پیوست:فعل‌های فارسی

از ویکی‌واژه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مصدر بن گذشته بن اکنون گذرا به مفعول مستقیم گذرا به مفعول غیرمستقیم دوگذرا اسنادی فاعلی اسنادی مفعولی ناگذر
آراستن آراست آرای
آرامیدن آرامید آرام
آرمیدن آرمید
آزردن آزرد آزر
آزمودن آزمود آزمای
آسودن آسود آسای
آشامیدن آشامید آشام
آشفتن آشفت آشوب
آشوردن آشورد آشور
آغشتن آغشت
آفریدن آفرید آفرین
آگاهانیدن آگاهانید آگاهان
آلاییدن آلایید آلای
آلودن آلود آلای
آمدن آمد آی
آمرزیدن آمرزید آمرز
آموختن آموخت آموز
آموزاندن آموزاند آموز
آمیختن آمیخت آمیز
آوردن آورد آور
آویختن آویخت آویز
ارزیدن ارزید ارز
افتادن افتاد افت
افراختن افراخت افراز
افراشتن افراشت افراز
افروختن افروخت افروز
افزودن افزود افزای
افسردن افسردن
افشاندن افشاند افشان
افکندن افکند افکن
انباشتن انباشت انبار
انجامیدن انجامید
انداختن انداخت انداز
اندوختن اندوخت اندوز
اندودن اندودن
اندیشیدن اندیشید اندیش
انگاشتن انگاشت انگار
انگیختن انگیخت انگیز
ایستادن ایستاد ایست
ایستاندن ایستاند ایستان
باختن باخت باز
باریدن بارید بار
بافتن بافت باف
بالیدن بالید
بایستن بایست
بخشیدن بخشید بخش
برازیدن برازید براز
برجستن برجست
بردن برد بر
برزیدن برزیدن
برشتن برشت
بریدن برید بر
بستن بست بند
بسیجیدن بسیجید بسیج
بلعیدن بلعید بلع
بودن بود باش
بوسیدن بوسید بوس
بوییدن بویید بو
بیختن بیخت بیز
پائیدن پائید
پاشیدن پاشید پاش
پالاییدن/پالودن پالایید پالا(ی)
پالودن پالود پالای
پایستن پایست
پاییدن پایید پا
پختن پخت پز
پذیرانیدن پذیرانید پزیران
پذیرفتن پذیرفت پذیر
پراشیدن پراشید پراش
پراندن پراند پران
پراکندن پراکند پراکن
پرداختن پرداخت پرداز
پرستیدن پرستید پرست
پرسیدن پرسید پرس
پرماسیدن پرماسید پرماس
پرهیختن پرهیخت
پروراندن پروراند پروران
پروردن پرورد پرور
پروریدن پرورید
پریدن پرید پر
پزانیدن پزانید پزان
پژمردن پژمرد پژمر
پژولیدن پژولید پژول
پژوهیدن پژوهید پژوه
پسندیدن پسندید پسند
پلاسیدن پلاسید
پلکیدن پلکید
پنداشتن پنداشت پندار بله
پوساندن پوساند پوسان
پوسیدن پوسید پوس
پوشاندن پوشاند پوش
پوشانیدن پوشانید پوشان
پوشیدن پوشید پوش
پوییدن پویید
پکیدن پکید پک
پیچاندن پیچاند پیچان
پیچیدن پیچید پیچ
پیراستن پیراست پیرای
پیمودن پیمود پیما
پیوستن پیوست
تاباندن تاباند تابان
تابیدن تابید تاب
تاختن تاخت تاز
تازاندن تازاند تازان
تازیدن تازید تاز
تافتن تافت تاب
تپاندن تپاند تپان
تپیدن تپید تپ
ترادیسیدن ترادیسید
تراشیدن تراشید تراش
تراندن تراند تران
ترساندن ترساند ترسان
ترسیدن ترسید
ترنجیدن ترنجید
ترکیدن ترکید ترک
تفتیدن تفتید
تمرگیدن تمرگید
تندیدن تندید تند
تنیدن تنید تن
توانستن توانست توان
توپیدن توپید توپ
جرنگیدن جرنگید
جزیدن جزید جز
جستن جست جوی
جلٌیدن جلٌید جل
جنباندن جنباند جنبان
جنبیدن جنبید جنب
جنگیدن جنگید
جهاندن جهاند جهان
جهیدن جهید جه
جوشاندن جوشاند جوشان
جوشانیدن جوشانید جوشان
جوشیدن جوشید جوش
جویدن جوید جو
چاپیدن چایید
چاییدن چایید چا(ی)
چپاندن چپاند چپان
چپیدن چپید چپ
چراندن چراند چران
چرانیدن چرانید چران
چربیدن چربید
چرخاندن چرخاند چرخان
چرخانیدن چرخانید چرخان
چرخیدن چرخید چرخ
چروکیدن چروکید
چریدن چرید چر
چسباندن چسباند چسبان
چسبیدن چسبید چسب
چسیدن چسبید
چشیدن چشید چش
چلاندن چلاند چلان
چلیدن چلید چل
چمیدن چمید چم
چکاندن چکاند چکان
چکیدن چکید چک
چیدن چید چین
چیدن(چیندن) چیند چین
خاراندن خاراند خاران
خاریدن خارید خار
خاییدن خایید
خراشیدن خراشید خراش
خرامیدن خرامید خرام
خروشیدن خروشید خروش
خریدن خرید خر
خزیدن خزید خز
خسبیدن خسبید
خشکیدن خشکید خشک
خفتن خفت خواب
خلیدن خلید
خماندن خماند خمان
خمیدن خمید
خنداندن خنداند خندان
خندیدن خندید خند
خواباندن خواباند خوابان
خوابیدن خوابید خواب
خواستن خواست
خواندن خواند خوان بله
خوراندن خوراند خور
خوردن خورد خور
خیزاندن خیزاند خیزان
خیزیدن خیزد خیز
خیساندن خیساند خیسان
خیسیدن خیسید خیس
دادن داد دِه/دَه
داشتن داشت دار
دانستن دانست دان بله
داییدن دایید
درانیدن درانیدن دران
دراییدن درایید درای
درخشانیدن درخشانید درخشان
درخشیدن درخشید درخش
درماندن درماند درمان
درویدن دروید
دریدن درید در
دزدیدن دزدید دزد
دمیدن دمید
دوختن دوخت دوز
دوشانیدن دوشانید دوشان
دوشیدن دوشید دوش
دویدن دوید دو
دیدن دید بین بله
راندن راند ران
ربودن ربود ربا
رخشیدن رخشید
رساندن رساند رسان
رستن رست رَه
رسیدن رسید رس
رفتن رفت رو
رُفتن رُفت روب
رقصاندن رقصاند رقصان
رقصیدن رقصید
رماندن رماند رمان
رمانیدن رمانید رمان
رمیدن رمید رم
رنجاندن رنجاند رنجان
رنجیدن رنجید رنج
رندیدن رندید رند
رهانیدن رهانید رهان
رهیدن رهید
روبیدن روبید
رویاندن رویاند رویان
رویانیدن رویانید رویان
روییدن رویید روی
ریختن ریخت ریز
ریدن رید رین
ریسیدن ریسید ریس
زائیدن زائید زائ
زادن زاد زای
زاریدن زارید
زاییدن زایید زای
زدن زد زن
زدودن زدود زدای
زیستن زیست
ژکیدن ژکید ژک
سابیدن سابید ساب
ساختن ساخت ساز بله
ساییدن سایید سای
سپردن سپرد
سپوختن سپوخت سپوز
ستاندن ستاند ستان
ستردن سترد ستر
ستودن ستود
ستیزیدن ستیزید
سراندن سراند سران
سراییدن سرایید سرای
سرشتن سرشت
سرودن سرود سرای
سریدن سرید سر
سزیدن سزید سز
سفتن سفت
سگالیدن سگالید
سنجش سنجش
سنجیدن سنجید سنج
سوختن سوخت سوز
سوزاندن سوزاند سوزان
شاشیدن شاشید
شتاباندن شتاباند شتابان
شتابیدن شتابانید
شتافتن شتافت
شدن شد شو
شریدن شرید شر
شستن شست شو
شگفتن شگفت
شلیدن شلید شل
شمردن شمرد شمر بله
شناختن شناخت شناس
شناساندن شناساند شناسان
شنفتن شنفت
شنودن شنود
شنیدن شنید شنو
شوراندن شوراند شوران
شوریدن شورید شور
شکافتن شکافت شکاف
شکستن شکست شکن
شکفتن شکفت
صرفیدن صرفید صرف
طپاندن طپاند طپان
طپیدن طپید
طلبیدن طلبید طلب
غریدن غرید غر
غلپیدن غلپید
غلتاندن غلتاند غلتان
غلتیدن غلتید غلت
غلطیدن غلطید
غنودن غنود غنو
فرازیدن فرازید فراز
فرستادن فرستاد فرست
فرسودن فرسود فرسا
فرمودن فرمود فرمای
فرهیختن فرهیخت
فروختن فروخت فروش
فروشاندن فروشاند فروشان
فریفتن فریفت فریب
فزودن فزود فزا
فشاردن فشارد
فشاندن فشاند فشان
فشردن فشرد فشر
فهمیدن فهمید فهم
قاپیدن قاپید قاپ
گداختن گداخت گداز
گذاردن گذارد
گذاشتن گذاشت گذار
گذراندن گذراند گذر
گذشتن گذشت گذر
گراییدن گرایید گرای
گرداندن گرداند گردان
گردانیدن گردانید گردان بله
گردیدن گردید
گرفتن گرفت گیر
گروانیدن گروانید گروان
گرویدن گروید گرو
گریاندن گریاند گریان
گریختن گریخت گریز
گریزاندن گریزاند گریزان
گریستن گریست گری
گرییدن گریید گری
گزاردن گزارد گزار
گزیدن گزید گز
گساردن گسارد گسار
گسترانیدن گسترانید گستران
گستردن گسترد گستر
گسستن گسست گسل
گسلاندن گسلاند گسلان
گسیختن گسیخت گسل
گشادن گشا گشا
گشتن گشت گرد
گشنیدن گشنید گشن
گشودن گشود گشا
گفتن گفت گو بله
گماردن گمارد گمار
گماشتن گماشت گمار
گنجاندن گنجاند گنجان
گنجیدن گنجید
گنداندن گنداند گندان
گندیدن گندید گند
گواریدن گوارید گوار
گوزیدن گوزید
گیراندن گیراند گیران
لرزاندن لرزاند لرزان
لرزیدن لرزید لرز
لغزیدن لغزید لغز
لمیدن لمید لم
لنگیدن لنگید
لهیدن لهید له
لوشیدن لوشید لوش
لولیدن لولید لول
لیسیدن لیسید لیس
ماسیدن ماسید ماس
مالیدن مالید مال
ماندن ماند مان
مانستن مانست مان
مردن مرد میر
مکیدن مکید مک
نازیدن نازید ناز
نالیدن نالید نال
نامیدن نامید نام بله
نرنجاندن نرنجاند نرنجان
نشاندن نشاند نشان
نشستن نشست نشین
نگاشتن نگاشت نگار
نگریدن نگرید نگر
نگریستن نگریست
نمایاندن نمایاند نمایان
نمودن نمود نما بله
نهادن نهاد نه
نهفتن نهفت
نواختن نواخت نواز
نوازیدن نوازید
نوردیدن نوردید نورد
نوشانیدن نوشانید نوشان
نوشتن نوشت نویس
نوشیدن نوشید نوش
نیوشیدن نیوشید نیوش
هراسانیدن هراسانید هراسان
هراسیدن هراسید هراس
هراشیدن هراشید هراش
هشتن هشت هل
ورزیدن ورزید ورز
وزیدن ورزید
ویراستن ویراست
کاستن کاست کاه
کاشتن کاشت کار
کاویدن کاوید کاو
کردن کرد کن بله
کشاندن کشاند کشان
کشانیدن کشانید کشان
کشتن کشت کار
کشیدن کشید کش
کندن کند کن
کوبیدن کوبید کوب
کوچانیدن کوچانید کوچان
کوچیدن کوچیدن
کوشیدن کوشید کوش
کوفتن کوفت کوف
یافتن یافت یاب بله