ ۱۸ ۰٫۰۰۳۷٪
۲۴۳۰ افشاندند ۱۸ ۰٫۰۰۳۷٪
۲۴۳۱ اولاد ۱۸ ۰٫۰۰۳۷٪
۲۴۳۲ بآوردگاه ۱۸ ۰٫۰۰۳۷٪
۲۴۳۳ باغبان ۱۸ ۰٫۰۰۳۷٪
۲۴۳۴ ببار ۱۸ ۰٫۰۰۳۷٪
۲۴۳۵ ببینید ۱۸ ۰٫۰۰۳۷٪
۲۴۳۶ بپرسم ۱۸ ۰٫۰۰۳۷٪
۲۴۳۷ بپیراستند ۱۸ ۰٫۰۰۳۷٪
۲۴۳۸ برآویختند ۱۸ ۰٫۰۰۳۷٪
۲۴۳۹ برافروخت ۱۸ ۰٫۰۰۳۷٪
۲۴۴۰ بفرجام ۱۸ ۰٫۰۰۳۷٪
۲۴۴۱ بقلب ۱۸ ۰٫۰۰۳۷٪
۲۴۴۲ بلبل ۱۸ ۰٫۰۰۳۷٪
۲۴۴۳ بمهر ۱۸ ۰٫۰۰۳۷٪
۲۴۴۴ بوستان ۱۸ ۰٫۰۰۳۷٪
۲۴۴۵ بکار ۱۸ ۰٫۰۰۳۷٪
۲۴۴۶ بیان ۱۸ ۰٫۰۰۳۷٪
۲۴۴۷ بیزدان ۱۸ ۰٫۰۰۳۷٪
۲۴۴۸ بیفتاد ۱۸ ۰٫۰۰۳۷٪
۲۴۴۹ پذیرفت ۱۸ ۰٫۰۰۳۷٪
۲۴۵۰ پذیرفتم ۱۸ ۰٫۰۰۳۷٪
۲۴۵۱ پشه ۱۸ ۰٫۰۰۳۷٪
۲۴۵۲ پنجاه ۱۸ ۰٫۰۰۳۷٪
۲۴۵۳ پنجه ۱۸ ۰٫۰۰۳۷٪
۲۴۵۴ پیشت ۱۸ ۰٫۰۰۳۷٪
۲۴۵۵ پیگار ۱۸ ۰٫۰۰۳۷٪
۲۴۵۶ تارک ۱۸ ۰٫۰۰۳۷٪
۲۴۵۷ تبر ۱۸ ۰٫۰۰۳۷٪
۲۴۵۸ جستند ۱۸ ۰٫۰۰۳۷٪
۲۴۵۹ جنگاوران ۱۸ ۰٫۰۰۳۷٪
۲۴۶۰ جویند ۱۸ ۰٫۰۰۳۷٪
۲۴۶۱ خو ۱۸ ۰٫۰۰۳۷٪
۲۴۶۲ خواستن ۱۸ ۰٫۰۰۳۷٪
۲۴۶۳ خواندش ۱۸ ۰٫۰۰۳۷٪
۲۴۶۴ درازست ۱۸ ۰٫۰۰۳۷٪
۲۴۶۵ درنگی ۱۸ ۰٫۰۰۳۷٪
۲۴۶۶ دژخیم ۱۸ ۰٫۰۰۳۷٪
۲۴۶۷ دمادم ۱۸ ۰٫۰۰۳۷٪
۲۴۶۸ دوستدار ۱۸ ۰٫۰۰۳۷٪
۲۴۶۹ راهی ۱۸ ۰٫۰۰۳۷٪
۲۴۷۰ رعد ۱۸ ۰٫۰۰۳۷٪
۲۴۷۱ روزگاران ۱۸ ۰٫۰۰۳۷٪
۲۴۷۲ روشنی ۱۸ ۰٫۰۰۳۷٪
۲۴۷۳ ریونیز ۱۸ ۰٫۰۰۳۷٪
۲۴۷۴ زاولستان ۱۸ ۰٫۰۰۳۷٪
۲۴۷۵ زبانش ۱۸ ۰٫۰۰۳۷٪
۲۴۷۶ زیبا ۱۸ ۰٫۰۰۳۷٪
۲۴۷۷ ساج ۱۸ ۰٫۰۰۳۷٪
۲۴۷۸ ساختم ۱۸ ۰٫۰۰۳۷٪
۲۴۷۹ سپاسی ۱۸ ۰٫۰۰۳۷٪
۲۴۸۰ سپاهست ۱۸ ۰٫۰۰۳۷٪
۲۴۸۱ سده ۱۸ ۰٫۰۰۳۷٪
۲۴۸۲ سمن ۱۸ ۰٫۰۰۳۷٪
۲۴۸۳ سویی ۱۸ ۰٫۰۰۳۷٪
۲۴۸۴ غار ۱۸ ۰٫۰۰۳۷٪
۲۴۸۵ غمگین ۱۸ ۰٫۰۰۳۷٪
۲۴۸۶ فیلسوفان ۱۸ ۰٫۰۰۳۷٪
۲۴۸۷ فیلقوس ۱۸ ۰٫۰۰۳۷٪
۲۴۸۸ گلنار ۱۸ ۰٫۰۰۳۷٪
۲۴۸۹ مجلس ۱۸ ۰٫۰۰۳۷٪
۲۴۹۰ منند ۱۸ ۰٫۰۰۳۷٪
۲۴۹۱ منید ۱۸ ۰٫۰۰۳۷٪
۲۴۹۲ مویه ۱۸ ۰٫۰۰۳۷٪
۲۴۹۳ میلاد ۱۸ ۰٫۰۰۳۷٪
۲۴۹۴ ناگاه ۱۸ ۰٫۰۰۳۷٪
۲۴۹۵ نتابد ۱۸ ۰٫۰۰۳۷٪
۲۴۹۶ نخواهی ۱۸ ۰٫۰۰۳۷٪
۲۴۹۷ نعمان ۱۸ ۰٫۰۰۳۷٪
۲۴۹۸ نهادست ۱۸ ۰٫۰۰۳۷٪
۲۴۹۹ نی ۱۸ ۰٫۰۰۳۷٪
۲۵۰۰ نیرزد ۱۸ ۰٫۰۰۳۷٪
۲۵۰۱ هرانگه ۱۸ ۰٫۰۰۳۷٪
۲۵۰۲ همچنان ۱۸ ۰٫۰۰۳۷٪
۲۵۰۳ هوشمند ۱۸ ۰٫۰۰۳۷٪
۲۵۰۴ کابلی ۱۸ ۰٫۰۰۳۷٪
۲۵۰۵ کارگر ۱۸ ۰٫۰۰۳۷٪
۲۵۰۶ کاسه ۱۸ ۰٫۰۰۳۷٪
۲۵۰۷ کره ۱۸ ۰٫۰۰۳۷٪
۲۵۰۸ یادگاری ۱۸ ۰٫۰۰۳۷٪
۲۵۰۹ یافته ۱۸ ۰٫۰۰۳۷٪
۲۵۱۰ آسانی ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۱۱ آفرینش ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۱۲ آمده ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۱۳ آمدیم ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۱۴ آنرا ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۱۵ اختری ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۱۶ ازکسری ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۱۷ اژدهاست ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۱۸ اغریرث ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۱۹ البرز ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۲۰ انگشت ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۲۱ اورند ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۲۲ باشدت ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۲۳ ببخشد ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۲۴ ببستم ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۲۵ بپژمرد ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۲۶ بترس ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۲۷ بخشید ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۲۸ بدشمن ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۲۹ بدگوی ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۳۰ برآسود ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۳۱ برآمیختند ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۳۲ برآنم ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۳۳ برپای ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۳۴ برت ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۳۵ برخیز ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۳۶ برخیزد ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۳۷ بردن ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۳۸ برست ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۳۹ برشاه ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۴۰ برگاشت ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۴۱ برنج ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۴۲ برکند ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۴۳ بساخت ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۴۴ بسوی ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۴۵ بنالد ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۴۶ بنمای ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۴۷ بهشتی ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۴۸ بکوشد ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۴۹ بکوشیم ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۵۰ بیار ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۵۱ بیازید ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۵۲ بیمار ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۵۳ بینند ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۵۴ بینید ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۵۵ پرآواز ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۵۶ پرسیدن ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۵۷ پژوهنده ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۵۸ پلنگان ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۵۹ تگاور ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۶۰ چوپان ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۶۱ چونین ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۶۲ حلقه ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۶۳ خامشی ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۶۴ خایه ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۶۵ خستگان ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۶۶ خشنودی ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۶۷ خواهران ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۶۸ دادخواه ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۶۹ درنهادن ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۷۰ دستی ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۷۱ دشمنی ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۷۲ دی ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۷۳ رخان ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۷۴ رسیدی ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۷۵ رشنواد ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۷۶ روزبه ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۷۷ ریخته ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۷۸ زرسپ ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۷۹ زورمند ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۸۰ ساسان ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۸۱ ستیز ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۸۲ سراندر ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۸۳ سگ ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۸۴ سندروس ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۸۵ سوگ ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۸۶ شیدوش ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۸۷ شیراوژن ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۸۸ شیری ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۸۹ عماری ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۹۰ فرستی ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۹۱ فرستید ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۹۲ فروزان ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۹۳ فگندند ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۹۴ قبای ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۹۵ قیرگون ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۹۶ گرین ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۹۷ گستوان ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۹۸ گشتیم ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۵۹۹ ماهیار ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۶۰۰ مشکوی ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۶۰۱ مغفر ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۶۰۲ ممان ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۶۰۳ نا ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۶۰۴ ناتوان ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۶۰۵ نپیچی ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۶۰۶ نجنبید ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۶۰۷ نرفتی ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۶۰۸ نسپرد ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۶۰۹ نوا ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۶۱۰ نیامدش ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۶۱۱ هزاران ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۶۱۲ همراه ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۶۱۳ هنوز ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۶۱۴ هیونان ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۶۱۵ وزیر ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۶۱۶ کآمد ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۶۱۷ کارداران ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۶۱۸ کر ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۶۱۹ کرگ ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۶۲۰ کفت ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۶۲۱ کنارنگ ۱۷ ۰٫۰۰۳۵٪
۲۶۲۲ آراستی ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۶۲۳ آرامگاه ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۶۲۴ آزمای ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۶۲۵ آزموده ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۶۲۶ اسیران ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۶۲۷ افسرست ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۶۲۸ افگنم ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۶۲۹ افگنی ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۶۳۰ اندیش ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۶۳۱ بآورد ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۶۳۲ بادانش ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۶۳۳ بارید ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۶۳۴ بازگشتند ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۶۳۵ ببالا ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۶۳۶ ببایدت ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۶۳۷ بپذرفت ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۶۳۸ بترسد ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۶۳۹ بتن ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۶۴۰ بخواهی ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۶۴۱ بدارید ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۶۴۲ بدانی ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۶۴۳ بدبخت ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۶۴۴ بده ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۶۴۵ برآرند ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۶۴۶ برافراخت ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۶۴۷ برفتن ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۶۴۸ برنیامد ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۶۴۹ برهمن ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۶۵۰ بستند ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۶۵۱ بسیچید ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۶۵۲ بشوید ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۶۵۳ بشکرد ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۶۵۴ بفگند ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۶۵۵ بلرزید ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۶۵۶ بمانم ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۶۵۷ بودت ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۶۵۸ بکوش ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۶۵۹ بیارید ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۶۶۰ پا ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۶۶۱ پایدار ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۶۶۲ پدرت ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۶۶۳ پذیرد ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۶۶۴ پیشکار ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۶۶۵ تذرو ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۶۶۶ تیزرو ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۶۶۷ جادویی ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۶۶۸ جهرم ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۶۶۹ چتر ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۶۷۰ چنگش ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۶۷۱ خراج ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۶۷۲ خرام ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۶۷۳ دارو ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۶۷۴ درشتی ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۶۷۵ درگه ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۶۷۶ درو ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۶۷۷ راکه ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۶۷۸ رست ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۶۷۹ روانت ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۶۸۰ ریز ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۶۸۱ زدی ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۶۸۲ ساختش ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۶۸۳ سبزه ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۶۸۴ سپردن ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۶۸۵ ستود ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۶۸۶ سرفرازان ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۶۸۷ سروش ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۶۸۸ سزای ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۶۸۹ شتافت ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۶۹۰ شناسان ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۶۹۱ صطخر ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۶۹۲ طهمورث ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۶۹۳ طینوش ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۶۹۴ فام ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۶۹۵ فرزانگی ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۶۹۶ فرمانش ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۶۹۷ فروهشته ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۶۹۸ فریبنده ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۶۹۹ فشاند ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۷۰۰ گذارد ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۷۰۱ گرازه ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۷۰۲ گرسنه ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۷۰۳ گشادست ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۷۰۴ گشسپ ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۷۰۵ گنجش ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۷۰۶ گوهری ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۷۰۷ ماندند ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۷۰۸ ماننده ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۷۰۹ مده ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۷۱۰ مستی ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۷۱۱ مصر ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۷۱۲ میانه ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۷۱۳ نباشم ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۷۱۴ نبندد ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۷۱۵ ندانند ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۷۱۶ ندیدیم ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۷۱۷ نشستی ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۷۱۸ ننگرد ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۷۱۹ نوند ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۷۲۰ نکوست ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۷۲۱ نیازد ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۷۲۲ نیافت ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۷۲۳ هشتاد ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۷۲۴ یا ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۷۲۵ یکسو ۱۶ ۰٫۰۰۳۳٪
۲۷۲۶ آزاری ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۷۲۷ آزمود ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۷۲۸ ابوالقاسم ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۷۲۹ اختران ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۷۳۰ ازویست ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۷۳۱ اسپش ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۷۳۲ استا ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۷۳۳ الیاس ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۷۳۴ بارش ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۷۳۵ باشدم ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۷۳۶ بانوان ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۷۳۷ بباشیم ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۷۳۸ ببندیم ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۷۳۹ بپراگند ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۷۴۰ بپرهیز ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۷۴۱ بجنبد ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۷۴۲ بخوبی ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۷۴۳ برافراخته ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۷۴۴ برشمرد ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۷۴۵ برفزود ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۷۴۶ برگزین ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۷۴۷ برگشتن ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۷۴۸ برنده ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۷۴۹ برکش ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۷۵۰ برکنم ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۷۵۱ بستدی ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۷۵۲ بسنده ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۷۵۳ بشکست ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۷۵۴ بگردید ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۷۵۵ بگزید ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۷۵۶ بگسلد ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۷۵۷ بلاست ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۷۵۸ بنشاختش ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۷۵۹ بنگرد ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۷۶۰ بکوه ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۷۶۱ بینا ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۷۶۲ پاکدل ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۷۶۳ پایگه ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۷۶۴ پتک ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۷۶۵ پرخون ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۷۶۶ پرداخته ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۷۶۷ پرشتاب ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۷۶۸ پژوه ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۷۶۹ پژوهش ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۷۷۰ پنجم ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۷۷۱ پیچی ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۷۷۲ تاجداران ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۷۷۳ تاریکی ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۷۷۴ ترجمان ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۷۷۵ تیزچنگ ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۷۷۶ تیغها ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۷۷۷ تیغهای ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۷۷۸ جستی ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۷۷۹ جوانمرد ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۷۸۰ چراست ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۷۸۱ خامه ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۷۸۲ خاکست ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۷۸۳ خرسند ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۷۸۴ خزر ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۷۸۵ خستگی ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۷۸۶ داستانی ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۷۸۷ درع ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۷۸۸ دستبرد ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۷۸۹ دلها ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۷۹۰ دیگرست ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۷۹۱ رازها ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۷۹۲ رنجی ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۷۹۳ زبون ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۷۹۴ زردهشت ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۷۹۵ زفتی ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۷۹۶ زمینش ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۷۹۷ ساروان ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۷۹۸ سپینود ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۷۹۹ سرشت ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۸۰۰ سیب ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۸۰۱ شاددل ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۸۰۲ شبرنگ ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۸۰۳ شبیخون ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۸۰۴ شماساس ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۸۰۵ شهرها ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۸۰۶ شوربخت ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۸۰۷ شیرگیر ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۸۰۸ عرض ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۸۰۹ فرنگیس ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۸۱۰ فگند ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۸۱۱ قرطاس ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۸۱۲ گاودم ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۸۱۳ گاوسار ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۸۱۴ گرزهای ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۸۱۵ گرسیوز ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۸۱۶ گواست ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۸۱۷ گوهرنگار ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۸۱۸ گیری ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۸۱۹ لهراسب ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۸۲۰ مپای ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۸۲۱ مخواه ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۸۲۲ مرین ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۸۲۳ منمای ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۸۲۴ منی ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۸۲۵ مکار ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۸۲۶ نابکار ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۸۲۷ ناخوش ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۸۲۸ ناکام ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۸۲۹ ناید ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۸۳۰ نترسد ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۸۳۱ نزاد ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۸۳۲ نزیبد ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۸۳۳ نستوه ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۸۳۴ نگذرد ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۸۳۵ نگشاد ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۸۳۶ ننمود ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۸۳۷ نیای ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۸۳۸ هستم ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۸۳۹ هشتم ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۸۴۰ هماون ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۸۴۱ همم ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۸۴۲ وخرد ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۸۴۳ کارش ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۸۴۴ کرانه ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۸۴۵ کشیدی ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۸۴۶ کله ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۸۴۷ کنداوری ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۸۴۸ یکبارگی ۱۵ ۰٫۰۰۳۱٪
۲۸۴۹ آزادمرد ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۸۵۰ آژنگ ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۸۵۱ آسایش ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۸۵۲ آسیابان ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۸۵۳ آمدت ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۸۵۴ ابی ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۸۵۵ اندک ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۸۵۶ انگاه ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۸۵۷ بازگرد ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۸۵۸ بایدم ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۸۵۹ ببن ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۸۶۰ ببهرام ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۸۶۱ بپالود ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۸۶۲ بجوی ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۸۶۳ بخورشید ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۸۶۴ بدخویی ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۸۶۵ بدیدی ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۸۶۶ برترمنش ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۸۶۷ برخ ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۸۶۸ برخورد ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۸۶۹ برمنش ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۸۷۰ بزر ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۸۷۱ بزمگاه ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۸۷۲ بسازید ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۸۷۳ بستور ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۸۷۴ بستی ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۸۷۵ بشهر ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۸۷۶ بغداد ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۸۷۷ بفروخت ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۸۷۸ بگذاشتم ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۸۷۹ بهری ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۸۸۰ بودیش ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۸۸۱ بکن ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۸۸۲ بکوشی ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۸۸۳ بیاور ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۸۸۴ بیهده ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۸۸۵ پاسبانان ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۸۸۶ پتیاره ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۸۸۷ پرمایگان ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۸۸۸ پیشی ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۸۸۹ پیغمبری ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۸۹۰ تازیانه ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۸۹۱ ترست ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۸۹۲ تگرگ ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۸۹۳ تنگدل ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۸۹۴ توانایی ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۸۹۵ چمن ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۸۹۶ خارستان ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۸۹۷ خنگ ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۸۹۸ خواهر ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۸۹۹ خیل ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۹۰۰ دادست ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۹۰۱ درخشان ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۹۰۲ درگذشت ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۹۰۳ دلفروز ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۹۰۴ دوال ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۹۰۵ دوید ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۹۰۶ رسته ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۹۰۷ رسیدم ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۹۰۸ سالخورد ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۹۰۹ سرتاسر ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۹۱۰ سرکش ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۹۱۱ سعد ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۹۱۲ سفله ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۹۱۳ سقلاب ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۹۱۴ سگزی ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۹۱۵ سنج ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۹۱۶ سوم ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۹۱۷ شاهزاده ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۹۱۸ شاوران ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۹۱۹ شتروار ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۹۲۰ شناسد ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۹۲۱ طبع ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۹۲۲ فرامش ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۹۲۳ فرستادم ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۹۲۴ فروش ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۹۲۵ فریادخواه ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۹۲۶ گذشتی ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۹۲۷ گرزم ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۹۲۸ گرفتی ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۹۲۹ گروهی ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۹۳۰ گزیند ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۹۳۱ گسی ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۹۳۲ گشادن ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۹۳۳ لنبک ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۹۳۴ مادرت ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۹۳۵ مباش ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۹۳۶ مرزبانان ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۹۳۷ مشتری ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۹۳۸ مشکین ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۹۳۹ ناسودمند ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۹۴۰ نبایست ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۹۴۱ نبردی ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۹۴۲ نخواهند ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۹۴۳ نراند ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۹۴۴ نهانش ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۹۴۵ نهند ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۹۴۶ نوی ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۹۴۷ نیابند ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۹۴۸ نیاورد ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۹۴۹ نیستان ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۹۵۰ نیمی ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۹۵۱ هری ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۹۵۲ هیرمند ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۹۵۳ ودمنه ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۹۵۴ کراست ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۹۵۵ کرگس ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۹۵۶ کمربسته ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۹۵۷ کنش ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۹۵۸ کهترم ۱۴ ۰٫۰۰۲۹٪
۲۹۵۹ آبکش ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۲۹۶۰ آشنایی ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۲۹۶۱ آنی ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۲۹۶۲ ابلیس ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۲۹۶۳ افروختند ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۲۹۶۴ اندرا ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۲۹۶۵ اندیشگان ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۲۹۶۶ اید ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۲۹۶۷ اینت ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۲۹۶۸ بآواز ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۲۹۶۹ ببالید ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۲۹۷۰ ببخش ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۲۹۷۱ ببندید ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۲۹۷۲ بخرد ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۲۹۷۳ بخور ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۲۹۷۴ بدانجا ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۲۹۷۵ بدندان ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۲۹۷۶ بدنشان ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۲۹۷۷ برآراست ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۲۹۷۸ برآهیخت ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۲۹۷۹ برزن ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۲۹۸۰ برگاشتند ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۲۹۸۱ بشتافتی ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۲۹۸۲ بشنوید ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۲۹۸۳ بگاه ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۲۹۸۴ بگوییم ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۲۹۸۵ بندگانیم ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۲۹۸۶ بننگ ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۲۹۸۷ بنوی ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۲۹۸۸ بوید ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۲۹۸۹ بویژه ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۲۹۹۰ بکس ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۲۹۹۱ بیدادی ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۲۹۹۲ پادشاهیش ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۲۹۹۳ پاکی ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۲۹۹۴ پرآزار ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۲۹۹۵ پرآشوب ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۲۹۹۶ پرتاب ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۲۹۹۷ پوی ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۲۹۹۸ پوینده ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۲۹۹۹ تافت ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪
۳۰۰۰ توگفتی ۱۳ ۰٫۰۰۲۷٪